Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper outlines the concept for using the Business Process Management System (BPMS) to improve back office processes in an organization. The BPM system allows organization of all back-office tasks into processes that could be measured and improved. The aim of the paper is to prepare reference business process models for common back office activities. The process models were prepared in accordance with the BPMN (Business Process Model and Notation). The results of the conducted research prove that the measured business processes may be not only managed, but also subsequently improved.
EN
The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID tagged documents in supply chain management. The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes.
3
Content available The Concept of Tracking Confidential Consignments
EN
The article outlines the concept of an extension for innovative e-system for managing the lifecycle of documents at different levels of sensitivity, including the function of continuous tracking of consignments from one protected zone to another. The operations of the module are based on the use of RFID tags for the documents. At particular stages of transport, the tags are read to allow automatic identification of the contents of the shipment. The transported documents are secured in special burglar-proof containers. Additionally, the containers are equipped with GPS and GLONASS location modules. The author also described an IT system which allows to monitor, store and analyze the transport route.
EN
Background: The information exchange process within the supply chain management is considered key to managing physical product flow and improving cost and service performance of enterprises. There are many different types of information that can be shared within the supply chain. In some cases, the information shared has to be strongly secured. The aim of the paper is to prepare appropriate models and design of the RFID-based access control system, as well as its architecture, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces. Methods: The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID-tagged documents in supply chain management. The system architecture and design models, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces were described. Results: The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes. Conclusions: The module of privileges (using the functionalities of the Aurea BPM and Archer-DMS systems) including the user authorization to handle the documents at different sensitivity levels was developed.
PL
Proces wymiany informacji w obrębie łańcucha dostaw jest używany za kluczowy czynnik w przepływie materiałów jak również dla poprawy jakości zarządzania kosztami i poziomem obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka różnych typów informacji, których wymiana następuje w obrębie łańcucha dostaw. W niektórych przypadkach informacja ta musi być szczególnie chroniona. Celem tej pracy było przygotowanie odpowiednich modeli oraz zaprojektowanie systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID jak również jego architektury, w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Metody: Zaprezentowano koncepcję oraz modele projektowe systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Opisano architekturę systemu i modele projektowe w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Wyniki: System kontroli dostępu umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkowników lub ich grupom dostępu do poszczególnych dokumentów. W trakcie realizacji procesów pozyskiwania dokumentów, następuje weryfikacja uprawnień. Brak tych uprawnień ma wpływ na dalsze postępowanie w trakcie analizowanego procesu. Wnioski: Opracowano moduł uprawnień (przy zastosowaniu funkcjonalności systemów Aurea BPM oraz Archer-DMS), w tym autoryzacji użytkownika, w celu zarządzania dostępem do dokumentów na wymaganym poziomie.
5
Content available Spread Page approach to Business Process Management
EN
Recently, we have observed a slow departure from printed texts towards electronic publications. However, electronic publications pretend to be paper-like. Whereas, such content may be presented in many ways, including three-dimensional, time-varying, layered, scaled detail, and aspect-oriented representations. This is the area of application for the Spread Page Initiative. Spread Page Initiative refers to the development of notation and tools for knowledge representation in a modern manner not limited by using the traditional paper-oriented technique. The article describes the Spread Page approach to the modeling of business processes. The authors consider a possibility of using new ways of knowledge representation to ensure accurate and more precise modeling of business processes.
PL
W ostatnim czasie obserwuje się powolne odchodzenie od tekstów drukowanych na papierze na rzecz treści publikowanych elektronicznie. Takie treści mogą być prezentowane w różnoraki sposób z uwzględnieniem reprezentacji trójwymiarowej, uwarunkowanej czasowo, aspektowej, warstwowej oraz zależnej od skali. Inicjatywa Spread Page zajmuje się opracowywaniem notacji i narzędzi reprezentacji wiedzy w sposób nowoczesny, nieograniczany przez technologię tradycyjnego wydruku. Niniejszy artykuł opisuje podejście Spread Page do modelowania procesów biznesowych. Autorzy rozważają możliwości zastosowania nowych sposobów reprezentowania wiedzy w taki sposób, aby zapewnić dokładniejsze i bardziej precyzyjne modelowanie procesów oraz danych, które są przez te procesy przetwarzane.
EN
Spread Page is our code name for a new, more efficient way of conveying technical information and scientific knowledge – freed form the text-centered mindset and focused on graphical, interactive, multidimensional representation The article presents an overview of current concepts and solutions that seem applicable in crafting the idea of Spread Page. In our discussion we begin with novel, abstract, organizational ideas regarding the process of creating and disseminating scientific knowledge, that break up with the traditional model of (paper) publishing. Then we turn to analyzing methods and conventions used in (graphically) modeling real and abstract constructs, and finally review existing software solutions, technologies and exemplary, concrete products that implement certain functionalities instrumental to our cause. We reach the conclusion that, in certain areas (dealing with read-world entities, e.g. mechanics or anatomy), such desired “Spread-Page” way of representing knowledge is already within our reach. In more abstract fields, like law and legislature, political science, etc. we are still far off, mostly due to lack of appropriate standards and (graphical) notation. The paper is as a part of a larger set of articles presenting the proposed concept of Spread Page.
PL
Proponowana przez autorów nazwa Spread Page odnosi się do nowego, bardziej wydajnego sposobu przekazywania wiedzy z dziedzin technicznych i naukowych, zrywającego z tradycyjnym podejściem „papierowym” i zorientowanego na reprezentację graficzną, interaktywną i wielowymiarową. Tematem artykułu jest przegląd współczesnych pomysłów i istniejących rozwiązań, które mogłyby znaleźć zastosowanie przy urzeczywistnianiu idei Spread Page. Dyskusja rozpoczyna się od omówienia nowinek organizacyjnych i formalnoprawnych dotyczących procesu tworzenia i rozpowszechniania wiedzy naukowej, zrywających z tradycyjnym modelem opartym na (papierowych) publikacjach. Następnie przedstawione zostały główne, używane obecnie, metody i konwencje graficznego modelowania obiektów rzeczywistych i abstrakcyjnych, razem z przykładami istniejących technologii i pakietów oprogramowania implementujących funkcjonalności pożądane z punktu widzenia proponowanej idei. Przegląd ten wykazuje, iż w pewnym zakresie tematycznym (dotyczącym obiektów realnego, trójwymiarowego świata – tj. np. w mechanice, topografii, anatomii) pożądane, „Spread-Page-owe” podejście do reprezentacji i przekazywania wiedzy jest już dziś w naszym zasięgu. Niestety w przypadku dziedzin bardziej abstrakcyjnych, takich jak prawo (i prawodawstwo), nauki polityczne czy społeczne itp., sytuacja jest odmienna, czego główną przyczyną jest brak adekwatnych notacji graficznych. Niniejszy artykuł jest jedną z kilku przygotowanych przez autorów wspólnych prac dotyczących idei Spread Page i dla pełniejszego zrozumienia postulowanego pomysłu warto zapoznać się także z pozostałymi.
EN
The paper presents procedures performed in the administrative office processing open and secret documents. It is assumed that office is equipped with devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
8
Content available Business Models of Sanitary Inspection Operations
EN
The paper presents a method of modeling processes connected with the activities of sanitary inspection during the development of the epidemic of food-borne diseases. There is also shown a way of testing the basic characteristics of the development of the epidemic and how to examine the dynamic properties of the epidemic processes. Examined processes can be studied, among others, from the point of view of time and cost of sanitary inspection activities.
9
Content available remote Organizacja pracy kancelarii z wykorzystaniem technologii RFID
PL
W artykule przedstawiono procedury realizowane w kancelarii przetwarzającej dokumenty jawne i niejawne o różnych poziomach wrażliwości. Założono, że kancelaria wyposażona jest w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na automatyczną identyfikację dokumentów na podstawie znaczników RFID. Procedury kancelarii przedstawione zostały w postaci procesów biznesowych w notacji BPMN.
EN
The article presents the procedures performed in the office processing open and secret documents. It was assumed that office is equipped with the devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
PL
Praca poświęcona jest przedstawieniu elementów organizacji i sposobów przeprowadzenia ćwiczeń symulacyjnych dla państwowych służb nadzoru i kontroli działających w sytuacjach kryzysowych. Rozważania ilustrowane są skonstruowanym środowiskiem ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych działających w warunkach powstania i rozwoju epidemii chorób przenoszonych droga pokarmową. System ćwiczeń symulacyjnych powinien posiadać tak zwaną funkcję After Action Review.
EN
The paper presents the concept of computer support system for simulation exercises organized for state supervision and control services. Considerations are illustrated with an examplesanitary inspection services. Simulation exercises are connected with foot-borne epidemics. The system for simulation exercises should also offers so called function After Action Review.
PL
Praca zawiera opis modułu After Action Review oraz jego roli w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych. Sformułowano koncepcję podsystemu After Action Review w zakresie otoczenia podsystemu oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przedstawiono wyniki projektu kluczowych elementów podsystemu. Opisane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie oceny ćwiczeń symulacyjnych organów sanitarnych w działaniach związanych z wystąpieniem ognisk zatruć lub chorób przenoszonych drogą pokarmową.
EN
The paper presents the concept of the After Action Review module and its role in simulation exercises for a sanitary inspection. The concept of AAR module is formulated in terms of the environment and functional and non-functional requirements. Furthermore, the design of key subsystem elements is presented. The described solution allows conducting an efficient post-simulation exercise analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.