Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie porównawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Smary wytworzone przez zagęszczenie kompleksowym mydłem litowym trzech olejów o różnym charakterze chemicznym poddano ocenie stabilności termooksydacyjnej klasyczną metodą utleniania i zmodyfikowaną metodą Petrooxy. Uzyskane wyniki wskazują na korelację pomiędzy zmianami obserwowanymi w widmach FTIR badanych smarów a zastosowaną metodą. Nie zaobserwowano związku pomiędzy tymi zmianami a wynikami badań stabilności różnych smarów. Analiza spektralna potwierdziła hipotezę o różnicach w przebiegu procesów chemicznych podczas prowadzenia oznaczenia za pomocą obu metod.
EN
Three oils of different chem. nature were used for prepn. of Li complex greases subjected then to oxidn. either by a std. method or by a modified Petrooxy method to compare their thermal oxidn. stability. The results indicated a correlation between changes obsd. in the FTIR spectra of the tested greases with the applied method. However, no relationship was observed between the changes and the results of tests on the stability of various greases. Their spectral data confirmed the hypothesis on difference in chem. course of both oxidn. methods
2
Content available remote Badania porównawcze zużycia strumieniowo-ściernego wybranych materiałów
PL
Zagadnienia odporności na zużycie materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń odgrywają istotną rolę. Głównym celem prezentowanych badań było porównanie zużycia wybranych materiałów w warunkach oddziaływania strumienia ściernego na ich powierzchnię. Do badań wytypowano następujące stale: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Badania zużycia przeprowadzono na stanowisku zbudowanym na bazie przemysłowego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej. Jako ścierniwo użyto śrutu metalowego WGH 40. Badania stanowią fragment prac związanych z modyfikacją powierzchni materiałów, a przedstawione wyniki stanowią punkt odniesienia dla badań zużycia warstw napawanych.
EN
Problems of wear resistance of materials used in the construction of machines and devices are very important. The main aim of the presented research was to compare the consumption of selected materials under the conditions of abrasive stream activity on their surface. The following steels were selected for the tests: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Wear tests were carried out on a stand constructed on the basis of an industrial device for abrasive blasting. WGH 40 metal shot was used as the abrasive. The research is part of the work related to the modification of the surface of the materials, and the presented results are a reference point for the study of wear of the hardfacing layers.
PL
W praktyce najczęściej przyjmuje się, że trwałość podstawowych elementów konstrukcyjnych powinna być nie mniejsza niż przewidywana trwałość budynku. Konstrukcje żelbetowe, zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań jakości są trwałe. Jednak każda konstrukcja żelbetowa, już od chwili wykonania, ulega stopniowo degradacji, a jedną z przyczyn jej zniszczenia jest często korozja zbrojenia. Celem artykułu jest omówienie wpływu karbonatyzacji otuliny betonowej na trwałość konstrukcji oraz przedstawienie mechanizmów karbonatyzacji. Zakres pracy obejmuje przebieg karbonatyzacji otuliny betonowej stali zbrojeniowej oraz badania nad metodyką oceny postępu karbonatyzacji w betonie. Dla długoterminowego użytkowania konstrukcji żelbetowych najważniejszą sprawą jest to, aby na powierzchni stali w wyniku reakcji między alkalicznym cementem a stalą tworzyła się cienka warstewka ochronna, która chroni stal zbrojeniową przed rdzewieniem. Jedną z najczęstszych przyczyn korozji zbrojenia jest uszkadzanie tej warstewki w wyniku karbonatyzacji otuliny. Tempo karbonatyzacji zależy od wielu czynników, jak zwartość betonu, czas trwania działania CO₂, wilgotność betonu, zawartość wolnego, czyli zdatnego do reakcji wapna w kamieniu cementowym itd. Gdy warstwa skarbonatyzowana osiągnie płaszczyznę zbrojenia stalowego ochrona stali przed korozją przestaje istnieć. Zaczyna się proces rdzewienia stali, gdy jest dostatecznie dużo wody i tlenu.
EN
In practice it is generally assumed that the durability of the basic components should not be less than the expected durability of the building. Reinforced concrete structures, designed and constructed with regard to quality requirements, are durable. However, every reinforced concrete structure, from the moment of its execution, is gradually degraded, and one of the reasons for its destruction is often the corrosion of reinforcement. The aim of this article is to discuss the effect of carbonation of concrete cover on the durability of the structure and the presentation of carbonation mechanisms. The scope of work covers the course of carbonation of reinforced concrete reinforcement and research on the methodology for evaluating the progress of carbonation in concrete. For the long-term use of reinforced concrete structures, the most important thing is that a thin protective film forms on the surface of the steel as a result of the reaction between the alkali cement and the steel, which protects the reinforcing steel from rust. One of the most common causes of corrosion of reinforcement is the damage to this film as a result of carbonation of the cover. The rate of carbonation depends on many factors such as concrete density, CO₂ duration, concrete moisture content, free content, ie lime-responsive cementite, etc. When the carbonate layer reaches the steel reinforcement surface, the corrosion protection of the steel ceases to exist. The rusting process starts when there is enough water and oxygen.
PL
Zbadano wpływ trzech superplastyfikatorów poli(sulfonianów naftalenowych) na konsystencję zaczynów i betonów z cementów: CEM I 42,5 N, odpornego na siarczany oraz portlandzkiego wapiennego (CEM II/B-L). Konsystencję oraz jej zmiany w czasie badano za pomocą mini-stożka i metodą opisaną w normie ASTM C143-08. Otrzymane wyniki wykazały mniejszą lepkość zaczynów z cementu odpornego na siarczany i portlandzkiego wapiennego w porównaniu z CEM I, a więc ze zmniejszeniem zawartości C3A, zgodnie z wynikami innych autorów. Konsystencję początkową i jej zmniejszenie w czasie są w przypadku betonu takie same jak w zaczynie. Ten wynik wskazuje na możliwość, że badania zaczynów z dodatkiem poli(sulfonianu naftalenowego) za pomocą mini-stożka mogą służyć do oceny konsystencji betonu i jego zmian w czasie.
EN
Three commercial polynaphthalene sulfonalte superplasticizers were used to study their effect on the slump behavior of cement pastes made of CEM 142.5 N, sulfate resisting and Portland limestone (CEM II/B-L) cements as well as on the respective concretes. The initial slump and the slump loss of the paste and concrete were measured by means of the minislump test and according to ASTM C-143-08 respectively. The results obtained confirm the increased flowability of the pastes made of sulfate resisting and Portland limestone cements, compared to that of CEM I, thus with the decrease of C3A conltenlt, as reported in the literature. The fluidity start and the slump retention of concrete are found to follow the same trend of the pastes. This results suggest that the minislump test carried out on cement pastes with polynaphthalene sulfonate superplasticizers can be a successful indicator for the slump retention behavior of the respective concrete.
7
Content available remote Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż
PL
Przeprowadzono badania procesu dekarbonatyzacji trzech dolomitów ze złóż: Ołdrzychowice, Brudzowice oraz Winna w pionowym piecu elektrycznym, z regulowanym składem mieszaniny gazów, podawanej do komory pieca. Mierzono masę próbek oraz temperaturę w geometrycznym środku próbki, na jej pobocznicy i górnej podstawie, w funkcji czasu. Wyznaczono czas dekarbonatyzacji próbek i jego różnice w zależności od rodzaju dolomitu. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do modelowania termicznej dysocjacji dolomitów.
EN
The decarbonisation of three dolomites from deposits in: Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna in a vertical electric furnace, with adjustable composition of the gas mixture supplied to the furnace chamber, was studied. The samples mass and temperature in the geometric centre of the sample, at its side surface and the top base in the function of time, was measured. Time of samples decarbonisation has been established, as well as its differences depending on the type of dolomite. Obtained results will be applied in modelling of the delomites thermal dissociation.
PL
Oznaczony skład chemiczny dolomitów: z Ołdrzychowic, z Brudzowic i z Winnej wykazuje, że zawierają one bardzo mało domieszek. Najmniej zawiera ich dolomit z Brudzowic, a pozostałe dwa wykazują około 3% SiO2, głównie kwarcu i około 1,5% Al2O3, głównie w formie miki. Badania termiczne pozwoliły na oznaczenie temperatur dwóch etapów dysocjacji dolomitu, które wynoszą odpowiednio 730oC i około 950oC. Badania mikrostruktury wykazały, że największe kryształy występują w dolomicie z Brudzowic, natomiast dolomit z Winnej wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wielkości kryształów. Wszystkie trzy dolomity mają bardzo małą porowatość od 4,7% do 5,5%, a pętle histerezy adsorpcji wykazują, że w dolomitach z Ołdrzychowic i Winnej występują pory szczelinowe.
EN
The chemical composition of dolomites from Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna is showing that they contain very low quantities of minor components. The lowest content of admixtures is in Brodzowice's dolomite, and remaining two have about 3% of SiO2, principally as quartz, and about 1.5% of AI2O3 in form of micas. The thermal examination gives the possibility to determine the temperature of two phases of dolomite dissociation, which are 730°C and 950°C respectively. The microstructure examination shows that the dolomite from Brudzowice is composed of the largest crystals, however in the dolomite of Winna the highest differentiation of crystals dimension was found. All three dolomites have very low porosity, from 4.7% to 5.5% and hysteresis loops show in that the dolomites from Ołdrzychowice and Winna these pores are slotted.
PL
Stosowanie metody porównawczej w obszarze nauk jest powszechne i ma długą tradycję. Mimo to nie stosuje się tworzenia odrębnych porównawczych dyscyplin na szeroką skalę. Uznaje się raczej przydatność stosowania metody porównawczej jako jednego z wielu sposobów badania rzeczywistości. Tym bardziej przydatny w inżynierii rolniczej – ze względu na dużą różnorodność budowy obiektów technicznych i związane z nimi procesy, które najłatwiej analizować stosując metodę porównawczą. Badania porównawcze w inżynierii rolniczej można wykorzystywać na etapie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych, jak również do porównywania innych procesów zachodzących w obszarze techniki. Badania przeprowadzono na przykładzie informacji uzyskiwanych za pomocą komputerowych testów diagnostycznych, wykorzystywanych do diagnostyki ciągników rolniczych oraz wybranych procesów obsługowych planowanych przeglądów serwisowych.
EN
Using a comparative study in the area of sciences is universal and has a long tradition. However, separate comparative disciplines are not created at a wide scale. Usefulness of applying the comparative study method is one among many of ways of examining the reality. It is useful on account of the great diversity of the structure of agricultural engineering objects and processes associated with them, which can be easily analyzed with the use of the comparative study. In the agricultural engineering it is possible to compare things and processes at the stage of the design, the structure and the use of agricultural machines, as well as to compare other processes occurring in the area of the technique. The study was conducted on the example of the information obtained through computerized diagnostic tests used in the diagnosis of farm tractors and the selected processes of planned maintenance service review.
PL
Artykuł zawiera wyniki badania cyrkulacji modelu redukcyjnego i ich przykładowe porównanie z cyrkulacją jednostki rzeczywistej. Przedstawiona została również całość urządzeń z wyposażenia laboratorium, które zostały wykorzystane w badaniach oraz model redukcyjny – obiekt badawczy. Zawarto również założenia do badań, zarys teorii, opis procedury badawczej i warunki przeprowadzenia prób.
EN
Paper presents the results of ship’s model circulation research using the maneuvering pool laboratory and some comparison witch a real ship. Instruments, methods, equipment and the object of research are also presented. Base theoretical illustrations, research circumstances, procedures and some important factors are included too.
PL
W artykule omówiono opublikowany w 2011 r. dokument Polskiego Centrum Akredytacji [1], którego nowa edycja uwzględnia wymagania i wytyczne między innymi wydanych w 2010 r. pozycji: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [2], ILAC P9:11/2010 ILAC [3], EA-4/18:2010 [4]. Przedstawiono także problemy dotyczące dostosowania polityki i procedur Instytutu Techniki Budowlanej do postawionych wymagań.
EN
In 2011, the new edition of DA-05 (The Policy Regarding the Participation in Profficiency Testing) document has been published. The basic principles established by the mentioned document, as well as following consequences for the Group of Testing Laboratories of Building Research Institute, were presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań strumienia objętości powietrza na stanowisku do badań porównawczych metodą odniesienia i metodami polowymi w Laboratorium LFS ITB zgodnie z procedurą nr LFS-004/1/09-2010, która umożliwia badania porównawcze. Opisano stan uregulowań normatywnych w zakresie badania strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników. Przedstawiono stosowane metody pomiaru w ramach procedury LFS-004/1/09-2010. Opisano stanowisko z zestawem PANDA do badań porównawczych oraz podano charakterystyki metrologiczne zastosowanych przyrządów odniesienia i polowych. Wybrano eksperymentalnie optymalną odległość przekroju pomiarowego od elementu zaburzającego przepływ powietrza. Dokonano kalibracji stanowiska pomiarowego z zestawem PANDA. Podano wyniki badań porównawczych oraz oszacowano niepewności pomiaru trzech rożnych wartości strumienia objętości powietrza trzema metodami. Obliczono wskaźniki charakteryzujące porównania z metodą odniesienia En oraz oszacowano wzajemną równoważność pomiarów przyrządami do badań polowych, na podstawie testu DoE.
EN
In the article the methodology and test results of air flow rates on the stand for the comparison tests of field measuring instruments, performed at the LFS ITB Laboratory by the reference and field methods, according to the test procedure no. LFS-004/1/09-2010, were presented. The state of standard settlements in the scope of air flow rate tests of supply and exhaust air terminal devices were described. The applied measuring methods within the LFS-004/1/09-2010 procedure were presented. The stand for the comparison tests with PANDA system and measuring characteristics of applied instruments were described. The optimal distance from the flow disturbing element was chosen experimentally. The calibration of the test stand with PANDA system was made. The results of comparison tests were given and the uncertainties of three methods of air flow rate measurements were evaluated. The factors characterizing the correctness of the comparison measurements (En) were calculated and the degree of equivalence for instruments (DoE) was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono i krótko scharakteryzowano parametry monitoringowe wymagane dla stabilizatów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Omówiono metodykę przeprowadzonych badań oraz dobór instalacji reprezentujących różne technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Wytypowane instalacje, z których pobierano próby stabilizatów, reprezentowały „wachlarz” technologii biologicznego przetwarzania – od najprostszych pryzmowych do zawansowanych technologicznie betonowych bioreaktorów. W dalszej części artykułu zaprezentowano i omówiono uzyskane wyniki oznaczeń dla pobranych prób stabilizatów w odniesieniu do stosowanej technologii oraz wymagań prawnych stawianych stabilizatom po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W podsumowaniu sformułowano ogólne spostrzeżenia, które pojawiły się w trakcie analizy wyników badań.
DE
In der Schrift wurden die monitorings”- Parameter, die für Stabilisate nach der mechanisch-biologischen Verarbeitung von Abfällen erforderlich sind vorgestellt und kurz charakterisiert. Beschrieben, wurde auch die Untersuchungsmethodik den durchgeführten Untersuchungen und die Auswahl von Installationen, die die verschiedenen Technologien für die mechanisch-biologische Abfallverarbeitung repräsentieren. Die Ausgewählten Installationen, von denen die Stabilisatproben entnommen wurden, stellten einen „Fächer” von Technologien der mechanisch-biologischen Verarbeitung dar; von den einfachsten – Prismen, bis zur fortgeschrittenen Beton-Bioreaktoren. Im weiteren Teil des Artikel, wurden die gewonnenen Bestimmungsergebnisse für die entnommenen Stabilisate, im Verhältnis zu eingesetzter Technologie vorgestellt und erörtert – im Visier der rechtlichen Anforderungen, gegenüber den Stabilisaten, nach mechanisch-biologischer Verarbeitung der Abfälle. Im Resümee wurden allgemeine Beobachtungen formuliert, die bei der Erörterung der Untersuchungsergebnisse aufgetaucht wurden.
14
Content available remote Mit o promieniotwórczości autoklawizowanego betonu komórkowego
EN
Aerated concrete has been alleged to be highly radioactive. However, these claims can be attributed to ignorance, unconfirmed rumours, or even intentional manipulation. This paper addresses the question of radioactivity of building materials and construction products, including aerated concrete products, based on reliable outcomes of studies conducted by accredited research centres.The radioactivity of buildings made of aerated concrete has been examined in in-situ studies, under the review of structural solutions made of building materials, and in consideration of the requirements and assessment criteria for radioactivity hazard of construction products and buildings.
15
Content available remote Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytowych powłok na osnowie stopu NiSi2B z dodatkiem węglików Ti i Cr, napawanych plazmowo z mieszaniny proszków na podłoża ze stali niskostopowej. Określono udział i rozmieszczenie fazy umacniającej w osnowie. Wykazano, iż odmienny charakter oddziaływania węglików Ti i Cr z ciekłym stopem Ni wpływa istotnie na proces formowania się napoin kompozytowych oraz na rozmieszczenie i udział cząstek fazy umacniającej w matrycy.
EN
The results of structure investigation of composite layers based on NiSi2B alloy with Cr and Ti carbides dopands are presented in the article. The layers were previously deposited by plasma powder transferred arc welding method onto low alloy steel substrates. The content and distribution of strengthening phase particles in the layer's matrix were determined. It was proved that formation of composite overlays along with refractory particles distribution are significantly affected by Ti and Cr carbides interaction of different character with liquid nickel alloy.
PL
W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN
In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation. In this paper the basic principles estabilished in this documents are presented.
PL
Odporność na wstrząsy cieplne decyduje o wyborze materiału w przypadku jego użytkowania w warunkach, w których występuje gradient temperatury. Obejmuje to wyroby stosowane w procesach wysokotemperaturowych, prowadzonych zarówno w sposób okresowy, jak i ciągły. Odporność na wstrząsy cieplne określana jest w sposób empiryczny poprzez umowną ocenę skutków wywołanych przez bezpośrednie poddawanie wyrobów cyklicznym zmianom temperatury. W celu oznaczania odporności na wstrząsy cieplne zostało opracowanych wiele metod pomiarowych, umożliwiających szacowanie efektywnego czasu pracy wyrobu w warunkach zmiennej temperatury. Metoda pomiarowa jest tym doskonalsza, im warunki badania bardziej odwzorowują autentyczne warunki pracy badanego materiału. Wymóg ten jest jednak bardzo trudny, a wręcz niemożliwy do spełnienia w warunkach laboratoryjnych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod oznaczania odporności na wstrząsy cieplne materiałów ogniotrwałych. Wzięto pod uwagę zarówno metody znormalizowane, jak i nieznormalizowane opisane w dostępnej literaturze. Opisane metody porównano i wskazano najistotniejsze różnice w metodyce oraz sposobie prezentacji wyniku badania oraz omówiono słabe strony tych metod. Zaprezentowano wyniki porównawczych badań odporności na wstrząsy cieplne materiału magnezytowego uzyskane w dwóch niezależnych laboratoriach. Badania zostały przeprowadzone według wcześniej określonej metodyki i miały na celu ustalenie wpływu warunków przeprowadzenia badania na wynik końcowy.
EN
Thermal shock resistance determines the choice of material for applications in temperature gradient conditions. This includes products used in batch and continuous high temperature processes. Thermal shock resistance is determined empirically by evaluation of the effects of direct sample treatment by cyclic changes of temperature. There have been developed many methods of thermal shock resistance determination. This methods allow to determine the effective time of the product live under conditions of variable temperature. The measuring method is the more accurate when the more test conditions are closer to real working conditions of the testes material. This requirement is very difficult or even impossible to meet in the laboratory. This paper presents the review of the methods for the thermal shock resistance testing of refractory materials. Both the standardised and not standardised methods described in the literature are presented. These methods were compared and identified the most important differences in methodology and presentation of the test results. The weaknesses of the presented methods were discussed. The results of comparative tests of thermal shock resistance of magnesite material obtained in two independent laboratories were presented. Tests were carried out according to predetermined methodology. The tests aimed to determine the influence of test conditions on the result.
18
Content available remote Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia ciepła
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonych metodą niestacjonarną w odniesieniu do zaprawy cementowej czystej, modyfikowanej i cementowo-wapiennej. Pomiary zrealizowano na próbkach o różnych kształtach i gabarytach, przy czym próbki badane były w dwóch stanach: suchym i nasączonym wodą. Pomiary przeprowadzono aparatem ISOMET2104 z wykorzystaniem sondy przylgowej. Zebrane w eksperymencie wyniki poddano ocenie porównawczej, której celem było oszacowanie wpływu cech geometrycznych próbek na wartości współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, otrzymane przy pomocy zastosowanej techniki pomiarowej.
EN
The paper presents results of tests for the thermal conductivity coefficient, conducted with the non-stationary method, on pure cement, modified and cement-lime mortars. The measurements were performed on samples of various shapes and sizes, whereas the samples were either dry or soaked with water. The measurements were conducted with apparatus ISOMET2104, using a contact probe. The results collected in the experiment underwent a comparative assessment in order to evaluate influence of geometric characteristics of the samples on value of the thermal conductivity coefficient for each material, obtained by the means of the applied measurement technique.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.