Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zginanie udarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano metodykę i wyniki badań udarności drewna naturalnego i modyfikowanego polimetakrylanem metylu. Próbę udarności materiałów wykonuje się w celu dokonania oceny zachowania się materiału w warunkach sprzyjających kruchemu pęknięciu. Badania przeprowadza się dla dużych szybkości odkształceń wywołaną działaniem dynamicznym siły oraz temperatury. Próby udarowe należą do prób dynamicznych określających zdolność materiału do przenoszenia gwałtownych obciążeń typu uderzeniowego. Charakteryzują one te własności mechaniczne materiału, których nie można wykryć przy pomocy prób statycznych. Udarność próbek w stanie powietrzno-suchym oraz nasiąkniętych wodą morską przeprowadzono w obniżonych temperaturach. Zmiany udarności określano w zależności od czasu przebywania próbek w wodzie morskiej, zawartości polimeru w kompozycie oraz temperatury badanych materiałów. Badania udarności drewna modyfikowanego przeprowadzono w kontekście zastosowania go na konstrukcje morskie.
EN
The paper describes the methodology and results of the impact of natural wood and modified methyl methacrylate. The Impact test materials is order to evaluate the behavior of the material under conditions conducive to brittle rupture. Tests is performed for high rates of deformation caused by the action of dynamic forces and temperature. The impact tests are dynamic tests for determining that a to withstand loads material of the percussive type. Characterize the mechanical properties of the material, which can not be detected by the static test. The impact strength samples in air-dry state and soaked with sea water were carried out at reduced temperatures. The impact strength is a function of residence time in seawater samples, the polymer content in the composite and the temperature of the tested materials. The impact Tests were performed of the modified wood to be used in the marine structures.
2
Content available remote Badanie wpływu obniżonej temperatury na pękanie złącza spawanego
PL
Badania dotyczyły spawanych płyt próbnych ze stali 18G2A drutem elektrodowym Union K56-Thyssen metodą GMA. Spawanie odbyło się półautomatycznie w osłonie gazu Corgon (82 % Ar+18 % CO2). Zginanie udarowe wykonano na próbach udarnościowych o wymiarach 10x10x55 mm z karbem V w zakresie temperatur 20÷–60 oC. Karb V umiejscowiono w osi spoiny, strefie wpływu ciepła, i w linii obejmującej spoinę i strefę wpływu ciepła (strefa przejściowa). Badano również udarność materiału podstawowego. Wyznaczono temperaturę kruchości badanych elementów spoiny. Analizę uzupełniono badaniami przełomów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM).
EN
The examinations concerned the welded tentative plates of steel 18G2A of GMA method with the weld deposit – Union K56-Thyssen. The welding took place semi-automatically under the protection of gas Corgon (82 % Ar + 18 % CO2). The impact bending was executed on the tension impact test of the dimensions 10x10x55 mm with V – notch in the range of temperatures 20 ÷ –60oC. V– notch was localized in the axis of weld, in heat affected zone and in the line which includes the weld, the heat affected zone (transition zone). The impact of parent material was also tested. The brittle point of the elements of weld which were tested was marked on the basis of the results. The analysis was completed through the examinations of fractures by means of the scanning electron microscope (SEM).
3
Content available remote Aspekt zginania udarowego żeliwa sferoidalnego
PL
Badaniu poddano perlityczno-ferrytyczne żeliwo sferoidalne. Próbki udarnościowe z karbem V ferrytyzowano dwustopniowo, normalizowano, ulepszano cieplnie i hartowano z przemianą izotermiczną. Wykonano pomiary twardości, udarności i badania mikroskopowe zgładów oraz przełomów. Zinterpretowano związki pomiędzy mikrostrukturą i charakterem przełomu.
EN
Pearlitic – ferrite ductile cast iron was examined. The impact samples with V-notch were bigradually ferritized, normalized, toughned and austempered. The hardness, impact test and metallography of fractured surfaces were investigated. The relationships between the microstruc-ture and kind of fracture were interpreted.
4
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania oprzyrządowanej próby udarowego zginania, dla dokładnej analizy procesu pękania stopów odlewniczych poprzez analizę rozdziału globalnej pracy łamania K na poszczególne składowe prac: Kz-zapoczątkowania, Kr- rozwoju, Kh- hamowania pęknięcia. Głębsza analiza tych wielkości pozwoliła na ocenę żywotności resztkowej wybranych stopów odlewniczych dla różnych rodzajów karbów karbu, w różnych stadiach obróbki technologicznej.
EN
This paper presents possibilities an application of the instrumentation of the impact bend test for accuracy analysis of cracking process of materials through an assessment of separation the global breaking K in particular components work: Kz –initiation, Kr-evolution, Kh-inhibition of cracking. In the detail analysis above mentioned quantities enable on assessment a remainder life of the choice casting alloys for various notch type and in different stages of the technological treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.