Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasobniki energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zwiększona liczba rozproszonych źródeł energii w sieci oraz ich nieregularna, losowa generacja powoduje powstawanie problemów z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. Ważnym elementem mikrosieci, który pozwala na zwiększenie kontroli nad przepływem wytwarzanej energii, są zasobniki energii. W artykule przedstawiono krótkie zestawienie istniejących zasobników oraz szczegółowo omówiono rozwiązania najczęściej stosowane. Następnie na podstawie opracowanego scenariusza sterowania przepływem energii w mikrosieci, zaprezentowano rozpływy mocy oraz pracę zasobnika. Dane generacji wykorzystane podczas symulacji są rzeczywistymi danymi mierzonymi w instalacji znajdującej się na dachu budynku Politechniki Wrocławskiej znormalizowanymi do 1 kW mocy zainstalowanej. Dane odbioru pochodzą z pomiarów w sieci małej miejscowości w pobliżu Wrocławia. Zasobniki wykorzystane w prezentowanych analizach są typowymi magazynami dostępnymi komercyjnie.
EN
The increased amount of distributed energy resources in the grid and their irregular, random generation cause problems with power balancing in the power system. Energy storage is important element of microgrid. It allows to increase control over the flow of generated energy. The article presents a brief overview of existing energy storages and discusses the most frequently used solutions. Then, on the basis of the power flow control scenario in microgrid, the power flow and the work of one of the energy storage were presented. The generation data used during the simulation is the actual data collected from the installation located on the roof of the Wrocław University of Technology building, normalized to 1kW. The load come from a small town near Wroclaw. The energy storage used in the presented characteristic of power flow is the Tesla storage.
PL
Artykuł opisuje próby zapewnienia zbilansowania mocowego i energetycznego analizowanego obszaru, podczas których przeprowadzono szereg symulacji dotyczących współpracy OZE przy ich różnych liczbach. W symulacjach rozważono dwa scenariusze. W pierwszym z nich dopuszczono możliwość współpracy obszaru z Operatorem Energetyki Zawodowej w celu sprzedaży nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej oraz zakupu jej w godzinach deficytu energetycznego. W drugim całość nadwyżek produkowanej energii była magazynowana w zasobnikach energii i wykorzystywana w godzinach, dla których pobór energii był większy od jej produkcji. Symulowane godzinowe dane o produkcji energii elektrycznej w OZE wyznaczano na podstawie warunków meteorologicznych.
EN
This article describes the trials of providing the power and energy balancing of the studied area, during which a series of simulations concerning the cooperation of the RES, employing a different number of these sources, has been performed. Two options have been considered in the simulations. The first one contains the possibility of the cooperation between the studied area and a Commercial Operator in order to sell a surplus of produced electricity as well as its purchase in the hours of energy deficit. In the second option, all of the surplus of the produced power was stored in an energy storage and used during the scarcity of generated power. Simulated, hourly data of RES electric energy generation were determined on basis of meteorological conditions.
3
PL
W pracy zajęto się parametrami użytkowymi zasobników energii elektrycznej, jakimi są akumulatory elektrochemiczne. Skupiono się na akumulatorach kwasowoołowiowych. Opisano najbardziej charakterystyczne eksploatacyjnie parametry akumulatorów oraz ich zależności od różnych czynników. Zamieszczono uwagi eksploatacyjne związane z użytkowaniem oraz obsługą analizowanych zasobników. Przedstawiono różne metody ładowania akumulatorów adekwatne do sposobów ich użytkowania i przechowywania. Zamieszczono także charakterystyki funkcjonalne akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Artykuł ma charakter techniczno-dydaktyczny.
EN
The paper presents the functional parameters of the electric energy storage devices, which are electrochemical batteries. The authors focused on lead–acid batteries. The most characteristic operationally parameters were described and their dependence on various factors. The operating notes related to maintenance and usage of the analyzed batteries are presented. Different charging methods adequate to the usage and storage standards are analyzed. Functional characteristics of the lead–acid batteries are presented. Article has a technical and didactic nature.
4
Content available remote Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowań w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium możliwości magazynowania energii z odnawialnych źródeł energii (OŹE) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono także możliwości wykorzystania systemów zasobnikowych w transporcie dla wykorzystania energii hamowania. Druga część artykułu prezentuje wodór jako nośnik energii oraz zagadnienia związane z gospodarką wodorową: produkcja, transport, magazynowanie i zastosowania w ogniwach paliwowych.
EN
This article reviews the up-to-dated energy storage technologies for electricity and summarizes the parameters achieved in terms of applications in the large systems. It presents study of the possibility of storing energy from renewable energy sources (RES) in the battery storage and pumped storage power plants in Poland. Also discusses the possibilities of using energy storage in the transport system for the use of braking energy. The second part of the article presents hydrogen as an energy carrier and issues related to the economy of hydrogen: production, transport, storage and use in dedicated applications in fuel cells.
PL
W pracy zajęto się problematyką zasobników energii stosowanych w obiektach mobilnych. Szczególnie skupiono się na modelach matematycznych akumulatorów kwasowo- ołowiowych, litowo-jonowych oraz superkondensatorów. Przy wykorzystaniu modelu matematycznego akumulatora kwasowo-ołowiowego przeprowadzono symulację procesu jego rozładowania w programie MATLAB. Zaprezentowano charakterystyki parametrów użytkowych przykładowego akumulatora kwasowo-ołowiowego uzyskane w rezultacie zrealizowanych symulacji. Dokonano także porównania charakterystyk obciążenia stałoprądowego dwóch konkretnych akumulatorów, które uzyskano w wyniku przeprowadzonych symulacji komputerowych, z charakterystykami wykreślonymi na podstawie danych katalogowych producenta, otrzymanych w wyniku realizacji badań fizycznych.
EN
The paper deals with the problems of the energy storage units used in mobile systems. Particular attention is paid to mathematical models of the lead-acid and lithium-ion batteries as well as supercapacitors. The mathematical model of a lead-acid battery enabled simulation of the battery discharging process with the help of the MATLAB software. Based on these simulations the characteristics of operating parameters of an example of a lead-acid battery is presented. Moreover, the DC-current load characteristics obtained in result of the computer simulations for two specific batteries were compared to the ones plotted based on the manufacturer’s catalogue data obtained from the physical tests.
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano potencjał integracji rozproszonych zasobów energetycznych (w ramach struktury zwanej „wirtualną elektrownią”) w kontekście działania na rynku energii, jak również świadczenia wybranych usług dla operatorów systemowych i sieciowych. Przeanalizowano wybrane technologie generacji rozproszonej, małych zasobników energii oraz odbiorów sterowalnych z punktu widzenia pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Scharakteryzowano ich podstawowe parametry i właściwości, takie jak moc (energia w przypadku zasobników) pojedynczych jednostek, możliwość ich łączenia w większe instalacje, przewidywalność pracy oraz możliwość sterowania mocą. Następnie przedstawiono specyfikę pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a w szczególności wskazano na zapotrzebowanie operatora systemu przesyłowego na usługi regulacyjne. Scharakteryzowano aktualne wymagania operatora dotyczące świadczenia takich usług. Wskazano na brak aktualnego wykorzystania w dużej skali możliwości regulacyjnych na poziomie rozproszonych zasobów energii, zarówno podażowych, jak i popytowych (na poziomie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia). W kolejnej części artykułu przedstawiono potencjalne obszary biznesowe dla działania wirtualnych elektrowni, tj. wytwarzanie i obrót energią, agregacja handlowo-techniczna w ramach wewnętrznej grupy bilansującej oraz świadczenie usług regulacyjnych dla operatorów sieci elektroenergetycznych. Przeanalizowano również warunki i przykłady komercyjnego działania wirtualnych elektrowni na rynkach w Niemczech, co mogłoby stanowić przykład dla wprowadzenia odpowiednich regulacji w Polsce. Artykuł zakończono podsumowaniem i wnioskami. Stwierdzono, że sprzężenie idei rozproszonych zasobów energetycznych, ich integracji oraz ciągle rozwijającej się technologii smart grid może być w obecnych i przyszłych uwarunkowaniach prawnych, rynkowych i społecznych bardzo korzystnym rozwiązaniem. Zaproponowano również podjęcie dalszych działań badawczych w tym kierunku.
EN
This paper deals with the potential of distributed energy resources (within the framework of so-called „virtual power plants”) in the context of activity on the market and selected ancillary services for power system and network operators as well. The selected technologies of distributed generation, small energy storage and demand response have been analysed from the point of view of Polish Power System. The basic parameters and features of distributed energy resources have been described such as: power of individual units (energy in case of storage units), connection possibility to larger installations, predictability of operation and potentiality of power control. Next, the specificity of Polish Power System operation has been presented, especially the power system control services demanded by the Polish transmission system operator. The current requirements stated by the Polish transmission system operator have been described as well. It has been pointed to the fact that the potential of power system control by distributed energy resources is not currently utilized, both on the supply and demand side (on the level of medium and low voltage distribution power networks). In further part of the paper, the prospective business areas for activities of virtual power plant have been presented, i.e.: energy production and trading, trade- technical aggregation in the framework of internal balance group and power system control services for power network operators. Both the determinants and examples of commercial activities of the virtual power plants on markets in Germany have been analysed. This could be an indication for the implementation of appropriate regulations in Poland. At the end of paper one can find the summary and conclusions. It has been found that the coupling of ideas such as: renewable energy resources, its aggregation as well as constantly evolving „smart grid” technology can be a very advantageous solution both nowadays and in future legal, market and social conditions. Further research and development concerning virtual power plants activities have been also proposed.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
Magazynowanie energii jest nieodłącznym elementem towarzyszącym produkcji energii ze źródeł odnawialnych z powodu niestabilności i nieprzewidywalności ilości wytworzonej energii, która ściśle zależy od warunków atmosferycznych. Gromadzić można energię elektryczną, lecz także i cieplną. W Europie największa część energii zużywanej to właśnie energia cieplna. Sposobów magazynowania energii jest bardzo wiele poprzez zasobniki chemiczne, elektryczne, mechaniczne aż do magazynów energii cieplnej. Energię cieplną magazynuje się dzięki takim zjawiskom jak: ciepło właściwe materiałów, przemiany fazowe i reakcje chemiczne zachodzące w materii. Magazyny energii z powodzeniem mogą współpracować z pompami ciepła. Naturalne magazyny energii (grunt, woda) mogą być wykorzystywane jako dolne źródło ciepła w układzie pomp cieplnych, w odniesieniu do innych instalacji OZE np. kolektorów słonecznych mogą stanowić miejsce zrzutu nadmiaru ciepła.
EN
Energy storage is an integral part accompanying production of energy from renewable sources caused instability and unpredictability of the amount of energy produced, which is highly dependent on weather conditions. It may be collected electricity, but also heat. In Europe, the largest part of the energy consumed is just the heat. The ways of energy storage it is many through chemical, electrical, mechanical to thermal energy storage. The thermal energy is stored by such phenomena as heat capacity of materials, phase transitions and chemical reactions in the matter. Energy storage can successfully collaborate with heat pumps. Natural energy storage (land, water) can be used as a heat source in a heat pump in relation to other RES installations, eg. Solar collectors can be a place of discharge excess heat.
PL
Odpowiednie wykorzystanie zasobników energii może poprawiać stabilność pracy przyszłych systemów elektroenergetycznych ze znaczący udział odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono wyniki rozważań dotyczących możliwości wykorzystania zasobników energii do świadczenia usług źródeł sztucznej inercji, których podstawowym zadaniem jest stabilizacja częstotliwości podczas stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym.
EN
Appropriate use of energy storages can enhance the stability of the future power systems with a significant share of renewable energy sources. The paper presents the results of considerations relating to the possibility of energy storage usage in order to provide the service of artificial sources of inertia. The primary task of such inertia sources is the frequency stabilization during disturbance states in the power system.
PL
W związku z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci niskiego napięcia (nn) jakość energii elektrycznej w tej sieci ulega pogorszeniu. Jedną z metod jej poprawiania jest instalowanie zasobników energii, tj. baterii akumulatorów, superkondensatorów czy kół zamachowych. Zasobniki energii są w stanie złagodzić dobową zmienność obciążenia, skompensować moc bierną i wyższe harmoniczne oraz zmniejszyć asymetrię obciążenia [1]. Koszt zakupu i eksploatacji zasobników jest niestety wysoki. Dlatego też istotnym elementem jest ich odpowiednie rozlokowanie w sieci. W artykule przedstawiono, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przegląd metod wyboru lokalizacji zasobników energii elektrycznej w sieci nn.
EN
The increasing number of renewable energy sources connected to the low voltage network (LV) causes that the quality of electricity in the network deteriorates. One of the methods of improving the quality is the installation of energy storages, ie. batteries, supercapacitors or flywheels. Energy storages can effect the load levelling, compensate reactive power and harmonics or reduce the load asymmetry [1]. The cost of purchase and operation of energy storages is unfortunately high. Therefore, we should focus on the adequate placement of the energy sources in the network. The article presents, on the basis of literature studies, a review of methods of the electrical energy storages placement in the LV network.
PL
W artykule omówiono wybrane problemy integracji rozproszonych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Zdefiniowano zdolność przyłączeniową sieci oraz omówiono sposób jej wyznaczania. Przedstawiono wpływ przyłączania źródeł na parametry jakości napięcia zasilającego. Omówiono rolę zasobników energii w procesie integracji źródeł.
EN
In the paper some selected problems of the integration of distributed energy resources in distribution power networks are presented. The influence of energy sources on the network operation is discussed. Then, network hosting capacity is defined and illustrated for different evaluation indices. The impact of energy sources connection to the network is presented with focus on power quality issues including voltage level, voltage fluctuation, voltage harmonics and asymmetry. A formula for the network hosting capacity determination is derived as regards voltage changes after the source connection. Further, the way of evaluation of voltage fluctuation and resulting flicker phenomena as well as evaluation of voltage harmonics is discussed for wind farms. Finally, the role of energy storages in the process of distributed energy sources integration is discussed with special attention to ancillary services that can be performed by storage inverters. An example of simulation is shown to illustrate the ability of energy storage to control active power and stabilize the supplying voltage at the same time.
PL
W artykule przedstawiono model układu oraz zasadę sterowania hybrydowym zasobnikiem energii elektrycznej (HESS ang.-hybrid energy storage system) z dowolną liczbą przyłączonych zasobników. Metoda ta pozwala płynnie sterować przepływem energii z zasobnika do obciążenia i odwrotnie oraz pomiędzy zasobnikami w systemie. Do badań wybrano układ z trzema zasobnikami: superkondensatorem, akumulatorem litowo-jonowym i akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Zaimplementowano modele dynamiczne każdego z zasobników oraz wykonano badania symulacyjne w charakterystycznych stanach obciążenia pojazdu: maksymalnym obciążeniu HESS, maksymalnym obciążeniu przy wyładowaniu superkondensatora, ładowaniu superkondensatora z pozostałych zasobników i hamowaniu odzyskowym. Przyjęta metoda sterowania pozwala na płynną regulację przepływu energii i utrzymanie stałego, stabilnego napięcia na linii DC w każdym z badanych stanów obciążenia.
EN
The paper presents a model of the system and the control method for hybrid electrical energy storage system (HESS) consisting of any number of storage devices. This method allows smoothly control the flow of energy from the reservoir to the load, vice versa, and between storage tanks in the system. The system with three storage devices was selected: supercapacitor, lithium-ion and lead-acid battery. Dynamic models of each of the energy tanks was prepared and simulation studies were performed in the typical load conditions of the vehicle: HESS maximum load, maximum load at the discharge of the supercapacitor, charging the supercapacitor with other storages and regenerative braking. The control method gives continuous adjustment of the flow of energy and maintain a constant, stable voltage on the DC line in each of the studied states of load.
14
Content available remote Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii
PL
W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów użytkowych.
EN
In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
15
Content available remote Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles
EN
The work presents the characteristics of the currently used motor vehicles and an analysis of fuel consumption by internal combustion engine vehicles in the context of decreasing fuel resources in the EU. It presents the dependencies that describe the resistance forces operating on the vehicle during the drive as well as the methods of determining the power needed to accelerate and to brake. An analysis of energy consumption of a sample vehicle on two routes of different characteristics was made on the basis of the tests performed. Also, an analysis of the possibilities of energy recovery during a car drive was conducted and the problems connected with energy storage limitations were discussed.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samochodowych oraz analizę zużycia paliwa przez pojazdy spalinowe w kontekście malejących zasobów paliwowych w UE. Zaprezentowano zależności opisujące opory działające na samochód w trakcie jazdy oraz metody wyznaczania mocy niezbędnej do przyspieszania i hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy energochłonności przykładowego pojazdu pokonującego dwie trasy o różnej charakterystyce. Przeprowadzono również analizę możliwych oszczędności energii podczas jazdy samochodem oraz omówiono problematykę związaną z ograniczeniami zasobników energii.
16
Content available Autonomous Operation of Low Voltage Microgrids
EN
The article describes the possibilities of LV microgrids operation in the island mode. Control strategies of energy sources connected to the grid by means of invertors are discussed, either for a microgrid connected to the supplying network or during the island mode operation. The presented results of research were conducted at the Laboratory of Distributed Generation at Lodz University of Technology. The study was performed for two variants of reference voltage source: the battery storage and microturbine respectively.
PL
W artykule autorzy przedstawili możliwości pracy autonomicznej mikrosystemów niskiego napięcia. Omówiono strategie sterowania źródłami energii, przyłączonymi do sieci za pomocą przekształtników, podczas pracy w połączeniu z siecią zasilającą oraz podczas pracy wyspowej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w mikrosystemie skonfigurowanym w Laboratorium Generacji Rozproszonej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Badania wykonano w dwóch wariantach: w pierwszym źródłem napięcia referencyjnego była mikroturbina, w drugim elektrochemiczny zasobnik energii.
PL
Przedstawiono stan obecny technologii bateryjnych w ujęciu technicznym wraz z potencjalnymi nowymi obszarami zastosowania w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents present state of battery technologies in technical perspective along with potential new fields of application in power electric system.
PL
Energia elektryczna to towar szczególny, który jest zwykle produkowany zgodnie ze zmianami zapotrzebowania. Tymczasem możliwości magazynowania energii elektrycznej istnieją a zasobniki energii elektrycznej mogą być (i coraz częściej są) stosowane do realizacji różnych celów w systemie elektroenergetycznym. Budowa zasobników przynosi określone, aczkolwiek niekiedy trudno wymierne, korzyści; pociąga za sobą też określone, zwykle znaczne, koszty. Artykuł dotyczy metodyki oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej. Przedstawiono korzyści i koszty zasobników energii elektrycznej w różnych obszarach aplikacyjnych. Opisano metodykę oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej.
EN
Electricity is a special commodity, which is usually produced according to demand changes. Meanwhile, possibilities for electricity storage exist and energy storage technologies can be (and increasingly are) used to achieve different purposes in the electric power system. Energy storage applications brings certain, sometimes difficult to quantify, benefits, entails a certain, usually significant costs. The article concerns a methodology of economic assessment of electricity storage profitability. Presents the benefits and costs of electric energy storage in different application areas. Describes the major assumptions methodology of evaluating the economic viability of energy storage.
PL
Przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) wybranych technologii zasobników energii oraz zaprezentowano propozycje dalszych działań.
EN
The paper presents an attempt to estimate potential for utilization of selected technologies of energy accumulators to meet the needs of Transmission System Operator; proposals for future activities are given.
20
Content available Pojazdy z napędem elektrycznym
PL
Sprawność silników elektrycznych i rozwój nowoczesnych magazynów energii sprawiają, że pojazdy elektryczne stanowią techniczną i ekonomiczną alternatywę dla pojazdów spalinowych. W artykule przedstawiono ogólne perspektywy rozwoju pojazdów elektrycznych, zestawiono ich zalety i wady. Tematyka pojazdów z napędem elektrycznym należy do głównych kierunków badawczych w Instytucie Elektrotechniki. Prowadzone są prace nad napędami elektrycznymi z zastosowaniem najnowszych rozwiązań z energoelektroniki, sterowania, nowych silników elektrycznych i zastosowań technik informatycznych. Nacisk kładzie się na układy zasilania, magazynowania energii, zarządzania zużyciem energii. Przedstawione rozwiązania znajdują zastosowanie w nowych modelach pojazdów specjalistycznych oraz lokomotywach, tramwajach i trolejbusach.
EN
Electric motor efficiency and development of modern energy storage system cause that electrical vehicles become the technical and economic substitute to gasoline cars. The generalized prospect of electrical vehicles advancement is presented in this article. The various arguments in favor of and against them are shown. The development of electric drive vehicles is the one of the major research subjects in the Electrotechnical Institute. The research on electric drives with implementation of novel solutions in the area of power electronics, steering, new generation of motors and IT are performed. The special attention is put on power, energy storage and energy management systems. The solutions shown here are applicable in new models of commercial vehicles, e.g. locomotives, tramways and trolleybuses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.