Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie MIG/MAG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents examples of additive manufactured products obtained using MIG /MAG welding processes (13). The research-related tests revealed that it is possible to make products of unalloyed steels having the structure similar to castings subjected to heat treatment. Products made of maraging steel require homogenising (heat treatment). It is possible to produce bimetallic products, e.g. unalloyed steel-bronze.
PL
Przedstawiono przykłady wyrobów kształtowanych przyrostowo w procesie spawania 13 (MIG/MAG). Badania wykazały, że możliwe jest wytworzenie wyrobu ze stali niestopowej o strukturze zbliżonej do odlewów po obróbce cieplnej. Wyroby wytwarzane ze stali maraging wymagają przeprowadzenia obróbki cieplnej obejmującej ujednoradnianie. Możliwe jest wytworzenie wyrobów bimetalicznych, np. stal niestopowa–brąz.
2
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. I
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
3
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. 2
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od spawanego materiału i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discussed, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
4
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. 1
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
5
Content available remote Roboty spawalnicze – bezpieczeństwo gwarantowane
PL
Przy zaawansowanej taśmie produkcyjnej czy nawet w małej fabryce plastiku produkującej te same, powtarzalne elementy nie ma już miejsca dla człowieka. Pracodawca potrafi kalkulować. Wie, że na początku musi wiele zainwestować w roboty, ale ten wydatek szybko się zamortyzuje. Chętnych na zakup robotów zatem nie brakuje i dzięki odpowiedniemu systemowi kredytowania poziom robotyzacji w Polsce powoli rośnie.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
7
Content available remote Aplikacje zrobotyzowanego spawania metodą hybrydową
PL
Metoda spawania hybrydowego (hybrid laser arc welding) cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony przemysłu. Technologia ta łączy w jeden dwa różne procesy spawalnicze: spawanie łukowe MIG/MAG oraz spawanie wiązką laserową. Połączenie to daje w efekcie nowy proces, charakteryzujący się zupełnie nowymi właściwościami. Pozwala on na wyeliminowanie niektórych wad metod laserowej i MIG/MAG oraz połączenie zalet obu procesów spawalniczych.
EN
The article presents the results of research on overlay brazing and weldbrazing of hot-dip galvanized sheets carried out in order to determine the influence of shielding gas composition and electrode-negative (EN) ratio on the process and properties of overlay brazes and weldbrazed joints. The parameters analysed included joint geometry, wettability, zinc coating oxidation, spatter and porosity.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu lutonapawania i lutospawania blach ocynkowanych przeprowadzonych w celu określenia wpływu gazu osłonowego i udziału składowej ujemnej prądu o zmiennej biegunowości na przebieg procesu oraz własności lutonapoin i połączeń lutospawanych. Analizowane były: geometria złączy, zwilżalność, uszkodzenie powłoki cynkowej, rozprysk i porowatość.
9
Content available remote Zastosowanie fuzji obrazów w rozpoznawaniu niezgodności spawalniczych
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania fuzji obrazów zarejestrowanych w świetle widzialnym oraz w podczerwieni do diagnozowania procesu spawania metodą MIG/MAG. Rozpatrywano sekwencje obrazów wizyjnych i termograficznych przedstawiających jarzący się podczas wykonywania spoiny łuk spawalniczy. Zarejestrowane w trakcie eksperymentów sekwencje obrazów zostały poddane fuzji, a następnie analizie w celu pozyskania sygnałów diagnostycznych. Na podstawie wybranych cech sygnałów diagnostycznych przeprowadzono klasyfikację stanu procesu spawania, a otrzymane wyniki porównano z wynikami klasyfikacji otrzymanymi dla cech sygnałów diagnostycznych wyznaczonych niezależnie dla obrazów wizyjnych i termowizyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie fuzji obrazów pozwala skutecznie identyfikować różnorodne niezgodności spawalnicze powstające w trakcie spawania.
EN
It has been presented the issues concerning the application of images fusion registered in visible and infrared radiation for diagnostics of MIG/MAG processes. The sequences of visible and infrared images visualizing the arc burning during performing the weld were examined. Recorded during experiments image sequences were subjected to fusion and next to analysis in order to obtain diagnostic signals. On the basis of selected features of diagnostic signals it was carried out the classification of the welding process state and its results were compared with those obtained for diagnostic signal features determined independently for visible and infrared images. The results show that the application of images fusion enables to identify effectively various welding imperfections forming in welding processes.
PL
Znane dotychczas metody MAG/MIG spawania cienkich blach opierają się na bardzo precyzyjnym sterowaniu: parametrami łuku, kształtowania kropli metalu i przenoszenia jej do jeziorka spawalniczego. Mowa tu o wariantach spawania MIG/MAG, takich jak: CMT, ColdArc, STT czy CBT. Precyzja tego sterowania stawia jednak wymogi znacznie ograniczające zakres stosowania metody, np. tylko do zmechanizowanych procesów spawania.
PL
W artykule przeprowadzono dyskusję nad możliwościami powypadkowych napraw samochodów osobowych i ciężarowych metodami spawalniczymi. Przeanalizowano możliwość łączenia elementów nadwozia samonośnego pojazdu osobowego podczas naprawy powypadkowej, z wykorzystaniem spawania MIG/MAG. Wykonano badania udarności stopiwa niskostopowego, wykonanego tymi metodami. Ponadto, przeanalizowano możliwość stosowania spawania rutylową elektrodą otuloną elementów pojazdów ciężarowych podczas napraw powypadkowych. Przebadano udarność stopiwa, wykonanego trzema różnymi gatunkami elektrod rutylowych: ER 1.42, ER 1.46 oraz ER 3.46. Przeanalizowano strukturę przełomów, strukturę metalograficzną, wymiary oraz skład chemiczny ujawnionych w przełomach wtrąceń niemetalicznych.
EN
The discussion of possibility post-accidents repairs in passenger cars and trucks with welding processes was made in article. The possibility of elements join of car-body in post-accident repair by shielded arc welding process MIG/MAG has been analysed in article. The impact toughness test of low alloy weld metal deposit made witch MIG/MAG process, has been done. Moreover possibility of use welding with coated rutile electrodes in post-accidents repairs of trucks was analysed. The impact toughness test of weld metal deposits made with three different kind of rutile electrodes: ER 1.42, ER 1.46 and ER 3.46 has been provided. The breakthrough structure, metal structure, dimensions and chemical composition of disclose in breakthrough non metallic inclusions has been carried out.
12
Content available remote UML approach to design of the control of MIG/MAG welding process
EN
A dynamics characteristic at the arc for evaluation of the process quality analyzing influence of electrode wire speed has been presented. Analysis of welding current and voltage value during the welding process allows to formulate the basic relations allowing for a line control the welding parameters. The control system is described by Unified Modeling Language (UML). The UML diagram may be used to design the control system for welding power supply and robot arm movement controller.
PL
Przedstawiono zastosowanie charakterystyk dynamicznych tuku spawalniczego do oceny procesu spawania. Określono wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego na kształt i jakość układanych ściegów. Analiza przebiegu napięcia i prądu w czasie procesu spawania pozwoliła na sformułowanie zależności stanowiących podstawę do sterowania jego parametrami. Do opisu sterowania procesem spawania stosowano Unified Modeling Language (UML). Opracowany diagram UML można używać w systemie do sterowania spawalniczym źródłem prądu i ruchami ramieniem robota.
PL
Jednym a podstawowych zjawisk występujących w wiekszości metod spawania łukowego jest przechodzenie metalu w łuku ze stapiającej sie elektrody do jeziorka płynnego metalu. Niniejsze opracowanie opisuje sposoby przechodzenia metalu w łuku, podczas spawania elektrodą topliwą w osłonach gazowych. Przedstawiono najczęściej cytowane w literaturze naukowej i technicznej teorie opisujące mechanizm przechodzenia metalu w łuku spawalniczym. Przedstawiono także wybrane procesy spawania pozwalające na sterowanie procesem przejścia metalu w łuku spawalniczym.
EN
Since the introduction to industry the gas metal are welding process in the late 1940s, it has became one of the most important welding processes which often constitutes a major fraction of the product cost of large structures. It is now used in joining most commercial alloys. There are various modes of metal transfer in gas metal arc welding such as globular, repelled globular, projected spray, streaming, and rotating transfer. These transfer modes show different arc stabilities, weld pool penetrations, spatter production, porosity formation and level of gas entrapment. Mode of metal transfer depends on many operational varaibles such as welding current, voltage, electrode, extension, electrode diameter and polarity or kind of shielding gas. With many factors influencing metal transfer, theoretical models such as the static force balance theory and the pinch instability theory have been proposed to explain the metal transfer phenomenon. Some processes of controlled metal transfer mode are also described.
PL
Przedstawiono przegląd technologii spawalniczych pod kątem zastosowania do naprawy wad odlewniczych, pęknięć eksploatacyjnych oraz otrzymywania zespołów konstrukcyjnych, składających się z elementów żeliwnych i stalowych. Rozpatrzono następujące technologie: spawanie gazowe, spawanie łukowe elektrodą otuloną i elektrodą prętową, spawanie metodą MIG/MAG, zgrzewanie tarciowe, spawanie łukiem wirującym i spawanie laserowe. Dla każdej z omawianych technologii przytoczono przykłady zastosowania w przemyśle wraz z fotografiami konkretnych elementów, naprawionych lub powstałych w wyniku zastosowania tych technologii.
EN
It has been presented a survey of welding technological methods from the point of view of application them to repair the casting defects and operating cracks as well as to assemble the constructional units made up of cast iron and steel elements. The following technological methods have been considered: gas welding, arc welding with covered or bar electrode, MIG/MAG and TIG welding, friction welding, MIAB and laser welding. For each of these methods it has been given the examples of industrial application together with photographs of particular elements repaired or obtained as a result of application of these methods.
PL
Wydawało się, że wprowadzenie na rynek w latach osiemdziesiątych elektronicznych, tranzystorowych źródeł prądu spawania wyeliminuje konwencjonalne urządzenia spawalnicze. Jednak tak się nie stało. Nadal produkuje się sterowane tyrystorami urządzenia MIG/MAG oraz urządzenia do spawania elektrodami otulonymi. Taki rozwój sytuacji spowodowały konkretne zadania stawiane urządzeniom oraz ich koszt, a także obawy użytkowników wobec nowoczesnej elektroniki. Elektroniczne transformatorowe źródła prądu zdobyły przewagę w wyjątkowo wymagającym procesie ręcznego spawania TIG lub spawania plazmowego, natomiast w częściowo zmechanizowanych procesach spawania MIG/MAG w głównej mierze są stosowane urządzenia konwencjonalne. Poprzez rozwój techniki cyfrowej i modułowej budowy urządzeń znacznie ułatwiono ich obsługę, polepszono elastyczność urządzeń oraz znacznie uproszczono wymianę danych pomiędzy parametrami procesu spawania a pamięcią i układem sterowania źródła prądu. Rozwój ten z pewnością będzie dalej przebiegał w trzecim tysiącleciu, co spowoduje ciągły proces wypierania konwencjonalnych technik budowy spawalniczych źródeł prądu.
EN
It seemed that the introducing in 1980' electronic, transistorised welding power sources into market would eliminate conventional machines. It did not happen so, however. The manufacture of thyristor-controlled MIG/MAG welding machines, as well as those for MMA welding has been continued. Such a situation has been caused by define tasks imposed on welding equipment and users of modern electronics. Electronic transformer welding power supplies dominate in manual TIG and plasma arc welding processes whereas conventional machines are used to a greater extend in partly mechanised MIG/MAG welding process. Through development of digital electronics and modular construction of machines, their service has been made much easier and the exchange of information about the welding paramters between the power source memory and control system has been made much simpler. This development, unquestionably, will proceed in the third millennium what will cause the permanent supersession of conventional technique of welding power sources construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.