Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In the Polish part of the Carpathian Foredeep, an intensification of gas exploration and exploitation from Miocene strata took place in the middle of the twentieth century. In spite of a good degree of geological and reservoir recognition, the area of the Carpathian Foredeep is still considered to be prospective for the discovery of new gas reservoirs. Here we analyse statistically selected reservoir parameters of Miocene deposits, such as total porosity, effective permeability and reservoir water inflow. These parameters have been determined on the basis of interpretations of results of well logs and reservoir tests with tubular bed samplers (DST, Drill Stem Test). Analytical results in the form of regression and dependence of the logarithm of permeability as a function of porosity show a weak correlation. However, in the study area, the distribution of porosity values for Miocene strata is close to normal.
PL
W artykule skoncentrowano się na charakterystyce polskich sieci elektroenergetycznych w okresie pięciu lat XXI wieku, tj. 2014-2018. Przedstawiono zmiany następujących wielkości w badanym okresie: • struktury odbiorców, którym sektor przesyłowy i dystrybucyjny dostarcza energię elektryczną na różnych poziomach napięć, • infrastruktury sektora przesyłowego i dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą linie elektroenergetyczne różnych napięć oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze. Ponadto dane te porównano z rokiem 2000, co pozwalało ocenić zaistniałe zmiany w blisko dwudziestu latach XXI wieku. Podano również wskaźniki niezawodnościowe sieci dystrybucyjnej SN i nn.
EN
The paper focuses on the characteristics of Polish power grid in the five years of the 21st cenlury, Le. 2014-2018. Changes in the following parameters in the analyzed period are presented: • structure of recipients to whom the transmission and distribulion sector supplies electric energy at various vollage levels, • infrastructure of the transmission and distribution sector, which includes power lines of various vollages as well as transformer and distribution power stations. Moreover, these data were compared with the year 2000, which allowed to assess the changes that look place in nearly twenly years of the 21st century. The reliability indexes of the MV and LV distribulion networks are also given.
EN
Functional properties of some electrical devices are expressed in the form of a dependence between parameters defining a given aspect of device duty or work circumstance (e.g. breakdown voltage): contacts distance for a circuit breaker, current (voltage for voltage limiters or reaction time), and load current for over current protection. Such characteristics are obtained experimentally, usually in a set of test series, each performed with a fixed independent parameter. Results of each series generate sets of data for estimation of statistical properties of a dependent parameter: distribution, expected value, variance and confidence interval. These statistics concern one point of the tested characteristic, so to get data of it as a whole, that would satisfy the needs for designing an electrical system, a large number of tests can be necessary. The way to reduce the number of tests may consists in: defining the characteristic not as a series of points, but as an analytical function with some specific parameters. This can be combined with aggregation of results of all tests in one set of data for estimation of statistical properties of the mantioned parameter. This paper presents an application of the above approach to tests of time-current characteristics of fuses.
EN
Purpose: This investigation aims to study the various approaches currently used to reduce the load on computer servers in order to better manage data on hospital wastewater treatment and solid waste generation. Design/methodology/approach: This manuscript investigates the taxonomies of deduplication procedures based on literature and other data sources, thereby presenting its classification and its challenges in detection. Findings: Based on the literature survey of deduplication techniques, the method of deduplication dispensed on cloud gadget devices has been found to be a promising research challenge. The gaps discussed include a reduction in storage space, bandwidth, type of disks used, and expenditure on energy usage and heat emissions when implementing these strategies. The art work on a scalable, robust, green and allocated approach to deduplication for a cloud gadget will remain of interest in destiny. Research limitations/implications: Considerable attention is focused on the deduplication due to efficient, extensive storage system. Practical implications: This research paper will be useful to identify deduplication techniques which are nowadays used in different hospital wastewater data collection systems and put significant proposals for further improvements in deduplication. Originality/value: This manuscript portrays a broader assessment of the available literature for data duplication along with the classification of different methods for the data storage used in the different level of storage of hospital wastewater data collection.
EN
The paper considers the use of the bootstrap method to improve the determination of confidence intervals identified by the DOE (design of experiment) procedure. Two different approaches have been used: one that is appropriate for factorial designs and the other one relevant to the methodology of the response surface. Both approaches were tested on the real experiment datasets and compared with the results obtained from the classical statistical expressions based on well known asymptotic formulas derived from the distribution.
PL
Sezonowość można traktować jako czynnik zewnętrzny, na występowanie którego przedsiębiorstwo zbytnio nie ma wpływu. Problem dotyka również górnictwa, zwłaszcza odkrywkowego, mającego styczność z warunkami naturalnymi. W tym wypadku rodzi się pytanie: jakie problemy niesie za sobą sezonowość branży kruszyw?
PL
Poprawna ocena gęstości przestrzennej (objętościowej, pozornej) kopaliny jest jednym z czynników decydujących o dokładności oszacowań jej zasobów, które należą do ważnych aktywów firm górniczych. Błędne oszacowanie zasobów nierzadko prowadzi do niepowodzenia projektów górniczych i trudności w rozliczaniu wydobycia kopaliny. Gęstość przestrzenna niesłusznie uważana jest za parametr zasobowy o drugorzędnym znaczeniu i zapewne z tego powodu tylko okazjonalnie bywa przedmiotem szerszych badań i publikacji naukowych. Pogląd taki jest pokłosiem małej zmienności gęstości przestrzennej na tle zmienności innych parametrów zasobowych (miąższości złoża, zawartości składników użytecznych) co w artykule zilustrowano przykładami z polskich złóż węgla kamiennego i rud Cu-Ag LGOM. Łatwo w tej sytuacji wykazać metodami statystycznymi nikły i w praktyce pomijalny wpływ dokładności oceny tego parametru na wielkość błędu oszacowania zasobów. Rozumowanie takie jest jednak poprawne jedynie wtedy gdy przypisywane kopalinie wartości gęstości przestrzennej są wolne od błędów systematycznych, które mogą być efektem niewłaściwej metody oznaczania tego parametru lub wewnętrznej niejednorodności geologicznej kopaliny. Tę drugą przyczynę przeanalizowano na przykładzie jednego ze złóż Cu-Ag LGOM, w którym wykonano szeroko zakrojone opróbowanie eksperymentalne szczegółowych wydzieleń litologicznych, składających się na wydzielenia podstawowe. Oznaczone w nich gęstości przestrzenne odbiegają, niekiedy sporo, od wartości referencyjnych przypisywanych w dokumentacjach wydzieleniom podstawowym. Niejednorodność litologiczna wydzieleń podstawowych, przejawiająca się zanikiem występowania niektórych wydzieleń szczegółowych lub zmianą ich udziałów miąższościowych w granicach złoża bilansowego, może więc znacząco wpływać na faktyczną gęstość przestrzenną wydzieleń podstawowych. Różnice względne ocen gęstości przestrzennej dokonanych na podstawie opróbowania eksperymentalnego i wartości referencyjnych mogą lokalnie sięgać kilkunastu procent. Skutkują one systematycznym błędem oszacowań zasobów kopaliny, szczególnie w małych partiach złoża i w konsekwencji trudnościami w prawidłowym rozliczeniu wydobycia kopaliny w krótkich okresach czasu.
EN
The correct estimation of the spatial density (volumetric, apparent) of the mineral is one of the factors determining the accuracy of estimation of resources, which are important assets of mining companies. Incorrect estimation of resources often leads to the failure of mining projects and difficulties in evaluation of mining production. The volumetric density is wrongly considered a resource parameter of secondary importance and, probably for this reason, is rarely the subject of scientific interest (both research and publications). This is due to a small variability of volumetric density compared to the variability of other resource parameters (deposit thickness, the content of useful components) as illustrated on the examples of Polish bituminous coal deposits and Cu-Ag ore deposits of the Lubin-Głogów Copper District (LGCD). In this situation it is easy to show the weak and practically negligible influence of the accuracy of the assessment of this parameter on the error of resource estimation using statistical methods. However, such a reasoning is correct only when the volumetric density values assigned to the minerals are free of systematic errors, which may be the result of an incorrect method of determining this parameter or the internal geological heterogeneity of the mineral. This second reason was analyzed on the example of one of the Cu-Ag ore LGCD deposits, where extensive experimental sampling of individual lithological units, making up the main lithological units, was carried out. The determined volumetric densities diverge, sometimes significantly, from the reference values in the documentation of the main lithological units. The lithological heterogeneity of the main lithological units manifested by the lack of individual lithological units or the change of their thickness within the boundaries of the balance sheet deposit can thus significantly affect the actual volumetric density of the main lithological units. Relative differences in the volumetric density estimates based on experimental sampling and reference values may locally reach up to several percent. They result in a systematic error in the estimation of mineral resources, especially in small parts of the deposit and, consequently, in difficulties in the proper evaluation of mineral extraction in short periods of time.
PL
Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2016 r.* wyniosło 413,6 mln ton (wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 54,9 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (47,6%), Ameryce Płn. (18,5%) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,7%). Udział w produkcji papieru i tek-tury (410,9 mln ton) wyniósł: Azja (46,4%), kraje CEPI (22,1%) i Ameryka Płn. (20,0%).W 2016 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 180,5 mln ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 34,7% w Azji, 30,0% w Ameryce Płn. i 22,9% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (180,6 mln ton) wyniósł: Ameryka Płn. (35,6%), Azja (21,5%) i kraje CEPI (20,6%).
10
PL
W artykule poruszono problem tlenku węgla ulatniającego się z instalacji ogrzewania wody oraz pomieszczeń mieszkalnych. Przedstawiono proces powstawania omawianego gazu, jego wpływ na organizm ludzki w zależności od stężenia w powietrzu i we krwi. Omówiono profilaktykę, kampanie informacyjne i zabezpieczenia przed nim. Na podstawie danych udostępnionych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowano ilość zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, poziom bezpieczeństwa i świadomości Polaków w podanych okresach grzewczych. W związku z powyższym przeprowadzona analiza danych statystycznych może być pomocna przy ocenie stanu bezpieczeństwa podczas minionych sezonów grzewczych.
EN
The article discusses the problem of carbon dioxide escaping from water heating installations and living quarters. The process of formation of the gas in question, its impact on the human body depending on the concentration in the air and in the blood was superseded. Prophylaxis, information campaigns and protection against it were discussed. Based on data provided by the Main Headquarters of the State Fire Service, the number of events related to carbon monoxide, the level of safety and awareness of Poles in the given heating periods was analyzed. In connection with the above, the analysis of statistical data may be helpful in assessing the security situation during past heating seasons.
EN
The Brazil-Malvinas Confluence Zone (BMCZ) is characterized by high environmental variation, which could be reflected in several optical types of water, from one containing only phytoplankton and sea water to other optically more complex. In this paper, we analyze the spatio-temporal variability of the Chlorophyll-a detected by the ocean color sensor (CHLAsat) in BMCZ in order to understand its environmental variability. We use the MODIS-Aqua CHLAsat monthly composites imagery from 2002 to 2015, and applied two statistical methods: the correlogram-based robust periodogram to identify, over a broad spectrum of temporal, the most significant periodicities, and the pixel gradient distribution to study the spatial-temporal gradients within the BMCZ and variations over the continental shelf and coastal waters. Our results point out to the predominance of the annual cycle over most of the investigated area, although an area from latitude 37°S in direction NE, alongshore of Uruguay to Brazil, evidences interannual periodicities, possibly related to variations in the discharge of the Rio de la Plata associated with the El Niño phenomena. The ocean color spectroradiometric signature in terms of pixel gradient presents a relatively high variability (∼0.0 to 0.65 mg m−3); in particular the high values of the pixel gradient correspond to saline front of the estuarine system of Rio de la Plata, and to the strip of the platform that extends along the isobaths of 80 m (coast of Uruguay), especially in the center and south of the study area.
PL
Na pierwszy rzut oka przeróbka surowców, której głównym celem jest wykorzystanie surowców mineralnych poprzez ich właściwe przygotowanie w odpowiednio dobranym układzie technologicznym, nie ma zbyt wiele wspólnego ze statystyką. Jeśli jednak podejść do zagadnienia ogólnie, przedmiotem zainteresowania przeróbki jest po prostu zbiór ziaren (ewentualnie jednostka objętości materiału stałego lub cieczy), który w wyniku przeprowadzenia odpowiednich operacji technologicznych podlega podziałowi na podzbiór nazywany produktem (lub produktami) oraz odpad.
EN
At first glance, the mineral processing, which the main aim is practical utilization of minerals through their proper treatment in adequately selected technological circuits, has little in common with statistics. However, when approached from a general perspective, processing focuses simply on a set of grains (or a volume unit of a solid material or liquid), which, as a result of appropriate technological operations, is divided into subsets called product (or products) and waste.
EN
The magnitude of the phenomenon is disproportionate in semi-arid or in temperate climates. Thus Algeria is one of the most affected countries by this phenomenon and its consequences. To enable a rapid response to the request of engineers and managers to quantify sediment transport at the outlet of a watershed, a simple, easy tool to implement was developed. The principle adopted is based on hydrometric data sets from gauging stations with seasonal and annual time steps to define a suitable method for estimating sediment production. The sediment study was conducted by analysing the daily flows. Pierre du Chat station at the outlet of the Tafna basin served as an application. The obtained results are entirely satisfactory because the correlation coefficients of model Qs = f(Q) range between 72 and 95%. This method, once refined can be generalized to all watersheds in northern Algeria.
PL
Rozmiary sedymentacji są nieporównywalne w klimacie półpustynnym i umiarkowanym. Algieria jest jednym z państw dotkniętych tym procesem i jego skutkami. Aby zapewnić szybką reakcję na wymagania inżynierów i zarządców co do ilościowej oceny transportu osadu, na odpływie ze zlewni skonstruowano proste i łatwe w użyciu narzędzie nadające się do wdrożenia. Przyjęte zasady opierają się na zestawie danych hydrometrycznych z posterunków pomiarowych z użyciem sezonowych i rocznych kroków czasowych w celu zdefiniowania odpowiedniej metody do oceny produkcji osadu. Badania prowadzono, analizując dobowe przepływy. Przykładem był posterunek Pierre du Chat zamykający zlewnię Tafna. Uzyskane wyniki są w pełni satysfakcjonujące, ponieważ współczynnik korelacji modelu Qs = f(Q) wynosił od 72 do 95%. Przedstawiona metoda, po udoskonaleniu, może zostać uogólniona na wszystkie zlewnie w północnej Algierii.
PL
Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach przemysłowych stanowi ogół działań ukierunkowanych nie tylko na kształtowanie materialnego środowiska pracy, np. poprzez ograniczanie poziomu zagrożeń. Zarządzanie to, po spełnieniu niezbędnych wymagań prawno-organizacyjnych, w główniej mierze, musi być ukierunkowane w stronę behawioralną, skutkując w dłuższej perspektywie czasu wzrostem kultury pracy, a co za tym idzie kultury bezpieczeństwa. Działania takie, są szczególnie istotne w gałęziach gospodarki, w których praca wiąże się z dużym ryzykiem, a także w pracach uznanych prze pracodawcę lub ustawodawcę jako prace szczególnie niebezpieczne. Przykładem takich prac są prace spawalnicze związane z budową konstrukcji stalowych. W artykule przedstawiono studium przypadku analizy siły oddziaływania czynników związanych z pracownikami na poziom bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym. Uzyskane zależności pozwoliły na zbudowanie modelu bezpieczeństwa mającego zastosowanie w analizowanym przypadku.
EN
Modern management of work safety in industrial plants is a set of activities aimed not only at shaping the material working environment, e.g. by limiting the level of threats. This management, after fulfilling the necessary legal and organisational requirement, mainly must be directed towards the behavioural side, resulting in a longer-term in an increase in the work culture, and thus the safety culture. Such activities are particularly important in branches of the economy in which work is associated with high risk, as well as in works recognized by the employer or legislator as particularly dangerous. An example of such works are welding works related to the construction of steel structures. The article presents a case study of the analysis of the impact of factors related to employees on the level of safety in an industrial plant. The dependencies obtained allowed to build a safety model applicable in the analysed case.
PL
Stale rozpędzające się gospodarki światowe determinują większe zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną czy mechaniczną. Istnieją rozwiązania, które umożliwiają obniżenie energochłonności, jednak stale są one wykorzystywane w zbyt małym stopniu. Zakłady przemysłowe na całym świecie zużywają znaczne ilości energii. Przykładowo nasz rodzimy gigant miedziowy wykorzystuje około 2% krajowego zapotrzebowania na energię.
16
Content available remote Wypadki na rusztowaniach
PL
Występujące w zboczach rowu Kleszczowa wapienie wieku jurajskiego są jedną z najważniejszych kopalin towarzyszących w złożu węgla brunatnego Bełchatów. W ostatnich latach zaistniała potrzeba rozpoznania ich przydatności jako sorbentów SO2. Podczas ich dokumentowania napotkano wiele trudności. Wapienie charakteryzują się znaczną zmiennością litologiczną, są to skały zarówno odznaczające się wysoką twardością i zwięzłością, jak i słabo zwięzłe czy nawet pylaste. W ich partiach stropowych występują procesy krasowe, a niżej położone są z kolei objęte wtórnymi procesami mineralizacyjnymi, spośród których najsilniej jest zaawansowany proces silifikacji. Widoczne są również efekty innych procesów przeobrażeniowych, takich jak: kompakcja, cementacja, procesy rozpuszczania i rekrystalizacji kalcytu, które przyczyniły się do znacznego urozmaicenia składu mineralnego i chemicznego wapieni, zróżnicowania parametrów fizykochemicznych i fizykomechanicznych określających ich przydatność do gospodarczego wykorzystania jako sorbentów SO2. Inne problemy związane z dokumentowaniem wapieni w złożu Bełchatów są związane z ich mniejszym znaczeniem w porównaniu z kopaliną główną, co powoduje, że ich rozpoznanie jest skromne, cechuje się większym interwałem poziomym otworów wiertniczych, zdecydowanie większymi i silnie zróżnicowanymi długościami próbek pobranych z rdzeni wiertniczych. Na obecnym etapie rozpoznania kopaliny towarzyszącej możliwe jest jedynie wstępne oszacowanie zasobów wapieni jako potencjalnych sorbentów SO2. Doprecyzowanie oszacowań będzie możliwe po skonstruowaniu modelu 3D parametrów kryterialnych oraz opracowaniu scenariusza eksploatacji.
EN
Jurassic limestones of the Kleszczów Graben are among the most important accompanying raw materials in the Bełchatów lignite deposit. In recent years, there has been a need to recognize their suitability as SO2 sorbents for use in the energy industry. The limestones are characterized by high lithological variability. They show both high hardness and compactness, and are weakly concise or even silty. At the top parts, they are subjected to karst processes. The lower parts are affected by secondary mineralization processes, among which the silicification process is most advanced. The effects of other transformation processes, such as compaction, cementation, dissolution and recrystallization of calcite are also visible. These processes contributed to a significant diversification of the mineral and chemical composition of limestone, and differentiation of physico-chemical and physical-mechanical parameters responsible for assessing the suitability for their commercial use as a raw material for the production of SO2 sorbents. Other problems associated with documenting the limestones in the Bełchatów deposit are related to their lesser importance compared to the main mineral. Its degree of exploration is low, characterized by a lower density of exploratory boreholes and significantly longer average lengths of samples collected from drill cores. At the present stage of the accompanying mineral exploration, only a preliminary estimation of limestone resources as potential SO2 sorbents is possible. The precise estimation will be possible after constructing a 3D model of criterion parameters and developing an extraction scenario.
PL
Szerokie spektrum zadań, jakie wykonują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz mnogość zagrożeń, na jakie są narażeni, przyczyniły się do zakwalifikowania tego zawodu jako obarczonego bardzo wysokim poziomem ryzyka. W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków wypadków strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat 2010 - 2016.
EN
The wide range of tasks performed by firefighters of the State Fire Service - and the multitude of risks they are exposed to - have contributed to qualifying this profession as carrying a very high level of risk. The article analyzes the causes and effects of firefighters' accidents in the State Fire Service in 2010 – 2016.
EN
The planning of statistical examining of population within the scope of undesirable events at road intersections with three-colour traffic lights has been discussed. In particular, the problems have been raised that are related to the analysing how the installation of countdown timers showing the time left to a change in the traffic lights signal affects the traffic flow. Attention has been focused on selected research process elements that concern the preliminary works, examination proper, and statistical inference, without describing the types and engineering designs of the displays used and without dealing with the legal aspects. Selected literature items related to the subject matter touched upon have been analysed, with pointing out the practices that either might be desirable or might arouse some reservations. In the part concerning the preliminary works, such issues as the sample selection method, sample size, and selection of the variables under analysis have been discussed. As regards the examination proper, some elements of the information acquisition process have been considered in both the subject-related and object-related aspects. When discussing the statistical inference, some limitations have been pointed out that affect the conclusions drawn from the examination of statistically non-representative samples and some acceptable methods of the analysis of empirical data have been mentioned. The article has been concluded with a brief recapitulation.
EN
The paper presents recent investigations of beach run-up phenomena at the Coastal Research Station of the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences at Lubiatowo, Poland. The local beach is typical of open-sea coasts of the south Baltic Sea, featuring multiple longshore bars that form predominantly dissipative systems. Measurements were taken to verify the existing formulas for the run-up height, bearing in mind that they had been derived for entirely different, oceanic conditions. The results indicate that these formulations can be adapted to south Baltic Sea conditions. This however, will require significantly larger data sets, which we intend to obtain in the near future.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.