Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 801

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available remote Inter-turns short circuits in stator winding of squirrel-cage induction motor
EN
A physical model of a squirrel-cage induction drive, allowing to stimulate coil short circuits in the front part of the motor, was used to investigate the phenomena accompanying short circuits. Assuming that a short circuit occurs during motor operation, phase stator current time waveforms, current in short-circuited coils and instant power were measured. Various cases of coil short circuits were analysed. The influence of the resistance value of the short-circuit point and short-circuit magnitude on electromechanical phenomena occurring during a stator winding short circuit was investigated.
PL
Za pomocą modelu fizycznego klatkowego silnika indukcyjnego umożliwiającego symulowanie zwarć zwojowych w strefie czołowej silnika, zbadano przebieg zjawisk towarzyszących zwarciom. Zakładając, że zwarcie następuje w czasie pracy silnika, zmierzono przebiegi czasowe prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych oraz mocy chwilowej. Rozpatrzono różne przypadki zwarć zwojowych. Zbadano wpływ wartości rezystancji punktu zwarcia oraz rozmiaru zwarcia na przebieg zjawisk elektromechanicznych podczas zwarcia uzwojeń stojana maszyny.
PL
Przedstawiono liczącą ok. 70 lat historię prac związanych z rozwojem sposobów oceny uziemień wykorzystujących metodę udarową. Pierwsze prace związane z tym zagadnieniem zostały rozpoczęte w połowie ubiegłego wieku na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy profesora Stanisława Szpora. Omówiono metodę pomiaru, stosowane kolejne generacje mierników, możliwości oceny uziemień i różne definicje normalizacyjne opisujące właściwości uziemienia mierzone przy prądach udarowych o czasie czoła zbliżonym do czasu rzeczywistego wyładowania piorunowego.
EN
About 70 years of history of works related to the development of methods of earthing assessment using the impulse method is presented. The first work on this issue was started in the middle of the last century at the Gdańsk University of Technology on the initiative of professor Stanisław Szpor. The measurement method, successive generations of meters used, various standardization definitions describing the properties and possibilities of earthing evaluations at impulse currents with a front time similar to the real lightning discharge time are discussed.
EN
A crucial activity in architectural and archaeological conservation research is the process of synthesising information in which the researcher records collected field data in the form of a planar drawing. This labour-intensive stage is significantly improved by automated systems which support the measurement work. Some of these are programs that convert sets of photographs into virtual and spatial models. The author compares the reasonably priced software options, shares the experience which was gathered during their use and presents the results of the research. The paper also presents the economic aspect and practical examples and highlights the development potential of these tools.
PL
Kluczowym działaniem w badaniach konserwatorskich architektonicznych oraz archeologicznych jest proces syntetyzowania informacji, podczas którego zebrane dane terenowe zapisywane są w postaci płaskiego rysunku. Ten pracochłonny etap można znacząco usprawnić, wykorzystując zautomatyzowane systemy wspomagające prace pomiarowe. Wśród nich są programy przetwarzające zbiory zdjęć na modele przestrzenne. W niniejszym opracowaniu autor, bazując na przeprowadzonym porównaniu dostępnego oprogramowania i doświadczeniach zbieranych w trakcie jego stosowania, przedstawia efekty wykonanego rozpoznania, ekonomiczne i praktyczne wskazania użytkowe oraz zwraca uwagę na potencjał rozwojowy stosowania tych narzędzi.
4
Content available remote The features of the determination and use of instantaneous power components
EN
The problem of determining the instantaneous power when it is used in the process of diagnosing nonlinear objects of electrical systems is formulated. Generalized calculation relations for instantaneous power components are obtained and presented with different methods for their determination. The results of their comparative analysis made it possible further determine the conditions of applicability of the obtained relations from the standpoint of measurement accuracy, minimizing the volume of calculations, as well as increasing the visibility and information content of the results.
PL
Analizowano problem określania mocy chwilowej przy diagnostyce obiektów nieliniowych. Przedstawiono różne metody określania składowych mocy oraz analizowano dokładność.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
6
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
PL
Cel: Porównanie keratografu i optycznej koherentnej tomografii do pomiaru wysokości menisku łzowego dolnego w populacji osób zdrowych. Ocena korelacji wysokości menisku łzowego dolnego z następującymi parametrami: płeć, wiek, ankieta OSDI, test Schirmera. Metodyka: Badania przeprowadzono na 200 zdrowych oczach w Poradni Okulistycznej i Kliniki Okulistyki i Optometrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Do badania włączono 100 osób w wieku 18–75 lat (średni wiek: 61 lat). Następnie u każdego badanego została zmierzona wysokość menisku łzowego dolnego za pomocą keratografu Oculus 4 oraz DRI OCT Triton (Topcon), po pięć pomiarów dla każdego oka. Uzupełniająco każdy z pacjentów odpowiedział na 12 pytań z ankiety OSDI. Wyniki: Średni pomiar wysokości menisku łzowego dolnego u populacji osób zdrowych wykonany za pomocą OCT dla OP wynosił 266,55 ± 65,02 μm, natomiast dla OL 263,46 ± 67,62 μm. Natomiast średni pomiar u populacji osób zdrowych z wykorzystaniem keratografu dla OP wynosił 235,06 ± 43,83 μm, natomiast dla OL 234,40 ± 42,41 μm. Zauważono, że wysokość menisku łzowego dolnego jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn zarówno w OCT, jak i w keratografie. Odnotowano niską zależność między wiekiem pacjentów oraz ankietą OSDI a wysokością dolnego menisku łzowego OP i OL zmierzoną za pomocą OCT i keratografu. Zależność między testem Schirmera a wysokością menisku łzowego dolnego wykazała umiarkowane podobieństwo dla OP i OL, zarówno w OCT, jak i keratografie. Wnioski: Wysokość menisku łzowego dolnego mierzonego za pomocą OCT jest wyższa niż wysokość uzyskana za pomocą keratografu. Z analizy wysokości menisku łzowego dolnego pacjentów można stwierdzić, że zarówno wiek pacjenta, jak i wynik ankiety OSDI nie mają istotnego związku z badanym parametrem.
EN
Aim: Comparison of two methods – with the use of a keratograph and optical coherence tomography – as the methods for measuring the highest of the inferior tear meniscus in the examined group of healthy people. Evaluation of the correlation of the inferior tear meniscus’s height with the following parameters: gender, age, OSDI questionnaire, Schirmer’s test.Methods: The study was conducted on 200 eyes. The query took place at the Ophthalmology and Optometry Clinic at the University Hospital No. 2 dr J. Biziela in Bydgoszcz, and included 100 persons aged 18–75 (the average age: 61 years old). Then the height of the inferior tear meniscus was measured for each of the examined people using keratograph Oculus 4 and DRI OCT Triton (Topcon), after five measurements for each eye. Complementary, each patient had answered 12 questions from the OSDI questionnaire. Results: The average measurement of the height of the inferior tear meniscus in a population of healthy people with OCT for OP was 266,55 ± 65,02 μm, for OL 263,46 ± 67,62 μm. Keratograph for OP was 235, 06 ± 43,83 μm, next to OL 234,40 ± 42,41 μm. It was noted that the tear meniscus heights are higher for women than for men in both OCT and keratography methods. There was a weak correlation between the age of people and the OSDI questionnaire, and the height of the OP and OL inferior tear meniscus measured by OCT and keratograph. Correlation between the Schirmer’s test and the height of the inferior tear meniscus showed a moderate similarity for OP and OL in both OCT and keratograph. Conclusions: The result of the height of the inferior tear meniscus measured in OCT is higher than the height obtained by using the keratograph. The analysis of the results of the inferior tear meniscus’s height shows that neither the age of the patient nor the result of the OSDI questionnaire has a significant correlation with the size of the measurement.
EN
The paper presents the results of the second stage of research on business models of language schools. It was assumed that there is a significant difference in the value propositions of schools and the expectations of their clients. An examination procedure was planned with the use of a questionnaire and statistical analysis such as factor analysis, on its basis. Respondents consisted of a group of school managers (representing the majority of enterprises in Lower Silesia) on the one hand and, on the other hand, a large group of former and current clients. The results of the research confirm the existence of a gap in the perception of the values of both groups. The analysis has been conducted in the convention of the business model canvas template. The distinctness of the offer’s perception is presented in the form of activity packages, responsible for creating value for the clients (the right side of the model canvas). The structure of the packages, as a picture of the gap, is discussed. The results of the first stage of the research, diagnosing the influence of the surrounding elements on the business models of language schools, are also referred to. Directional changes in the business models that result from both stages of the research are suggested. The strategic dimension of the gap results from the strategy-business model relation. In light of the literature review, it may be supposed that the research is unique due to the segment of subjects and research methodology.
PL
Budowa systemu pomiarowego opartego o sieci komórkowe jest stosunkowo łatwa i tania w budowie i eksploatacji. System zdalnego monitoringu musi zostać odpowiednio dostosowany do specyficznych wymagań sieci, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. Działanie urządzenia zostało przedstawione w artykule na podstawie ciekawego przypadku uszkodzeń trakcyjnych silników elektrycznych. Silniki były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych, a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Budowa autonomicznego, telemetrycznego, wielokanałowego systemu oraz możliwe zastosowania również zostały przedstawione. Autorzy planują poszerzenie możliwości urządzenia o pomiar innych wielkości nieelektrycznych.
EN
The structure of the measurement system based on the cellular networks is relatively easy and cheap in building and operation. Remote monitoring system must be appropriately adapted to the specific requirements of network, it is necessary the appropriate equipment allowing to record and transmit the data on the GSM network or the Internet. Operation of the device is presented in this article on the basis of an interesting case of damage of the traction electric motors. The motors were used for driving of vehicles, and the measurements were made during the normal vehicle operation. The examples of measurement results are also presented. Measurements and recordings were carried out remotely using the telemetric devices, whose concept was developed by the authors of this article. Structure of the autonomous, telemetric, multi-channel system and the possible applications are also presented. The authors plan to expand the capabilities of the device by the measurement of other non-electrical quantities.
EN
The paper discusses the state-of-the-art on research and development of activities relating to wider application of datum-based methods in the field of measurements of surface texture of machine parts. Despite the fact that datum-based methods are well-known, in hitherto practice their application area has been limited. Research activities carried out by authors indicate that datum-based methods can be very useful as a part of computer-aided measurement systems allowing conducting measurements directly on a machine tool (in-situ measurements). One of the results of the research work conducted by authors was proving that datum-based methods can be applied to evaluate cylindricity deviations and, with some limitations, to evaluate surface waviness of machine parts.
PL
Przedstawiono obecny stan badań i prac rozwojowych dotyczących szerszego wykorzystania metod odniesieniowych do pomiarów struktury geometrycznej powierzchni. Chociaż metody te są znane, to dotychczas były stosowane w ograniczonym zakresie. Przeprowadzone prace wykazały dużą przydatność tych metod w skomputeryzowanych systemach kontroli elementów w trakcie realizacji procesu bezpośrednio na stanowiskach wytwórczych, a nawet bezpośrednio na obrabiarce. Efektem badań przeprowadzonych przez autorów było m.in. wykazanie, że metody odniesieniowe mogą być stosowane do oceny zarysu walcowości i w pewnym ograniczonym zakresie – do kontroli falistości powierzchni.
EN
One of the main errors in the machining accuracy of machine tools is the displacement through thermal induced deformation. Modern design and construction methods aim to optimize the heat flow in the machine to achieve minimum displacement. To enable a further improvement it is essential to know the displacement state of the complete machine structure. However, most measurement methods that are used to capture the influence of a thermal load only measure the displacement of the TCP or individual axes. This paper presents a methodology to capture the complex spatial displacement condition of a state of the art machine tool in one measuring cycle using a multichannel laser interferometer. It describes the development of the measurement model as well as the measurement setup in the workspace of the machine. With measurements according to the presented procedure, it is possible to uncover weak points in the structure of a machine tool and to derive warm-up and cooling strategies.
EN
Aformalized method for obtaining theanalytical dependencies for the evaluation of the main dynamic and static metrological characteristics of a torque measuring channel with a capacitance sensor operating under the regulation of a microcontrolleris proposed. Thestatic and dynamic characteristics of such a typical torque measuring channel based on a capacitance force sensor wereevaluated.
PL
Zaproponowano sformalizowaną metodę uzyskiwania zależności analitycznych do oceny głównych dynamicznych i statycznych charakterystyk metrologicznych kanału pomiaru momentu obrotowego z czujnikiem pojemnościowym działającym pod kontrolą mikrokontrolera. Ocenie poddano charakterystykę statyczną i dynamiczną typowego kanału pomiaru momentu obrotowego opartego na czujniku siły pojemnościowej.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
EN
The awareness of the growing importance of the complexity in creating a new type of a modern enterprise strategy and in introducing changes within planning, control and organizational structures contributed to undertaking studies on relationships occurring between the complexity of a modern enterprise and its flexibility in the sector of industrial automation, as well as filling the gap relating to the cognitive impact of poor complexity management on the flexibility of the company. The main objective of the research work is to check whether there is an important relationship between the complexity of the business and its flexibility in the industrial automation sector. Quantification of the relationship between these two quantities – the complexity and flexibility – happened by the use of the Multidimensional Correspondence Analysis (MCA) and Perceptual Maps. The study which has been carried out indicated that the flexibility and complexity functions in the enterprise management rise, however, the knowledge of these issues is highly insufficient. The research discovered that the obstacles which hamper striking a balance between the flexibility and complexity in their advanced stages exert a devastating impact on the quality of the process management. Reducing the flexibility at its higher levels generates a context in which the market risk is enhanced. Companies characterised by improper flexibility management bear higher workforce costs and their processes of decision-making last longer. Methodical and systematized study of flexibility and complexity will decrease the destructive influence of the interaction between these two categories.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii podjęte przez Enea Operator, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz oraz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, którego zadaniem będzie integracja danych z mobilnych i stacjonarnych analizatorów, synchrofazorów, systemów prognozowania produkcji energii z rozproszonych źródeł w celu ich analizowania, raportowania oraz bilansowania mocy i energii.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring the power quality and power and energy balancing carried out by Enea Operator, in cooperation with the AGH University of Science and Technology. The activities are implemented as part of the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and registration as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz and using synchrophasor technology in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system whose task will be the integration of data from mobile and stationary analyzers, synchrophasors, energy forecasting systems from distributed generation for their analysis and reporting as well as power and energy balancing.
PL
Technologie spawalnicze są szeroko rozpowszechnionymi metodami łączenia materiałów metalowych pozwalającymi na uzyskanie unikalnych właściwości połączeń. Z tego powodu znajdują zastosowanie w produkcji elementów urządzeń, maszyn i konstrukcji w zastosowaniach konsumenckich, przemysłowych, jak i laboratoryjnych. Stosując jednak spawalnicze metody łączenia i obróbki metali, należy mieć na uwadze, iż niejednorodny, szybkozmienny cykl cieplny miejscowo osiągający temperaturę topnienia spawanego metalu jest znacząco różny od warunków w jakich materiały metalowe są wytwarzane i eksploatowane. Oddziaływanie cyklu cieplnego na spawane elementy powoduje zmiany metalurgiczne i mechaniczne w strukturze złącza spawanego.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną wersję wektorowej metody oceny niepewności wieloparametrowych pomiarów pośrednich. Jest to rozszerzenie metody wektorowej podanej w Suplemencie 2 do Przewodnika Wyrażania Niepewności Pomiarów, o angielskim akronimie GUM, która służy do opisu dokładności pomiarów wieloparametrowych. Nowością jest uwzględnianie skorelowania pomiędzy poszczególnymi składowymi niepewności typu A lub/oraz typu B mierzonych wielkości wejściowych. Omówienia dokonano na przykładzie pomiarów menzurandu dwuparametrowego 2D. Wyznaczono wzory ogólne dla macierzy kowariancji, niepewności i współczynnika korelacji menzurandu wyjściowego oraz wzory dla kilku charakterystycznych przypadków szczególnych. Na rysunkach podano zależności współczynnika korelacji wielkości wyjściowych w funkcji udziału składowych typu B w niepewnościach wielkości wejściowych Zastosowanie zaproponowanego rozszerzenia metody wektorowej może uwiarygodnić ocenę niepewności i w wielu przypadkach zwiększyć dokładność pośrednich pomiarów wieloparametrowych.
EN
General formulas for the covariance matrix, output uncertainties and correlation coeffs. were detd. The correlation coeffs. of the output quantities were shown for a function of the type B contribution in the full uncertainty of the input quantities. A novelty in the proposed method consisted in the correlation of shown individual uncertainty components of the A and of the B types of pair quantities measured directly on the input.
PL
W artykule przedstawiono podstawy określania naprężeń pierwotnych w górotworze metodą hydroszczelinowania, w tym jej wersję najczęściej stosowaną w podziemnych kopalniach – metodę microfrac. Przedstawiono także opracowaną w Głównym Instytucie Górnictwa metodę NUHS wykorzystującą ukierunkowane hydroszczelinowanie skał. Metoda ta, w odróżnieniu do metody microfrac, umożliwia określenie pełnego tensora naprężenia. W artykule porzedstawiono przykład połączonego zastosowania obu metod w badaniach dla LW Bogdanka.
EN
The article presents the basics of determination of primary stresses in rock mass by hydro-fracturing, including its version most commonly used in underground mines - the microfrac method. NUHS method is also presented. The method, developed at Central Mining Institute, uses directed hydro-fracturing of rocks. This method, in contrast to the microfrac method, enables determination of the full stress tensor. The article presents an example of a combined application of both methods in research for LW Bogdanka.
20
Content available remote Prediction of the parameters of magnetic field of CNC machine tools
EN
The problem of high-frequency electromagnetic field at the workplace is critical due to its effect on the operators of technological machines. For this reason, the exposure to electromagnetic fields at the workplace should be subject to regular monitoring. The paper presents the use of simple models for forecasting of magnetic fields components. This study investigates the high-frequency electromagnetic field emitted in CNC machine tools area (DMU 65 Mono Block). Experimental tests were conducted for CNC machine tool. The measurements of high-frequency magnetic field strength were performed in compliance with the method specified in the PN-T-06580-3: 2002 standard.
PL
Problem pola elektromagnetycznego dla wysokich częstotliwości w miejscu pracy jest krytyczny w efektach dla jego operatora. Z tego powodu ekspozycja pola elektromagnetycznego w miejscu pracy powinna być regularnie monitorowana. Artykuł prezentuje użycie modelu prostego do prognozowania oddziaływania pola magnetycznego. Niniejsze badania rozpatrują pole elektromagnetyczne wysokich częstotliwości emitowane w obszarze obrabiarki sterowanej numerycznie (DMU 65 Mono Block).Przeprowadzono testy eksperymentalne dla obrabiarki CNC. Pomiary składowej magnetycznej przeprowadzono zgodnie z normą PN-T-06580-3: 2002.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.