Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lotnictwo cywilne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The author will discuss the subject of aviation safety. The measures taken by EASA to maintain the high standard of aviation safety will be identified. At the same time, the paper will present the genesis of the establishment of the European Union Agency for Aviation Safety.
PL
Autorka poruszy tematykę bezpieczeństwa lotniczego. Zostaną wskazane środki stosowane przez EASA, aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa lotniczego. Jednocześnie, w referacie zostanie przedstawiona geneza powstania Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.
2
Content available Selected aspects of civil aviation security
EN
This article discusses civil aviation security, which is understood as a combination of human and material activities and resources to safeguard international civil aviation against acts of unlawful interference. This article presents protection measures applied in the security system of civil airports. Parts of the article focuses on both theoretical and practical solutions concerning the airport security system. The systemic approach observes aviation security as a set of elements and relationships that occur between them in accordance with established principles, through the prism of the aim. The aim of aviation security is to prevent acts of unlawful interference (people, objects, hazardous materials threatening the safety of aviation and the aviation infrastructure). The authors of the article have identified the concept of airport security system and characterised the civil airport as a specific object. This article presents the procedural and technical aspects of the functioning of the civil security airport system.
3
Content available Search and rescue system in Poland
EN
On the 25th of January 2018, the Civil and Military Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) commenced operations in the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA). PANSA significantly increased its contribution in the domain of coordination of search and rescue activities in ASAR service in the Polish area of responsibility. Before this date, all tasks of ARCC Centre were conducted mainly by the Armed Forces of the Republic of Poland, which performed the coordination function in ASAR (Aeronautical Search and Rescue) service. The bodies responsible were the Aeronautical Search and Rescue Centre located in the Air Operations Centre – Air Component Headquarter in Warsaw and the sub-centre in Gdynia, part of the Naval Operations Centre of Naval Component Headquarter. According to international commitments resulting mainly from the Convention on International Civil Aviation signed on 7th of December 1944 in Chicago and ratified by Poland together with Annex 12 “Search And Rescue”, Poland committed to establishing aeronautical search and rescue service called ASAR within the Polish region to assure its operation. ASAR service is the only service in Poland for rescue purposes and is designated for the search and rescue of aircraft in distress, provision of help for aircraft crews and passengers and other victims of aeronautical accidents (regardless of the nationality of the aircraft and persons). ASAR service tasks include search of the designated area to locate aircraft and victims of aeronautical accidents, determine their status and commence rescue actions at the location using dedicated forces and measures as well as forces and measures of other systems, mainly from the State Medical Rescue and the National Firefighting and Rescue System and the Maritime Search and Rescue Service. ASAR services consists of: commanding element – Civil- Military Aeronautical Rescue and Coordination Centre, executive elements – Aeronautical Search and Rescue Teams (LZPR), and supporting elements – alerting points (air traffic services units operating in the framework of alerting service).
EN
Improvement and increase of safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference can be achieved at airports and on board aircraft, through the implementation of appropriate systems and devices. In addition to improving safeguarding civil aviation against such acts, solutions described as operational may be used; these usually are directly aimed at ensuring the safety and security of civil aviation. This research focuses on operational solutions that are used for safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference. As a clue, safeguarding civil aviation is understood to be the whole organisational and legal, as well as operational and technical framework, undertaken to prevent acts of unlawful interference endangering the safety and security of civil aviation. The purpose of this study was to characterise operational solutions affecting the provision of civil aviation safeguarding against acts of unlawful interference. The research question was defined thus: What are the existing and potential operational solutions implemented at airports, and on board aircraft; do they improve and increase safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference? As a hypothesis, it was assumed that there are many solutions, devices, activities, etc. used to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference. All of them may be implemented within airports, on board aircraft, as well as can be taken in the forms of the operational solutions. Operational solutions are implemented through the provision and use of personal, organisational and procedural forces and resources and through the establishment of appropriate services. The existence and mutual correlations of these elements have an impact on improving the safeguarding of civil aviation against acts of unlawful interference.
5
Content available remote Terroryzm lotniczy w świetle konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
PL
Terroryzm lotniczy, mimo że jest jednym z największych zagrożeń dla transportu we współczesnym świecie, nie został zdefiniowany w prawie międzynarodowym. Artykuł przedstawia ewolucję zwalczania terroryzmu lotniczego przez prawo międzynarodowe na tle zachodzących zmian w samym zjawisku. Pięćdziesiąt pięć lat po przyjęciu pierwszej konwencji dotyczącej terroryzmu lotniczego jesteśmy świadkami dalszego rozwoju tej gałęzi prawa. Autor tekstu przedstawia obowiązujące już akty prawa międzynarodowego, przyjęte pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz z nowymi, przyjętymi w Pekinie i w Montrealu, które są uzupełnieniem poprzednich. Próbuje też odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierza prawo międzynarodowe w kwestii zwalczania terroryzmu lotniczego, oraz zastanawia się, jaki może być rozwój tego terroryzmu.
EN
The article concerns on the part of the international law, devoted to suppression of the terrorism and crimes against civil aviation. At the beginning the author shortly describes conditions and history of this kind of the terrorism. The history is almost as long as the history of aviation. It began on 1931 and it also contemporary danger. The article shows evolution of terrorism, from hi-jacking to using aircrafts as the weapon, but it is always measure to create the fear. Then there is a short resume of reasons, why the aircrafts are so “attractive” aims of terrorists’ assaults. It should be meant, that terrorist attack against the aircraft is always very spectacular, especially at the time of medias broadcasting tragedies 24 hours per day. After this part, the author describes the international law from Tokyo convention 1963 to Montreal Protocol 1988, which are fundamental for the system of the international security of aviation. The author concerns on the question of establishing the Tokyo-Hague-Montreal system, which is a coherent system of security on the sky and in the airports. It is worth to emphasize, that first convention include abstractive obligation of re-establishing proper control on the aircraft but the last ones include an enumeration of crimes and indicate the obligations of states in case of committing crime. Next part of the article is devoted to obtaining common characteristics of this conventions. This question is very important, because of it is attempt to show that the process of evolution of this branch of the international law is effect of the consideration of the every next step. The last part of the article is devoted to new agreements, changing the international law which protects the civil aviation. The Beijing convention with the Protocol 2010 expands the list of the crimes, punished by the international law. There are also the responses for evolution of the terrorism, during 30 years from Montreal Protocol, like using civil aircrafts as the weapon, danger of using nuclear weapon by terrorists and using threats by the terrorists. There are also mentioned changes of proceedings against the terrorists. The last agreement, mentioned in the article is Montreal Protocol 2014, which is amendment of the Tokyo Convention 1963. Then the author describes the changes of the system of security. In my opinion, contemporary we are in good time for writing about the international security on the air. 55 years after Tokyo Convention, Beijing Convention came into force. We are witnesses of changes of terrorism and changes of the system of security and this article is attempt of the resume and some consideration on the future.
PL
Każdy port lotniczy z uwagi na fakt, że jest miejscem dużego skupiska ludzi, wymaga szczególnej ochrony. Liczne są bowiem zagrożenia, na które jest narażony. Niestety, jak pokazała historia, ochrona ta nigdy nie była kompletna. Nic więc dziwnego, że od kilkudziesięciu lat podejmowane są starania, by sytuację tę naprawić. Wśród wielu różnorodnych prób naprawy szczególne znaczenie przypada rozwiązaniom prawnym, odnoszącym się do kontroli jakości. Analiza owych, jak również identyfikacja najważniejszych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem systemów ochrony portu lotniczego stały się przedmiotem tego artykułu.
EN
Every airport, due to the fact that it is a place of large concentration of people, needs special protection because the threats it is vulnerable to are numerous. Unfortunately, as history has shown, that protection has never been complete. It therefore comes as no surprise that for several decades efforts have been undertaken to rectify this situation. Among many diverse attempts to improve it, legal solutions that refer to quality control are of particular significance. The analysis of the latter, as well as identification of the most important threats pertinent to the functioning of the airports’ security systems are the subject of the paper.
7
Content available remote Środki techniczne wspomagające ochronę portów lotniczych
PL
Porty lotnicze to złożone obiekty wymagające zastosowania wielu specyficznych systemów ochrony, w których mamy do czynienia z takimi aspektami ochrony jak ochrona obwodowa (perymetryczna), ochrona obiektów oraz kompleksowa ochrona operacji lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji. Służby Ochrony Lotniska stoją więc przed wieloma wyzwaniami we wszystkich tych obszarach, a co za tym idzie potrzebują dobrego wsparcia technicznego, które obejmuje m.in. monitoring wizyjny, systemy kontroli dostępu, detekcji itp. Pracownicy ochrony mają coraz więcej nowych wyzwań związanych z udoskonaleniem przez potencjalnych napastników metod popełniania przestępstw czy nowymi formami przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Ważnym zatem staje się wsparcie systemów ochrony fizycznej dobrymi systemami ochrony technicznej, które wspomogą i uszczelnią ochronę lotnisk. Celem artykułu jest ukazanie zmian w rozwoju niektórych rozwiązań technicznych stosowanych w ochronie obiektów.
EN
Airports are complex objects requiring numerous specific security systems. To provide airport security, we have to deal with different security aspects like perimeter protection (compliant transition), protection of facilities and the comprehensive protection of air operations against acts of unlawful interference. Airport security services face many challenges in all these areas, thus modern technology such as video surveillance, access control systems, detection, etc. is necessary to support their operations. For the security officers there are more and more new challenges related to the fact that potential attackers improve the methods of committing crimes or new forms of terrorist attacks arise. Therefore, it is crucial for physical protection systems to be supported by reliable technical protection systems that will seal and strengthen airport security. The aim of the article is to show the changes in the development of some technical solutions used in the airport facilities protection.
PL
Ochrona lotnisk coraz częściej staje przed nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem technologicznym. Pracownicy ochrony wchodzący w skład Służb Ochrony Lotniska stanowią nierozerwalny i ważny element całego systemu ochrony obiektu zaliczanego do obiektów infrastruktury krytycznej państwa zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Ważnym zatem staje się dobre przygotowanie ogólne pracowników SOL nie tylko pod kątem ich wyszkolenia specjalistycznego, ale przede wszystkim wyszkolenia podstawowego, a więc wiedzy, z jaką stawiają się do służby w tej specyficznej formacji jako podstawy do dalszego rozwoju i specjalizacji. Celem artykułu jest analiza zmian w szkoleniu podstawowym, jakie nastąpiły po 2014 r. w ramach szkoleń przyszłych pracowników ochrony, a związanych z transformacją tego systemu po wprowadzeniu tzw. ustawy deregulacyjnej.
EN
Airport security services are more and more frequently facing new challenges related to technological development. Security staff which are part of Airport Security Services are inseparable and important component of the whole system of protection of facilities considered to be critical infrastructure of the Member State, at both local and national levels. Therefore, it becomes extremely important to have Airport security staff well prepared not only in terms of specialized training, but, above all, in terms of basic training, that is the knowledge, which in this specific formation, is the sound groundwork for further development and specialization. The aim of the article is to analyse the changes in the basic training for future security personnel that were introduced after 2014 and related to the transformation of the system after the Deregulation Bill was introduced.
EN
Airborne terrorism is a growing problem in the modern world due to the continuing development of aviation, its sensitivity and complexity, and the dynamics of terrorism. Specific actions need to be taken to prevent or reduce the effects of terrorism. These include the definition of infrastructure requirements for airports and aircraft, various barriers and counter–terrorism. Their formulation, character and intensification depends on the specific region and level of threat.
10
PL
Opublikowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w maju 2017 r. Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020 w Załączniku A przedstawia „Dane o zdarzeniach - 2016r.”. Szczegółowy opis zagrożenia wynikającego ze stanu technicznego statków powietrznych ogranicza do ogólnego przedstawienie zdarzeń lotniczych w kategoriach SCF-NP. (ang. System Component Failure Non Powerplant) oraz SCF-PP (ang. System Component Failure Powerplant). Przeprowadzone w Instytucie Lotnictwa analizy tych zdarzeń (raportowane zdarzenia lotnicze gromadzone są w bazie ECCAIRS ang. European Coordination Center for Accident and Incident Reporting System) wskazują, że należy oddzielnie traktować umowny rodzaj lotnictwa (lotnictwo ogólne i komercyjne). Szczególnie zdarzenia powodowane niesprawnościami zespołów napędowych samolotów zgodnie z ATA-100 muszą być rozpatrywane oddzielnie z podziałem na rodzaj zespołu napędowego (tłokowy, turbośmigłowym turbinowy śmigłowcowy, turbinowy odrzutowy) i z uwzględnieniem poszczególnych instalacji. Prace związane z analizą statystyczną jak i techniczną zdarzeń lotniczych prowadzone są od kilku lat w Instytucie Lotnictwa. Zdarzenia spowodowane stanem technicznym statku powietrznego, a szczególnie silników są w lotnictwie ogólnym najczęstszą przyczyną wypadków. Celem artykułu jest poprawa świadomości ryzyka oraz w efekcie końcowym obniżenie liczby zdarzeń lotniczych związanych z użytkowaniem silników tłokowych. Szczególne znaczący wpływ na obniżenie liczby wypadków w lotnictwie ogólnym może mieć wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających kontrolę stanu technicznego użytkowanych silników oraz obniżenia kosztów ich eksploatacji przy zachowaniu pełnej świadomości ryzyka wynikającego z możliwości przedłużenia resursu silnika. Podsumowując: odwrócenie niebezpiecznego trendu wzrostu niesprawności silników tłokowych powodującego zagrożenie bezpieczeństwa w lotnictwie wymaga, przede wszystkim, zmiany sposobu eksploatacji tych silników.
EN
Published by the Civil Aviation Authority in May 2017, the State Safety Programme 2017-2020 in the appendix A presents „Events Data - 2016”. Detailed description of the hazard arising from the technical condition of aircraft limits to the general presentation of the events in terms of SCF-NP (System Component Failure Non Powerplant) and SCF-PP (System Component Failure Powerplant). The analysis of these events performed in the Institute of Aviation (aviation events reports are collected in the European Coordination Center for Accident and Incident Reporting System database - ECCAIRS) has shown that the general aviation and commercial aviation (CAT) should be treated separately. Especially events caused by the powerplants failures must be considered separately for piston, turbofan, turboshaft, turboprop types and also their each installation has to be taken into account. Events caused by the technical condition of aircraft, especially engines, are the most common cause of accidents in general aviation. The aim of the article is to improve risk awareness and, ultimately, reduce the number of the aviation events associated with exploitation of the piston engines. Particularly significant impact on reducing the number of accidents in general aviation can be achieved by the implementation of modern technical solutions to control the technical condition of the engines and reduce their operating costs, while operators are fully aware of the risks resulting from the possibility of extending engine time on wing. In conclusion: reversing the dangerous trend of piston engine failures causing aviation safety hazards requires, above all, changes in the way these engines are operated.
11
Content available remote Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
PL
Przedstawiono nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, określane jako Safety II. Zmienia ono postrzeganie systemów operacyjnych stosowanych w lotnictwie cywilnym, a w szczególności roli człowieka (czynnika ludzkiego) w tych systemach, na przykładzie systemu kontroli ruchu lotniczego. W artykule dokonano porównania nowego podejścia do obecnie stosowanego zarządzania bezpieczeństwem, określanego jako Safety I. Zaproponowano zastosowanie metody FRAM (Functional Resonance Analysis Method) jako wsparcie w procesie oceny ryzyka zgodnie z zasadami Safety II.
EN
In this article a new approach to the management of safety in civil aviation has been proposed, referred to as Safety II, that changes the perception of the civil aviation operational systems in particular the role of human factor in the system, with simple example of air traffic control system. The comparison was made of the new approach to the currently used referred to as Safety I and the FRAM method has been proposed as an support in the process of risk assessment in accordance with principles of the Safety II.
12
Content available remote Zarządzanie lotnictwem cywilnym w aspekcie sytuacji kryzysowych
PL
Lotnictwo cywilne, z uwagi na znaczenie dla systemu komunikacyjnego państwa, jest podatne na występowanie sytuacji o charakterze nadzwyczajnym, wręcz kryzysowym. Szczególnie w kontekście różnych zagrożeń zapewnienie jego właściwego funkcjonowania jest zadaniem trudnym i jednocześnie priorytetowym. Dlatego też, w dobie pojawiania się coraz to nowych form zagrożeń, państwa, instytucje lotnicze podejmują szereg działań, określanych mianem zarządzania kryzysowego. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzy- sowych zasadniczym celem tego rodzaju zarządzania jest zapewnienie sprawnego działania organizacji lotniczej, zmierzającej do ich eliminacji. W lotnictwie, ze względu na jego specyfikę, to działanie jest bardzo trudne. Praktyczne zarządzanie siłami i środkami w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych odbywa się w określonym systemie działa- nia, który ma na celu zapobiegać sytuacjom kryzysowym, przygotować plan działania, podejmować zmagania neutralizujące oraz odtworzyć stan początkowy. Prezentowany artykuł dotyczy zarządzania lotnictwem cywilnym w aspekcie sytuacji kryzysowych, a celem jest wskazanie jego istoty oraz identyfikacja systemu zarządzania kryzysowego w lotnictwie cywilnym w Polsce.
EN
Civil aviation, due to its importance for the transport system of a state, is susceptible to situations of extraordinary or even crisis nature. To ensure its proper functioning, especially in terms of various threats, is a difficult task of prime concern. Therefore, in the era of new forms of threats, both states and aviation institutions undertake a number of measures, known as crisis management. Whenever emergency takes place, the primary task of crisis management is to ensure smooth and efficient operation of aviation organiza- tion, aimed at the elimination of a threat, which is particularly difficult in aviation due to its nature. Resources management in case of emergency is held within a definite sys- tem, supposed to prevent crises, prepare a plan of action, attempt to neutralize threats and restore the initial, original state. The article presented refers to management in civil aviation in crisis situations, and its purpose is to point out its nature and identify the crisis management system in civil aviation in Poland.
PL
W artykule omówiona została problematyka związana z zagrożeniami terrorystycznymi dla portów i linii lotniczych, ponadto przedstawiono rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego.
EN
Paper discussed the problem of terrorist threats to ports & airlines and system resolution of air terrorism fighting.
EN
The problem of cyberterrorism is global and critical issue in today's information society. Leading world states are increasingly focused on critical infrastructures. In civil aviation criticality level is amplified by communication and interaction between ground systems and aircrafts. Modern information and communication technology implementation in one hand increases civil aviation operation efficiency and in the other hand generates a set of new vulnerabilities and potential threats. Existed solutions aren’t according to civil aviation specific and modern requirements from regulatory aviation security documents generally. Accordingly, basic model for cybersecurity requirements definition based on regulatory international aviation security documents were proposed.
PL
Problem cyberterroryzmu jest globalnym problem w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. W lotnictwie cywilnym poziom cyberzagrożeń jest wzmacniany poprzez komunikację i współdziałanie systemów naziemnych i powietrznych. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne z jednej strony zwiększają wydajność pracy w lotnictwie cywilnym, ale z drugiej generują szereg nowych luk w zabezpieczeniach. W związku z powyższym, zaproponowano podstawowy model definicji wymagań cyberbezpieczeństwa opartych na międzynarodowych dokumentach prawnych w zakresie ochrony lotnictwa.
EN
Model Predictive Control (MPC) is a model-based control method based on a receding horizon approach and online optimization. A key advantage of MPC is that it can accommodate constraints on the inputs and outputs. This paper proposes a max-plus general modeling framework adapted to the robust optimal control of air traffic flow in the airspace. It is shown that the problem can be posed as the control of queues with safety separation-dependent service rate. We extend MPC to a class of discrete-event system that can be described by models that are linear in the max-plus algebra with noise or modeling errors. Regarding the single aircraft as a batch, the relationships between input variables, state variables and output variable are established. We discuss some key properties of the system model and indicate how these properties can be used to analyze the behavior of air traffic flow. The model predictive control design problems are defined for this type of discrete event system to help prepare the airspace for various robust regulation needs and we give some extensions of the air traffic max-plus linear systems.
PL
W artykule przedstawiono genezę, cele, zadania, działania oraz strukturę organizacyjną Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, największej i najbardziej znaczącej organizacji lotnictwa cywilnego o zasięgu globalnym. Na tym tle wskazano i uwypuklono jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój lotnictwa cywilnego w wymiarze międzynarodowym. Szczególną uwagę zwrócono na działalność ICAO związaną z ustanawianiem i wdrażaniem międzynarodowych norm oraz zalecanych metod postępowania., które ujednolicają zasady funkcjonowania lotnictwa cywilnego, podnosząc bezpieczeństwo i efektywność jego wykorzystania.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2467--2473, CD 1
PL
Rozwój gospodarki i zapotrzebowania na zróżnicowane dobra spowodował znaczny rozwój transportu lotniczego, w tym także transportu materiałów niebezpiecznych. Występuje on zarówno w lotnictwie cywilnym jak i wojskowym. O ile procedury nadania czy manipulacji ładunkiem są podobne w obu przypadkach, to warunki transportu są zróżnicowane. Transporty materiałów niebezpiecznych (często strategicznych) w wojsku dotyczą zazwyczaj zaopatrzenia operacji poza granicami kraju co wiąże się z rejonami zdestabilizowanymi politycznie. Natomiast w lotnictwie cywilnym materiały niebezpieczne transportowane są zazwyczaj na trasach sprawdzonych i do krajów rozwiniętych. Oba przypadki generują różne problemy, z którymi musi poradzić sobie przewoźnik. Dodatkowo w artykule przedstawiono wypadki związane z niedostosowaniem się do przepisów panujących w transporcie materiałów niebezpiecznych w lotnictwie oraz jakie konsekwencje one przyniosły, wykazując tym samym jak znaczenie tego typu transportu.
EN
Globalization and high demands for different goods lead to a significant development of air transport, including transport of hazardous materials. It appears in both civil and military aviation. While procedure for load consigning or manipulation are similar in both cases, the transport conditions are varied. Military transport of hazardous materials (often strategic) usually refer to supply abroad operations which is connected with politically unstable regions. However, hazardous materials in civil aviation are generally transported on the tested routes to developed countries. Both cases generate different problems that carrier must cope with. As an addition, the paper presents the accidents caused by not complying with the rules of the transport of hazardous materials by air and consequences of it, showing at the same time how important this kind of transport is.
PL
W artykule przedstawione wybrane problemy związane z bezpieczeństwem portów lotniczych. Bezpieczeństwo było zawsze najważniejszym czynnikiem we wszystkich rodzajach działalności związanej z lotnictwem. Znajduje to odzwierciedlenie w celach i założeniach ICAO zgodne z art. 44 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Doc 7300), znanej powszechnie jako Konwencja chicagowska, która nakłada na ICAO obowiązek zapewnienia bezpiecznego i zorganizowanego rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego na całym świecie Zidentyfikowano źródła zagrożeń w transporcie lotniczym, przedstawiono proces zarządzania ryzykiem w transporcie lotniczym, omówiono uwarunkowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych, a także wskazano na metody i narzędzia stosowane przez zarządzających infrastruktura lotniczą podczas kontroli dostępu i kontroli bezpieczeństwa.
EN
The paper presents selected problems of security at airports. Identified sources of risk in air, shows SMS in air transport, shows conditions of safety management systems at airports, and also pointed out the methods and tools used by airports during personal control and security control in Poland and all over the world.
PL
Rola i funkcje regulatora oraz zakres regulacji danej branży zależy, a w zasadzie powinien zależeć, od celów jakim ta regulacja ma służyć. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia roli i funkcji regulatorów w transporcie lotniczym, podziału kompetencji pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi w transporcie lotniczym na tle szerszego kontekstu międzynarodowego, gdyż transport lotniczy ze względu na swój globalny charakter działalności podlega regulacjom i regulatorom unijnym i międzynarodowym, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne i efektywne funkcjonowanie lotnictwa cywilnego.
EN
The role and functions of a regulator as well as the scope of regulation in a given sector should depend on the targets of the regulation. This paper describes the role and functions of regulators in air transport and the division of powers between the national regulatory agencies of air transport in the broader international context. Such approach is based upon the fact that air transport as a highly globalized sector is also subject to regulation set by EU and international regulators who are responsible for safe and effective functioning of civil aviation.
PL
Szkolenie symulatorowe jest praktycznym i bezpiecznym, sprawdzonym w liniach lotniczych na całym świecie, sposobem zdobywania doświadczenia lotniczego oraz szkoleń wznawiających. Pozwala nie tylko zaoszczędzić czas szkolenia, ale również zredukować koszty oraz negatywny wpływ szkolenia na środowisko, a przede wszystkim ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. W niniejszym artykule omówiono możliwości wykorzystania symulatora lotu FNPT II do szkolenia pilotów lotnictwa cywilnego. Omówiono prawne możliwości i ograniczenia wykorzystania symulatorów do szkoleń na poszczególne stopnie licencji. Wymieniono europejskie przepisy regulujące certyfikacją urządzeń do szkolenia lotniczego (symulatorów) oraz licencjonowanie personelu lotniczego Przedstawiono główne wymagania konstrukcyjne stawiane tego typu symulatorom. Poddano analizie aspekty ekonomiczne – obniżenie kosztów oraz czasu szkolenia jak również psychologiczne – możliwość trenowania reakcji na występowanie stanów awaryjnych.
EN
The training simulator is a practical and safe , proven in the airlines around the world , a way of gaining experience and training resuming air . This allows not only save training time , but also reduce costs and the negative impact of training on the environment, and above all, the risk of adverse events. This article discusses the possibility of using a flight simulator FNPT II to train pilots of civil aviation. Discusses the legal possibilities and limitations of the use of simulators for training for different levels of licenses. Mentioned European rules governing the certification of aviation training devices ( simulators ) and flight crew licensing presents the main design requirements placed on these types of simulations. Analyzed the economic aspects - reducing costs and training time as well as psychological - the opportunity to train reaction to the presence of faults.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.