Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na właściwości cienkich warstw tlenków wanadu (VxOy) wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego. Cienkie warstwy bezpośrednio po naniesieniu oraz po wygrzewaniu w 200°C zostały poddane badaniom strukturalnym, optycznym oraz elektrycznym. Współczynnik transmisji cienkich warstw po wygrzewaniu zmniejszył się z około 70% na 50%. Z kolei rezystywność cienkiej warstwy tlenku wanadu po naniesieniu wynosiła 3.4·10⁴ Wcm, natomiast powłoki po wygrzaniu 1.6·10² Wcm. Badania współczynnika Seebecka wykazały, że wraz ze wzrostem różnicy temperatury między kontaktami elektrycznymi następuje zmiana typu przewodnictwa z dziurowego na elektronowy, a wygrzanie warstwy spowodowało uwydatnienie elektronowego typu przewodnictwa.
EN
This paper provides the research results of the influence of the post-process annealing of vanadium oxide (VxOy) thin films deposited by magnetron sputtering on their properties. As-deposited and annealed at 200°C thin films were analysed by means of their structural, optical and electrical properties. The transmission of thin films after annealing decreased from ca. 70% to 50%. In turn, the resistivity of the vanadium oxide thin films was equal to 3,4·10⁴ Wcm, while after post-process annealing it decreased to 1.6·10² Wcm. The studies of the Seebeck coefficient showed that with the increase of the temperature difference between the electrical contacts, the type of conductivity changes from hole to electron type, while the annealing of the layer enhances the electronic type of conductivity.
PL
Celem badań była analiza przewodności elektrycznej biowęgla uzyskanego z materiału organicznego metodą pyrolizy. W celu wykonania pomiarów właściwości elektrycznych biowęgla, zbudowano prototypowe urządzenie. Oprócz pomiarów właściwości elektrycznych umożliwia ono m.in. pomiar gęstości właściwej dowolnej próbki materiału sypkiego. W rozpatrywanym przypadku po napełnieniu komory roboczej i zagęszczeniu proszku otrzymywano pastylkę węglową. Dla niej określano pomiarami bezpośrednimi właściwości elektryczne tj.: spadek napięcia przy przepływie prądu przez próbkę (prąd stały i przemienny), oporność rezystora węglowego, wartość prądu przepływającego przez rezystor, indukcyjność oraz pojemność. Ponadto przy pomocy oscyloskopu rejestrowano charakterystyki dynamiczne napięcia w odniesieniu do prądu przemiennego przepływającego przez rezystor węglowy. Stwierdzono, że badanym próbkom można przypisać cechy obiektu elektronicznego o charakterze pojemnościowym.
XX
The aim of the research was to analyze the electrical conductivity of the obtained coal from organic material by pyrolysis. In order to take measurements of the electrical properties of the biochar, a prototype device was built. In addition to measurements of electrical properties, it enables measurement of the specific density of any sample of bulk material. In the case under consideration, after filling the working chamber and concentrating the powder, a carbon pellet was obtained. For it, direct electrical properties were determined by direct measurements, it is: voltage drop at the current flow through the sample (direct and alternating current), resistance of the carbon resistor, value of current flowing through the resistor, inductance and capacity. In addition, the dynamic characteristics of the voltage with respect to the alternating current flowing through the carbon resistor were recorded using the oscilloscope. It has been noted that capacitive features can be attributed to the test samples.
3
Content available remote Granular metal-dielectric nanocomposites as an alternative to passive SMD
EN
AC electrical properties of granular metal-dielectric nanocomposites (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100-x) have been examined. The study was carried for frequencies from 50 Hz to 1 MHz and measurement temperatures of 81 K – 293 K. The samples above percolation threshold xc considered to be resistive. Layers subdued to thermal treatment in air atmosphere behave as perfect capacitors, especially for low temperatures. Nanomaterials below xc demonstrate inductive-like properties. Tested samples could provide an alternative to conventional SMD components.
PL
Ziarniste nanokompozyty typu metal-dielektryk o strukturze (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100-x) zbadano pod kątem właściwości elektrycznych w przedziale temperatur pomiarowych 81 K – 293 K oraz częstotliwości pomiarowych 50 Hz – 1 MHz. Materiały powyżej progu perkolacji xc wykazują rezystancyjny charakter, warstwy wygrzane w temperaturze 573 K – typowo pojemnościowy typ, natomiast nanokompozyty poniżej xc poddane obróbce termicznej – właściwości indukcyjne. Badane nanostruktury stanowią alternatywę dla konwencjonalnych elementów SMD.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu struktury na właściwości elektryczne oraz optyczne cienkich warstw na bazie tlenków tytanu i miedzi. Cienkie warstwy tlenku miedzi oraz dwuwarstwy TiO₂/CuxO o różnej grubości TiO₂ na powierzchni CuxO były naniesione metodą rozpylania magnetronowego. Wytworzone dwuwarstwy TiO₂/CuxO o różnej grubości TiO₂ były nanokrystaliczne o jednoskośnej strukturze tlenku miedzi II (CuO). Średni rozmiar krystalitów był w zakresie od 10 nm do 14 nm. Stwierdzono, że rezystywność dla cienkiej warstwy CuO była równa 0,7•103 Ω•cm, natomiast dla struktur TiO₂/CuO była w zakresie 0,8•103 ÷ 1,5•103 Ω•cm. W przypadku powłok dwuwarstwowych TiO₂/CuO średnia wartość współczynnika transmisji światła wynosiła ponad 80%.
EN
This paper provides research investigation results and analysis of influence of the structure on electrical and optical properties of thin films based on the titanium and copper oxides. CuxO and TiO₂/CuxO thin films with different thickness of top TiO₂ layer coatings were deposited by the reactive magnetron sputtering method. TiO₂/CuxO bilayers with different thickness of top TiO₂ layer were nanocrystalline and had monoclinc structure of CuO. The crystallite sizes were in the range of 10 nm to 14 nm. It was found that the resistivity for the CuO film was equal to 0.7•103 Ω•cm, and for TiO₂/CuO structures was in the range of 0.8•103 ÷ 1.5•103 Ω•cm. As-prepared bilayers were well transparent, average transparency was above 80%.
PL
W pracy przedstawiona została analiza wpływu parametrów procesu technologicznego wytwarzania cienkich warstw tlenków miedzi na ich właściwości strukturalne, optyczne oraz elektryczne. Badaniu poddane zostały warstwy wytworzone za pomocą metody stałoprądowego rozpylania magnetronowego w atmosferze mieszaniny O₂:Ar o zawartości O₂ wynoszącej odpowiednio 75% oraz 100%. Właściwości strukturalne badanych warstw określone zostały na podstawie badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Właściwości optyczne scharakteryzowano na podstawie pomiaru transmisji światła, a elektryczne na podstawie charakterystyk prądowo-napięciowych. Badanie metodą XRD wykazało, że uzyskano warstwy CuO (tlenku miedzi II) w postaci tenorytu o średnim rozmiarze krystalitów wynoszącym około 13 nm. Badanie właściwości optycznych wykazało, że nie ma różnicy w transmisji światła dla promieniowania krótszego niż około 600 nm. Nieznaczne różnice zauważalne między warstwami widoczne są powyżej tej długości. Średnia wartość transmisji dla długości fali λ = 550 nm wynosiła 35%. Badanie właściwości elektrycznych wykazało, że warstwa naniesiona w mieszaninie O₂:Ar zawierającej 75% O₂ miała rezystancję wynoszącą około 17 kΩ podczas gdy rezystancja warstwy wytworzonej w atmosferze wyłącznie tlenowej wynosiła około 5 kΩ.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the parameters of the technological process of copper oxides thin films on their structural, optical and electrical properties. Investigated films were deposited using DC magnetron sputtering method in the atmosphere of the O₂:Ar mixture with an O₂ content of 75% and 100% respectively. The structural properties of the investigated films were determined based on the X-ray diffraction method. Optical properties were characterized on the basis of light transmission measurements, and electrical properties based on current- -voltage characteristics. The XRD showed that CuO (copper oxide II) films were obtained in the form of a tenorite with an average crystallite size of about 13 nm. The investigation of the optical properties showed that there is no difference in light transmission for wavelength shorter than approximately 600 nm. Slight differences between the layers are visible above this length. The average transmission value at wavelength λ = 550 nm was 35%, so these layers can be used in transparent electronics. Testing of electrical properties showed that the layer deposited in the O₂:Ar gas mixture containing 75% of O₂ had a resistance of approximately 17 kΩ, when the resistance of the layer prepared in a pure oxygen atmosphere of approximately 5 kΩ.
PL
W pracy przedstawiona została analiza właściwości antystatycznych cienkowarstwowych powłok na bazie tlenków Hf oraz Ti w powiązaniu z ich właściwościami strukturalnymi. Cienkie warstwy badane w ramach pracy wytworzone zostały za pomocą metody rozpylania magnetronowego na podłożach SiO₂ oraz SiO₂ pokrytych warstwą tlenku indowo-cynowego o grubości 150 nm. Właściwości antystatyczne zostały określone na podstawie pomiaru czasu rozpraszania ładunku statycznego, natomiast właściwości strukturalne na podstawie badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Badania metodą XRD wykazały, warstwy HfO₂, (Hf0,85Ti0,15)Ox oraz TiO₂ były nanokrystaliczne, a ich średni rozmiar krystalitów wynosił poniżej 10 nm. Z kolei powłoka (Hf0,15Ti0,85)Ox była amorficzna. Dla wszystkich warstw naniesionych na SiO₂ czasy rozpraszania ładunku przekraczały 2 sekundy wynikające z przyjętego kryterium antystatyczności. Najdłuższym czasem rozpraszania charakteryzowała się warstwa amorficzna. Naniesienie warstw na podłoże SiO₂ pokryte 150 nm warstwą ITO spowodowało, że wszystkie warstwy niezależnie od ich mikrostruktury były antystatyczne, a czasy rozpraszania ładunku elektrycznego były rzędu setek milisekund.
EN
This work presents the analysis of antistatic properties of thinfilm coatings based on Hf and Ti oxides in relation to their structural properties. Investigated thin films were sputtered by the magnetron sputtering method on SiO₂ substrates and deposited SiO₂ covered with a 150 nm thick indium-tin oxide film. Antistatic properties were determined based on the measurements of static charge dissipation time, while structural properties based on X-ray diffraction. The XRD results showed, that HfO₂, Hf0.85Ti0.15x and TiO₂ thin films were nanocrystalline with an average crystallite size below 10 nm. Hf0.15Ti0.85Ox film was amorphous. For films deposited on SiO₂ the dissipation times exceeded 2 seconds, which indicated that none of them were antistatic taking into consideration with accepted cryterion. The longest dissipation time was obtained for amorphous coating. Deposition of thin films on SiO₂ substrates coated with a 150 nm thick ITO layer results in a significate decrease of static charge dissipation time to hundreds of milliseconds, independently of their structural properties.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań elektrycznych oraz strukturalnych cienkich warstw (Ti-Cu)Ox wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego z zaprogramowanym profilem rozkładu pierwiastków. Wytworzenie cienkich warstw zaplanowano tak, aby uzyskać gradientową zmianę koncentracji miedzi w funkcji grubości osadzonej warstwy o zadanym kształcie. Analiza składu materiałowego wykazała, że wytworzone warstwy posiadały podobny skład materiałowy wynoszący odpowiednio (Ti52Cu48)Ox oraz (Ti48Cu52)Ox oraz posiadały zadany kształt profilu rozkładu miedzi. Przeprowadzone analizy przekroi struktur wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego potwierdziły uzyskanie zarówno gradientu rozkładu miedzi o kształcie litery V, jak i gradientu rozkładu miedzi o kształcie litery U w całej objętości cienkiej warstwy. Badania elektryczne wykazały, że mimo podobnego składu materiałowego wytworzonych cienkich warstw, uzyskano różne przebiegi charakterystyk prądowo-napięciowych, a więc możliwe jest sterowanie typem efektu przełączania rezystancji przez zadanie określonego profilu rozkładu pierwiastków w danej strukturze.
EN
The present paper shows the results of electrical properties along with the investigations of the structure of the (Ti-Cu)Ox thin films layers fabricated by the magnetron sputtering. Thin films were prepared in order to achieve gradient change of the cooper concentration in the function of the thickness of the deposited layers with programmed shape of elemental profiles. Analysis of the material compositions showed, that deposited films have similar material composition respectively, (Ti52Cu48)Ox and (Ti48Cu52)Ox with programmed specific shape of the elements gradient profile. Conducted analysis of the films with the help of transmission electron microscope proved the V-shape and the U-shape gradient distribution of the cooper across the thin films. Electrical measurements have shown that despite similar material composition of the fabricated thin films, different waveforms of current-voltage characteristics were obtained, leading to the statement that it is possible to control the type of mechanism of the resistive switching effect by programming a specific distribution profile of elements in a given structure.
EN
The paper presents studies over the changes in the characteristic impedance of selected type of textile signal lines (TSLs) during mechanical loads. The article describes the construction of tested lines, the measurement method, and statistical analysis of the collected results.
9
PL
Nanokompozyt warstwowy a-SiOx/SiO2 został osadzony na podłożu krzemowym o orientacji (100) przez naprzemienne próżniowe naparowywanie. W ten sposób otrzymano 50 warstw naprzemiennie ułożonych SiOx oraz SiO2. Grubości poszczególnych warstw wynosiły ok. 3nm dla SiO2 oraz ok. 8 nm dla SiOx. Całkowita grubość uzyskanego nanokompozytu bez podłoża wynosiła 280 ± 15 nm. Następnie otrzymany materiał został poddany dwu godzinnemu wygrzewaniu w temperaturze 1110ºC w atmosferze azotu. Zmiennoprądowe pomiary wielkości elektrycznych wykonano w zakresie częstotliwości z przedziału od 100 Hz do 1 MHz w temperaturach od 20 K do 375 K. Przedstawiono częstotliwościowe i temperaturowe zależności pojemności, konduktywności, kąta przesunięcia fazowego, przenikalności dielektrycznej oraz tangensa kąta strat. Na tej podstawie ustalono, mechanizm przenoszenia ładunku w materiale oraz jego właściwości dielektryczne.
EN
The layered a-SiOx/SiO2 nanocomposite was deposited by alternating vacuum evaporation on a p-Si:B (100) substrate. In this way, 50 layers of alternating placed SiOx and SiO2 were obtained. The thicknesses of individual layers were approx. 3 nm for SiO2 and approx. 8 nm for SiOx.The total thickness of the obtained nanocomposite without substrate was 280 ± 15 nm. Then the material was subjected to a two hour annealing at 1100 °C under a nitrogen atmosphere to obtain silicon nanoparticles in the oxide matrix. AC measurements of electrical properties were made in the frequency range from 100 Hz to 1 MHz at temperatures from 20 K to 375 K. Frequency and temperature dependences of capacitance, conductivity, phase shift angle, dielectric permittivity and tangent of the loss angle were presented. On this basis, the mechanism of charge transfer in the material and its dielectric properties were determined. It was found that in the nanocomposite hopping conductivity and additional polarity to the matrix occur. The temperature dependence of the dielectric relaxation time was determined, on the basis of which the activation energies were calculated. Two ranges of changes in activation energy can be observed: low temperature region corresponds to a low activation energy value E10,0002 eV, while in the high temperature range, the activation energy rises many times up to E20.08 eV.
10
Content available remote Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe
EN
This work is focused on the analysis of phase structure and temperature dependences of electric resistivity ρ(Т) in ZnO-based composite ceramics (ZnO)90(FexOy)10, doped with Fe by the addition of 10 wt.% of one of the iron oxides FexOy.
PL
Praca koncentruje się na analizie struktury fazowej oraz zależności temperaturowych rezystywności elektrycznej ρ(Т) kompozytów ceramicznych (ZnO)90(FexOy)10 opartych o ZnO, domieszkowanych Fe poprzez dodanie 10% wag. jednego z tlenków żelaza FexOy.
EN
Protective footwear for occupational use conducts static electricity through the upper, linings, insole and outsole into the ground. Footwear must be made from appropriate material to reduce the possibility of electrocution and other electricity-related incidents.In this study the influence of footwear materials for the upper and lining components’ structure on their electrical properties was investigated. For investigations leather and various textile laminates were chosen. The thickness of leather coating, composition textile laminates, the upper–lining system, and relative humidity of the environment on electrical resistivity changes were evaluated. Leather shows antistatic properties at standard humidity, but its electrical conductivity greatly increases at high humidity due to the presence of polar groups in the leather structure. Textile lining laminates composed of natural and synthetic fibres are insulators, but their systems with leather at high humidity show resistivity values close to antistatic materials. Leather acrylic coating decreases the electrical conductivity of materials.
PL
Obuwie ochronne do użytku zawodowego przenosi ładunki elektrostatyczne przez materiał wierzchni, wkładkę i podeszwę w ziemię. Obuwie musi być wykonane z odpowiedniego materiału, tak aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i innych incydentów związanych z energią elektryczną. W pracy zbadano wpływ struktury materiałów obuwniczych na ich właściwości elektryczne. Do badań wybrano skórę i różne laminaty tekstylne. Oceniano wpływ grubości powłoki skórzanej, rodzaj kompozycji laminatów tekstylnych oraz wilgotności względnej otoczenia na zmiany rezystywności elektrycznej. Skóra wykazuje właściwości antystatyczne przy standardowej wilgotności, ale jej przewodność elektryczna znacznie wzrasta przy wysokiej wilgotności ze względu na obecność grup polarnych w strukturze skóry. Laminaty z włókien tekstylnych składające się z włókien naturalnych i syntetycznych są izolatorami, ale po połączeniu ich ze skórą w wysokiej wilgotności wykazują wartości oporności zbliżone do materiałów antystatycznych. Stwierdzono także, że skóra z powłoką akrylową charakteryzuje się zmniejszoną przewodnością elektryczną materiałów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości antystatycznych cienkich warstw mieszanin tlenków tytanu (TiO₂) oraz hafnu (HfO₂). Warstwy naniesione zostały w procesie rozpylania magnetronowego na podłoża z krzemionki amorficznej (SiO₂). Otrzymano warstwy HfO₂ oraz HfO₂ z dodatkiem Ti w ilości 4% at., 13% at. oraz 28% at. Pomiary metodą XRD wykazały, że warstwy miały nanokrystaliczną strukturę, a średni rozmiar krystalitów wyniósł ok. 6 nm. Najmniejszą rezystywnością cechowała się warstwa HfO₂, największą zaś warstwa o zawartości 28% at. Ti. Wzrost zawartości atomowej tytanu w warstwie powodował zwiększenie rezystywności warstwy. Zmierzono czasy rozpraszania ładunku statycznego z powierzchni warstw przy polaryzacji ładunkiem dodatnim o napięciu 7 kV. Najkrótszy czas rozpraszania ładunku do 10% wartości początkowej uzyskano dla warstwy HfO₂, a najdłuższy dla warstwy zawierającej 28% at. Ti. Korelacja wyników pozwoliła na zaobserwowanie, że wraz ze wzrostem rezystywności warstw wydłużał się czas rozpraszania ładunku.
EN
In this paper antistatic properties of mixed titanium and hafnium oxides were investigated. Thin films of mixtures were deposited on SiO₂ substrates using magnetron sputtering processes. XRD results showed that investigated thin films had nanocrystalline structure. Crystallites size was equal to ca. 6 nm for all samples. The lowest resistivity was obtained for hafnia thin film and the highest for HfO₂ with 28 at. % of Ti. Results showed that resistivity increased with the amount of Ti in mixed oxides. Static charge dissipation time measurements were analyzed. Dissipation time increased with an increase of Ti amount. Results demonstrated in this paper showed a good corellation beetwen charge decay time and resistivity of investigated thin films. Decay times increased alongside of resistivity value.
PL
Tematem pracy jest analiza materiałowa, analiza właściwości elektrycznych prowadników elektrod dosercowych stosowanych w stymulatorach. Różne elementy prowadników przebadano za pomocą mikroskopu skaningowego oraz mostka RLC. Autorzy wykonali analizę składu chemicznego prowadników elektrod oraz wykreślili charakterystykę impedancji próbek w zakresie częstotliwości kilohercowych. Otrzymane wyniki badań mają na celu zweryfikować przydatność tego typu materiałów do konstrukcji elementów matryc wieloelektrodowych pobudzających komórki nerwowe lub fotoreceptory.
EN
The subject of the presented studies were material and electrical properties of the components of the electrodes. In the paper presents results of measurements using a scanning microscope and RLC bridge. The authors have analyzed the electrochemical composition of the electrodes and have characterized the impedance characteristics of the samples in the kilohertz frequency range. Basic use of these types of electrodes is found in pacemakers and heart defibrillators, where their task is to impulse the implanted device. The results of the study indicate a similar quality composition of various electrode specimens, typical of surgical steel. Due to the biocompatibility of the materials used and their good electrical conductivity, the authors point to the possibility of using this type of specialist products for the construction of other medicine devices. One application that will be the further direction of research will be the use of cardiac electrodes to develop biosensors and sensory matrices placed inside the body.
PL
W pracy przeanalizowano właściwości cienkich warstw mieszanin tlenków TiO2-CoO. Warstwy zostały naniesione na podłoża SiO2 metodą rozpylania magnetronowego z wykorzystaniem wielotargetowego stanowiska. Zastosowanie metody modulacji szerokości impulsu (ang. Pulse Width Modulation) dla targetu kobaltowego miało wpływ na otrzymane rezultaty badań. Zastosowane zostały różne profile zmian współczynnika PWM, tj. o kształcie liniowym, V oraz U. Mikrostruktura warstw określona została na podstawie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) a skład materiałowy za pomocą mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Badania XRD wykazały, że warstwy naniesione z profilem liniowego narostu PWM oraz z profilem typu V były amorficzne. Dla zmiany PWM w kształcie litery U uzyskano nanokrystaliczną warstwę o strukturze rutylu. Badania EDS wykazały z kolei, że otrzymane warstwy będące mieszaniną tlenków tytanu i kobaltu mają bardzo zbliżony skład. Właściwości antystatyczne określone zostały na podstawie pomiaru czasu rozpraszania ładunku zgromadzonego na powierzchni warstwy. W celach porównawczych zbadana została również pojedyncza warstwa TiO2. Zastosowanie mieszaniny tlenków pozwoliło na uzyskanie znacznie krótszych czasów rozpraszania. Zastosowanie gradientu rozmieszczenia pierwiastków w warstwie spowodowało zróżnicowanie czasów rozpraszania dla mieszanin tlenków. Jedynie warstwa naniesiona z profilem PWM w kształcie litery U była antystatyczna. Zmierzona została również rezystancja powierzchniowa dla wszystkich próbek. Zastosowanie mieszanin TiO2-CoO spowodowało zmniejszenie rezystancji w stosunku do TiO2, a zmiany PWM spowodowały ponadto różnice w rezystancji dla warstw będących mieszaniną tlenków tytanu i kobaltu.
EN
In this work properties of mixed oxides films based on TiO2-CoO were analyzed. Coatings were deposited on SiO2 substrates by magnetron sputtering with the use of multitarget stand. Application of Pulse Width Modulation (PWM) method for cobalt target influenced on obtained results. Various types of PWM profiles were applied, i.e. linear, V- and U-shape. Microstructure of thin films were determined based on x-ray diffraction (XRD), while the material composition was assessed by x-ray microanalysis (EDS). XRD measurements showed that thin films deposited with linear and V-shape of PWM profiles were amorphous, whereas these of U-shape had nanocrystalline rutile structure. EDS research revealed that deposited coatings had very similar overall material composition. Antistatic properties as ability to dissipate static electricity were investigated. Additionally, udnoped TiO2 were measured in the same experimental conditions and collected results were compared with those for composite coatings in relation to their antistatic properties. Composite thin films dissipated static electricity a lot faster than TiO2 layer. Sheet resistance was also measured. Thin films based on TiO2-CoO had lower resistance as-compared to TiO2. Various shape of PWM profiles used in magnetron sputtering processes caused differences in sheet resistance of composite thin films.
PL
Sprawne uziemienie jest jednym z warunków szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Często najsłabszym ogniwem w budowie systemów uziomowych są połączenia przewodników. Aby uniknąć problemów z nimi związanych warto rozważyć zastosowanie łączenia egzotermicznego, które gwarantuje długoletnią niezawodność.
16
Content available remote Effect of functionalized carbon nanotubes on properties of hot melt copolyamide
EN
Hot melt copolyamide was mixed by the melt-blending process with 7 wt.% non-functionalized multi-walled carbon nanotubes and with amine modified multi-walled carbon nanotubes. The main goal of this work was to analyze the effect of functionalization of the properties of hot melt copolyamide. The rheological properties of the nanocomposites were examined by the dynamic oscillatory test using an oscillatory rheometer. Macrodispersion of both types of multi-walled carbon nanotubes within the copolyamide matrix was examined qualitatively by a light microscope and quantitatively using ImageJ Software. The thermal stability and characteristic temperatures such as the melting point and crystallization temperature were determined by thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry, respectively. It was found that the addition of 7 wt.% functionalized multi-walled carbon nanotubes increases the viscosity of copolyamide but to a lesser extent than in the case of non-functionalized multi-walled carbon nanotubes. Moreover, mixing copolyamide with amine functionalized multi-walled carbon nanotubes resulted in larger agglomerates which resulted in worse thermal stability than for non-modified multi-walled carbon nanotubes. Finally, the electrical conductivity measured by dielectric spectroscopy was lower in the case of nanocomposites with amine-functionalized multi-walled carbon nanotubes which indicates that the affinity to copolyamide was not improved by the amine groups.
PL
Opisano nanokompozyty wytworzone techniką wytłaczania z kopolimidu należącego do grupy klejów termotopliwych oraz wielościennych nanorurek węglowych. Zastosowano dwa typy nanorurek węglowych - niemodyfikowane oraz modyfikowane grupami aminowymi. Głównym celem wykonanej pracy była analiza wpływu zastosowania funkcjonalizowanych nanorurek węglowych na właściwości wybranego kopoliamidu, szczególnie na jego właściwości elektryczne i porównanie z nanorurkami niemodyfikowanymi. Badania właściwości reologicznych czystego kopoliamidu oraz obu typów nanokompozytów wykonano z użyciem reometru oscylacyjnego. Makrodyspersja obu typów wielościennych nanorurek węglowych w osnowie kopoliamidu została zbadana jakościowo za pomocą mikroskopu prześwietleniowego oraz ilościowo przy użyciu oprogramowania ImageJ. Stabilność termiczną oraz temperaturę topnienia i krystalizacji wyznaczono, odpowiednio, z analizy termograwimetrycznej i skaningowej kalorymetrii różnicowej. Stwierdzono, że dodatek funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych zwiększa lepkość kopoliamidu, ale w mniejszym stopniu niż w przypadku niefunkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych. Nanokompozyty domieszkowane wielościennymi nanorurkami węglowymi modyfikowanymi grupami aminowymi posiadały aglomeraty o większych średnicach, co skutkowało gorszą stabilnością termiczną i niższą temperaturą topnienia niż w przypadku nanokompozytów z niefunkcjonalizowanymi nanorurkami węglowymi. Ponadto przewodnictwo elektryczne nanokompozytów z nanorurkami węglowymi funkcjonalizowanymi grupami aminowymi było niższe niż w przypadku nanokompozytów z nanorurkami bez grup funkcyjnych. Wskazuje to na fakt, że użycie funkcjonalizowanych nanorurek węglowych nie poprawia oddziaływań kopoliamid-nanorurki węglowe, a tym samym właściwości końcowych nanokompozytów.
EN
Within the research, selected multilayer technological systems created as combinations of water-glass containing moulding sand with foundry tooling, were characterised on the grounds of their electrical properties. By measuring resonance frequency and quality factor of a waveguide resonance cavity, real component of permittivity εr′ and loss tangent tgδ were determined for multilayer foundry systems with various qualitative and quantitative compositions. It was demonstrated that combination of a sandmix and foundry tooling with known dielectric properties results in a system with different physico-chemical properties, whose relation to the parameters of individual components of the system is undefined at this research stage. On the grounds of measurement results, theoretical value of microwave heating power, dissipated in unit volume of the selected multilayer foundry system, was determined. Knowledge of theoretical heating power and evaluation of physical, chemical and structural changes occurring in moulding sands exposed to microwaves in such a technological system makes a ground for empirical modelling of the process of microwave heating of foundry moulds and cores.
PL
Poli(tereftalanu etylenu) - PET - jest polimerem o bardzo dobrych właściwościach izolujących (ρ=10-11 Ω m-1). Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza właściwości PET w formie czystego materiału polimerowego oraz recyklatu. Poli(tereftalanu etylenu) badany był w postaci układów z naniesionymi dwustronnie kontaktami wykonanymi ze srebra lub nanosrebra. Dla otrzymanych struktur warstwowych na bazie folii PET przeprowadzono badania charakterystyk prądowo-napięciowych i pomiary przewodności właściwej. Szczegółowa analiza przygotowanych warstw i struktur powstających na bazie opisywanych tworzyw uzasadniona jest przede wszystkim przez wzgląd na potencjalne zastosowania PET w obszarze tzw. „przezroczystej elektroniki”.
EN
Poly(ethylene terephthalate) - PET - is a polymer with excellent insulating properties (ρ=10-11 Ω m-1). In this paper, the properties of virgin and recycled polymer film were applied to form the multilayer structures with metal contacts made of silver or nanosilver. Resulting structures were subjected to analysis of electronic properties. For this purpose, current-voltage characterization and the measurement of the tested materials conductivity was carried out. The detailed analysis of the prepared layers and structures formed on the basis described materials is focused on future potential applications in the "transparent electronics".
19
Content available remote Synthesis and properties of doped ZnO ceramics
EN
In our work, we studied zinc oxide ceramic samples doped with aluminum and gallium. Structure peculiarities of ceramics depending on their synthesis regime were investigated by the SEM, EDX, XRD, and Raman spectroscopy methods. It was demonstrated that at some technological conditions the formation of indesirable phases of zinc aluminate or gallate may occur preventing an uniform material doping and reducing quality of samples. Single-phase ZnO ceramics were produced when the nanostructured alumina powders were used as a dopant source. The correlations between the synthesis regimes of ZnO ceramics and their electrophysical parameters essential for thermoelectric figure-of-merit (electrical conductivity and Seebeck coefficient) have been established. The best electrophysical characteristics were obtained when the nanostructured alumina produced by combustion in isopropyl alcohol was used as a dopant. Conductivity and Seebeck coefficient of such ceramics are equal to 3·103 S/m and -0.27 mV/K, respectively, corresponding to the power factor of 2.2·10-4 W/(m·K2).In our work, we studied zinc oxide ceramic samples doped with aluminum and gallium. Structure peculiarities of ceramics depending on their synthesis regime were investigated by the SEM, EDX, XRD, and Raman spectroscopy methods. It was demonstrated that at some technological conditions the formation of indesirable phases of zinc aluminate or gallate may occur preventing an uniform material doping and reducing quality of samples. Single-phase ZnO ceramics were produced when the nanostructured alumina powders were used as a dopant source. The correlations between the synthesis regimes of ZnO ceramics and their electrophysical parameters essential for thermoelectric figure-of-merit (electrical conductivity and Seebeck coefficient) have been established. The best electrophysical characteristics were obtained when the nanostructured alumina produced by combustion in isopropyl alcohol was used as a dopant. Conductivity and Seebeck coefficient of such ceramics are equal to 3·103 S/m and -0.27 mV/K, respectively, corresponding to the power factor of 2.2·10-4 W/(m·K2).
PL
W naszej pracy zbadaliśmy próbki ceramiki tlenku cynku domieszkowanej aluminium oraz galem. Specyfikę struktury ceramiki zależącą od warunków syntezy zbadano metodami SEM, EDX, XRD oraz spektroskopią Ramana. Zaprezentowano, że dla niektórych warunków technologicznych tworzą się niepożądane fazy glinianu cynku lub galusanu zapobiegając jednolitemu domieszkowaniu materiału oraz zmniejszając jakość próbek. Jednofazowa ceramika ZnO została uzyskana w czasie, gdy nanostrukturalny proszek tlenku aluminium był używany jako źródło domieszki. Określono powiązania pomiędzy warunkami otrzymywania ceramiki ZnO oraz jej elektro-fizycznymi parametrami niezbędnymi do termoelektrycznego współczynnika jakości (przewodnictwo elektryczne oraz współczynnik Seebeck`a). Najlepsze elektrofizyczne charakterystyki otrzymano, gdy używano jako domieszkę nanostrukturalny tlenek aluminium produkowany poprzez spalanie w alkoholu izopropylowym. Przewodność oraz współczynnik Seebeck`a tego typu ceramik wynosi odpowiednio 3·103 S/m oraz -0.27 mV/K, co odpowiada współczynnikowi mocy równemu 2.2·10-4 W/(m·K2).
EN
Tin dioxide films with variable stoichiometric composition were fabricated by means of DC magnetron sputtering followed by a 2-stage annealing process. The structural and electrical properties of tin dioxide films were investigated by means of Raman spectroscopy and impedance spectroscopy, respectively. It was found that crystallinity and grain size of tin dioxide films increase with the increasing of annealing temperature. The most conductive samples were obtained at the annealing temperature 375°C on the 2-nd stage of the heat treatment procedure. Increasing of the impedance of films annealed at higher temperatures is explained by decrease of the concentration of oxygen vacancies.
PL
Folie z dwutlenku cyny o zmiennym składzie stechiometrycznym zostały wytworzone za pomocą rozpylania magnetronowego przy użyciu prądu stałego oraz poddane dwuetapowemu wygrzewaniu. Właściwości strukturalne oraz elektryczne folii zostały zbadane przy użyciu spektroskopii ramanowskiej i spektroskopii impedancyjnej. Ustalono, że krystaliczność oraz rozmiary ziaren folii z dwutlenku cyny zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania. Najbardziej przewodzące próbki zostały poddane wygrzewaniu w temperaturze 375°C w drugim etapie obróbki cieplnej. Wzrost impedancji folii wygrzanych w temperaturach wyższych jest związany ze zmniejszeniem koncentracji wakansów tlenu.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.