Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokumentacja projektowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł łączy przedstawienie podstawowych problemów planowania przedsięwzięć budowlanych w ujęciu Open BIM z przedstawieniem przedsięwzięcia badawczo-dydaktycznego w ujęciu Open BIM PL realizowanego w latach 2014-2020 w Politechnice Poznańskiej przy ekstremalnym wykorzystaniu polskich rozwiązań technicznych, w tym polskiego oprogramowania komputerowego. Przedstawione podejście wychodząc od koncepcji systemu i komponentów budowlanych opiera się na integracji konstrukcja-kosztorys-harmonogram uwzględniając podejście od 2D-3D-BIM do analiz 4D-5D-6D. Cechą charakterystyczną działań jest projektowanie budowlano-wykonawcze w podstawowym poziomie szczegółowości opracowania w ujęciu LOD, jako forma opcjonalnej standaryzacji na obecnym etapie wdrażania BIM w Polsce. Częścią projektu jest wykorzystanie oprogramowania zagranicznego, głównie europejskiego w oparciu o otwarte standardy wymiany danych – zwłaszcza IFC i BCF – oraz standardy de facto, jeśli są stosowane w różnych programach.
EN
The article combines the presentation of the basic problems of construction project planning in terms of Open BIM approach with the presentation of a research and teaching project in terms of Open BIM PL implemented in 2014-2020 at the Poznań University of Technology with extremal using of Polish technical solutions, including Polish computer software. The presented approach, starting from the concept of the system and building components, is based on the design-cost estimate-schedule integration, taking into account the approach from 2D-3D-BIM, to 4D-5D-6D analyzes. Characteristic feature of the activities is the construction and executive design at the basic level of definition in the LOD approach, as a form of optional standardization at the current stage of BIM implementation in Poland. Part of the project is using of foreign software, mainly European, based on the open data exchange standards – specially IFC and BCF – and de facto standards, if they are applicable in various programs, not only in products of producer.
2
Content available remote Zmiana projektu w trakcie realizacji inwestycji
3
Content available remote Prawnoautorska ochrona dokumentacji projektowej
4
Content available remote Istotne zmiany w prawie budowlanym
PL
Omówiono konsekwencje zmian wprowadzonych w polskim prawie budowlanym w 2020 r. Wyszczególniono ponad 20 istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podano zasadnicze zmiany w procedurach pozwoleń na budowę. Przedstawiono nowe regulacje w zakresie projektu budowlanego. Szczególnej uwagi wymagają zasadnicze zmiany systemu projektowania, w tym pojawienie się obligatoryjnego projektu technicznego. Sprecyzowano procedurę odstępstw od zatwierdzonego projektu. Zwrócono uwagę na nowe zadania kierownika budowy związane z oceną projektu technicznego.
EN
The consequences of the changes introduced to the Polish construction law in 2020 were discussed. More than 20 significant changes are listed in relation to current regulations. Major changes in building permit procedures are given. New regulations regarding the construction design were presented. Particular attention should be paid to fundamental changes in the design system, including the appearance of a mandatory technical design. The procedure for deviations from the approved design has been specified. Attention was paid to new tasks of the construction manager related to technical project assessment.
5
Content available remote Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich
PL
Przedmiotem artykułu są warunki techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót murarskich. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom wykonawstwa i odbioru prac murarskich w świetle zaleceń ustawy Prawo budowlane. W części drugiej omówiono najczęściej popełniane błędy wykonawcze popełniane podczas powstawania budynku: od projektowania i prowadzenia dokumentacji poprzez nietrzymanie się instrukcji wykonawczych po brak staranności i precyzji na kolejnych etapach prowadzenia prac.
EN
The article take on the subject of technical conditions related to the execution and acceptance of masonry work. The first part is devoted to issues of execution and acceptance of masonry work in lightof recommendations of the Polish construction law. In the second part, discussed are the most frequent errors in practical execution that are made during the construction of buildings: from the design and maintenance of documentation, through failures to adhere to execution instructions, all the way to lacking precision and diligence at further stages of the works.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
10
Content available remote Przypadek kłopotliwej rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego
PL
W artykule omówiono przypadek rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Proces budowlany założono prowadzić przy funkcjonującym szpitalu, świadczącym nieprzerwanie usługi medyczne. Nieprawidłowo opracowany projekt budowlano-wykonawczy w zasadniczy sposób zaburzył użytkowanie szpitala w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dokonano analizy jakości pracy uczestników procesu budowlanego.
EN
The case of expansion and reconstruction of the provincial children's hospital is considered at work. The construction process was assumed to be carried out with a functioning hospital providing normal medical services. Incorrectly developed construction project significantly disturbed the hospital's use during construction. The quality of work of the participants of the construction process is analyzed.
PL
Opisano projekt drogowego mostu żelbetowego, usytuowanego w ciągu planowanej drogi lokalnej nad doliną i ciekiem wodnym. Projekt mostu wraz ze zbrojeniem i elementami wyposażenia opracowano zgodnie z metodologią BIM za pomocą programu Tekla Structures. Przedstawiono modele, elementy składowe projektu i doświadczenia wynikające z opracowywania modelu BIM (3D+) oraz możliwości automatycznego edytowania dokumentacji 2D. Zamieszczono ocenę przydatności zastosowanego oprogramowania do projektowania mostów, w szczególności mostów żelbetowych.
EN
The design of a reinforced concrete road bridge, situated within the planned local road over the valley and watercourse, has been described. The bridge design including reinforcement and equipment elements were developed in accordance with the BIM methodology using the Tekla Structures program. The models, design components and experiences resulting from the development of the BIM (3D+) model and the possibilities of automatic editing of 2D documentation are presented. An assessment of the suitability of the software used to design bridges, in particular reinforced concrete bridges, has been provided.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
13
Content available remote Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.
EN
The paper presents a case study of a private house rebuilding, showing that the structure does not meet the design and building craftsmanship requirements. The accepted reconstruction project was not relevant to the real structure. The reconstruction performance, brought a high structural risk, consequently, a collapse.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmian zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych podczas realizacji prac remontowych, na termin zakończenia inwestycji, a także na jej koszt. Wprowadzanie robót dodatkowych nieujętych w projekcie w trakcie wykonywania prac remontowych wymaga od inwestora i wykonawcy dużej elastyczności, zaangażowania oraz doświadczenia, gdyż są one znacznym utrudnieniem w procesie inwestycyjnym. Prace budowlane nieuwzględnione w projekcie wpływają znacząco na czas realizacji i koszt całkowity inwestycji. Problem ten przedstawiono na przykładzie remontu budynku wzniesionego w latach 80. zlokalizowanego w Zielonej Górze.
EN
The paper presents the effect of changes in the range of work provided in the project documentation, introduced during of the renovation work, on a date of ending and cost of the investment. Introduction of additional works, not included in the project, during repair work, requires from the investor and contractor flexibility, commitment and experience. The additional works are a significant obstacle in the investment process. Construction work not included in the project have a significant effect on the time and the total cost of the investment. This problem is exemplified by the renovation of the building, built in the '80s, located in Zielona Gora.
PL
Inwestycje związane z energetyką są z reguły długotrwałe i kosztowne. Ich jakość w dużym stopniu zależy od jakości dokumentacji projektowej. W artykule wskazano wymagania norm i przepisów związanych z poprawnym przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także potrzebę wykonania jej sprawdzenia, najlepiej przez stronę trzecią.
EN
Investments connected with energetic are, as a rule, long-termand costly. Their quality depends largely on the quality of the design documentation. The paper pointed out the requirements of standards and regulations relating to the proper preparation of design documentation and the need to verify it preferably by a third party.
18
Content available remote Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego
PL
W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem.
EN
The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects.
PL
W Polsce w ostatnich latach podejmowanych i planowanych jest wiele inwestycji kolejowych. Nowy budżet UE na lata 2014 – 2020 dotyczący dofinansowania inwestycji w Polsce, przewiduje dopływ 5 009 mln euro. Znaczna część tych środków ma współfinansować inwestycje kolejowe. Warto zadbać, aby środki te były wykorzystywane efektywnie. Jednym z ważnych etapów osiągnięcia tego celu jest właściwe przygotowanie inwestycji do realizacji, co wymaga dobrego rozeznania ich specyfiki. W artykule przedstawiono to zagadnienie z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych na terenie Polski. Zaprezentowano analizę zastosowania Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji kontraktów kolejowych, w połączeniu z wewnętrznymi procedurami PKP PLK S.A.
EN
In Poland last years had been undertaken and planned many railway investments. The new budget financing of investments in Poland from the EU for 2014-2020, provides for the supply of funds at the level of 5 009 million. A significant portion of these funds will go just for railway investments. It should ensure that such measures are consumed efficiently as possible. One of the important steps to achieve this objective is the proper preparation of these investments for the implementation of which requires a good discernment of their specific. The article presents the issue with regard to the organizational conditions in Polish. Especially it presents an analysis of the direct application of FIDIC Conditions of Contract in the implementation of rail contracts, in conjunction with the internal procedures of PKP PLK S.A.
20
Content available remote Kryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej
PL
Celem artykułu jest określenie rankingu metod reagowania na ryzyko wad w dokumentacji projektowej, przez uszeregowanie ich wg trzech kryteriów: skuteczności; czasu oraz kosztu wdrożenia. Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny.
EN
The aim of this study is to determine the ranking of the risk handling methods of a defective design documentation, through the priority of the three criteria: efficiency, time and cost of its implementation. AHP – Analytic Hierarchy Process was applied to solve the issue in question.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.