Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.
EN
The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.
EN
The paper discusses the use of multiclustering statistical analysis in the assessment of domestic wastewater filtration effectiveness. Calculations included data collected over four months of experiments with using waste as filling material of vertical flow filters for domestic sewage treatment. The effectiveness of pollutants removal was analysed in case of mechanically shredded waste in the form of PET flakes, PUR foam trims, shredded rubber tires and wadding. The organic compounds (CODcr, BOD5) removal, suspend solids, biogens (as NH4 +, PO4 3– ions) and oxygen saturation changing compared with sand filling was analysed. Multiclustering statistical analysis allowed to divide pollutants removal efficiency of analysed materials into 3 clusters, depending on the hydraulic loading. The first group consisted in quality parameters of treated sewage: the highest reduction of BOD5 and NH4-N. It included the values of quality parameters and indicators for the filtrates obtained at the lowest hydraulic load from columns filled with 60 cm of rubber tires or sand. The second group comprised the results for fillings containing foam, PET and rubber tires (the other hydraulic loads). It featured the highest reduction of total suspended solids and PO4 3–. Removal of easily biodegradable organic compounds was at a similar level in both cluster groups. The filter filled with polyester waste (wadding), which was as effective as 30 cm layer of sand, and the filters filled with 60 cm of sand working at the highest hydraulic load. Third group showed the lowest values of parameters and indicators for analysed filtrates.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie wieloklastrowej analizy statystycznej do oceny skuteczności filtracji ścieków bytowych. Obliczenia obejmowały dane zebrane w ciągu czterech miesięcy badań dotyczących wykorzystania odpadów jako materiału wypełniającego filtry z przepływem pionowym. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń została przeanalizowana na przykładzie odpadów mechanicznie rozdrobnionych w postaci płatków PET, skrawków pianki PUR, rozdrobnionych opon gumowych i owaty. Analizowano związki organiczne (CODCr, BOD5), zawiesiny ogólne, biogeny (jako jony NH4 + i PO4 3–) oraz stopień nasycenia tlenem w przypadku filtracji z zastosowaniem do tego procesu wymienionych odpadów i porównano te wyniki z uzyskanymi w filtrach z wypełnieniem piaskowym. Wieloklastrowa analiza statystyczna dała podstawy do podziału skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez materiały filtracyjne w zależności od obciążenia hydraulicznego na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmowała parametry jakościowe oczyszczonych ścieków – największą redukcję BZT5 i N-NH4 +. Znalazły się w niej wartości parametrów jakościowych i wskaźników dla filtratów otrzymanych w warunkach najmniejszego obciążenia hydraulicznego z kolumn wypełnionych odpadami gumowymi oraz piaskiem o miąższości 60 cm. Druga grupa obejmowała wyniki odnoszące się do wypełnień zawierających piankę poliuretanową, PET i gumę (dla pozostałych obciążeń hydraulicznych). Grupa ta charakteryzowała się największą redukcją zawiesin ogólnych i PO4 3–. Usunięcie łatwo ulegających biodegradowalnych związków organicznych było na podobnym poziomie w obu grupach klastrów. Filtr wypełniony odpadami poliestrowymi (owatą) był tak samo skuteczny, jak filtry wypełnione 30-centymetrową warstwą piasku i filtry wypełnione piaskiem o miąższości 60 cm (w warunkach największego obciążenia hydraulicznego). W trzeciej grupie znalazły się najmniejsze wartości wszystkich analizowanych parametrów i wskaźników dla przedmiotowych filtratów.
3
Content available remote Nowe membrany do filtracji ścieków z pralni przemysłowych
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków pralniczych. Do przeprowadzenia procesu wykorzystano membrany polimerowe o zmodyfikowanych właściwościach. Przedstawiono metodę modyfikacji membran, zmierzono ich parametry użytkowe, w doświadczeniach wykorzystano rzeczywiste ścieki z pralni przemysłowej.
EN
Industrial laundry wastewater was purified by filtration through polypropylene membranes modified with a com. polyetheropolyamide and TiO2 nanoparticles. The modification with TiO2 resulted in an improvement of the filtration efficiency.
PL
Przeprowadzono badania, mające na celu określenie, jakie zjawiska wpływają na usuwanie azotu amonowego i fosforanów podczas filtracji ścieków przez złoże w warunkach zmiennego hydraulicznego czasu zatrzymania HRT. Stwierdzono, że podstawą usuwania tych związków w złożu z naturalnym wypełnieniem (wyprażoną opoką) nie była biofiltracja, lecz procesy chemiczne. Zaobserwowano tworzenie się kryształów struwitu oraz hydroksyapatytu zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz filtru, co było przyczyną bardzo wysokiej efektywności usuwania jonów N-NH4+ oraz PO43- i bakterii grupy coli. Badania mikroskopowe próbek osadu powstałego na powierzchni złoża, czyli w miejscu, gdzie dopływały ścieki, oraz wewnątrz filtru potwierdziły powstawanie kryształów fosforanu amonowo-magnezowego oraz apatytu.
EN
The N-NH4+ and PO43- ions and coli bacteria-contg. preliminary purified sewage was filtered through CaO beds (for up to 192 h) and studied for formation of struvite and hydroxyapatite crystals to det. the removal degree of the contaminations. The N-NH4+ ions were removed in 96.8%, the PO43-ions in 99.8% and coli bacteria in 100%.
PL
Artykuł jest przeglądem literatury na temat zastosowania filtracji pospiesznej w oczyszczaniu ścieków. Zestawiono wyniki badań pilotowych oraz w skali technicznej na filtrach o przepływie z góry na dół i z dołu do góry. Przedstawiono efektywności usuwania zawiesin, węgla, azotu i fosforu, a także mikroorganizmów i mikrozanieczyszczeń osiągane na różnych złożach i przy różnych parametrach eksploatacyjnych.
EN
The article is a review of the rapid filtration applications in wastewater treatment. It summarizes the results of experiments with pilot and technical scale down flow and up down filters. The removal effectiveness of suspended solids, carbon, nitrogen and phosphorus, as well as microorganisms and micro pollutant in different filter beds and with different operating parameters is presented.
PL
efektywność procesu filtracji zależy od wielu czynników, wśród których wymienić można fizyczne i chemiczne właściwości zawiesiny, rodzaj i charakterystykę granulometryczną złoża oraz warunki eksploatacji filtra. W celu optymalizacji projektowania i eksploatacji filtrów biologicznych konieczne jest zebranie danych o przyroście strat hydraulicznych i bilansie zawiesin w filtrze w funkcji głębokości złoża i czasu filtracji. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było ustalenie profilu rozkładu ciśnienia w dwóch złożach z różnych materiałów filtracyjnych (złoże kwarcowe oraz FiltraliteŽ - glina ekspandowana) o podobnym uziarnieniu i różnej porowatości.
PL
W regionie środkowopomorskim największym przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją elementów okiennych jest Przedsiębiorstwo DREWEXiM zlokalizowane w miejscowości Nowe Bielice koło Koszalina. Podstawowym materiałem stosowanym do produkcji okien i drzwi jest własnej konstrukcji kantówka klejona warstwowo z sosny, posiadająca atest Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim oraz badania spoin przeprowadzone w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Stolarki Budowlanej Stolbud Wołomin. Właściwe cięcie i selekcjonowanie drewna pozwala uzyskać promieniowe i półpromieniowe położenie słoi w zewnętrznych warstwach kantówki. Zapewnia to znoszenie naprężeń, gwarantuje stabilność konstrukcji okien i drzwi oraz zapobiega pękaniu sklejonych elementów [15]. Z przeprowadzonych badań i ich analizy można podać ogólne wnioski: Ze względów ekonomicznych można stosować w proponowanej technologii - rys. 1, proces filtracji na złożu, które stanowią wióry drzewne. Jest to odpad poprodukcyjny, który daje dobre efekty odwadniania osadów pokoagulacyjnych oraz redukcję fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń w otrzymanym filtracie. Otrzymany filtrat po procesie filtracji lub odsącz otrzymany w procesie sedymentacji odśrodkowej można zawracać do I węzła technologicznego koagulacji i sedymentacji bez skutków ujemnych na efekt podczyszczania ścieków poprodukcyjnych w proponowanym układzie technologicznym (rys. 1 oraz poz. 4). Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki badań i ich analiza pozwala już na tym etapie prognozować warunki przebiegu procesów, przy których wskaźniki zanieczyszczeń podczyszczonych ścieków będą odpowiadały normie. Niezależnie od tego spostrzeżenia - wydaje się celowe, by badania w tej problematyce kontynuować.
EN
DREWEXiM, located in Nowe Bielice near Koszalin, is the biggest plant producing wooden elements in the Pomerania region. The residue received from the process of coagulation are suitable only for burning, because due to their adhesive properties they are not suitable for the processes of biological decomposition. This article contains an evaluation of the possibilities for the dehydration of post-coagulation residue in different physical and chemical processes. The tests included such processes as; coagulation, centrifugal sedimentation, gravitational filtration on the bed, which consisted of post-production shavings. On the basis of the tests performed, the following technological system is suggested. Raw wastewater should be treated in the process of coagulation with carbon hydroxide in the amount of 2.0 g/dm3. The residue obtained in the process of coagulation should be treated in the process of centrifugal sedimentation or alternatively in the process of filtration on an active carbon bed or on a bed made of wooden shavings from DREWEXiM. The material used for the dehydration process of the residues in the gravitational filtration process must be a flammable material, because the residue due to its adhesive properties cannot be treated in any other way but to be burned. A small amount of the secondary waste after the burning process may be solidified [8,9,10,11]. The drainage after the centrifugal sedimentation process as well as the filtered liquid after the filtration process can be redirected to the process of coagulation. Analyzing the final results of the tests performed on the post-production waste from the DREWEXiM plant, it can be ascertained that in this case a better filtration-sorption bed than that of active carbon is the bed of wood shavings, which itself is made of post-production waste materials. Obviously the shavings are of no cost to DREWEXiM, whereas active carbon would have to be purchased, thus revealing the economical effects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.