Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model symulacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
EN
This paper presents a dynamic model of a palletised load unit during a static tilt test. The stability (also called rigidity) of a load unit was evaluated. The palletised load unit was built of packages forming layers and protected against disintegration by stretch film. The aim of this study was to compare the results of a static tilt test with a commonly used and recommended dynamic acceleration test.
EN
The article is devoted to the issue of the negative effect of delays in the movement of special rescue vehicles on the effectiveness of their mission. The dependence of the area of fire on the delay of the arrival of firefighters using a fire-rescue vehicle is shown. The cascading graph of route options of special vehicle movement to the place of an emergency call is given. The algorithm of the optimal route choice of the special vehicle motion with given projected delays is offered. Based on the graph theory, probability theory, and the basic principles of traffic organization, the article proposes a new way to determine the optimal route.
EN
Unsignalized intersections belong to the most common ways of traffic management at intersections. The capacity of the minor entries depends on many factors. One of them is the traffic flow pattern on the major street. In the case of slow-moving queue of vehicles on the main street caused by a downstream traffic signal, the capacity of movements on the minor street joining the queue of vehicles on the main street is significantly reduced. The surveys of traffic parameters were performed in three Polish cities: Wroclaw, Opole, and Krakow. On the basis of these studies, a simulation model representing the traffic conditions at such an intersection was developed. The influence of pedestrian traffic and the number of storage spaces in the median on the possibility of vehicles from the minor entries joining the queue of vehicles on the main street was examined.
PL
Skrzyżowania bez sygnalizacji są jednym z najczęściej występujących sposobów organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Przepustowość wlotów podporządkowanych uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest sposób poruszania się pojazdów na jezdni głównej. W przypadku obecności poruszającej się powoli kolejki pojazdów spowodowanej przez oddziaływanie skrzyżowania z sygnalizacją, przepustowość relacji włączających się do kolejki z wlotów podporządkowanych jest znacznie ograniczona. Pomiary parametrów ruchu przeprowadzono w trzech miastach: Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Na podstawie badań opracowano model symulacyjny odzwierciedlający warunki ruchu na skrzyżowaniu takiego typu. Przeanalizowano wpływ ruchu pieszego oraz pojemności powierzchni akumulacji w pasie rozdziału ulicy głównej na przepustowość pojazdów z wlotów podporządkowanych dołączających się do kolejki na jezdni głównej
PL
Współczesne organizacje funkcjonują w środowisku turbulentnym, które powoduje potrzebę wykorzystywania zaawansowanych technologii, a w tym m.in. systemów symulacyjnych, umożliwiających wcześniejszą ocenę sytuacji przy ustalonych ograniczeniach, jak również wariantowanie i wybór optymalnych rozwiązań. Bardzo duże znaczenie nabiera sprawność procesów logistycznych, które stają się główną determinantą ciągłości działania szczególnie w warunkach zaistnienia kryzysu i potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. Modele symulacyjne mogą więc sprzyjać doskonaleniu oraz usuwaniu prognozowanych luk w systemach logistycznych w różnych wymiarach zarządzania kryzysowego.
EN
Modern organizations operate in a turbulent environment that causes the need to use advanced technologies, including simulation systems, allowing for early assessment of the situation at set limits, as well as varianting and selection of optimal solutions. Very important is the efficiency of logistics processes, which become the main determinant of business continuity, especially in the conditions of crisis and the need to maintain an adequate level of security over a longer time horizon. Thus, simulation models can support the improvement and removal of forecast gaps in logistic systems in various dimensions of crisis management.
EN
The facility location problem is a popular issue in the literature. The current development of world economies and globalization of the market requires continuous improvement of methods and research in this field. The location of the object determines the time of transport, affects the operational costs of the supply chain, and determines the possible amount of inventory or minimum inventory levels. These are critical issues from the point of view of designing an effective logistics system. The degree of complexity of current decision-making problems requires the construction of mathematical models and support for the decision-maker by optimization and simulation methods. A comprehensive and systemic approach to the problem allows the effective planning of supply chains. The purpose of this article was to study the sensitivity of the warehouse location problem in the supply chain. The solution was obtained based on the methodology developed under the SIMMAG3D project. The article presents the characteristics of the issue of the location of warehouse objects, the mathematical formulation of the solved problem of location and the method of its solution based on the heuristic algorithm using the modification of the Busacker-Gowen method. Then, a supply chain simulation model was developed in the FLEXSIM environment and scenario studies were performed for various input data and model parameters. The analysis and assessment of the solution based on parameters such as utilization of the potential of warehouse objects object were presented. Random change in demand described by Erlang distribution and normal distribution was considered. The analysis showed how the selection of a statistical distribution to describe the input data can affect the shape of the logistics system. The article ends with a summary of considerations and a plan for further research in the use of the simulation environment to support the decision-making process of the location of storage facilities and the functioning of supply chains.
6
Content available Simulation model for maritime container terminal
EN
For logistic chains that have a maritime component, the ports transition involves a set of specific operations inside maritime container terminals. This can be cargo handling operations from the terrestrial vehicle in the storage area of ports, from port storage area in the maritime ships, as well as storage operations in the port area and other container terminal activities. Taking into consideration the multi-flow interactions and the non-uniform arrival of vessels and in-land vehicles, discrete event simulation stands as a feasible technique for investigating berthing capacity during the initial planning stage of the terminal or for operative planning of logistic processes at the terminal. If the storage area is analysed as a queuing system, the quality serving attributes could be evaluate. When different distributions for arrival flows of the containers in the maritime container terminal are taken into consideration, the quality serving attributes are difficult to estimate. In our paper, a discrete simulation model is developed in ARENA software for case of a maritime container terminal. The estimation of the general measures of performance for the container port terminals through simulation could provide data for the implementation in the management plans by port administrations.
EN
The aerodynamic noise of high-speed train power car was investigated in this article. The full-scale power car was first modeled, and the external steady flow field was computed by a realizable k-ε turbulence model. The aerodynamic noise sources of the power car surface and the external transient flow field were then calculated by broadband noise source model and large eddy simulation (LES) model, respectively. The static pressures on the train surface were obtained from the results of the transient model. Considering the transient flow field, the far-field aerodynamic noise generated by the power car was finally derived from Lighthill-Curle theory. It was validated by means of on-line tests that have been performed along a real high-speed railway line. Through comparisons between simulations and measurements, it is shown that the simulation model gives reliable aerodynamic noise predictions. We foresee numerous applications for modeling and control of the aerodynamic noise in high-speed train.
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz pPI. Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Poddano analizie wyniki symulacji komputerowej modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and pPI were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed.
9
EN
Analysis of methods for demodulation of free induction decay signal that are suitable for use in pulsed nuclear quadruple resonance radiospectrometers was performed. The structure and MATLAB Simulink model of the receive path of radiospectrometer was synthesized, in which the Software Defined Radio technology was chosen for the implementation of a quadrature detector with a filtration and quadrature reflection suppression system. The application of the principle of direct digitization of the signal made it possible to significantly reduce the length of the analog portion of the receiver, and, consequently, reduce the noise of the useful signal and the level of out-of-band higher order spectral components.
PL
Przeprowadzono analizę metod demodulacji sygnału zaniku indukcji swobodnej, które są odpowiednie do stosowania w impulsowych radiospektrometrach jądrowego rezonansu kwadrupolowego. Opracowano strukturę i model ścieżki odbiorczej radiospektromeru w środowisku MATLAB Simulink, w którym do realizacji kwadraturowego detektora z układem filtracji i tłumienia odbicia kwadraturowego wybrano oprogramowanie Software Defined Radio. Zastosowanie zasady bezpośredniej cyfryzacji sygnału pozwoliło znacznie zmniejszyć długość analogowej części odbiornika, a w konsekwencji zmniejszyć szum sygnału użytecznego oraz poziom pozapasmowych składowych widmowych wyższych rzędów.
PL
W artykule zaprezentowano układ regulacji napięcia po stronie SN w stacji 110/15 kV. Kierunek sterowania napięcia zależny jest od miejsca instalacji przełącznika zaczepów oraz sposobu włączenia uzwojenia regulacyjnego. Wielkościami zakłócającymi w tym układzie są zmiany wartości skutecznych napięcia zasilającego transformator i zmiany zapotrzebowania oraz zmiany generacji w sieciach SN i nn. Zaprezentowano budowę i algorytm pracy regulatora przełączników zaczepów na przykładzie regulatora URT. Zidentyfikowano wymagania i założenia dla modelu symulacyjnego utworzonego w środowisku MATLAB/Simulink. Model zostanie zbudowany w celu przeprowadzenia badań symulacyjnych wpływu rodzaju regulatora (algorytmu/ budowy) na jakość regulacji napięcia SN. Model ten umożliwi ocenę wpływu niesterowanych źródeł przyłączonych do sieci SN lub nn na jakość regulacji napięcia w tych sieciach.
EN
The article presents the voltage regulation system on the MV side of the 110 kV/15 kV station. The direction of voltage control depends on the place of installation of the tap changer and the method of switching on the control winding. The disturbing quantities in this system are changes in the voltage supplying the transformer, changes in the demand and generation balance in MV and LV networks. The construction and algorithm of the tap changer controller operation are presented on the example of the URT regulator. Requirements and assumptions for the simulation model created in Simulink were identified. The model was built to carry out simulation studies on the influence of the controller’s algorithm/construction on the quality of MV voltage regulation. In addition, this model will allow to assess the impact of unsteered sources connected to MV or LV networks on the quality of voltage regulation in these networks.
EN
This article presents the influence of aging processes of the electric vehicle’s electrochemical battery. The increasing number of hybrid and electric vehicles increases the demand for durable and efficient sources of energy storage for vehicles. The vehicle's declared range is reduced over time. This is due to the aging of the battery that causes loss of its capacity and loss of its power. To minimize this phenomenon, manufacturers use counteracting solutions that include mounting additional cells in the battery that are switched on when the battery controller identifies a particular battery cell’s failure or high degradation. This is due to the deep and shallow discharges of the battery, the number of charge and discharge cycles, and the age and technology of battery packs. AMESim software was used for the simulation of the electric vehicle. The research was based on modelling the range of the vehicle whose cell capacity includes processes related to aging of the battery. An aging cell algorithm causes the capacity to drop and consequently reduces the range of one full charge. By modelling aging processes, it is possible to determine the battery’s probable capacity loss during vehicle use and to estimate how these processes affect the vehicle's range.
EN
This paper presents different models and results of simulations of MEMS vibrating gyroscope in Matlab/SIMULINK environment. Each model is created with different approach, using different blocks and different physics. Therefore author presents his proposal of mathematical, electrical equivalent and physical models. Results obtained from these models can give some hints regarding design and dimensions of some crucial parts of MEMS gyroscope. Here, decoupled vibrating sensor is considered, which minimize drive and sense motion mutual influence.
PL
Artykuł przedstawia model symulacyjny ograniczania ekspansji rozlewu olejowego. W pracy omówiono założenia i przeznaczenie modelu. Przedstawiono składowe oraz architekturę programu komputerowego, na podstawie którego zbudowano model symulacyjny. Zaprezentowano panel konfiguracji programu oraz przedstawiono funkcjonalność poszczególnych elementów panelu. Istotny element artykułu stanowi wynik działania programu przedstawiony za pomocą wybranego przykładu oraz zestawienie parametrów uzyskanych na drodze symulacji. Podejście symulacyjne dostarcza parametry ograniczania rozlewu olejowego scharakteryzowane ilościowo co pozwala analizować przebieg symulowanych działań ratowniczych.
EN
The article presents a simulation model limiting oil spill expansion. The work discusses the assumptions and purpose of the model. The components and the architecture of the computer program were presented based on which the simulation model was built. Configuration panel of the program and specific functions of the elements of the panel were presented. The important element of the article is result of the program shown by the means of the chosen example and parameters comparison that resulted from the simulation. Simulation approach delivers parameters limiting the oil spill expansion characterized in quantity that allows to analyse simulated rescue actions.
14
Content available remote Regulacja ciśnienia w pneumatycznohydraulicznej jednostce napędowej
EN
In the earlier publications were presented a simulation model and the concept of pneumatic-hydraulic drive control system. Previous work shows problems with pressure control in pneumatic-hydraulic drive control. In this article is presented analysis of simulation results of pressure adjustment.
15
Content available remote Simulation model of linear generator test bench
EN
Electric vehicles require usage of economical and ecological solutions of range extenders with internal combustion engines. One of the proposed solutions can be an free piston combustion engine paired with a linear generator. Authors proposed simulation model for the laboratory test bench, which purpose is to be used for testing of permanent magnet linear generator. Mathematical models of three phase asynchronous motor with controller, slider-crank mechanism, permanent magnet linear generator, DC-DC converter and lithium-ion battery were used. The complex simulation model gives an opportunity for assessing dynamic time-based characteristics of test stand before manufacturing or to use for batch testing, giving large time savings on the test stand implementation and tests execution. Exemplary results of simulation solved in the Matlab Simulink software are presented, for chosen input parameters values.
PL
Samochody elektryczne, w celu zwiększenia ich autonomiczności jazdy, wymagają zastosowania ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań generatorów elektrycznych z silnikami spalinowymi. Jednym z takich rozwiązań może być silnik spalinowy typu „free piston” współpracujący z generatorem liniowym. Zaproponowano model symulacyjny projektu stanowiska badawczego do testowania generatora liniowego z magnesami trwałymi. Skorzystano przy tym z modeli matematycznych głównych komponentów: trójfazowego silnika asynchronicznego wraz ze sterownikiem, układu korbowo-wodzikowego, elektrycznego generatora liniowego z magnesami trwałymi, przekształtnika energii elektrycznej oraz baterii litowo-jonowej. Kompleksowy model może być wykorzystany do oceny parametrów pracy stanowiska oceny przed jego wykonaniem lub użyty do przeprowadzania wielokrotnych testów badawczych, co znacznie skraca czas wdrożenia i czas badań. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji zaimplementowanej do środowiska komputerowego Matlab Simulink, dla zadanych wartości parametrów zadanych.
EN
This paper presents a calibration and validation procedure for microsimulation models, which used metrics (mean, variance, and mean absolute percentage error) with statistical tests (t-test, Shapiro-Wilk, KolmogorovSmirnov and Wilcoxon), to compare empirical and simulated data. A genetic algorithm was used to identify calibration parameters set. The paper justifies the approach using VISSIM microsimulations to analyze two safety countermeasures: Advance Detection System and Advance Warning System, which can be applied at signalized intersection. The end result was a calibrated and validated model, which could be used to compare different safety countermeasures at rural signalized intersections in the state of Nebraska (USA). The proposed approach could be utilized in similar studies.
PL
W artykule przedstawiono procedurę kalibracji i walidacji modeli mikrosymulacji z użyciem mierników (średnia, wariancja i średni bezwzględny błąd procentowy), oraz testów statystycznych (studenta, ShapiroWilka, Kolmogorow-Smirnova oraz Wilcoxona) dla porównania danych empirycznych i z symulacji. Algorytm genetyczny wykorzystano do doboru parametrów kalibracyjnych. Metodologia została sprawdzona w programie VISSIM do analizy dwóch systemów poprawy BRD: Systemu Wczesnej Detekcji i Wczesnego Ostrzegania, które stosuje się na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. W wyniku uzyskano skalibrowany i zweryfikowany model, który można użyć do porównania środków poprawy BRD na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją w stanie Nebraska (USA). To podejście można wykorzystać w podobnych analizach.
PL
Wysięgnikowe kombajny chodnikowe stanowią podstawową grupę maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym węgla kamiennego do drążenia wyrobisk korytarzowych. Proces urabiania, szczególnie skał trudno urabialnych jest źródłem silnych obciążeń dynamicznych, które prowadzić mogą do niskiej efektywności pracy kombajnu oraz awarii głównych jego podzespołów spowodowanych znacznym ich przeciążeniem. Identyfikacja stanu dynamicznego kombajnu chodnikowego podczas realizacji procesu roboczego - maszyny traktowanej jako złożony obiekt dynamiczny - ma dlatego fundamentalne znaczenie z punktu widzenia projektowania tego rodzaju maszyn oraz optymalizacji parametrów realizowanego przezeń procesu. W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji komputerowych dynamiki nadwozia kombajnu chodnikowego R130 podczas realizacji procesu urabiania skał o zróżnicowanej urabialności. Z sytuacją taką mamy do czynienia powszechnie w przypadku drążenia wyrobisk korytarzowych w górotworze o budowie warstwowej, gdzie skałom łatwo urabialny (takim, jak na przykład węgiel kamienny) towarzyszą skały trudno urabialne (na przykład piaskowce). Zaprezentowano przykładowe charakterystyki dynamiczne napędu mechanizmów wychylania wysięgnika, które odpowiedzialne są, obok napędu głowic urabiających, za skuteczną realizację procesu urabiania. Określona została również wrażliwość napędu mechanizmów wychylania wysięgnika na warunki realizacji procesu urabiania.
EN
Boom-type roadheaders represent the fundamental group of working machines used in underground hard coal mining for drilling of dog headings. The cutting process, especially of rocks with low workability, is causing strong dynamic loads likely to lead to low effectiveness of a roadheader‘s work and to the failure of its key subassemblies due to significant loads exerted on them. The identification of dynamic states of a roadheader body when carrying out the mining process - a machine treated as a complex dynamic object - is therefore of fundamental importance in the context of designing such machines and for optimising the parameters of working processes performed by them. The article presents the selected results of computer simulations of R-130 roadheader body dynamics when carrying out the cutting of rocks with differentiated workability. Such situation is common in drilling dog headings in rock mass with a layered structure, where easily workable rocks (such as for instance hard coal) are accompanied by rocks difficult to work with (for example sandstones). The examples are presented of dynamic characteristics of the drive of boom deflection mechanisms which are responsible, apart from the drive of cutting heads, for performing the cutting process effectively. The sensitivity of the boom deflection mechanism drive to the cutting process implementation conditions was also established.
PL
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie weryfikacji wybranego generatora liczb pseudolosowych w modelu symulacyjnym wybranego obiektu logistycznego. Uszczegóławiając, generator ten – w badaniu omawianym w artykule – zastosowany został w celu nadania stochastycznego charakteru modelowi symulacyjnemu przeznaczonemu do analizy procesu komisjonowania w magazynie wysokoregałowym. Stochastyczny charakter nadawany jest zmiennym w każdym kolejnym eksperymencie symulacyjnym, w tym: liczbom pozycji w wierszu zlecenia na komisjonowanie oraz samym liczbom wierszy zleceń na komisjonowanie. Na podstawie szeregu przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych, przeanalizowane zostały wartości czasów trwania procesu komisjonowania uzyskane przy zastosowaniu metod symulacyjnych z wartościami wyliczonymi według zależności analitycznych. W celu dokonania badania oraz owego porównania zaproponowano zastosowanie systemu wieloagentowego (ang. multi-agent system).
EN
The purpose of this paper is to verify the applicability of selected pseudo-random number generator in a simulation model of a selected logistics facility. More precisely, this generator – in the study discussed in the paper – is applied in order to express the stochastic nature of the simulation model destined to analyse the process of picking in a high-bay warehouse. Stochastic character is assigned to variables in each subsequent simulation experiment. And these variables include: quantities of goods (products of one type) to take per one row in a picking-list and quantities of rows in picking-lists per se. Based on the numerous conducted simulation experiments, durations of the order-picking process obtained with use of simulation methods were analysed and compared to values computed according to pre-defined analytic formulas. In order to make these study and comparison, multi-agent system were proposed.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (UBTE) współpracujący z mostkowym falownikiem napięcia. Rozpatrzono układ z szeregowo-równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Omówiono sposób doboru optymalnych wartości pojemności rezonansowych oraz rezystancji obciążenia. Do wyznaczania optymalnych wartości pojemności i rezystancji obciążenia opracowano autorską aplikację. Na potrzeby obliczeń projektowych rozpatrywanego układu opracowano model symulacyjny, który zaimplementowano w środowisku Matlab. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Zbudowano układ falownika mostkowego pracującego w UBTE. Przeprowadzono weryfikację wyników obliczeń z wynikami pomiarów.
EN
In the paper the system of wireless power transmission (UBTE) cooperated with a full H-bridge inverter has been presented. The serial-parallel connection of compensating capacitors has been considered. The way of selection of optimal values of resonant capacitances and value of load resistance has been discussed. The software to determination of the optimal values of capacitances and load resistance has been elaborated in Visual Studio C# environment. For the design calculations, the simulation model of the UBTE connected with inverter has been developed. The model has been implemented in Matlab environment. The selected results of calculations have been presented. Based on the obtained calculation results, the bridge inverter cooperated with TP has been designed and elaboreted. Finally, the verification of calculation results with measurement results has been conducted.
PL
Silniki reluktancyjne przełączalne są niewątpliwie najprostszymi maszynami pod względem konstrukcyjnym. Jednocześnie ich modelowanie nie może zostać zaliczone do najprostszych. Jest to głównie spowodowane jawnobiegunową budową stojana i wirnika. Wprowadza to zależność parametrów silnika od położenia kątowego wirnika czy też wartości prądu płynącego w poszczególnych uzwojeniach silnika. Na potrzeby oszacowania przewidywanych parametrów użytkowych silnika jak moment na wale silnika przy określonej prędkości obrotowej można stosować różne modele symulacyjne na etapie ich projektowania. Na bazie wybranej konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego dokonano porównania różnych modeli symulacyjnych pod kątem wyznaczenia przykładowych charakterystyk analizowanej maszyny. Dla porównania zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych analizowanej konstrukcji.
EN
Switched reluctance motors have the simplest structure among electric machines. On the other hand, modelling of SRM is complex due to the doubly salient structure. Therefore, motor parameters are a nonlinear function of phase current and rotor position. In design process of a motor, different simulation models can be used to estimate predicted motor parameters like electromagnetic torque. The comparison of various simulation models was made based on the chosen structure of switched reluctance motor. Results of simulation tests were compared with laboratory tests.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.