Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  decision-making processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The issue of quality is a very important aspect of the operation of transport companies. In relation to the area of their activity it primarily focuses on the quality of services provided, which can be verified e.g. on the basis of timeliness of deliveries or accepted complaints. This allows for examining the quality after providing the service in order to take future pro-quality actions. However, is it possible to affect the quality of services provided before their provision? The transport process itself is preceded with a range of actions taken within the framework of detailed planning and organization, which can significantly influence the quality of services. The decisions made at the management level are conditioned by many factors determining the course of future events, however, this is not always enough to make the process run uninterruptedly. Therefore, it is important to structure basic actions at the initial stage so as to allow the smooth conduct of the decision-making process for the specific task in order to subsequently focus on the detailed analysis of the actions planned. In the paper, the author attempts to characterize the fundamental factors affecting the decisions taken during the planning and organization of the transport process. The objective of the conducted research is to verify initial decisions and their significance for the improvement in the quality of transport services provided. There was conducted the algorithmization of actions and interpretation of their importance for the quality of decisions taken at the preparatory stage and during transport.
EN
This article is intended to outline possibilities of selected environmental assessment methods. Its aim is to point out an increasing need for a more concerted effort in this integral branch of science also in the Czech Republic.
PL
Ten artykuł ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania wybranych metod oceny oddziaływania na środowisko. Jego celem jest wskazanie rosnącej potrzeby skoordynowania prac w zakresie ocen oddziaływania w Czechach.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących stosowania empowermentu w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie się pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się w obszarach: ich życia osobistego i zawodowego, autonomii zawodowej i wykorzystywania posiadanych umiejętności, otwartości wymiany informacji ”kierownik – pracownik” oraz partycypowania pracowników w podejmowaniu decyzji. Badania uwiarygodniają tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym umożliwia wzajemne, zespołowe uczenie się, wzrost zaangażowania pracowników oraz pozwala na optymalne kształtowanie wspólnej wizji funkcjonowania organizacji w dalszej perspektywie czasu.
EN
The article is presenting findings concerning applying empowermentu in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career are being undergone oneself in areas: of their private life and professional, of the professional autonomy and exploiting possessed abilities, opennesses of the information exchange “manager - employee” and of participating of employees in the decision making. Examinations are lending credence to the thesis that the participation of employees in decision-making processes enables mutual, team learning, height of the commitment of employees and permits the common vision of functioning of the organization the optimum forming in the more distant perspective of the time.
PL
W ciągle zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu, jak również ostrej konkurencji, komputerowe systemy wspomagania decyzji stanowią nowy oraz bardzo intensywnie rozwijający się obszar. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to narzędzia przyczyniające się do wzrostu zarządzania organizacji. Trudności w podejmowaniu decyzji sprawiają, że niezbędne stają się systemy wspomagające, oparte na technologiach informatycznych, przetwarzające duże ilości danych informacyjnych. W zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi informacja stanowi strategiczny i niezbędny element osiągania przez przedsiębiorstwo założonych celów. Obecnie złożoność decyzji w zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi nieustannie wzrasta. Wzrasta także złożoność struktury procesów realizowanych w przedsiębiorstwach. Ilość wariantów dotyczących każdej podjętej decyzji jest duża i ma ogromny wpływ na rozwój w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia możliwości wybranych komputerowych systemów wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych. Ponadto wskazuje na istotnie potencjalne korzyści, uzyskane z wdrożeń zaprezentowanych systemów komputerowych, zwiększających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniających się jednocześnie do możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
EN
In still changing, turbulent surroundings as well as the severe competition, computer decision support systems constitute area new and very much intensively developing. Computer decision support systems are tools contributing to the height of ordering the organization. In the decision making it has them no problems, that support systems, based on computer technologies, processing lots of information data are becoming essential. In managing production- -logistic processes information constitutes the strategic and essential element of achieving by the enterprise established purposes. At present the complexity of the decision in managing production-logistic processes incessantly is growing. Also a complexity of the structure of processes carried out in enterprises is growing. The amount of variants concerning every made decision is large and has an intense impact on development in many areas of functional enterprises. The article present possibilities of chosen computer support systems decisions in production-logistic processes. Moreover is pointing on indeed gained potential advantages of computer systems from implementations expressed, increasing the effectiveness of functioning of enterprises, contributing simultaneously to the possibility of obtaining of the competitive edge.
EN
When planning the production of steel strip hot - rolled there is a need to take into account a number of technological and organizational constraints, because the development of production schedules is very complex. The basis for building a system of production logistics flow of materials in the mill is fully formulate the model in terms of systems theory. The hot strip mill consists of production equipment, transport, storage and tape interop flowing through each device. The main objective of this approach is to support the decision in determining the workload of warehouse processes and the execution of experiments, including the variable load of the system. The presented results demonstrate the usefulness of the proposed models as tools to support decision-making processes at the level of the steel business management in both the design and operation of existing systems
PL
Przy planowaniu produkcji taśm stalowych gorąco-walcowanych istnieje konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń technologicznych i organizacyjnych, dlatego opracowanie harmonogramów produkcji jest bardzo złożone. Podstawą do zbudowania logistycznego systemu produkcji przepływu materiałów w walcowni jest pełne sformułowanie modelu w ujęciu teorii systemów. System walcowni gorącej taśm składa się z urządzeń produkcyjnych, transportowych, magazynów międzyoperacyjnych oraz taśm przepływających przez poszczególne urządzenia. Głównym celem zastosowanego podejścia jest wspomaganie decyzji przy określeniu pracochłonności procesów magazynowych oraz wykonanie eksperymentów z uwzględnieniem zmiennych obciążeń systemu. Prezentowane wyniki badań świadczą o przydatności proponowanych modeli jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji istniejących systemów.
EN
The aim of this article is to indicate the need for a deepening, systematizing and codifying of the theoretical and practical knowledge on IT project management, in the area of management decision-making processes. The scope of decisions made by managers is constantly on the increase. Project managers make decisions not only within the classic triangle of constraints, which consists of a schedule, a budget and the project scope, but also in reference to a number of other problems which occur during project execution. The observed need to identify and define all the factors which are present in projects results in the identification of a finite set of variables for decision-making and for the decisions themselves and, finally, in determining their mutual correlation.
PL
Analiza wrażliwości jest narzędziem szeroko wykorzystywanym w różnych dziedzinach nauki związanych nie tylko z przedsiębiorstwem. Jest to koncepcja, która z powodzeniem może być wykorzystywana również w procesach logistycznych. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań literatury przedstawili różne definiowanie i zastosowanie analizy wrażliwości w trzech wybranych przez siebie obszarach - rachunkowości zarządczej, teorii decyzji oraz naukach technicznych. Następnie w oparciu o przeprowadzoną analizę pojęciową autorzy podjęli próbę scharakteryzowania zakresu tej analizy i jej zastosowania w zarządzaniu procesami logistycznymi.
EN
Sensitivity analysis is tool that is broadly applied in different branches of science, not only related to the enterprise. It is a concept that can be successfully used with logistic processes as well. On the basis of literature review authors present different definitions and application of sensitivity analysis in three chosen areas – management accounting, decision theory and engineering. Afterward on the basis of conceptual analysis authors attempt to characterize the range of aforementioned analysis and its application to logistic processes.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania problemów decyzyjnych, polegającą na syntezie działań prewencyjno-interwencyjnych w rolniczym procesie produkcyjnym. W zależności od spektrum zagrożenia, zbiór działań musi spełniać szereg ograniczeń wynikających z ich stosowania, pilności i wykonalności. Ostatecznym kryterium wyboru działania jest wynik predykcji straty plonu. Przedstawioną koncepcję budowy modelu oparto na technologii sieci bayesowskich.
EN
The article presents a method of modelling decision problems which is based on a synthesis of prevention and intervention activities in the agricultural production process. Depending on the threat spectrum, the set of actions must comply with a number of limitations arising from their use, urgency and feasibility. The final criterion for the choice of action is the result of the yield loss prediction. The concept of building a model presented in the article is based on Bayesian network technology.
9
Content available remote Symulacyjny model decyzyjny wyboru miejscowości wypoczynkowej przez turystów
PL
Publikacja prezentuje model symulacyjny, który za pomocą aparatu komórkowego umożliwia analizowanie procesu decyzyjnego. Model symulacyjny wykorzystano do analizy procesu decyzyjnego potencjalnych turystów stojący przed wyborem miejscowości wypoczynkowej.
EN
The publication presents simulation model of cellular apparatus for analysing decision-making processes. The simulation model was used for decision-making process of potential tourists which are standing before choice of a holiday resort.
10
Content available remote Modelowanie sytuacji decyzyjnych przy wykorzystaniu diagramów wpływu
PL
Diagram wpływu (ID) stanowi zwartą reprezentację problemu decyzyjnego. Matematycznie równoważny drzewu decyzyjnemu, pozbawiony jest jednak podstawowej wady drzewa, jaką jest wykładniczy wzrost wielkości modelu. W artykule przedstawiono diagram wpływu jako sformalizowany język modelowania sytuacji decyzyjnych w warunkach niepewności. Zaprezentowano przykłady wykorzystania reprezentacji modułowej, jak również sposób radzenia sobie z sytuacjami asymetrycznymi.
EN
An influence diagram (ID) is a compact representation of a decision problem. Mathematically, ID is equivalent to decision tree but it does not suffer from its exponential growth. The paper concentrates on using influence diagram as a formal language for modelling decisions under uncertainty. Examples of how to take advantages from the modular representation and deal with asymmetry are given.
11
PL
W artykule prezentowana jest koncepcja rozwiązania problemu decyzyjnego w sytuacji, gdy nie ma explicite przesłanek do agregacji kryteriów, jak również nie ma przesłanek do agregacji relacji preferencji cząstkowych względem rozważanych kryteriów. Punktem wyjścia jest przedstawienie problemu w postaci dwuosobowej gry niekooperacyjnej o sumie niezerowej, w której gracze odpowiadają kryteriom. Prezentowany jest model w postaci gry koordynacji, w której każda równowaga odpowiada jednemu wariantowi decyzyjnemu. Do rozwiązania problemu wykorzystana została koncepcja HarsanyPego i Seltena, oparta na wyborze równowagi dominującej ze względu na wypłatę , a w sytuacji, gdy taka równowaga nie istnieje, wyborze spośród równowag niezdominowanych równowagi dominującej ze względu na ryzyko. Rozważania prowadzą do określenia reguły pozwalającej jednoznacznie określić wariant decyzyjny najlepszy w sensie prezentowanej koncepcji.
EN
In this paper the solution concept of decision making problem with incomparable criteria is presented. The proposal is that the criteria play the game with themselves. The set of strategy is defined by the set of decision variants - for each player. The payoffs are defined by the assessments of the decision variants if the players use the same strategy (choose the same decision variants). Also they know that they must choose the same variant. The characteristic feature of the game is the problem of coordination between equilibria - The Harsanyi's and Selten's "A general theory of equilibrium selection in games" and their concept of risk domination is applied to answer this question: which equilibrium should be chosen.
EN
The article describes an operation system, which is executed by the transport unit in cooperation with the operator. The purpose of the system is to define tasks concerning the object-directed actions. The scheme of the system was shown and the decisive processes PD1 (action) and PD2 (workspace) were described. Solutions concerning the monitoring of the work space using visual systems and object-positioning systems were presented. The outcome of my own research was also included, which is useful in the decisive processes and also techniques useful for gathering information about the exploitation of the gander crane were presented. Finally, an availability crane model, composed of subsystems with two standby levels, was shown.
PL
W artykule przedstawiono metodykę budowy systemu wspomagającego proces decyzyjny układu złożonego ze środka transportu i operatora. Implementacja takiego systemu w praktyce umożliwia kształtowanie procesów decyzyjnych ukierunkowanych na kształtowanie jego wymaganego poziomu niezawodności eksploatacyjnej. Przedstawiono schemat blokowy systemu oraz opisano procesy decyzyjne PD1 (realizacji działania) i PD2 (przestrzeni roboczej). Przestawiono własne rozwiązania dotyczące monitorowania przestrzeni roboczej za pomocą układów wizyjnych oraz układów pozycjonowania ładunku w przestrzeni roboczej. Przedstawiono przykład aplikacji na suwnicach pomostowych. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, przeprowadzone na suwnicach pomostowych, a także opisano wybrane techniki pozyskiwania informacji towarzyszących procesowi ich eksploatacji. Przedstawiono również model niezawodnościowy suwnicy pomostowej złożony z podsystemów o dwóch stanach gotowości.
PL
Wiele lat życia spędziłem we Francji, skoncentrowany na sprawach Polski i Polaków. W Grenoble, gdzie zapisywaliśmy kalendarium stanu wojennego i w Lille, gdzie byłem, w latach 1991‐1995, konsulem generalnym Rzeczypospolitej i gdzie osiadłem z rodziną, uczestnicząc w czynnych datąd środowiskach polonijnych. Przez przeszło 30 lat obserwowałem codzienność francuskiej demokracji, a prowadzenie ankiet publicznych daje mi wciąż nowe okazje przyjrzenia się problematyce prywatno‐publicznej, którą znamiennie komplikuje coraz bardziej obecna perspektywa ekologiczna. Obecna tak bardzo, że stwierdzając, iż : walory środowiska, a w tym wartości krajobrazowe są dobrem publicznym i nie mogą być skutecznie chronione, ksztaltowane i pomnażane bez przyzwolenia ze strony społeczeństwa i bez społecznego udziału, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej postanowiły nadać refleksji o tym społecznym udziale rangę dzisiejszej konferencji. W ten sposób moja osobista dawność spotyka się znowu ze sprawami Polski i Polaków, a to wielki powód do zadowolenia. Tematem Konferencji jest zarządzanie krajobrazem. W roku 1869, przyswajając polszczyźnie formułę Humboldta, w tekście pt. Północny wschód Europy ‐ Obrazy z życia i natury, Wincenty Pol mówił o widokach natury i o ścisłym związku człowieka z naturą1. W moim artykule przedstawię nie przeczuwany przez pisarza wymiar tego związku: bezpośredni udział ludzi w decyzjach o kształcie i o wartościach ich otoczenia. Mowa będzie o ankietach publicznych, czyli o procedurach, w których czynnie uczestniczą obywatele, i w których uwzględniane są warunki życia wspólnoty i potrzeby każdego jej uczestnika.
EN
The article presents what is called the « enquête publique » in France, as a process enabling citizens to make their voices heard and to really influence decisions in projects having environmental impact. We’ll talk about the Law on democratisation of public enquiries linked with environmental planning, adopted by the French Parliament on July 12th, 1983. This law guarantees the active participation of people concerned in the decision making process, through the office of « mediators » who collect their opinions and demands, provide them with the necessary information, if necessary explain the points on which they have doubts ; and finally, draw up a report to be forwarded to the decision makers in which the mediator voices his opinion as to the social feasability of projects. The article presents how construction projects having an impact on the environment should seek official acceptance, and how the decision to have inquiry is reached and a mediator nominated as well as the structure of the inquiry itself. Each project needs its proper enquiry. Who can become mediator? What should be his competences en what is expected of him? Follow some remarks about society and about what motivates the public to wish to participate in processeses that impact all. We will talk about the interpretation given to the term public interest versus private interest, extracted from several mediator reports. In the Polish law of March 27, 2003 on regulating environmental planning and management, the participation of citizens in the decision‐making process in this field is very limited. The aim of the paper is to point out that “environment” should be considered the common good of all citizens who, therefore, must have the opportunity to express their opinion. This could constitute an element of general public debate in the framework of updating our legislation.
14
Content available remote Koncepcja oceny cyklu życia - nowym narzedziem zarządzania w przedsiębiorstwie
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawy koncepcji oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA) w powiązaniu z procesem zarządzania. Omówiono zasady stosowania LCA jako narzędzia w przedsiębiorstwie. Przeanalizowano zagadnienia relacji LCA do procesu decyzyjnego i porocesu zarządzania. Pokazano, że procedurę LCA można wpisać w łańcuch rozwoju produktu. Wyjaśniono różnice pomiędzy koncepcjami Oszacowania Cyklu Życia (Life Cycle Assessment), różnymi podejściami do cyklu Życia (Life Cycle Approach) i Prostym Myśleniem w Kategoriach Cyklu Życia (Life Cycle Thinking). Podano przykłady zastosowania LCA zgodnie z łańcychem rozwoju produktu skupiając się na zastosowaniach LCA w celu zdefiniowania strategii, a także marketingu. Opisano także zastosowanie LCA do celów informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych.
EN
The paper presents the grounds of the Life XCycle Assessment (LCA) concept related to the management process. The principles of using the LCA as a tool in the enterprise are discussed and the issues of the relationship of the LCA and the process of decision taking and management are analysed. It has been shown that the LCA procedure can be included in the chain of product development. The differences between the Life Cycle Assessment, Life Cycle Approach and Life Cycle Thinking concepts have been explained. The examples are given of using the LCA in accordance with the chain product development, paying attention to applying the LCA for definingh the strategies, conducting R&D and design work, supplies as well as production and marketing. The use of the LCA for information, training and education purposes have been described.
15
Content available remote Systemy eksperckie-stan aktualny i tendencje rozwojowe
PL
W pracy została przedstawiona ogólna koncepcja budowy i zasady funkcjonowania komputerowych systemów eksperckich. Szczególną uwagę zwrócono na walory techniczno-użytkowe tej nowej klasy systemów informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji. Wstępny schemat ideowy systemu eksperckiego został w dalszej części sukcesywnie rozbudowany o dodatkowe moduły funkcjonalne zwiększające standard usług eksperckich. Omówiono także podstawowe narzędzia programowe wykorzystane przy budowie tych systemów. Na zakończenie zostały zarysowane główne kierunki rozwoju współczesnych systemów eksperckich.
EN
The study was presented general concept of construction and functioning computer expert systems. Particular attention was paid to technical and operational advantages of this new class of computer systems supporting the decision making process. The preliminary schematic diagram of an expert system was later gradually expanded to include additional functional modules to increase the standard of expert services. Also discussed the basic software tools used in the construction of these systems. Were outlined at the end of the main directions of development of expert systems today.
PL
W artykule przedstawiony został sposób konstytuowania systemu doradczego wspomagającego procesy decyzyjne w zakresie eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym. Na przykładzie przemysłu mleczarskiego pokazana została koncepcja systemu reprezentacji wiedzy w wybranej dziedzinie i dla określonego użytkownika. Konstytuowanie takiego systemu wspomagającego jest realizowane w dwóch etapach. Na początek poprzez określenie zasobu wiedzy eksploatacyjnej w odniesieniu do maszyn w wybranej gałęzi przemysłu. Następnie poprzez opracowanie sposobu realizacji zidentyfikowanej wiedzy w informatycznej postaci z uwagi na możliwości informatyczne, potrzeby użytkownika oraz możliwość pozyskiwania wiedzy.
EN
In the paper has been presented the method of constitution of the expert system aiding the decision processes in the range of machine operational maintenance in food industry. The conception of the system of knowledge representation in the particular field and for the determined user has been shown on the example of dairy industry. The constitution of such aiding system is being perforfed in two stages. At the start by determination of operational knowledge resources for machines in the selected industrial branch. Then by development of the method of realisation of the identified knowledge in the informational form due to informational possibilities user's demands and the possibbility of knowledge acquisition.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.