Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruchość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opublikowanym w wydaniu 1-2/2019 czasopisma ,,STAL Metale & Nowe Technologie” opisano badania wpływu różnych zabiegów cieplnych w zakresie wysokich wartości temperatury austenityzowania na własności wytrzymałościowe i odporność na pękanie stali X2NiCoMo18-9-5. Stal w stanie niestarzonym charakteryzuje się wysoką ciągliwością w próbie rozciągania, nawet gdy ma bardzo duże ziarno byłego austenitu po specjalnej obróbce cieplnej w zakresie austenitycznym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie stali w stanie starzonym.
EN
The effect of various heat treatment processes in the high austenitizing temperature range on the tensile properties and fracture toughness of the X2NiCoMo18-9-5 steel has been studied. Unaged steel is characterised by very high tensile ductility in the tensile test, even when it has former austenite grain of a large size. Brittleness can occur after such a heat treatment but only in aged steel of very high strength. A linear correlation between the ductility and strength of the studied steel was demonstrated, while fracture toughness was not clearly correlated with steel ductility.
PL
W pracy opisano wyniki badań mikrostrukturalnych oraz zmian ciągliwości i wytrzymałości stali X2NiCoMo18-9-5 pod wpływem obróbki cieplnej, z uwzględnieniem obróbki symulującej warunki wytwarzania dużych produktów. W analizie procesów pękania stali oceniono znaczenie takich czynników jak: wielkość ziarna byłego austenitu, wydzielanie węglików po granicach ziaren i procesy wydzielania faz międzymetalicznych w martenzytycznej osnowie stali.
EN
The results of a microstructural investigation and the tensile properties changes as a result of the high-temperature heat treatment of the X2NiCoMo18-9-5 steel, including simulated heat conditions during thick bar processing, have been presented. The role of the prior austenite grain size on the steel ductility and strength as well as the effect of grain boundary carbides on a fracture mode, and the role of the precipitates of intermetallic phases in the martensitic matrix have been discussed.
PL
Barwa i kruchość należą do najważniejszych wyróżników jakości mięsa wołowego podlegających ocenie konsumenckiej i to one decydują o podjęciu decyzji nabywczych. Istnieje wiele czynników technologicznych kształtujących barwę i kruchość mięsa wołowego. Wśród nich możemy wyróżnić czynniki genetyczne, przyżyciowe i poubojowe. Proces kształtowania barwy i kruchości wołowiny jest złożony, albowiem popełnienie błędu na jednym z etapów może spowodować obniżenie jakości mięsa, a w konsekwencji brak akceptacji ze strony konsumenta.
EN
Colour and tenderness are among the most important distinguishing factors of beef quality subject to consumer assessment and making meat purchase decisions. There are a number of technological factors shaping colour and tenderness of beef. Among them, we can distinguish genetic, post-life and post-mortem factors. The process of shaping colour and tenderness of beef is complex because making a mistake at one of the stages can decrease quality of meat and, consequently, cause a lack of acceptance by a consumer.
EN
Purpose: This paper is devoted the investigation hydrogen influence on of wear resistance of high nitrogen steel (HNS) at dry and solid state lubricants assistant friction. It has been established that after hydrogenation at 250 N loading the wear rate increased by 2.9 ... 4.1 times. Microhardness of hydrogenated layer was 7.6 ... 8.2 GPa, that is increased after hydrogenation in two times. After adding the (GaSe)xIn1-x compounds to the tribo conjugates by X-ray diffraction analysis it has been established the appearance of new phases which formed during the friction process and detected on the friction surface. Design/methodology/approach: This work presents research results concerning the comparative tests of high nitrogen steels in the circumstances of dry rolling friction. It was conducted the experiments to determine the tribological properties of high-nitrogen steels under rolling friction. The test pieces were manufactured in the form of rollers, and rotated with a linear velocity 2.27 m/s (upper roller), 3.08 m/s (bottom roller). Upper roller is made from HNS was subjected for hydrogenation. Analysis of friction surfaces indicates the complex mechanism of fracture surfaces. The results of the local X-ray analysis and X-ray diffraction analysis has been established the appearance of new phases and elements on the friction surface. Findings: It has been found that the level of wear resistance of the investigated materials under hydrogenation. Compounds realize chemisorption, tribochemical mechanisms of the formation of thin protective (anti-wear, antifriction) layers on metal surfaces. Research limitations/implications: An essential problem is the verification of the results obtained using the standard mechanical tests, computer-based image analysis and other methods. Practical implications: The observed phenomena can be regarded as the basic explanation of reduces the plasticity characteristics after hydrogenation. Applying the (GaSe)xIn1-x compounds as a lubricant will allow the formation of films on friction surfaces that can minimize surface wear, which will contribute to the transition to a wear-free friction mode. The protective film is a barrier to high shear and normal loads, preserving the base metal of the part and providing reduced wear and friction. Originality/value: The value of this work is that conducted experiments permit to determine the tribological properties of high nitrogen steels under rolling friction after hydrogenation. After adding (GaSe)xIn1-x compounds to the tribo conjugates after due to X-ray diffraction analysis it has been established the appearance of new phases which formed during the friction process and detected on the friction surface.
5
Content available Cechy kształtujące jakość mięsa drobiowego ®
PL
Mięso drobiowe jako produkt spożywczy musi odznaczać się pewnymi cechami, które określone jako pożądane będą sprzyjać jego konsumpcji. Jakość mięsa drobiowego w punkcie sprzedaży określa barwa tuszki i mięsa, stopień umięśnienia, zawartość widocznego tłuszczu, zapach, świeżość, a w momencie konsumpcji wartość odżywcza i cechy sensoryczne (barwa, tekstura, smakowitość i soczystość). W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat cech kształtujących jakość mięsa drobiowego. Dla współczesnych konsumentów wartość odżywcza i cechy sensoryczne są ważnymi wyznacznikami jakości mięsa drobiowego, a duże jego spożycie potwierdza preferencje konsumenckie.
EN
Poultry meat, as a food product, must have certain characteristics which, if considered as desired, will favour its consumption. The quality of poultry meat at the point of sale is determined by the colour of the carcass and poultry meat, the degree of musculature, visible fat content, odour, freshness, and at the time of consumption, the nutritional value and sensory characteristics (colour, texture, palatability and juiciness). The article presents the knowledge about the characteristics that affect the quality of poultry meat. For modern consumers, nutritional value and sensory characteristics are the important determinants of the quality of poultry meat and its large consumption responds to consumer preferences.
PL
Przedmiotem badań były nowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR), modyfikowane haloizytem (DOA). Zawartość napełniacza wynosiła 0–20 % mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu użytych do syntezy pianek. Zbadano właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, starzeniowe oraz palność otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pianek PUR-PIR za pomocą DOA w ilości do 20 % mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, mniejszej kruchości i chłonności wody w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dodatek DOA pozwolił także na zmniejszenie palności pianek.
EN
Novel rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR) modified by addition of halloysite (DOA) were the focus of this research. The filler content was in the range of 0–20 wt % in relation to the sum of the masses of the used polyol and polyisocyanate. The thermoinsulating, mechanical and aging properties as well as the flammability of the obtained materials were investigated. It has been found that the modification of PUR-PIR system by using up to 20 wt % DOA allows to produce foams with better thermoinsulating properties, lower brittleness and water absorption compared to unmodified ones. Also, the flammability of the foams was reduced.
EN
Rigid polyurethane-polyisocyanurate (PUR-PIR) foams were obtained based on the commercial polyol, the newly synthesized polyol (Pn), andwith addition of stabilizer (2.5–15 wt %) in the form of ground coffee. The produced foam materials with the filler were characterized by lowered brittleness and compressive strength, and increased absorptivity and impregnability in comparison to the reference foam. The foam density increasedslightly as well (it ranges between 46 kg/m3 and 54 kg/m3). The addition of the coffee significantly affected the foam processing parameters. The structure of the foam material was also slightly modified. The presence of the modifier caused an increase in the softening temperature by approx. 20 °C (from156.7 °C for F0 reference foam to 173.0 °C for F6 foam, containing 15 wt % of coffee). The aging parameters (changes in linear dimensions, volume and mass) of foams with coffee were not affected in a significant way and their values were very close to the values of F0 foam.
PL
Sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR) zsyntetyzowano z poliolu handlowego, nowo opracowanego poliolu (Pn) i stabilizatora (2,5–15,0% mas.) w postaci kawy mielonej. Otrzymane tworzywa piankowe charakteryzowały się mniejszą kruchością i wytrzymałością na ściskanie oraz większą chłonnością wody i nasiąkliwością niż pianka referencyjna. W niedużym stopniu zmieniła się też struktura pianek. Dodatek kawy wpłynął na niewielkie zwiększenie ich gęstości (46–54 kg/m3), znaczne skrócenie czasów przetwórczych, a także wzrost o 20°C temperatury mięknienia gotowego tworzywa piankowego (z 156,7 °C pianki referencyjnej F0 do 173,0 °C pianki F6, zawierającej 15 % mas. kawy). Poddane starzeniu pianki PUR-PIR napełnione kawą mieloną tylko nieznacznie zmieniały swoje wymiary liniowe, objętość i masę.
8
Content available remote A New Look at the Classification of Cracks in Welded and Braze Welded Joints
EN
The making of structures using advanced materials and joining technologies is frequently accompanied by limited weldability problems. The obtainability of joints characterised by required properties can be limited, among other things, by susceptibility to crack formation. The article presents an overview of classification of cracks in welded and braze welded joints based on reasons for crack formation and the period of crack development. The primary division of fabrication/production-related cracks includes hot, cold, lamellar and annealing cracks. The study recommends the extension of the above-presented classification by including cracks occurring at a temperature higher than ambient temperature and lower than the lower limit of high-temperature brittleness range. The above-named temperature range could include cracks triggered by the loss of plasticity in the solid state resulting from the occurrence of ductility-dip brittleness and cracks related to liquid metal embrittlement.
PL
Wytwarzanie konstrukcji z użyciem nowoczesnych materiałów i technologii łączenia nierzadko niesie za sobą problemy związane z ich ograniczoną spawalnością. Zdolność do otrzymywania złączy o wymaganych własnościach może być ograniczona m.in. przez skłonność do występowania pęknięć. W pracy dokonano przeglądu sposobów klasyfikacji pęknięć złączy spawanych i lutospawanych opartych na przyczynach i okresie ich powstawania. Jako podstawowy podział pęknięć związanych z produkcją/wytwarzaniem przyjęto pęknięcia gorące, zimne, lamelarne oraz wyżarzeniowe. Zaproponowano rozszerzenie tej klasyfikacji o szczególne przypadki pęknięć występujących w temperaturze wyższej od temperatury otoczenia i niższej od dolnej granicy zakresu kruchości wysokotemperaturowej. W powstałym w ten sposób przedziale temperatury mogą wystąpić pęknięcia spowodowane utratą plastyczności w stanie stałym na skutek wystąpienia kruchości wysokotemperaturowej II rodzaju oraz pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali.
9
EN
Purpose: This paper is devoted to the investigation of gaseous hydrogen and ash gas turbine fuel influence on the mass loss in long-term corrosion and mechanical properties of cast heat-resistant blade materials. It has been established that the level of corrosion resistance of the investigated alloys (Ni59Cr21Co10W4Ti3Al3MoLa (SM-104-VI); Ni57Cr16Co12W6Ti4Al3Mo2Hf (SM-90-VI); Ni57Cr16Co11W6Ti4Al4Mo2Hf (SM-88U-VI)) correlated with the chromium content and is the highest among similar materials. The advantage of SM-104-VI alloy increases with the increasing of time base and temperature. Design/methodology/approach: This work presents research results concerning corrosion and hydrogen resistance of a investigated alloys examined at a standart mechanical tests under short-term static tension was determined on smooth cylindrical five-time samples with a diameter of the working part 5 mm at speed 1 mm/min. The destructed areas were examined by optical and electron microscopes with computer image analysis. Findings: It has been found that the level of resistance of the investigated alloys high- temperature sulfide and oxide corrosion in the ash of the gas turbine fuel is correlated with the criterion alloying and is the highest among the known materials of the blades. The value of specific mass loss decreases in the order of SM-88U-VI, SM-90-VI, SM-104-VI. Moreover, its advantage over alloys of SM-90-VI and SM-88U-VI as bigger as the time the corrosive environment. Research limitations/implications: An essential problem is the verification of the results obtained using the standart mechanical tests, computer-based image analysis and other methods. Practical implications: The observed phenomena can be regarded as the basic explanation of reduces the plasticity characteristics of the alloys for gas turbine blades. Originality/value: The value of this work is that increasing temperature reduces the negative influence of hydrogen, however, even at 900°C, the values of elongation and transverse contraction in hydrogen is lower than in the air. For a short stretch in the temperature interval 20-900°C the least sensitive to the action of hydrogen at a pressure of 30 MPa is a single crystal SM-90-VI alloy.
EN
The purpose of the paper was to test how the content of carbon and alloying elements in steels influence the structure and properties of boronized layers. The following grades of steels were used during the tests: C45, C99U, 41Cr4, 42CrMo4, 45SG, 50HS, 60G, and 102Cr6. In the process of boronizing, the two-phase layer of borides of FeB and Fe2B were obtained on the tested steels with a hardness from 1900 HV0.1 for boride FeB to 1600 HV0.1 for Fe2B, irrespective of the chemical composition of the core/substrate. As the content of carbon and alloying elements in steels increase, the structure of borides becomes more compact, and the needles are thicker. The richer in alloying elements the core and the more carbon in steel, the thinner is the boride layer. After boronizing, the layer of FeB and Fe2B with a thickness of approx. 110 μm for C45 steel to approx. 90 μm for 102Cr6 steel was obtained. The test results indicate that the brittleness of borides increases in steels with the addition of Cr, and it decreases in steels containing Si and Mn. The highest wear resistance was obtained in steel 102Cr6.
PL
Zbadano wpływ zawartości węgla i dodatków stopowych w stali na strukturę i właściwości warstw borowanych. Do badań zastosowano stale: C45, C99U, 41Cr4, 42CrMo4, 45SG, 50HS, 60G i 102Cr6. W procesie borowania na badanych stalach uzyskano dwufazową warstwę borków żelaza FeB i Fe2B o twardości ok. 1900 HV0.1 dla borku FeB i 1600 HV0.1 dla Fe2B, niezależnie od składu chemicznego podłoża. Wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali oraz dodatków stopowych struktura borków jest bardziej zwarta, igły są grubsze. Im bogatsze jest podłoże w dodatki stopowe i im więcej węgla w stali, tym warstwa jest cieńsza. Po borowaniu otrzymano warstwę borków żelaza FeB-Fe2B o grubości od ok. 110 μm dla stali C45 do ok. 90 μm dla stali 102Cr6. Z przeprowadzonych badań wynika, że kruchość warstw borków rośnie dla stali z dodatkiem Cr, a maleje dla stali zawierających Si oraz Mn. Najwyższą odporność na zużycie uzyskano w stali 102Cr6.
EN
The rock materials surrounding the underground excavations typically demonstrate nonlinear mechanical response and irreversible behavior in particular under high in-situ stress states. The dominant causes of irreversible behavior are plastic flow and damage process. The plastic flow is controlled by the presence of local shear stresses which cause the frictional sliding. During this process, the net number of bonds remains unchanged practically. The overall macroscopic consequence of plastic flow is that the elastic properties (e.g. the stiffness of the material) are insensitive to this type of irreversible change. The main cause of irreversible changes in quasi-brittle materials such as rock is the damage process occurring within the material. From a microscopic viewpoint, damage initiates with the nucleation and growth of microcracks. When the microcracks length reaches a critical value, the coalescence of them occurs and finally, the localized meso-cracks appear. The macroscopic and phenomenological consequence of damage process is stiffness degradation, dilatation and softening response. In this paper, a coupled elastoplastic-logarithmic damage model was used to simulate the irreversible deformations and stiffness degradation of rock materials under loading. In this model, damage evolution & plastic flow rules were formulated in the framework of irreversible thermodynamics principles. To take into account the stiffness degradation and softening on post-peak region, logarithmic damage variable was implemented. Also, a plastic model with Drucker-Prager yield function was used to model plastic strains. Then, an algorithm was proposed to calculate the numerical steps based on the proposed coupled plastic and damage constitutive model. The developed model has been programmed in VC++ environment. Then, it was used as a separate and new constitutive model in DEM code (UDEC). Finally, the experimental Oolitic limestone rock behavior was simulated based on the developed model. The irreversible strains, softening and stiffness degradation were reproduced in the numerical results. Furthermore, the confinement pressure dependency of rock behavior was simulated in according to experimental observations.
PL
Zachowanie materiału skalnego otaczającego wyrobiska podziemne w odpowiedzi na wysokie stany lokalnych naprężeń działających in situ jest zazwyczaj nieodwracalne i nieliniowe. Reakcje nieodwracalne spowodowane są w głównej mierze przez płynięcie plastyczne i procesy uszkodzeń. Płynięcie plastyczne uwarunkowane jest przez występowanie lokalnych naprężeń ścinających powodujące obsunięcia skał. W trakcie tego procesu ilość wiązań netto pozostaje praktycznie niezmieniona. Całościowy efekt płynięcia plastycznego w skali makroskopowej polega na tym, że właściwości elastyczne (np. sztywność) stają się niewrażliwe na działanie nieodwracalnych procesów tego rodzaju. Podstawową przyczyną reakcji nieodwracalnych reakcji w materiałach quasi-kruchych, do których należą skały, jest powstawanie uszkodzeń wewnątrz materiału. W skali mikroskopowej, proces uszkodzenia rozpoczyna się od zainicjowania i stopniowej propagacji mikro-pęknięć. Gdy długość mikro- pęknięć osiągnie wartość graniczną, zaczynają one łączyć się ze sobą w rezultacie powodując powstanie lokalnych mezo-pęknięć. W ujęciu makroskopowym i fenomenologicznym, następstwami procesu uszkodzenia jest obniżenie sztywności, powstawanie dylatacji szczelin oraz miękniecie materiału. W pary wykorzystano sprzężony model elastoplastyczno- logarytmiczny do symulacji nieodwracalnych odkształceń i utraty sztywności materiału skalnego pod wpływem naprężeń. W modelu tym ewolucje uszkodzeń i opis płynięcia plastycznego sformułowano w oparciu o reguły nieodwracalnych przemian termodynamicznych. Aby uwzględnić utratę sztywności oraz miękniecie materiału w obszarach gdzie występowały największe naprężenia wykorzystano zmienną logarytmiczną opisującą uszkodzenie. Odkształcenia plastyczne zamodelowano z wykorzystaniem modelu plastycznego opartego na warunku plastyczności Drukera-Pragera. Zaproponowano także algorytm do obliczania kolejnych kroków procedury numerycznej, oparty na zaproponowanym modelu plastycznym oraz konstytutywnym modelu uszkodzeń. Opracowany model pracuje w środowisku VC++. Został on następnie wykorzystany jako osobny, nowy model konstytutywny zapisany w kodzie DEM (UDEC). W części końcowej przeprowadzono symulację zachowania wapienia oolitowego w oparciu o zaproponowany model. Nieodwracalne odkształcenia, utrata sztywności zostały odtworzone w postaci wyników procedury numerycznej. Ponadto, przeprowadzono symulacje zachowania skał w zależności od działającego na nie ciśnienia w oparciu o obserwacje eksperymentalne.
PL
Mechaniczne własności łupków ilastych odgrywają zasadniczą rolę przy prognozowaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego i udostępnianiu węglowodorów ze skał zbiornikowych o niskiej przepuszczalności. Skały te charakteryzują się zróżnicowaną kruchością, którą można rozpatrywać w aspekcie składu mineralnego i parametrów sprężystych. Jedną z możliwości oceny wskaźnika kruchości skały (BI) jest jego wyrażenie poprzez parametry sprężystości: moduł Younga (E) i współczynnik Poissona (ν). W pracy przedstawiono wyniki dotyczące określania parametrów kruchości dla utworów sylurskich i ordowickich w otworach K-1, W-1 i O-2, usytuowanych w basenie bałtyckim. Dynamiczne moduły Younga i współczynniki Poissona oraz inne parametry sprężystości skał określano na podstawie teoretycznych relacji Biota-Gassmanna przy użyciu programu ESTYMACJA TP oraz wyników kompleksowej interpretacji danych geofizyki otworowej.
EN
Mechanical properties of shale gas formations are crucial in hydraulic fracturing for gas production in low permeability reservoirs. Such rocks are characterized by various brittleness index which is considered in aspects of mineral composition and elastic properties. One possibility of rocks brittleness index (BI) evaluation is its expression through the parameters of elasticity: Young modulus (E) and Poisson’s ratio (ν). The results for determining the parameters of the brittleness of the Silurian and Ordovician sediments in K-1, W-1 and O-2 boreholes, located in the Baltic Basin. Young dynamic modulus and Poisson’s ratios and other parameters of elasticity of rocks were determined on the basis of theoretical Biot – Gassmann relationships using ESTYMACJA TP software and the results of a comprehensive interpretation of well logging data.
EN
Liquid metal embrittlement (LME) is a phenomenon, where liquid (molten) metal is mostly intergranulary (but not only) penetrated into solid metal and causes its brit- tle fracture. The LME is usually related to low melting metals (zink, tin, cadmium), which are in the contact with higher molten ones (steels, Ni alloys). Cases of LME as a Cu penetration into pipeline welded joint of 15G2S steel, a hot temperature corrosion in the cement works shell plate made of AISI 310 stainless steel attacted by Ni3S2 (Ts = 644 °C) and a vanadium corrosion in the boiler vessel (10CrMo9-10 steel) due to V2O5 + Na2SO4 eutecticum (~600 °C) are concerned.
PL
Kruchość stali wywołana obecnością cieczy metalicznej (ang. LME – liquid metal embrittlement) zachodzi podczas oddziaływania i w konsekwencji penetrowania granic ziaren (stali oraz stopów Ni) niskotopliwych metalami (cu, Zn, Col Sn), w warunkach działania naprężeń rozciągających. W artykule przeanalizowano przypadki LME wynikające z penetrowania Cu złączy spawanych rurociągów ze stali 15G29 oraz wysokotemperaturowej erozji płyt ze stali 310 wg ALSI wywołanej działaniem Ni3S2 (Ts-644 °C) oraz erozji kotła ze stali 10CrMo9-10 wywołanym oddziaływaniem w wysokiej temperaturze V2O5 + Na2SO4.
EN
Hydraulic fracturing is needed to extract hydrocarbons from shale rock formations. The efficiency of fracturing depends on many factors, but the mechanical properties of rocks are one of the most important of them. This paper presents the results of studies of the influence of the mineral composition of rocks on their mechanical properties. The investigated cores represent different formations from the Silurian-Ordovician basin from the polish part of the East–European Platform. X-ray diffractometry (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) methods were used to establish the composition of the studied rocks, whereas the mechanical parameters were derived from triaxial compression tests. Correlation was conducted between the mineral composition and the mechanical parameters. The X-ray microtomography (micro-CT) method was used in order to visualize the structural changes in the rocks caused by triaxial compression. As a result of the research, a discussion on the influence of the rock matrix composition on its mechanical properties is presented.
PL
Szczelinowanie hydrauliczne jest niezbędnym zabiegiem w celu wydobywania węglowodorów z formacji skał łupkowych. Efektywność szczelinowania zależy od wielu czynników, między innymi od właściwości mechanicznych skał. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem składu mineralnego skał na ich właściwości mechaniczne. Badane rdzenie reprezentują utwory syluru i ordowiku z polskiej części skłonu platformy wschodnioeuropejskiej. W celu określenia składu próbek wykorzystano metodę dyfraktometrii (XRD) i fluorescencji (XRF) rentgenowskiej, a parametry mechaniczne próbek skał uzyskano z wytrzymałościowych testów trójosiowego ściskania. W artykule opisano korelacje uzyskane pomiędzy składem mineralnym, a parametrami mechanicznymi. Dodatkowo wykorzystano metodę rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (micro-CT) w celu wizualizacji zmiany struktury próbek skał spowodowanej testem trójosiowego ściskania.
15
Content available The Brittleness Of Zn-Cu-Ti Sheet Alloys
EN
At temperatures below 5°C, the ductility of ZnCuTi alloy sheets is observed to suffer a drastic drop in direction transverse to the rolling direction. Studies have shown that the critical temperature at which this phenomenon occurs is strongly dependent on the alloy structure and parameters of the sheet metal production process. Quite important is also the role of micro-inhomogeneity arising in the chemical composition of the alloy matrix, directly related with the structure of intermetallic precipitates containing Cu and Ti.
PL
W blachach wykonanych z cynku stopowego ZnCuTi w temperaturach poniżej 5°C obserwowane jest zjawisko spadku plastyczności w kierunku poprzecznym do kierunku walcowania. Badania wykazały, że temperatura krytyczna dla występowania zjawiska jest silnie uzależniona od struktury stopu oraz parametrów technologicznych produkcji blach. Duże znaczenie odgrywają także mikroniejednorodności składu chemicznego osnowy, co związane jest bezpośrednio ze strukturą wydzieleń faz międzymetalicznych z udziałem Cu oraz Ti.
PL
Stale rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia, potrafiące sprostać coraz bardziej rosnącym wymogom ekologicznym i ekonomicznym, w różnych gałęziach przemysłu, takich jak np. przemysł energetyczny, chłodniczy, grzewczy czy też klimatyzacyjny spowodowały, że coraz większego znaczenia nabiera możliwość spajania ze sobą materiałów różniących się znacznie między sobą zarówno pod względem właściwości fizykochemicznych, jak i mechanicznych. Do tej grupy połączeń zalicza się połączenia lutowane aluminium z innymi metalami, takimi jak: miedź, stal niestopowa i stopowa. Zróżnicowane właściwości fizykochemiczne i mechaniczne nie są jednak jedynymi problemami występującymi podczas spajania tych materiałów. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo tworzenia się twardych faz międzymetalicznych powodujących kruchość połączeń lutowanych. W artykule przedstawiono sposób ograniczenia występowania faz międzymetalicznych na granicy połączenia aluminium z innymi metalami, przez naniesienie na ich powierzchnie warstw: Zn, Zn-Ni, Cu-Sn-Zn oraz Ni, metodami galwanicznymi. Przedstawiono wyniki pomiarów zwilżalności i rozpływności lutów cynkowych na podłożach z naniesionymi warstwami, a także badania metalograficzne, pomiary mikrotwardości oraz wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych.
EN
The ever-increasing demand for modern equipment, to meet the growing ecological and economical requirements, in a variety of industries such as the power plant, cooling, heating or air conditioning meant more and more importance to the possibility of bonding together materials with differ significantly in among themselves in terms of the physicochemical properties and mechanical properties. This group of joints includes aluminum solder joints with other metals such as copper, alloy and non-alloy steel. The different physicochemical and mechanical properties are not the only problems that occur during the bonding of these materials. There is a danger of the formation of hard intermetallic phases resulting fragility of solder joints. This article shows the method to reduce the occurrence of intermetallic phases on the border of a combination of aluminum with other metals, by applying to the surface layers of Zn, Zn-Ni, Cu-Sn-Zn and Ni electroplating methods. The results of measurements of flowing solder wettability and zinc on substrates with added layers and metallographic examination, microhardness measurements and shear strength of solder joints.
PL
W pracy przeprowadzono instrumentalną ocenę tekstury mięsa wołowego, mieszańców rasy czarno-białej i limousin. Oznaczono indeks fragmentacji miofibryli (MFI), zmierzono wartość maksymalnej siły cięcia oraz wykonano profilową analizę tekstury (TPA). Przeprowadzono ponadto konsumencką ocenę organoleptyczną. Zaobserwowano wyraźny wpływ czasu dojrzewania na degradację struktury miofibryli. Odnotowano wysoce istotną korelację między wartością maksymalnej siły cięcia i wartością MFI, a także między ocenianą organoleptycznie kruchością i soczystością, a wartością MFI.
EN
The aim of this study was to carry out instrumental evaluation of beef texture from Polish Black-and-White x Limousin crossbreeds. Myofibrils fragmentation index (MFI), peak shear force and Texture Profile Analysis (TPA) were determined. Consumer sensory evaluation was also conducted. A significant effect of ageing time on the degradation of myofibrils structure was observed. A highly significant correlations between the peak shear force and MFI value, and also between organoleptically evaluated tenderness and the MFI value were observed.
19
Content available High temperature brittleness of cast alloys
EN
Over-all mechanical properties of alloys are extremely low at the last stage of solidification where alloy exists at brittle temperature range (BTR). When the solidification process is completed a sudden and marked change in strength and ductility of metal is observed. It means that as long as liquid phase is present, metal will fail in a brittle manner. There are known different theories of brittleness of alloys in existence of liquid phase. The idea involved by authors of the paper is as follows: three major factors caused by presence of liquid may be taken into account: - decreasing the energy needed for crack nucleation, - increasing atomic diffusional flux out of the crack tip, - creating a path for abnormally quick diffusion of atoms from the crack tip.
PL
Własności mechaniczne stopów są bardzo niskie w ostatnim stadium krzepnięcia, w którym stop wykazuje kruchość wysokotemperaturową. Przy końcu procesu krzepnięcia obserwuje się nagłą zmianę wytrzymałości i plastyczności metalu. Dopóki występuje faza ciekła metal ulega zniszczeniu w sposób kruchy. Przyczyna tego mogą być trzy główne czynniki związane z obecnością fazy ciekłej: a) spadek energii potrzebnej do zarodkowania pęknięcia, b) wzrost strumienia dyfuzji atomów od wierzchołka pękniecia, c) utworzenie ścieżki do anomalnie szybkiej dyfuzji atomów od wierzchołka pękniecia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, mikrotwardości, kruchości i odporności na zużycie przez tarcie warstw borowanych modyfikowanych chromem i wiązką laserową. Warstwy wytworzono na próbkach ze stali C45 metodą galwanicznego chromowania, borowania oraz laserowej obróbki cieplnej. Zbadano wpływ modyfikacji na właściwości warstw borowanych. Wykazano, że modyfikacja warstwy borowanej chromem oraz wiązką laserową wpływa na mikrostrukturę i właściwości.
EN
Results of observations of microstructure, microhardness, brittleness and wear resistance of boronized layers modified with chromium and laser beam are presented. The layers have been produced on C45 steel by chromium plating method, boriding and laser heat treatment. The influence of modification on properties boronized layers has been investigated. It was shown, that the modification of boronized layers with chromium and laser beam affects on their microstructure and properties.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.