Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Łódź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Poprawa warunków mieszkaniowych jest jednym z podstawowych elementów procesu rewitalizacji struktur miejskich. Prezentowane badania przeprowadzono i osadzono w kontekście zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej jako jednej z zasad Nowego Urbanizmu (NU). Zastosowanie tej perspektywy jest wynikiem współczesnej adaptacji amerykańskiego ruchu urba­nistycznego w procesie rewitalizacji w ramach strategii rozwoju miast do wewnątrz. W pracy przeanalizowano praktykę zróżnicowanego budownictwa mieszkaniowego we współczesnych projektach rewitalizacyjnych w Europie na podstawie przykładów dwóch studiów przypadku: Minguettes Vénissieux w aglomeracji Lyon (Francja) i Rekini w Łodzi (Polska). Podejmowane przekształcenia porównywane są do działań w ramach amerykańskiego programu HOPE VI, który podobnie jak badane przykłady koncentrował się na rewitalizacji wysokiej zabudowy blokowisk. Uzyskane wyniki pozwoliły na zdefiniowanie wpływu zasady NU dotyczącej zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej na procesy rewita­lizacji miast oraz na szersze poznanie praktyki zabudowy mieszkaniowej dzisiaj, a także jej współczesnych ram regulacyjnych (1). Potwierdzono również hipotezę o potrzebie synergii między różnymi zasadami NU w celu wytworzenia lub raczej przebudowania kluczowych form miejskich (2). Zgodnie z założeniami europejskie tendencje zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej okazały się ponadto związane z praktyką amerykańską wywodzącą się z NU, w szczególności gdy bada się potrzebę różnorodności prawa do lokalu i urbanistycznych uregulowań prawnych (3). Całość przeprowadzonych badań potwierdza zatem, iż zróżnicowane mieszkalnictwo, jako wieloaspektowa zasada NU może być sposobem na przeprowadzenie rewitalizacji obszaru mieszkaniowego w szczególności zdegradowanych obszarów blokowisk.
EN
Improvement of housing conditions is one of the basic elements of the process of revitalising urban structures. This study was conducted through the lens of mixed housing as a New Urbanism principle. Employment of this perspective is a result of contemporary adaptation of this American urban movement for revitalisation of urban tissue as a part of an infill development strategy. This work examines the practice of mixed housing in contemporary redevelopment projects in Europe, based on two case studies: Minguettes Vénissieux in the Lyon agglomeration (France) and Retkinia in Lodz (Poland).The redevelopment policies were compared with the American HOPE VI programme, which, similarly to the examples under study, was focused on the revitalisation of high-rise housing estates. The study’s findings enabled the definition of the influence of mixed housing principles of NU on urban regeneration processes and to gain some insight into the practice of mixed housing today, as well as into existing regulatory frameworks, based on the examined cases from France and Poland (1). A need for synergy between various NU principles was revealed as indispensable to produce or rather rebuild vital urban forms (2). As aimed, European tendencies in the mixed housing policy were related to US practice derived from the NU, especially examining the need for a diversity of tenure rights and regulatory guidelines based on NU application for revitalisation (3). The entirety of the research confirmed that mixed housing, as a multi-dimensional principle of NU, can serve as a means of revitalising residential areas, particularly decayed panel-block neighbourhoods.
EN
The aim of the conducted research was to assess how the elderly viewed the functioning of public transport, with Łódź, a large city in Poland, as the example. The data presented in the article originates from research of 400 inhabitants aged 60+ was conducted in the district of Bałuty in Łódź at the turn of November and December 2018. On the basis of the questionnaire survey (which contained questions concerning the use of local public transport by the over 60s for daily journeys and was accomplished by CAPI and MOBI methods) it was found that the over 60s have quite a high opinion of the offer of the municipal transport company MPK (they hardly ever use services of other carriers). As for the means of public transport, the tram is rated slightly higher compared to the bus. The results of the research enable the proposal of general recommendations for the transport policy in Łódź. This policy should be focused to a larger degree on: shortening the waiting time and, consequently, increasing the frequency of connections and punctuality, while continuing to provide high travel comfort, increasing the level of accessibility to stops and enhancing the clarity of information with regard to fare prices and exemptions.
EN
Technical, technological, IT and organisational progress is most evident in industry. In a situation where innovations are accompanied by structural and political changes, it is all about restructuring. In Poland, restructuring processes occurred most frequently in the 1990s. Currently, the phenomenon still occurs, but on a much smaller scale, with the transformations concerning generic, personnel and processes structures. The textile industry is still significant and is a hallmark of the Łódź region in Poland. The recent past has shown that companies from the textile industry, although very fragmented, remain on the market and are doing well in the new economic system. The purpose of the study is to assess the financial condition of municipalities and cities with district rights in the context of the restructuring activities of the textile sector, with particular emphasis on local government units of the Łódź region in the years 2007-2017. The work consists of three parts. In the first, the authors include theoretical premises for the restructuring of enterprises. The second part contains research hypotheses which have been empirically verified with an econometric model developed in the last part of the work. The purpose of the econometric model is to describe the relationship between the self-financing indicator and the explanatory variables, which largely describe the financial condition of enterprises in the textile sector in Poland over the period between 2007 and 2017. The results of the research conducted allow to conclude that the financial condition of communes and cities with district rights is diverse, and is affected by factors related to the location, type and level of development of local government units. In addition, the restructuring which took place in industry, in particular the textile industry, had a positive impact on the financial condition of local governments, in particular on their level of self-financing.
PL
Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań kondycji finansowej, ocena jej zróżnicowania oraz wskazanie determinant wpływających na jej poziom w gminach i miastach na prawach powiatu w kontekście działań restrukturyzacyjnych sektora tekstylnego, ze szczególnym uwzględnieniem JST aglomeracji łódzkiej w latach 2007-2017. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorki zawarły teoretyczne przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W drugiej części zawarto hipotezy badawcze, które w ostatniej części pracy zostały empirycznie zweryfikowane poprzez opracowanie modelu ekonometrycznego. Celem skonstruowanego modelu ekonometrycznego jest opisanie zależności między wskaźnikiem samofinansowania, a zmiennymi objaśniającymi, które w dużej mierze opisują kondycje finansową przedsiębiorstw sektora włókienniczego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2017. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż kondycja finansowa gmin i miast na prawach powiatu jest zróżnicowana, a wpływ na to wywierają czynniki związane z położeniem, typem oraz poziomem rozwoju JST. Ponadto restrukturyzacja, która miała miejsce w przemyśle, w szczególności przemyśle włókienniczym wywarła pozytywny wpływ na kondycję finansową samorządów, a w szczególności na jej poziom samofinansowania.
PL
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu na zlecenie ZZM w Łodzi opracowało standardy, które mają na celu unormowanie jakości prac projektowych i wykonawczych na terenach zieleni.
5
Content available Krajobraz osiedli grodzonych – przykład Łodzi
PL
Osiedla grodzone są jednym z ważniejszych symboli przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które dokonały się we współczesnej Polsce. Celem opracowania była analiza elementów zagospodarowania kształtujących współcześnie zamknięte krajobrazy osiedli grodzonych, określenie obecnego standardu* zagospodarowania osiedli grodzonych kształtującego aktualny krajobraz kulturowy terenów mieszkaniowych oraz wskazanie zalet i wad współczesnych osiedli grodzonych z punktu widzenia planistów przestrzennych. Badaniu poddano 14 osiedli grodzonych powstałych w obszarze Łodzi w latach 2014-2018.
EN
Gated communities are one of the most important symbols of social, economic and cultural transformations that have occurred in contemporary Poland. The work has 3 aims: firstly, to analyse the elements of development that shape the closed landscapes of the gated communities; secondly, to determine the current standard** of the development of gated communities that shapes the current cultural landscape of residential areas; and thirdly, to identify the advantages and disadvantages of modern gated communities from the perspective of spatial planners. The research involved 14 gated communities that were built between 2014 and 2018.
6
Content available Designation of Paid Parking Zones in Łódź
EN
This article has two aims: the cognitive one and the methodological one. The first one focuses on delineating city areas (of Łódź in this case), in relation to which a conscious parking policy should be implemented, including differentiation of the base parking fee and dynamics of parking cost increment in time. The methodological aim, in turn, consists in elaborating a research algorithm based exclusively on the geographical information system, which is based on generally available vector data, together with data obtained from intelligent transport systems. For their realization of the authors of this article elaborated their own methodology. It consists of five stages. The basic research unit is the surveying district. The area on the basis of which the research was made is the Łódź urban zone defined in the Strategy of Spatial Development for Łódź (2012). Each research stage corresponds to defining the power of impact of the variable which, as an research overview shows, affects the parking policy. Since the research is conducted on the basis different variables at individual stages and finally the coefficient assumes the form of five elements, it is necessary to standardize partial results. The article uses a procedure based on the quotient of the difference between the calculated value and the average for the whole group, divided by standard deviation. The results of the conducted research in the cognitive scope show that problems connected with parking organization do not concern only the very city centre (mostly the district of Śródmieście). Particular attention should be drawn to areas next to the city’s main transport arteries which go latitudinally (for instance, Piłsudski avenue) or meridionally (e.g. Kościuszki street, Zachodnia street).
7
Content available remote Coraz bliżej drążenia tunelu w Łodzi
PL
Na przełomie tego i kolejnego roku do Łodzi przetransportowane zostaną maszyny, które wydrążą tunel średnicowy. Podziemny obiekt będzie składać się z pięciu mniejszych tuneli, a wszystkie powstaną dzięki użyciu wyprodukowanych w Niemczech specjalnie na potrzeby tej inwestycji dwóch maszyn TBM.
PL
Celem artykułu jest prześledzenie – w kontekście popularnej wśród mieszkańców i magistratu wizji Łodzi jako metropolii – zmian, jakie zachodziły w zabudowie Łodzi na przestrzeni ostatnich 20 lat. Analizie zostały poddane głównie te obiekty architektoniczne i założenia modernizujące przestrzeń i układ miasta, które w powszechnym odbiorze mieszkańców oraz współczesnych mediów korzystnie wpływają na jego wizerunek. W skrótowy sposób zaprezentowano najbardziej udane przekształcenia urbanistyczne (modernizacja ulic, Dworzec Tramwajowy Centrum oraz próba stworzenia Nowego Centrum Łodzi), jak też rewitalizacje licznych w mieście terenów pofabrycznych (Manufaktura, OFF Piotrkowska, elektrownia EC1). Omówiono też nowe realizacje, jak Dworzec Łódź Fabryczna, nowe hotele oraz licznie powstające w ostatnich latach biurowce.
EN
The aim of the article is to analyze the changes that have taken place in the development of the building structures in Łódź over the last twenty years in the context of the popular vision of Łódź as a metropolis city. Such concept is particularly popular among the city’s inhabitants and the city magistrate. The architectural objects which were taken into consideration have a positive impact on the image of Łódź, according to the common perception of Łódź residents and its modern media. The most successful urban transformations (streets modernization, the Centrum Tram Station and the attempt to create a New Center for Łódź) are briefly presented, as well as revitalizations of the post-factory areas in the city (“Manufaktura”, OFF Piotrkowska, EC1 powerhouse). New projects are also under consideration, such as Łódź Fabryczna Station, new hotels and office buildings that have been constructed in recent years.
9
Content available Multimodal Łódź Fabryczna Station
EN
The reconstruction of the Łódź railway node, including the construction of an underground station in the city centre, gave the possibility of profound changes in passenger service of railway and bus long-distance and regional service. As a result, a large and modern multimodal node concentrating all means of transport was created in the city centre. The new station together with the surrounding road infrastructure was opened in December 2016. The assessment of the functionality of this station is the subject of this article.
PL
Karol Borowiecki, Maks Baum i Moryc Welt – Polak, Niemiec i Żyd, czyli bohaterowie „Ziemi Obiecanej” – ucieleśniają nawarstwienie kultur, jakie tworzyły Łódź już od XVIII wieku. Obecnie miasto stawia czoło tematom przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach. Coroczny Festiwal Dialogu Czterech Kultur, rewitalizacja miejsc zagłady, czy tworzenie nowych przestrzeni pamięci jak Park Ocalonych, Park im. Szarych Szeregów to tylko kilka spośród działań nawiązujących dialog z przeszłością, aktywizujących przestrzeń współczesną. W krajobrazie Bałut, jednej z dzielnic Łodzi, widać połączenie niespełnionego snu o rewolucji urbanistycznej i przebłysków minionej tożsamości miasta Litzmannstadt, które stwarza szansę przestrzeniom zielonym, by stały się ich spoiwem. Autorka bada zależność między miejscami pamięci, a przestrzeniami zielonymi w krajobrazie Bałut pod kątem kompozycji jako narzędzia narracyjnego w przestrzeni.
EN
Karol Borowiecki, Maks Baum and Moryc Welt - a Pole, a German and a Jew - the heroes of “The Promised Land” - embody the layering of cultures that have been forming Łódź already since the eighteenth century. The city is currently facing subjects of restoring the memory of its past inhabitants. The yearly Łódź of Four Cultures Festival, the revitalisation of sites of genocide or the establishment of new memorial sites like Survivors’ Park and Grey Ranks Park are but a few of the efforts that initiate dialogue with the past and that activate contemporary space. In the landscape of Bałuty, one of the districts of Łódź, we can see a combination of the unrealised dream of an urban planning revolution and glimpses of the past identity of the city of Litzmannstadt, which gives a chance for green areas to become their binding element. The author studied the dependency between memorial sites and green spaces in the landscape of Bałuty in terms of composition as a narrative tool within space.
PL
Dziś sztuka to nie tylko eksponaty zamknięte w muzeach. Współczesny obraz miasta współkreują kolorowe murale i graffiti. Są nasycone informacjami i znaczeniami, a dzięki egalitarności i wszechobecności przestrzeni publicznej - wszyscy ulegają ich oddziaływaniu. Mogą nadawać funkcję perswazyjną przestrzeni miejskiej, w której informacje intensywnie rezonują. Murale, wykorzystując architekturę jak płótno, stanowią inteligentne, współczesne detale w przestrzeni. Poza funkcją estetyzującą, przekazują informacje i znaczenia, wchodząc w relację z mieszkańcami. Autorka bada różnorodne zespoły murali wybranych miast i podejmuje próbę kategoryzacji przyczyn ich powstawania.
EN
Today art is not confined to exhibits enclosed in museums. The contemporary image of the city is co-created by colourful murals and graffiti. They are saturated with information and meaning, and thanks to their egalitarianism and ever-presence in public space-everybody becomes affected by them. They can bestow a persuasive function upon urban space, in which information intensely resonates. Murals, using architecture like a canvas, constitute smart, contemporary details in space. Apart from an aestheticising function, they convey information and meanings, entering into relationships with residents. The author investigated various complexes of murals of selected cities and made an attempt at categorising the causes of their creation.
12
PL
W końcu XIX w. w strukturze łódzkiej społeczności dominowała grupa drobnomieszczaństwa, licząca ok. 20%. Wywodząca się z niej burżuazja stanowiła zaś ok. 7%. Do czołówki wpływowych rodzin przemysłowych należeli m.in.: Scheiblerowie, Poznańscy, Geyerowie, Heinzlowie, Meyerowie, Grohmanowie, Herbstowie, Silbersteinowie, Biedermannowie, Hertzowie, Schweikertowie, Eitingonowie. Osiągając odpowiedni status społeczny, stworzyli oni własne formy towarzyskiej etykiety. Wzorowali się nie tylko na burżuazji zachodnioeuropejskiej i arystokracji, ale także zachowali elementy zaczerpnięte z rodzinnej tradycji. Ważną rolę odgrywały tu szeroko pojmowane zagadnienia kulinarne. Życie rodzinne i towarzyskie skupione było przy wspólnym stole. Starano się zapewnić mu właściwą oprawę, dbając także o odpowiednio dobrane zastawy stołowe. Artykuł prezentuje wyniki badań na temat kultury materialnej związanej z wyposażeniem wnętrz w zastawy ceramiczne i szklane. Chcąc przedstawić omawiane zagadnienia, odwołano się do materiałów archiwalnych, ikonograficznych, relacji pamiętnikarskich i wspomnień oraz prozy poświęconej Łodzi.
EN
At the turn of the 20th century the most numerous group among the habitants of Lodz was the petty bourgeoisie which accounted 20% of its society. The proper bourgeoisie originating from this group was about 7%. Forefront of industrial families contained of: Scheiblers, Poznańscy, Geyers, Heinz, Meyers, Grochmans, Herbsts, Silbersteins, Biedermanns, Hertz, Scheiweikerts and Eitingons. Because of their social status they were able to create their own forms of etiquette. It was based not only on the behavior of western aristocracy but also contained elements taken from their families tradition. One of the most important pieces of this etiquette were broadly defined culinary issues. Social and family interactions were mainly pursued at the dining table. Therefore it was of utmost importance to pay attention to every detail of the setting where the meetings were held as well as the overall look and decoration of the dining room. This article presents the result of the research conducted on both the symbolic and material of the titular table, connected to the rooms equipment, iconography of the interiors and the living customs. It is based on the archival and iconographical materials, memoirs and prose devoted to the city of Lodz.
PL
Podążający za europejską modą zamożni łodzianie urządzali pokoje orientalne – chińskie, japońskie, czy mauretańskie, albo gromadzili kolekcje złożone jedynie ze starannie wybranych obiektów. Artykuł poświęcony jest nieznanym szerzej zbiorom sztuki orientalnej, które posiadali: baron Juliusz Heizel von Hohenfels syn (japonika: brązy, elementy uzbrojenia, grafika, malarstwo, tkaniny); rodzina Biedermannów (ceramika chińska i japońska, sztuka perska – kobierce i elementy uzbrojenia); Laura Eliza Kindermann (kobierce perskie, ceramika japońska); rodzina Saladin i firma Allart & Rousseau (meble chińskie) oraz rodziny: Poznańskich (ceramika chińska i japońska, tkaniny) i Scheiblerów (meble chińskie, ceramika japońska i chińska, brązy, wachlarze, inne przedmioty dekoracyjne). Na podstawie kwerendy źródłowej, zachowanych nielicznych materiałów ikonograficznych oraz pojedynczych obiektów podjęto próbę ukazania poszczególnych kolekcji. Zgromadzone dzieła sztuki i kultury materialnej były wyrazem nie tylko panującej mody, ale równocześnie stanowiły odzwierciedlenie zainteresowań właścicieli i ich ambicji towarzyskich.
EN
Wealthy citizens of Lodz, who followed the European fashion, decorated oriental rooms – Chinese, Japanese or Mauritanian. Some of them gathered collections that consisted only of carefully selected objects. This article is devoted to widely unknown gatherings of oriental art, that were in possession of: baron Juliusz Heinzel von Hohenfels jr (Japanese bronzes, armament elements, graphics, paintings and fabrics); Biedermann family (Chinese ceramics, Japanese ceramics, Persian art – carpets and armament elements); Laura Eliza Kindermann (Persian carpets, Japanese ceramics) Allart & Rousseau company and Saladin family (Chinese furniture); families of Poznański (Chinese and Japanese ceramics and fabrics) and the Scheiblers (Chinese furniture, Japanese and Chinese ceramics, bronzes, fans and other decorative items). Based on the source query, a few lasting iconographical materials and single objects an attempt to show individual collections has been taken. Gathered works of art and culture were expressing not only the fashion of the era but also mirrored interests of their owners and their social ambitions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie bibliotek cyfrowych łączonych z miastem Łódź i województwem łódzkim, które zaistniały jako oferta cyfrowego dostępu do treści zbiorów zgromadzonych w bibliotekach zlokalizowanych na danym terenie. Opracowanie ma charakter badawczy. Głównym źródłem wiedzy okazały się same biblioteki cyfrowe, które poddano celowej obserwacji i analizie. Nawiązania i odwołania do literatury przedmiotu służą temu, aby lepiej zrozumieć złożoność wybranej poruszonej w tym tekście problematyki dostępu do treści za pośrednictwem biblioteki cyfrowej. W Łódzkiem rozwijają swoją działalność cztery biblioteki cyfrowe, każda z nich występuje pod nazwą własną. Pod uwagę wzięto następujące aspekty: przynależność instytucjonalna wykonawców projektów biblioteki cyfrowej, kwestie finansowania, zasoby, wybrane kwestie dotyczące metainformacji o zasobach, rekomendacje bibliotek cyfrowych. Artykuł jest pierwszą próbą opisu w sposób syntetyczny bibliotek cyfrowych w Łódzkiem, których historia w 2018 r. liczy trzynaście lat.
EN
The aim of the article is to present digital libraries connected with the city of Łódź and the Łódź Voivodeship, which came into existence as an offer of digital access to the content of collections gathered in libraries located in a given area. The study is of research nature. The main source of knowledge turned out to be digital libraries themselves, which were subject to intentional observation and analysis. References to the literature of the subject are used to better understand the complexity of the selected issues of access to content through the digital library. Four digital libraries develop their activity in the Łódź voivodship, each of them under its own name. The following aspects were taken into account: institutional affiliation of digital library project contractors, financing issues, resources, meta information about resources, digital library recommendations. The article is the first attempt to describe in a synthetic way digital libraries in Lodz, whose history in 2018 is thirteen years old.
PL
W niniejszym artykule za cel przyjęto ocenę dostępności przestrzennej do parków w Łodzi w świetle transportu rowerowego, indywidualnego samochodowego i zbiorowego. Parki to podstawowe jednostki zieleni wypoczynkowej w mieście (Czerwieniec, Lewińska 2000). W granicach Łodzi funkcjonują 43 parki, które znajdują się głównie w obrębie kolei obwodowej lub tuż za nią (Jakóbczyk-Gryszkiewicz 2008). Dla określenia dostępności przestrzennej do parków w analizowanym mieście, obliczono liczbę i odsetek ludności zamieszkałej w 2016 r. w izochronach 0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-25; 25-30 minut od parków, przy uwzględnieniu różnych środków transportu - samochodowego, publicznego i rowerowego. Stwierdzono, że najkorzystniejszy dla mieszkańców miasta jest rower. W przypadku 3/4 ludności Łodzi czas dojazdu rowerem do parku nie przekracza 5 minut. Rower oraz transport zbiorowy zapewniają dojazd do parków zdecydowanej większości mieszkańców Łodzi w czasie do 5 minut, z kolei transport indywidualny w czasie 5-10 minut. Najkorzystniej, ze względu na dostępność dla mieszkańców miasta, zlokalizowane są parki w Śródmieściu, oraz tuż za jego granicami, w obrębie kolei obwodowej. To właśnie tam gęstość zaludnienia jest największa, niestety powierzchnia parków niewielka.
EN
In this article, the goal was to assess spatial accessibility to the parks in Łódź for example of cycling, individual transport and public transport. Parks represent basic units of recreational greenery in the city. (Czerwieniec, Lewinska 2000). In Łódź are 43 parks, which are located mainly in the rail peripheral or right behind her (Jakobczyk-Gryszkiewicz 2008). To determine the spatial accessibility to the parks in the analyzed city, were calculated the number and percentage of the population, which living in 2016 in isochrones: 0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-25; 25-30 minutes from the parks. In the study were taken into account the different means of transport - car, bicycle and public. It was found that the most beneficial for the residents of the city is by bike. In the case of 3/4 of the population of Łódź travel time by bike to the park is less than 5 minutes. Bicycle and public transport provide access to the parks, the vast majority of inhabitants of the city in time to 5 minutes, while individual transport in time 5-10 minutes. Most preferably, due to the accessibility for the residents of the city, are located parks in the city center, and behind its borders, in turn, within the rail perimeter. Over there the population density is greatest, unfortunately, a small area of parks.
PL
Przyznanie Łodzi prawa do Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza.
EN
The paper identifies the cities in Central-Eastern Europe which were often called Manchesters in the past, because of their similar path of development and the concentration on cotton production in the 19th century in the period of the industrial revolution. The significance of the cotton industry is underlined in the growth of the cities. Following Eric Hobsbawm’s thesis, cotton is treated as the textile symbol of the industrial revolution. That is why the cities’ comparison includes the role of geography, institutions and technology, which were conducive for cotton production. We claim that cotton production was decisive for the real “take-off” of these cities. and at the same time it was the institutional factor that conditioned the economic development. The primary measure is population change over more than 100 years in 5 Cottonopolises: Manchester – the original one, Chemnitz, Lodz, Tampere and Ivanovo.
PL
W artykule wskazano miasta w Europie środkowo-wschodniej, które w przeszłości były często nazywane Manchesterami ze względu na podobną ścieżkę rozwoju i koncentrację na produkcji bawełny (Chemnitz, Iwanowo, Łódź, Tampere). Idąc za tezami Erica Hobsbawma bawełna traktowana jest jako tekstylny symbol rewolucji przemysłowej. Zaproponowana analiza porównawcza obejmuje wpływ czynników geograficznych, instytucjonalnych i technologicznych, które sprzyjały produkcji bawełny. W ocenie autorów produkcja bawełny była decydująca dla nadania impetu rozwojowi gospodarczemu miast będących przedmiotem analizy.
18
Content available remote Co było pierwsze - prąd czy elektrownia?
PL
Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
19
Content available remote The new urbanist principle of quality of life for urban regeneration
EN
Quality of life (QOL) is a crucial but complex concept, determined by the insights of multiple disciplines. This paper applies the holistic approach to planning known as New Urbanism (NU) to the analysis of QOL, and argues that this movement should no longer be thought of simply as dedicated to halting urban sprawl, but also as providing guiding principles for the process of urban regeneration within the city. The study therefore aims to verify the relationship between NU principles and QOL, from the perspective of urban regeneration. A comparative study is made of two strategic zones in Roubaix (France) and Lodz (Poland). These serve as physical models in which spatial elements crucial for NU are analyzed. Ways of improving QOL through the application of NU guidelines for urban regeneration are also elaborated. The conclusions have possible practical applications, especially in the case of the site in Poland, Green Polesie, where urban regulations are still being elaborated and the whole process of urban regeneration is only just underway.
PL
Łódź przygotowuje się do dużych zmian. W najbliższych latach dzięki unijnemu wsparciu centrum miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale także kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia oraz stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.