Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano parametry opisujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego, wynikające ze stosowania gazowych środków gaśniczych. Ponadto omówiono metody zmierzające do ograniczenia oraz likwidacji możliwych zagrożeń.
EN
The article discusses the parameters describing the threats to the human health and life and to the natural environment, resulting from the use of gaseous extinguishing agents. The methods for the elimination or reduction of the threats, mentioned above, were described.
EN
A practical application of sustainable development (SD) is unfeasible without being guided by a logical framework and suitable mechanism. Popular conceptions of SD are various, and non-rigorous, so that they do not offer a viable point of departure for any practical programme, that Engineers could follow. There is an urgent need to return to the basis provided by the form of words of the Our Common Future (OCF) definition of SD to rediscover the true meaning of the concept. In OCF the context for the SD definition is set. The key ideas of environment and development are refocused giving these words a specific meaning framing the Brundtland definition which consequently should never be quoted out of context. SD is a non-negotiable unambiguous principle, a restatement of the ‘Hicksian’ principle of income that is the foundation of sound and wise household management. This paper proposes a mechanism for practical SD that allows the ordering of the popular vocabulary of the subject and leads to useful insights into the nature of SD itself not just for Engineers but for sustainability practitioners in all walks of life.
PL
Cel: W artykule podjęto problem bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń chronionych instalacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Zwiększenie precyzji i wiarygodności modelowania procesu gaszenia gazem gaśniczym można osiągnąć poprzez zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów CFD przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS FLUENT. Celem badań było opracowanie modelu numerycznego CFD wypływu gazu gaśniczego z przestrzeni chronionej i zbadanie z jego pomocą skuteczności gaśniczej określonych typów gazów. Projekt i metody: W artykule przedstawiono propozycję numerycznego modelu przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie. Zawarto także opis badań eksperymentalnych i obliczeń analitycznych przeprowadzonych w celu jego walidacji. Wskazano na przykłady praktycznego wykorzystania opracowanego modelu CFD do symulacji, których wyniki mogą wspomagać projektowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Wyniki: Analiza porównawcza zebranych wyników symulacji pozwoliła wskazać model Standard k- ε jako model zapewniający największą zbieżność wyników z wynikami badań w skali rzeczywistej. Wartości czasu retencji uzyskane w drodze symulacji były bliższe wynikom rzeczywistym w porównaniu z wartościami otrzymanymi na podstawie obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu normowego. Wnioski: Modelowanie CFD umożliwia poddanie analizie mechanizmu przepływu gazu przez pomieszczenie z większą dokładnością niż dotychczas stosowane modele. Pozwala to na optymalizację doboru rodzaju oraz ilości gazu gaśniczego z uwagi na czas retencji. Dobór gazu gaśniczego o gęstości mieszaniny zbliżonej do gęstości powietrza daje możliwość uzyskania czasu retencji przekraczającego czas retencji otrzymany w przypadku zastosowania gazów wskazanych w obowiązujących normach. Zastosowanie modelowania CFD umożliwia prowadzenie badań przy wykorzystaniu przestrzeni wirtualnej, eliminując przy tym niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac pomiarowych stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz redukuje koszty finansowe związane z wyładowaniem gazu.
EN
Aim: The problem of fire safety of areas protected by fixed gaseous extinguishing system is discussed. Increasing the accuracy and reliability of the modeling of gas extinguishing process can be achieved by using methods of computational fluid dynamics CFD using ANSYS FLUENT software. The aim of the study was to develop a numerical CFD model of extinguishing gas flow of the protected space and to examine the extinguishing effectiveness of particular type of norm gases and newly proposed extinguishing gas mixtures with a density similar to the density of air, which significantly limited the phenomenon of outflow of gas from the room and allowed to get longer retention times. Project and methods: The paper proposes a numerical model of extinguishing gas flow through the room which was developed using ANSYS Fluent program, the description of experimental researches carried out in real scale and analytical calculations based on the norm model of gas flow through the room carried out to validate the created CFD model. Examples of practical use of CFD model for simulation, results of which can provide information to support the design of fixed gaseous extinguishing systems were presented. Results: On the basis of a comparative analysis of the collected simulation results model Standard k-ε was indicated as a model that provides the greatest convergence of test results in real scale. Retention times obtained by the computer simulation were closer to real scale results than the retention times obtained on the basis of calculation using the norm wide interface model. Conslusions: The use of CFD modeling allows to review the mechanism of gas flow through the room with greater accuracy than previously used models. This allows for optimal selection of the type and amount of extinguishing gas due to the retention time. Selection of extinguishing gas with the mixture density similar to air density, makes it possible to obtain a retention time exceeding the retention time of the gases specified in the applicable standards. The use of CFD modeling allows to conduct research using virtual space, eliminating the danger related to measurement process posing a threat to humans and reduce financial costs associated with the discharge of extinguishing gas.
4
Content available Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych
PL
Cel: Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zasadami opracowywania scenariuszy pożarowych. Wprowadzenie: Sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych i urządzeń użytkowych lub technologicznych w budynku w czasie pożaru precyzowany jest w scenariuszach pożarowych. Scenariusze określają algorytmy ich działania, współdziałanie i oddziaływanie na siebie. Uwzględniają również rozwiązania organizacyjne w sytuacji pożaru. Tym samym stanowią one istotny dokument, scalający wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków i określający wytyczne wzajemnego powiązania poszczególnych branż instalacyjnych. W artykule omówiono wymaganie formalno-prawne dotyczące scenariusza pożarowego, przedstawiono przykładowe sposoby konstruowania scenariuszy pożarowych, określono zasady współpracy wybranych urządzeń i instalacji w sytuacji pożaru. Metodologia: W artykule wykorzystano głównie metodę obserwacji, pomocniczo oparto się na metodach analizy i krytyki piśmiennictwa. Oparto się na doświadczeniu autorów z zakresu obserwacji procesów projektowania, instalowania i eksploatacji urządzeń ppoż. i instalacji technicznych w budynkach. Analizie poddano dokumenty prawne oraz inne dokumenty opisujące scenariusze pożarowe i zasady współdziałania urządzeń w razie pożaru. Wnioski: Doświadczenia autorów oraz uzyskane wyniki analizy przepisów prawa, dokumentów normatywnych oraz literatury przedmiotu pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: - Scenariusz pożarowy jest dokumentem, który powinien być tworzony na etapie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., uszczegóławiany na etapie projektu wykonawczego i powykonawczego przez projektanta SSP przy współpracy z rzeczoznawcą oraz aktualizowany przy zmianach budowlanych i instalacyjnych w budynku. - Sposób podziału na strefy sterowań powinien uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczoną ingerencję w funkcjonowanie budynku w obszarach niezagrożonych. Należy uwzględnić podział budynku na strefy pożarowe, strefy dymowe, kondygnacje, pomieszczenia wydzielone pożarowo oraz przewidywać skutki rozwoju pożaru w danej przestrzeni i oddziaływanie na przestrzenie sąsiednie. - Sygnałom wejściowym przychodzącym do centrali sygnalizacji pożarowej należy przypisać odpowiednie sterowania, uwzględniające źródło sygnału (czujka, ROP, moduł sterujący) oraz rodzaj alarmu pożarowego (alarm I stopnia, alarm II stopnia). Podczas definiowania sygnałów wejściowych z poszczególnych stref sterowań należy uwzględnić możliwe zachowania ludzi w sytuacji pożaru oraz sposoby pracy instalacji, w szczególności rozwagi wymaga określenie sterowań z ROP-a. - Scenariusz na etapie projektu budowlanego wyznacza cele, które poszczególne branże mają zrealizować na etapie projektu wykonawczego oraz kompiluje w formie matrycy sterowań zaprojektowane przez branżystów instalacje.
EN
Purpose: The aim of the article is to discuss selected issues related to the principles of developing fire scenarios. Introduction: Fire scenarios determine the way of operation of fire-fighting equipment and utility or technology equipment in a building during a fire. They determine algorithms of their functioning, interaction and impact on each other. They also take into account organizational arrangements in a fire situation. Thus, they constitute an important document that integrates the requirements for fire safety of buildings and setting out guidelines of interconnection of individual installation industries. The article discusses formal requirement concerning a fire scenario, example of how to construct fire scenarios were demonstrated, the principles of cooperation of selected devices and systems in the event of a fire were provided. Methodology: In the article a method of observation was mainly used, alternatively methods of analysis and criticism of literature were applied. The authors’ experience in the field of observation of the processes of design, installation and operation of fire and technical installations in buildings was used. Documents of laws and documents describing fire scenarios, as well as rules of interaction of devices in the event of a fire were analyzed. Conclusions: The results of the analysis of the authors’ experiences, laws, normative documents and literature allowed to formulate the following conclusions: - A fire scenario is a document which should be created at the phase of a building project by a fire-prevention expert, elaborated at the phase of an executive and post-executive project by the designer of the fire detection and fire alarm system in cooperation with the expert and updated during construction and installation changes in the building. - The method of dividing into control zones should include ensuring fire safety and limited interference with the functioning of the building in the areas free of fire risk. Dividing a building into fire zones, smoke zones, floors, fire resistant areas and anticipating the effects of a fire over a given area and the impact on the should be taken into consideration. - Input signals incoming to the fire alarm control panel should have appropriate control assigned the, taking into account the source of the signal (detector, manual call point, control module) and the type of the fire alarm (fire alarm level I, fire alarm level II). Defining input signals from each control zone, possible behavior of people in a fire situation and the ways of installation operation should be taken into consideration, in particular, special attention should be paid to defining controls from the manual call point. - At the stage of a construction design, a fire scenario sets goals that individual industries are supposed to realize, at the stage of an executive project a fire scenario compiles the installations in the form of a matrix of controls.
5
Content available remote Przewietrzanie pomieszczeń po gaszeniu gazem
PL
Gaszenie gazem zmienia skład powietrza wewnątrz gaszonego pomieszczenia. Atmosfera w takim pomieszczeniu może być szkodliwa dla człowieka z uwagi na właściwości gazu gaśniczego oraz obecność produktów spalania. Wejście człowieka do pomieszczenia po gaszeniu gazem powinno nastąpić w chwili, gdy wewnątrz będzie atmosfera bezpieczna. Znając wydajność wentylacji, można szacować czas bezpiecznego wejścia.
EN
The CO₂-contg. atm. (32% by vol.) in a fire test chamber (height 2.8 m) was exchanged by exhaust ventilation with a multiplicity 5–20/h to det. time necessary to decrease the CO₂ concn. down to below 4% by vol. The null hypotesis (24 min) was valid for the exchange multiplicity 5/h and 10/h.
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Technologia gaszenia gazem za pomocą stałych urządzeń gaśniczych (SUG) znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu mienia dużej wartości wrażliwego na działanie innych środków gaśniczych. Aby zapewnić skuteczne ugaszenie pożaru, gaz musi być utrzymywany w kubaturze pomieszczenia przez odpowiedni czas, tzw. czas retencji. W przypadku pomieszczeń nieszczelnych, gdzie nie występuje wymuszone mieszanie gazów, cięższy od powietrza gaz gaśniczy opada i wypływa dolnymi nieszczelnościami pomieszczenia, a górnymi napływa świeże powietrze. W przypadku gazów lżejszych od powietrza przepływ ma kierunek odwrotny. Przyczyną wypływu jest różnica ciśnień hydrostatycznych mieszaniny gazu gaśniczego wewnątrz chronionej przestrzeni i powietrza otoczenia. Mechanizm ten powoduje utratę skuteczności ochrony. Zdarzają się sytuacje, gdy gazy gaśnicze przyjęte w normach, nie zapewniają wystarczającego czasu retencji. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, postanowiono zaproponować gaz gaśniczy o nowym składzie, posiadającym gęstość zbliżoną do gęstości powietrza, nie uwzględniany do tej pory przez znane normy. Przedmiotem badań była analiza porównawcza czasów retencji uzyskanych przy zastosowaniu czystego azotu - gazu gaśniczego normowego, o gęstości najbliższej gęstości powietrza, spośród wszystkich gazów normowych oraz prototypowych gazów gaśniczych o składzie Ar = 7 % v/v i N2 = 93 % v/v oraz Ar = 9 % v/v i N2 = 91 % v/v. Na podstawie badań stwierdzono, że dobór składu gazu gaśniczego umożliwia maksymalizację czasu retencji. Gazy gaśnicze o gęstościach bliskich gęstości powietrza pozwoliły uzyskać dłuższe czasy retencji.
EN
The paper discusses the problem of fire safety rooms protected by fixed gaseous extinguishing systems. Fire safety of areas protected by fixed gaseous extinguishing systems particularly depends on the retention time of the extinguishing gas, i.e., the time, in which effective extinguishing gas concentration shall be maintained in the protected space. Practical experience shows that getting the required retention time is often difficult to achieve using extinguishing gas recognized in the current standards. In such situations, there is a need for an alternative solution. An extinguishing gas of the new compositioncould besuch a solution. In the research part, the retention times of nitrogen and nitrogen-argon mixtures were measured in laboratory conditions, including mixtures of proportions selected such as to achieve a density close to the density of the ambient air. Based on the research, it was found that the selection of the composition of the extinguishing gas maximizes the retention time. Extinguishing gases with densities close to air density provide the retention times longer than extinguishing gases currently use in fire protection.
PL
Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) w sposób istotny wpływają na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. Ich celem systemów jest możliwie najszybsze wykrycie pożaru, alarmowanie o nim oraz automatyczne uruchomienie określonych sterowań innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi w budynku. Elementami detekcyjnymi SSP są czujki pożarowe, które jak pokazują doświadczenia praktyczne, podatne są na oddziaływanie czynników zwodniczych, takich jak pył, kurz, drgania konstrukcji. W celu ograniczenia tego wpływu na pracę liniowych czujek dymu, wprowadzono nową technologię detekcji, wykorzystującą dwa pasma promieniowania UV i IR. W artykule porównano skuteczność liniowych czujek dymu jednopasmowych (IR) oraz dwupasmowych, w zakresie reakcji na pożar oraz podatności na fałszywe alarmy pochodzące od pyłu papierowego. Porównanie prowadzono na podstawie badań wykonywanych w skali rzeczywistej. Zarówno czujki jednopasmowe, jak i dwupasmowe, pod względem szybkości detekcji pożaru były satysfakcjonująco skuteczne. Natomiast podatność na fałszywe pobudzenia pochodzące od pyłu papierowego istotnie różnicowała obie technologie detekcji pożaru. Czujki dwupasmowe nie ulegały pobudzeniu w ogóle, podczas gdy czujki jednopasmowe, przy określonym poziomie zapylenia zgłaszały alarm.
EN
Fire alarm systems (SSP) significantly affect the fire safety of buildings. Their goal is as soon as pos-sible fire detection, alarming and automatic activation of certain controls and other fire-fighting devices and utility installations in the building. Detection elements of SSP are fire detectors which, as practical experience shows, are susceptible to the impact of misleading factors such as dust or vibration of the structure. In order to reduce this negative impact on linear smoke detectors, a new detection technology that uses dual beams - UV and IR radiation, was introduced. The article compared the effectiveness of single beam linear smoke detectors (IR) and dual beams linear smoke detectors (UV, IR), for their reaction to fire and susceptibility to false alarms coming from paper dust. The comparison was carried out on the basis of tests performed in real scale. Both the single-beam and dual-beams detectors were satisfyingly effective in terms of speed fire detection. In contrast, susceptibility to false stimulation coming from paper dust significantly differentiated both fire detection technologies. Dual-beam detectors were not activated at all, while single-beam detector signaled an alarm at the specified levels of dust.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, tzw. tryskaczy. Badaniom poddano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób dla wybranych tryskaczy ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 – 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a co za tym idzie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań.
EN
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems - so called sprinklers. The study involved four selected types of spray - fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the range of 0.5 - 5.0 bar affects the distribution of water below and above the deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may affect the selection of a specific application of sprinklers.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu prędkości przepływu dymu na parametry czułości pożarowych czujek dymu (moduł ekstynkcji, względna zmiana prądu jonizacji zewnętrznej komory jonizacyjnej). Wyznaczono czasy zadziałania czujek pożarowych dymu w systemie zabezpieczeń przeciwpożarowych, badając wpływ prędkości dymu na jego parametry. Określono wpływ sposobu spalania i rozkładu termicznego substancji palnych na dobór czujek pożarowych dymu. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane osłonom przeciwwietrznym do zastosowań mających wpływ na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
Oak wood rods and polyurethane foam mats were thermally (flameless) degraded or flame combusted in air stream (flow rate up to 7 m/s) in a combustion chamber to test sensitivity of ionization or densitometry-based smoke fire detectors. Distribution of smoke particle no. and size as well as the detector response times were detd. Some practical recommendations for designing safety systems were given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 – 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań.
EN
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems. The study involved four selected types of spray – fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the range of 0,5 – 5,0 bar affects the distribution of water below and above the deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may affect the selection of a specific application of sprinklers.
11
Content available remote Stałe urządzenie gaśnicze gazowe a czas użytkowania pomieszczeń
PL
W artykule omówiono sposób szacowania krotności wentylacji w pomieszczeniach, w których pożar gaszono toksycznym gazem, jakim jest dwutlenek węgla. Wyznaczono stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu badawczym w przypadku 5, 10 i 20 wymian na godzinę. Na tej podstawie określono wzór na czas trwania wentylacji pomieszczenia przy założonej ilości wymian powietrza na godzinę.Wzór jest zależnością dla badanego układu pomieszczenia przy założonym sposobie wentylowania.
EN
The paper discusses how to estimate the times of ventilation in rooms where the fire was extinguished by toxic gas – carbon dioxide. The concentration of carbon dioxide in the test room for 5, 10 and 20 air changes per hour was determined. On this basis, the formula for the duration of ventilation at the assumed number of air exchanges per hour was created. The formula is a relation for the studied arrangement of the room at the assumed method of ventilation.
12
Content available remote Badanie wpływu wykształceń na suficie na czas zadziałania czujek pożarowych
PL
W artykule zaprezentowano metodykę pomiarów oraz wyniki badań wpływu wykształceń na suficie na czas detekcji czujek pożarowych. W badaniach wykorzystano stanowisko wyposażone w przeszkodę w postaci kanału wentylacyjnego, umożliwiające dokonywanie pomiarów czasu zadziałania czujek w skali rzeczywistej. Badania wykonano podczas spalania płomieniowego drewna sosnowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono negatywny wpływ obecności wykształceń na suficie na zdolność detekcyjną czujek.
EN
In this paper the methodology of measurements and results of the examination of the impact of ceiling obstructions on the response times of fire detectors was presented. In the research a measuring chamber equipped with an obstacle in form of the ventilation channel, allowing to make measurements of the response time of detectors in real scale was used. Measurements were performed during the flame combustion of the pine wood. On the basis of the analyzes, a negative impact of the presence of ceiling obstructions on the response times of detectors was stated.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu powietrza w systemach oddymiania grawitacyjnego. Celem badania było porównanie metod oddymiania grawitacyjnego z nawiewem naturalnym i oddymiania grawitacyjnego z nawiewem mechanicznym. Na podstawie dokonanej analizy sformułowano wnioski z wykonanych badań.
EN
In this article results of analysis of the possibility of using mechanical airflow in gravitational smoke removal systems were shown. The article was based on the report from research project nr KBN S/E – 422/8/11 accomplished in the Main School of Fire Service. The research consisted of the visibility analysis in a smoky staircase in two cases: • with natural airflow; • with specified mechanical airflow. Simultaneously with the researches, computer simulations were carried out using computer program FDS (Fire Dynamic Simulator). Conducted researches allow to state, that mechanical ventilation in gravitational smoke removal systems provides better conditions than natural ventilation in the staircase. It is also necessary to clarify the rules for determining the application of smoke removal systems.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania sieci przodkowych o napięciu powyżej 1 kV. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rodzaju zastosowanego układu napędowego przenośnika ścianowego na możliwości doboru sieci zasilającej wysoko wydajny kompleks ścianowy.
EN
The chosen problems of design engineering of face networks of voltage above 1 kV have been presented in the paper. It has been paid particular attention to impact of a type of used driving system for AFC on selection of supply network of a high-duty coal face system.
PL
Stosując metodę planowania eksperymentu, badano wpływ czynników technologicznych na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne spawanych ekstruzyjnie złączy doczołowych z polietylenu o grubości 10 mm. W oparciu o wyniki badań wizualnych, makroskopowych i próbę zginania stwierdzono dobrą jakość połączeń. Analiza matematyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że spośród parametrów spawania ekstruzyjnego decydujący wpływ na wartość kąta zginania ma temperatura uplastycznienia spoiwa.
EN
With use of experimental design, it was tested the influence of technological factors on mechanical and plastic properties of extrusion welded polyethylene butt joints, 10 mm in thickness. On the bassis of visual examination, macroscopy and bending test results, it was found that the quality of the joints was good. Mathematical analysis of the test results showed that, among extrusion welding parameters, the vital influence on the bending angle value had the temperature of filter material plasticization.
PL
Omówiono najważniejsze tworzywa termoplastyczne oraz metody ich spajania stosowane przy wykonywaniu instalacji przemysłowych i systemów rorociągowych. Podano podstawowe informacje dotyczące systemu jakości przy wykonywaniu instalacji i systemów rorociągowych.
EN
It has been presented the most popular thermoplastics and methods of joining them in manufacture and industrial installation and pipeline systems. It has been also given the most important information on quality system applicable to plastic pipeline systems.
PL
Omówiono zasadę spawania ekstruzyjnego, przygotowanie brzegów do spawania w zależności od grubości łączonego materiału, kształt i wymiary nakładki formującej lico spoiny oraz opisano przeprowadzone badania technologiczne i wytrzymałościowe, których celem było ustalenie optymalnych parametrów spawania PEHD i PPH. Parametrami tymi są: temperatura uplastycznienia materiału dodatkowego, temperatura powietrza podgrzewającego brzegi rowka spawalniczego oraz prędkość podawania 'drutu'.
EN
It has been presented the pronciple of extrusion welding and the edge preparation means according to the thickness of material to be welded as well as the shape and dimensions of cover plate for forming weld face. It has been described also the technological and mechanical tests aimed at finding the optimum welding parameters for PEHD and PPH. The essential extrusion welding parameters are: temperature of plasticizing of filter material, temperature of air to plasticize welding groove and filter material feed rate.
18
Content available remote Badania procesów zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach cynkowych.
PL
Badania wykonano na dwóch typach zgrzewarek: prądu wyprostowanego z przemianą częstotliwości (ZPa-130i) oraz prądu przemiennego (ZPa-80). Do badań użyto blach o grubości 0,6 mm wykonanych z cynku technicznego oznaczonego symbolem 750, produkcji USA. Dobrano warunki zgrzewania oraz ustalono zależności występujące między warunkami zgrzewania blach cynkowych, a budową zgrzein i właściwościami mechanicznymi złączy.
EN
Investigations into spot welding processes were made with use of two types of welding machines, namely: rectified current spot welding machine with frequency conversion (ZPa-130i) and a.c. spot welding machine (ZPa-80). 0,6 mm thick zinc sheet of technical grade 750 of the USA manufacture was used in experiments. It was selected welding conditions and then it was determined relationships between welding regime, weld metal structure and mechanical properties of welded joints.
19
Content available remote Badania procesów zgrzewania rezystancyjnego liniowego blach cynkowych.
PL
Omówiono badania technologiczne warunków zgrzewania oporowego liniowego cynku technicznego o grubości 0,6 mm. Podano warunki zgrzewania, kryteria oceny właściwości złączy oraz ich budowę strukturalną.
EN
It has been described technical tests of resistance seam welding of 0,6 mm thick zink sheet in technical grade. It has been given welding conditions, criteria of assessment of joint properties as well as the structure of joints.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.