Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Gonty drewniane
PL
Pakowanie produktów w opakowania jednostkowe typu pouch to silny trend na rynku spożywczym, wpisujący się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wyprodukowanie opakowań pouch wymaga 4-krotnie mniejszej ilości materiału opakowaniowego niż w przypadku opakowań kartonowych o jednakowej pojemności [4], co przekłada się na ich lekkość i elastyczność, a więc łatwiejszy transport i magazynowanie. Te same cechy sprawiają, że opakowania pouch stanowią idealny materiał opakowaniowy do żywności wygodnej, ułatwiając konsumentom zabranie ze sobą przekąski, po którą mogą sięgnąć w każdej chwili. Oprócz wszystkich swoich zalet technologia pouch ma wadę – a mianowicie sprzedawany produkt, do którego ją wykorzystano, musi spełniać pewne wymagania reologiczne, mające znaczenie zarówno na poziomie procesowym, jak i użytkowym. W artykule przedstawiono cechy reologiczne, jakie powinien wykazywać produkt pakowany w opakowania typu pouch, jak również opisano metody pomiarowe wykorzystywane do ich oznaczania.
EN
Pouch packaging technology constitutes one of the strong trends on the food market, inscribing in the issues of sustainable development and ecology. Production of pouches requires 4 times less packaging material than for cartons of equal capacity [4], which translates into their lightness and flexibility, and thus easier transportation and storage. The same features make pouches an ideal packaging for convenient food, facilitating consumers to take a snack with them, so they can reach it at any time. With all its advantages, however, the pouch technology imposes certain rheological requirements and constraints, which are relevant at both – technological and functional level. This article distinguishes rheological features that a product packed in pouch should have, as well as measuring methods used for their determination.
PL
W zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego budynku w czasie jego użytkowania przydatna jest znajomość procesu starzenia budynku. W artykule jest przedstawiona propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. Model uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu.
EN
In order to ensure an adequate technical state of a building over the course of its use, familiarity with the building aging process is useful. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. The model accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings.
5
Content available remote Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle wymagań normy PN-EN 14388
PL
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg pozwala uchronić znajdujące się za nimi mieszkania, ludzi i środowisko przed nadmiernym hałasem drogowym. Ekran akustyczny dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz specjalnej geometrii może niwelować niekorzystne skutki zbyt wysokiego poziomu natężenia dźwięku od ruchu drogowego. Zgodnie z PN-EN 14388 [2], ekrany akustyczne to drogowe urządzenia przeciwhałasowe składające się z: ekranu przeciwdźwiękowego, który bezpośrednio powstrzymuje dźwięki powietrzne generowane przez ruch drogowy; panelu akustycznego o określonych właściwościach akustycznych; okładziny umocowanej na ścianie lub na innej konstrukcji; dodatkowego urządzenia przeciwhałasowego, które wpływa na właściwości akustyczne podstawowego urządzenia przeciwhałasowego (ogranicza dyfrakcję fali dźwiękowej na krawędzi).
EN
The construction of noise barriers along the roads allows to protect the apartments, people and the environment behind them from excessive road noise. The acoustic screen, thanks to the appropriate construction and special geometry, can reduce the adverse effects of exposure to too high levels of noise from road traffic. According to the PN-EN 14388 [2] standard, acoustic screens are road anti-noise devices, in which we can distinguish: anti-noise screen, i.e. an anti-noise device that directly inhibits airborne sounds generated by road traffic; acoustic panel – an element of an anti-noise device with specific acoustic properties; cladding – anti-noise device, mounted on a wall or other structure; additional anti-noise device that affects the acoustic properties of the basic anti-noise device (reduces the diffraction of the sound wave at the edge).
EN
The shaping of the functional properties of the surface of an object in a technological process plays a key role in the later operation of this object. The paper presents the results of the tests performed on the surface topography of objects made of a selected hard-to-machine material, i.e., titanium alloy. Two measuring devices were used in the research, an interference microscope, and a scanning electron microscope, which enabled the comprehensive (non-parametric and parametric) description of surface topography obtained for three different finishing parameters. It was noted that, in addition to material properties, in the evaluation of the functional properties of a surface, it is important to carry out not only the qualitative, but also quantitative analysis of the machined surface topography.
PL
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych powierzchni przedmiotu w procesie technologicznym odgrywa kluczową rolę w późniejszym procesie eksploatacji tego przedmiotu. W pracy przedstawiono wyniki ba¬dań topografii powierzchni przedmiotów wykonanych z wybranego materiału trudnoskrawalnego – stopu tytanu. W badaniach wykorzystano dwa urządzenia pomiarowe – mikroskop interferencyjny i skaningowy mikroskop elektronowy, co pozwoliło na kompleksowy (nieparametryczny i parametryczny) opis topografii powierzchni obrobionej otrzymanej dla trzech zabiegów ściernej obróbki wykończeniowej. Zauważono, że poza własnościami materiałowymi, w ocenie właściwości funkcjonalnych powierzchni istotna jest analiza topografii powierzchni obrobionej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
EN
In the case of shape memory alloys (SMA), a form to which a material is expected to return during heating can be repeatedly programmed, whereas other related properties can be individually adjusted. It was found that most producers of commercial assortment based on SMA as well as traders are seldom willing to lift the veil of secrecy on this topic. In the context of own experimental studies, the authors made a reference to the technical aspects of some post-treatments of a Ni-Ti alloy with a view to further practical application, e.g. the design and construction of machinery and structures with the involvement of SMA. For these purposes, high-temperature shape setting trials were carried out using various parameters of heat treatment with no secrecy surrounding the procedures applied. Some of the tested parameters proved effective, whereas some were less useful. Following the activation of the reverse transformation by heating, a somewhat different behaviour was observed, and simultaneously one of the crucial material temperatures was determined. The paper as a whole is reported from a specifically engineering/technical point of view, which is continuously emphasized in the content of the presented article.
EN
In this review it is presented the insight of challenges faced by all branches of industry in the new age, and especially the maritime industry, strive for sustainable development, better energy control, use of materials with functional properties such as shape memory, all in the direction of increasing safety and comfort. Therefore, the development of new materials with shape memory, which is associated with the introduction of optimized production and the achievement of better func-tional properties. This leads to new applications in different systems and possible use on devices, which meet the rigorous requirements of the modern industry. The research into new materials with shape memory effect and their applied use in maritime is a challenge that many researchers have encountered in recent decades, and this is why in this paper we look at the basic engineering aspect of these materials and their current as well as future applications in the maritime industry. An overview of several innovations that testify shape memory effect and superelasticity in different maritime fields will be presented in this review.
PL
W artykule przedstawiono badania prowadzone nad nowymi materiałami z pamięcią kształtu. Opisano podstawowe aspekty inżynieryjne tych materiałów, ich właściwości funkcjonalne oraz przyszłe wykorzystanie w obszarze morskim. Dokonano przeglądu niektórych zastosowań materiałów z efektem shape memory alloy (SMA), pokazując ich innowacyjne rozwiązania. Opracowanie optymalnego procesu technologicznego do produkcji materiałów SMA i transfer wiedzy na po-ziomie przemysłowym stworzy nowe perspektywy dla żeglugi morskiej.
PL
W związku z coraz większą dostępnością wysokorozdrobnionych preparatów błonnikowych oraz stosowaniem takich preparatów jako dodatków w produkcji żywności powstała potrzeba określenia wpływu mikronizacji błonnika na jego właściwości fizykochemiczne oraz funkcjonalne. Za preparaty mikronizowane przyjęto te rozdrobnione poniżej 50 μm, w których celuloza przechodzi w postać mikrokrystaliczną i diametralnie zmienia właściwości. Tego typu preparaty pod względem struktury są niewyczuwalne, co umożliwia zwiększanie ich koncentracji w produktach. Wysokie rozdrobnienie błonnika korzystnie wpływa przy tym na szereg parametrów: właściwości sensoryczne wyrobów, lepkość, zdolności hydratacyjne oraz wiązania jonów metali, strukturę wyrobów, kruchość gotowych ciastek itp. Przedstawiony przegląd doniesień literaturowych sugeruje możliwość szerszego zastosowania mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych jako dodatków do żywności.
EN
Due to the increasing availability of fine ground high-fiber preparations and the use of such preparations as additives in food production, a need arose to determine the effect of fiber micronization on its physicochemical and functional properties. The micronized preparations were those ground below 50 μm, when the cellulose turns into microcrystalline form and radically changes its properties. Such preparations are undetectable in terms of structure, which allows increasing their concentration in products. Fine grinding of fibre has a positive effect on a number of parameters: sensory properties of products, viscosity, hydration capacity and binding of metal ions, product structure, fragility of ready cakes etc. The review of literature reports suggests the possibility of wide application of micronized high-fiber preparations as food additives.
EN
The influence of operating conditions on physical and mechanical properties of tooth surface in the flexspline of a harmonic drive was investigated. 3D printed test models were made from poly(acrylonitrile--co-butadiene-co-styrene) (ABS) copolymer and from poly(lactic acid) (PLA) and subjected to the accelerated UV aging test and to bench tests. Measurements of hardness, Vicat softening point and atomic force microscopy (AFM) analysis were performed in order to determine the properties of the teeth surface in the gear wheels. Furthermore, the degree of degradation of the plastics was determined with IR spectroscopy. It was found, that the ambient conditions and exploitation of harmonic drives do not affect the value of softening point and hardness. On the other hand, the AFM analysis indicated that the sides of teeth were smoother as a result of their cooperation. The values of Ra parameter in the areas examined decreased from 110.0 to 54.6 nm and from 23.9 to 17.0 nm for the gear wheels made of ABS and PLA, respectively. Furthermore, the Derjaguin--Muller-Toporov modulus (DMT) of surfaces was also decreased from 10.0 to 3.0 GPa and from 4.5 to 2.2 GPa in the gear wheels made of ABS and PLA, respectively. The AFM imaging provide evidence for destructive effects of UV radiation and elevated humidity, confirmed by IR spectroscopy.
PL
Badano wpływ warunków eksploatacyjnych kół podatnych zębatej przekładni falowej na właściwości fizyczne oraz mechaniczne powierzchni zębów. Zzastosowaniem druku 3D z kopolimeru poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)(ABS) oraz polilaktydu (PLA) wykonano modele badawcze, które poddano przyspieszonemu starzeniu promieniami UV, przeprowadzono też badania stanowiskowe. Właściwości zębów otrzymanych kół zębatych charakteryzowano na podstawie twardości i temperatury mięknienia Vicata, analizy powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz stopnia degradacji tworzywa oznaczonego za pomocą spektroskopii IR. Stwierdzono, że warunki środowiskowe oraz eksploatacja zębatej przekładni falowej nie wpływają w istotnym stopniu na wartości temperatury Vicata i twardość powierzchni zębów. Analiza AFM wykazała, że w wyniku współpracy powierzchnia zębów się wygładziła. Średnia wartość chropowatości Ra kół zębatych wykonanych, odpowiednio, z ABS i PLA zmniejszyła się ze 110,0 do 54,6 nm oraz ze 23,9 do 17,0 nm. Ponadto, moduł Derjaguina-Mullera-Toporova (DMT) powierzchni elementów wykonanych z ABS oraz PLA również się zmniejszył, odpowiednio, z 10,0 do 3,0 GPa oraz z 4,5 do 2,2 GPa, co wskazuje na destrukcyjny wpływ promieniowania UV i podwyższonej wilgotności, potwierdzony metodą spektroskopii IR.
PL
Omówiono problematykę związków stanu fizycznego procesu obróbki z właściwościami użytkowymi części maszyn (kształtowanymi w różnych procesach obróbki ubytkowej), wyznaczonych na podstawie funkcjonalnych charakterystyk, tzw. sygnatur procesu. Określono dominujące zjawiska i oddziaływania energetyczne w procesie skrawania w odniesieniu do funkcjonalności technologicznej warstwy wierzchniej. Podano praktyczne przykłady zastosowania koncepcji sygnatur procesu do wytwarzania warstwy wierzchniej o określonych właściwościach eksploatacyjnych.
EN
The purpose of this survey is to explain and determine the relationships between physical state of the machining process, i.e. the decisive physical phenomena occurring during the process and the functional properties of the machined parts using the concept of process signatures. Dominant phenomena and energy transformation in the machining process are quantified in terms of the functionality of the technological subsurface layer. Some practical examples of the application of process signature to the producing of subsurface layer with demanded functional properties are presented anddiscussed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad oceny technicznej i określania właściwości użytkowych oraz identyfikacyjnych wyrobów budowlanych stosowanych jako bariery wodoszczelne przy budowie obiektów inżynierskich. Zasady oceny omówiono na przykładzie dwóch wyrobów: izolacjonawierzchni oraz gzymsu polimerobetonowego.
EN
The article of publication is introducing the main principles of technical assessment and determining performance and identification of a construction products used as waterproof barriers on the bridge construction works. Principles of assessment is described on two examples of construction products: waterproof pavement membrane and polymer concrete cornice.
14
PL
W Polsce badania nad trwałością autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez okres 8 – 9 lat badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody wykonane z tego materiału. Szersze badania związane z trwałością wznowiono w 1999 r. Badaniami objęto beton komórkowy popiołowy i piaskowy pobrany (co 5 cm) z przegród obiektów eksploatowanych przez 20-35-40 lat oraz betonów składowanych w warunkach polowych przez 21 i 40 lat (przykrytych jedynie od góry papą). Analiza wyników badań wykazała, że ABK jest materiałem trwałym, co ma znaczenie dla formułowania wniosków dotyczących jego stosowania.
EN
In Poland, studies on the durability of AAC began in early 1960s. Over a period 8 – 9 years research focused on AAC materials in industrial production and partitions made of this material. Extensive studies of durability resumed in 1999. The studies examined AAC made with fly ash and sand sampled at 5 cm intervals from partitions of 20-35-40 y.o. buildings and AAC stored outdoors under extreme conditions for the period of 21 and 40 years (protected with a tarpaper top cover). An analysis of the results of studies confirms the durability profile of AAC, which should be considered in formulating conclusions about the possible uses of autoclaved aerated concrete.
EN
The influence of the cyclic loading on the functional properties of NiTi was studied. Cylindrical specimens with a diameter of 4 mm and a gage length of 12.5 mm were tested under uniaxial cyclic loading with control crosshead displacement at a temperature of 0°С. The dependences of the stress and strain range as well as dissipation energy on the number of loading cycles at different initial stress range were analysed. During the first 10 loading cycles, a rapid decrease in the strain range and energy dissipation was observed. Dissipation energy was invariant to the loading cycles’ number at N > 20 cycles and to the stress range that did not exceed the martensite finish stress level, was within the same scatter band and can be described by the single dependence. With the stress range growth at N < 20 cycles from 509 to 740 MPa, the value of dissipation energy increases and that of relative dissipation energy decreases. Loss coefficient, which characterises material damping ability, significantly decreases during the first 10 loading cycles and remains practically unchanged up to the failure of the specimens. At the stabilisation area, the loss coefficient is almost non-sensitive towards the stress range.
PL
Białka to związki wielkocząsteczkowe zbudowane z 20 różnych form α-aminokwasów. Charakteryzują się różnymi właściwościami biologicznymi oraz cechami funkcjonalnymi, które są determinowane czynnikami wewnętrznymi (np. formy strukturalne białek) i czynnikami zewnętrznymi (np. pH, temperatura, enzymy). Określone właściwości funkcjonalne białek decydują o ich zastosowaniu w produkcji żywności, np. rozpuszczalność – napoje, pianotworczość – ciasta, żelowanie – desery, emulgowanie – sosy. Stosowane w produkcji żywności preparaty białek rożnią się, np. zawartością białka, wielkością cząstek czy sposobem otrzymywania (za pomocą rozpuszczalników i/lub zmian pH bądź z wykorzystaniem procesów membranowych). W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności i ograniczonym dostępem do zasobów pożywienia istnieje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł białka (np. bakterie, algi). Dotychczasowym głównym źródłem jest żywność konwencjonalna, przede wszystkim mięso zwierząt lądowych i rośliny strączkowe. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł białka w branży spożywczej jest na razie ograniczone, lecz niepozbawione perspektyw.
EN
Proteins are macromolecular compounds composed of 20 different forms of α-amino acids. They are characterized by different biological properties and functional features, which are determined by internal factors (eg structural forms of proteins) and by external factors (eg pH, temperature, enzymes). Specified functional properties of proteins determine their use in food production, e.g. solubility – drinks, foaming – cakes, gelation – desserts, emulsification – sauces. Protein preparations used in food production differ, e.g. in protein content, particle size or preparation method (by means of solvents and/or pH changes or by membrane processes). Due to the continuous population growth and the limited nature of available food resources, there is a need to look for alternative sources of protein (eg bacteria, algae). So far, the main source is conventional food, mainly meat of terrestrial animals and legumes. The use of unconventional sources of protein in the food industry has so far been limited, but it creates new perspectives.
PL
Oceniano możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej do aktywowania warstwy wierzchniej membran polimerowych oraz deponowania na nich ultracienkich warstw metalicznych. Stwierdzono, że za pomocą takich technik inżynierii powierzchni możliwa jest skuteczna modyfikacja właściwości funkcjonalnych membran polimerowych, istotnych w zastosowaniach do wysokoefektywnego oczyszczania wód i ścieków.
EN
The paper discusses the possibilities of using low temperature plasma in activating the surface layer of polymer membranes and depositing ultra-thin metallic layers on their surface. It has been found that the above surface engineering techniques enable effective modification of functional properties of polymer membranes, which are important in high-efficiency water and wastewater treatment.
20
Content available remote Płyty na bazie gipsu we współczesnym budownictwie
PL
W artykule omówiono podstawowe właściwości techniczno-użytkowe wybranych wyrobów płytowych z gipsu. Przedstawiono możliwości zastosowania w budownictwie oraz zasady wprowadzenia wyrobów do obrotu. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa użytkowania omawianych wyrobów.
EN
The article discusses the basic technical and functional properties of selected gypsum board products. The scope and methods of technical evaluation of the discussed products are presented. Particular attention has been paid to the assessment of suitability and safety of use.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.