Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
2
Content available remote Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych
PL
Autorzy artykułu omawiają publikację drugiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” Stowarzyszenia DAFA w języku polskim, przedstawiając jej genezę i cel. Prezentują tematykę Wytycznych, a także różnice względem pierwszego wydania.
EN
The authors of the article discuss the publication of the second edition of “Guidelines for green roofs. Guidelines for the design, installation and maintenance of green roofs” of DAFA in Polish, presenting its genesis and purpose. They present the subject matter of the Guidelines, as well as things that have changed in comparison with the first edition.
PL
Przedmiotem artykułu są rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów oraz inne elementy fali renowacji budynków w świetle uwarunkowań wynikających z dokumentów Komisji Europejskiej. Autor przedstawia zasady renowacji budynków oraz charakteryzuje takie rozwiązania jak dach chłodny, dachy zielone i dach retencyjny.
EN
The subject of the article are construction and material solutions for roofs and other elements of buildings in the light of the requirements resulting from the documents of the European Commission within the Renovation Wave Strategy. The author presents the principles of building renovation and characterizes such solutions as a cool roof, green roofs and a retention roof.
PL
W dzisiejszej dobie szybkiego rozwoju przemysłu i cywilizacji oraz rozrastających się miast, problemy i tematy związane z choroną przyrody i krajobrazu nabierają nowego znaczenia. Nowoczesne projektowanie architektoniczne i urbanistyczne stają się ważnymi dziedzinami, na poziomie których można wpływać na przywrócenie lub zachowanie równowagi biologicznej w miastach. Jednym ze sposobów na utrzymanie takiej równowagi jest zakałdanie w nich zielonych dachów.
EN
In the face of the current climate change, the increasing incidence of extreme weather events, prolonged periods of drought and water scarcity, attention should be paid to rational water management with particular emphasis on rainwater. Excessive development and sealing of urban catchments result in a faster outflow of water to the sewage system, which prevents it from reaching the soil and plants. This situation intensifies the drought effect and contributes to the occurrence of urban floods. In order to mitigate the negative impact of this process, solutions allowing for rainwater harvesting should be implemented. A wide variety of systems are currently available on the market to harvest and reuse rainwater. In the publication, the authors analysed four solutions: a green roof, drainage boxes, an underground storage tank, and an infiltration basin. The AHP (Analytic Hierarchy Process) method was used to select the best rainwater harvesting system, which is one of the methods of Multi-Criteria Decision Making. The analyses considered two different variants in terms of land use: a detached house located in the suburbs of a large agglomeration and a block of flats placed in the city center. According to the analysis and the assumed factors, in both cases, the best solution was to use an underground storage tank. This system proved to be the most advantageous due to the possibility of reuse of water, low construction costs, and ease of exploitation.
PL
W obliczu zachodzących obecnie zmian klimatycznych, występowania coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, długotrwałych okresów suszy oraz deficytu wody należy nacisk zwrócić uwagę na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem wód opadowych. Nadmierna zabudowa i uszczelnienie zlewni miejskich powoduje szybszy odpływu wody do kanalizacji, przez co nie trafia ona do gleby i roślin. Sytuacja ta potęguje zjawisko suszy, a także przyczynia się do występowania miejskich powodzi. Aby złagodzić negatywny wpływ tego procesu, należy wdrażać rozwiązania pozwalające na zagospodarowania wód opadowych. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych systemów umożliwiających gromadzenie deszczówki oraz jej ponowne wykorzystanie. W publikacji autorzy przeanalizowali cztery rozwiązania: zielony dach, skrzynki rozsączające, podziemny zbiornik bezodpływowy oraz zbiornik infiltracyjny. Do wyboru najlepszego wariantu zagospodarowania wody deszczowej zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process), która jest jedną z metod wielkokryterialnego wspomagania decyzji. W analizach rozważono dwa różne warianty pod względem zagospodarowania terenu: dom jednorodzinny znajdujący się na przedmieściach dużej aglomeracji oraz blok zlokalizowany w centrum miasta. Według przeprowadzonej analizy oraz założonych czynników, w obu przypadkach najlepszym według rozwiązaniem było zastosowanie podziemnego zbiornika bezodpływowego. System ten okazał się najkorzystniejszy z uwagi na możliwość ponownego wykorzystania wody, niskie koszty budowy oraz łatwość eksploatacji.
EN
The goal of the research was to investigate the retention capacity of six green roof models (SHP1, SHP2, SHP3, SH, S, and SP) constructed with the use of the square-shaped plastic trays, Floradrain FD 25 drainage elements, SF filter sheets, and the specified extensive substrates (with or without the hydrogel amendment). The SHP1 and SHP2 models were constructed in March 2017, SHP3 and SH – in November 2017, while S and SP – in April 2018. Four models (SHP1, SHP2, SHP3, and SP) contained the plants (the goldmoss stonecrop Sedum Acre), whereas two models (S and SH) did not contain the vegetation. The substrates of SHP1, SHP2, SHP3, and SH models contained the hydrogel admixtures. The investigations were conducted with the use of simulated (and partially natural) precipitations. The water retention capacity of each green roof model was established based on the difference between the precipitation volume and the volume of runoff from a model. The results show that green roofs can be useful stormwater management tools. The calculated stormwater retention rates ranged from 29.50% to 85.15%. In most cases, the best water retention capacity was exhibited by the SHP3 model, constructed in November 2017 and planted in April 2018, containing the substrate amended with superabsorbent (cross-linked potassium polyacrylate). The similarly constructed SHP1 and SHP2 models, which were built in March 2017, in some cases had lower water retention capacity. These models contained older hydrogel and were overgrown with older, smaller, and worse looking plants, partially supplanted by mosses. Such results indicate that the efficiency of hydrogel may decrease over time. In many cases, the S (not vegetated, without hydrogel), SH (not vegetated, with substrate containing hydrogel), and SP (vegetated, without hydrogel) models had slightly lower water retention capacity. The results of investigations indicate that there was a relatively strong positive linear correlation between the retention depth and duration of the antecedent period elapsed from the preceding total (or substantial) saturation of the green roof models (labelled in this article as period since total saturation – PSTS). The weather conditions i.e. air temperature and relative humidity as well as PSTS are very important parameters that influence the retention capacity of the green roof models. The result show that duration of PSTS can be stronger correlated with the retention depth than antecedent dry period (ADP) elapsed from the end of last precipitation, regardless of its depth and intensity.
9
Content available remote Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków
PL
W artykule przedstawiono wielowymiarowe korzyści, wynikające z zastosowania technologii zielonych dachów w miastach. Przytoczono też przykłady europejskich programów wspierających takie modernizacje energetyczne budynków, w których jednym z elementów renowacji jest budowa zielonego dachu.
EN
The article presents multidimensional benefits resulting from the use of green roof technology in cities. There examples of European programs supporting such energy modernization of buildings, in which one of the renovation elements is the construction of a green roof were also presented.
EN
The study intends to explore hydraulic and thermal properties of expansive soils treated with fbre, biochar and biochar–fbre mix. Both fbre and biochar are derived from coconut shell, which is highly common in coastal regions around the world. Besides, benefts, limitations and engineering feasibility of these geomaterials in green roofs are explored. Theoretical framework for thermal–hydraulic analysis is proposed based on mass conservation and the frst law of thermodynamics. Heat capacity, thermal conductivity, water retention curve, crack intensity factor (CIF) and saturated and unsaturated hydraulic conductivities of four kinds of soils are evaluated and compared. Characterizations of geomaterials are also investigated via thermal mass loss, micro-structure, surface area and functional groups identifcation. Both biochar and fbre admixtures contribute to improvement in soil heat capacity and saturated and unsaturated hydraulic conductivities. Biochar enhances saturated and residual water contents of expansive soil by 10% and 8%, respectively. Also, biochar decreases soil thermal conductivity and CIF by 31% and 5%, respectively, while fbre decreases soil-saturated and residual water contents by 15% and 29%, respectively, and reduces soil thermal conductivity and CIF by 21% and 50%, respectively. Soil–biochar–fbre composite is also recommended due to low air-entry value, acceptable water-holding capacity and limited crack propagation. The study flls the knowledge gap of how soil thermal–hydraulic properties are afected due to biochar and/or fbre admixture. It is recommended to pay more attention on production and utilization of biochar derived from coconut shell currently utilized for fbre extraction.
PL
Dachy pokryte roślinnością, zwana najcześciej dachami zielonymi, to prężnie rozwijająca się gałąź ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Poza budynkami wielorodzinnymi oraz buirowcami coraz częściej widujemy je również na dachach domów jednorodzinnych. Tym, kórzy zamierzaja wdrożyć to rozwiązanie sami lub są częścią instytucji inwestującej w ekologiczne budownictwo, prezentujemy krótki poradnik, na co zwrócic uwagę i o czym pamiętać, aby inwestycja w zielony dach przysporzyła samych korzyści.
EN
The paper describes four experimental roofs located on the building of the library at the Technical University of Kosice and that represent two types of green roofs. The experimental roofs are designed based on research dealing with green roofs and their retention qualities, their impact on the microclimate and the possibility of using rain and gray water that could be filtrated through the media of these structures. The paper describes the world-wide conditions facing the issue of green roofs. The idea of this article is to use a new additive to standard green roof layers - biochar. The paper is intended to serve as a theoretical point of view, but it can also be beneficial in practice and the green roof industry.
PL
W artykule przedstawiono cztery eksperymentalne modele, reprezentujące dwa rodzaje zielonych dachów, wykonanych na budynku biblioteki Politechniki Koszyckiej. Modele eksperymentalne zostały zaprojektowane na podstawie badań dotyczących dachów zielonych z uwzględnieniem: właściwości retencyjnych, wpływu na mikroklimat oraz możliwości wykorzystania deszczu i szarej wody, które mogłyby być filtrowane przez warstwy dachu. Opisano ogólnoświatowe podejścia do rozwiązania problemu. Ideą artykułu jest zastosowanie nowego dodatku, jakim jest biowęgiel, do standardowych warstw dachu zielonego. Artykuł omawia problem z teoretycznego punktu widzenia, ale może być również użyteczny dla zastosowań praktycznych i przemysłu dachów zielonych.
EN
Currently, a very big problem of cities in Europe and the world is air pollution with combustion products of car fuels, generation of heat and electricity. These impurities affect the microclimate of cities significantly. Pollution not only affects the area outside buildings, but getting into their interior through ventilation systems, which has an adverse effect on the indoor environment of buildings. High concentrations of CO 2, cause a weakening of concentration in working people, which affects the deterioration of safety and work efficiency. For assessing air quality improvement on “green roofs”, a field study of CO 2 content has been carried out on the “green roof” of a four-storey building, on a completely identical non-greened building, and on a highway with high-density traffic near them in Kiev. It was found that greening the roof significantly reduces the CO 2 content from 501 ppm on the road and 452 ppm on the roof without protection to 410-415 ppm. It improves the conditions in which people work and rest.
PL
Współczesne budownictwo ekologiczne, którego przykładem jest „zielone budownictwo” rozwija się w sposób synergiczny (współpraca wielu specjalności, np. botanika, chemia, inżynieria budowlana). Nowe technologie budowlane oparte na realizacji zielonych dachów, zielonych elewacji budynków zintegrowane z inżynieryjnymi rozwiązaniami uzbrojenia terenu umożliwiają zagospodarowanie obszarów, uzyskując nową jakość przestrzeni urbanistycznej. Przystosowanie dotąd nieuzbrojonych terenów do możliwości ich zabudowy w małych i średnich miastach determinuje konieczność realizacji proporcjonalnie kosztownych systemów kanalizacji deszczowej. Zabudowa nowych terenów może zostać zbilansowana poprzez przywrócenie w znacznej części nowo urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na dachach i ścianach projektowanych budynków dotąd niewykorzystanych na te cele, a powodujących konieczność odprowadzenia wód deszczowych na nich zalegających. W taki sposób można także rewitalizować obszary poprzemysłowe, które uznawano dotąd jako utracone pod względem aktywności biologicznej. W artykule przedstawiono wybrane sposoby rewitalizacji obszarów, w których elementy „zielonego budownictwa” tworzą nową jakość estetyczną przestrzeni i przywrócenie w znacznej części powierzchni biologiczne aktywnych na tych obszarach.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
PL
Na terenach zlewni zurbanizowanych, obok tradycyjnych systemów kanalizacyjnych, coraz częściej stosuje się zrównoważone systemy drenażu (ZSD, ang. SUDS - Sustainable Urban Drainage Systems), które umożliwiają zagospodarowanie wód opadowych możliwie jak najbliżej miejsca wystąpienia opadu. Jednym z przykładów takich rozwiązań są zielone dachy. W artykule zaprezentowano wyniki badań zdolności retencyjnych sześciu modeli zielonych dachów, oznaczonych w tekście artykułu symbolami: SHR1, SHR2, SHR3, SH, S i SR. W przypadku modeli SHR1, SHR2, SHR3 i SH zastosowano dwie warstwy substratu ekstensywnego o nazwie handlowej „Skalny kobierzec”. Dolna warstwa substratu zawierała domieszkę 0,5 % wag. hydrożelu potasowego (usieciowanego poliakrylanu potasu), natomiast górną warstwę stanowił ww. substrat bez domieszek. W przypadku modeli SHR1, SHR2, SHR3 zastosowano warstwę roślinności - rozchodnik ostry (Sedum Acre), natomiast model SH nie zawierał warstwy roślinności. Z kolei w przypadku modeli S i SR zastosowano jednolitą warstwę substratu ekstensywnego „Skalny kobierzec” bez dodatku hydrożelu, przy czym model SR posiadał warstwę roślinności (rozchodnik ostry), a model S był pozbawiony roślin. Modele SHR1 i SHR2 zostały skonstruowane w marcu 2017 r., modele SH i SHR3 w listopadzie 2017 r., a modele S i SR w kwietniu 2018 r. Badania były prowadzone z zastosowaniem opadów naturalnych oraz sztucznych (symulowanych). Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że zastosowanie zielonych dachów może pozwolić na zmniejszenie natężenia odpływu wody opadowej ze zlewni. Uzyskane wyniki wskazują, że w większości przypadków najlepsze zdolności retencyjne wykazywały modele zielonych dachów obsadzone dobrze ukorzenioną, gęstą warstwą roślinności, które równocześnie zawierały substrat z domieszką hydrożelu (SHR1, SHR2). W niewielkim stopniu niższą zdolnością retencyjną charakteryzował się model o bardzo zbliżonej konstrukcji (SHR3), posiadający rzadszą i słabiej ukorzenioną warstwę roślinności. W większości przypadków mniejsze objętości wody były retencjonowane w warstwach pozostałych modeli: S (niezawierającego roślin ani domieszki hydrożelu), SR (zawierającego roślinność, ale niezawierającego hydrożelu) i SH (zawierającego domieszkę hydrożelu, lecz nieposiadającego warstwy roślinności). Otrzymane wyniki wskazują, że dodatek hydrożelu może wpływać pozytywnie na zdolności retencyjne dachów obsadzonych roślinnością, pod warunkiem, że okres bezdeszczowy poprzedzający opad nie będzie bardzo krótki i dach częściowo odzyska zdolność do retencjonowania wody. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że dodatek hydrożelu do substratu w przypadku modelu pozbawionego roślinności nie powodował znaczącego zwiększenia jego zdolności retencyjnych. Otrzymane wyniki wskazują, że dużą rolę w retencjonowaniu wody opadowej odgrywa warstwa roślinności, zwłaszcza w okresie późnej wiosny i lata, kiedy panują stosunkowo wysokie temperatury.
EN
In urbanized areas, in addition to the traditional sewer systems, increasingly are used the sustainable urban drainage systems (SUDS), inter alia, the green roofs. The focus of the research described in the article was to investigate the retention capacities of six green roof models denoted in the paper by symbols: SHR1, SHR2, SHR3, SH, S, and SR. The models were constructed with use of the plastic garden trays (with internal dimensions 55.7 × 55.7 × 7 cm). On the bottom of each tray the drainage element Floradrain FD 25 was placed. On each drainage element the filter sheet SF (70 × 70 cm) was spread. On the surface of each filter sheet the required amount of the specified substrate was placed. The total thickness of substrate layer on each model was equal. Models SHR1, SHR2, SHR3, SH were built of two layers of the extensive substrate “Sedum Carpet”. The lower layer contained the admixture of 0.5 % by weight of hydrogel (the cross-linked potassium polyacrylate). The upper layer consisted of the substrate “Sedum Carpet” without hydrogel amendment. Models SHR1, SHR2, and SHR3 contained the layer of vegetation - the goldmoss stonecrop (Sedum Acre), while model SH did not contain the plants. The models S and SR contained the uniform layer of extensive substrate “Sedum Carpet” without hydrogel amendment. The model SR contained the vegetation (the goldmoss stonecrop) and S did not contain plants. Models SHR1 and SHR2 were constructed in March 2017, models SH and SHR3 were constructed in November 2017, and models S and SR were constructed in April 2018. The investigations were conducted with use of natural and artificial (simulated) precipitations. The obtained results show that the green roofs can help to reduce the outflow of rainwater from the catchment. The results indicate that in most cases the best retention capacities had models prepared in March 2017, with dense, well-rooted plants and substrate layer amended with hydrogel (SHR1 and SHR2). The similarly constructed model (SHR3) having a less dense and less rooted vegetation layer had a slightly lower retention capacity. In most cases smaller volumes of water were stored in the layers of other models: S (substrate without hydrogel amendment and without plants), SR (substrate without hydrogel amendment + plants), and SH (substrate with hydrogel amendment and without plants). The obtained results indicate that the addition of hydrogel into the growing medium can have a positive effect on the retention capacity of vegetated roof, provided that the antecedent dry period will not be very short. On the other hand, the results show that the hydrogel amendment did not cause a significant increase in retention capacity in the case of model without plants. The obtained results indicate that the vegetation layer plays an important role in the retention of rainwater, especially in the late spring and summer, when the temperatures were relatively high.
17
EN
The actual increased urbanization and increase in the area of sealed surfaces distort the natural water balance of ecosystems. As the result, the natural infiltration of surface water is limited and the significant increase in surface runoff is being commonly noted. In most cases water of surface runoff is collected and discharged by the stormwater systems to the surface water reservoirs, including rivers and lakes, commonly without any treatment, posing a significant environmental threat to water quality. This paper contains the attempt of numerical assessment of intensive green roof efficiency utilizing three different, commercially available substrates. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the popular modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covering the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed various performance, understood as different volume of retained water, under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Zauważalna aktualnie wzmożona urbanizacja i wzrost udziału powierzchni uszczelnionych zaburzają naturalny bilans wodny ekosystemów. W rezultacie naturalna infiltracja wód opadowych zostaje ograniczona, a zdecydowanie wzrasta objętość spływu powierzchniowego. W większości przypadków wody spływu powierzchniowego są zbierane przez układy kanalizacji deszczowej i kierowane do odbiorników, zazwyczaj bez żadnego oczyszczania, stwarzając poważne zagrożenie środowiskowe dla jakości wody. Prezentowana praca zawiera numeryczną próbę oceny efektywności hydraulicznej zielonego dachu wykorzystującego trzy zróżnicowane komercyjnie dostępne substraty warstwy retencyjnej. Modelowanie numeryczne efektywności zielonego dachu zostało przeprowadzone za pomocą popularnego pakietu symulacyjnego FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał wybrany przekrój badanego zielonego dachu. Niezbędne dane wejściowe do obliczeń modelowych, obejmujące współczynniki filtracji oraz charakterystyki retencyjne badanych materiałów porowatych, uzyskano z materiałów technicznych wybranych substratów. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych wykazały zróżnicowaną efektywność badanych substratów, rozumianą jako objętość retencjonowanej wody przy zastosowaniu tych samych warunków brzegowych, bezpośrednio zależną od właściwości hydraulicznych badanych wypełnień zielonego dachu.
EN
Green roofs play a significant role in sustainable drainage systems. They form absorbent surfaces for rainwater, which they retain with the aid of profile and plants. Such roofs therefore take an active part in improving the climatic conditions of a city and, more broadly, the water balance of urbanized areas. One of the factors influencing the hydrological efficiency of green roofs is the drainage layer. In the article, column studies were carried out under field conditions involving the comparison of the retention abilities of two aggregates serving as the drainage layer of green roofs, i.e. Leca® and quartzite grit. The average retention of the substrate was 48%; for a 5 cm drainage layer of Leca® retention was 57%, for a 10 cm layer of Leca average retention was 61%. For a 5 cm layer of quartzite grit average retention was 50%, for 10 cm layer of quartzite grit 53%. The highest retention was obtained for the column with the substrate and 10-centimeter layer of Leca®. At the same time, it was shown that Leca® is a better retention material than quartzite grit. The initial state of substrate moisture content from a green roof appears to be a significant factor in reducing rainfall runoff from a green roof; the obtained values of initial moisture content made for a higher correlation than the antecedent dry weather period.
PL
Istotną rolę w zrównoważonych systemach drenażu odgrywają zielone dachy. Są powierzchniami chłonnymi w odniesieniu do wód opadowych, które retencjonują w profilu i za pomocą roślin. Biorą zatem czynny udział w poprawie warunków klimatycznych miasta, a szerzej bilansu wodnego terenów zurbanizowanych. Jednym z czynników wpływających na wydajność hydrologiczną zielonych dachów jest warstwa drenażowa. W artykule przedstawiono wyniki badań kolumnowych przeprowadzonych w warunkach polowych, w których porównano retencyjność dwóch kruszyw wykorzystywanych jako warstwa drenażowa na zielonych dachach – keramzytu i grysu kwarcytowego. Średnia retencja substratu wyniosła wyniosła 48%, dla 5 cm warstwy drenażowej z Leca® wyniosła 57%, dla warstwy 10 cm średnia retencja wyniosła 61%. Dla grysu kwarcytowego średnia retencja wyniosła dla 5 cm warstwy drenażowej 50%, dla 10 cm warstwy drenażowej 53%. Największą retencję uzyskano w kolumnie z substratem i 10-centymetrową warstwą keramzytu. Wykazano, że keramzyt jest lepszym materiałem retencyjnym niż grys kwarcytowy. Początkowy stan wilgotności podłoża z zielonego dachu wydaje się być istotnym czynnikiem w redukcji odpływu wód opadowych z dachu zielonego. Uzyskane wyniki wilgotności początkowej dały silniejszą korelację niż czas pomiędzy opadami.
EN
The rapid urbanization resulting in increased area of sealed surfaces distorts the natural water balance of urbanized ecosystems. Thus, the natural infiltration of surface water is reduced and the significant increase in volume surface runoff is being commonly observed. Water of surface runoff is usually collected and redirected by the stormwater systems to the natural surface water reservoirs, including also rivers and lakes, commonly without any treatment. So, a significant environmental threat to water quality posed by surface runoff from urbanized areas is obvious. This paper contains the attempt of numerical assessment of efficiency of six different commercially available substrates for intensive green roof. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the finite elements modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covered the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics and were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed the diversified performance, due to different volume of retained water under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Gwałtowna urbanizacja prowadząca do wzrostu areału powierzchni uszczelnionych zaburza naturalny bilans wodny zurbanizowanych ekosystemów. Powyższe zazwyczaj prowadzi do obniżenia naturalnej infiltracji wód opadowych i znacznego wzrostu objętości spływu powierzchniowego. Wody spływu powierzchniowego są zazwyczaj ujmowane i przekierowywane, bardzo często bez żadnego oczyszczania, przez układy kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiorników, czyli do wód powierzchniowych. Oczywistym jest zatem znaczne zagrożenie środowiskowe stwarzane jakości wód powierzchniowych poprzez zrzut nieoczyszczonych wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych. Niniejsza praca przedstawia próbę numerycznej oceny efektywności hydraulicznej sześciu różnych dostępnych na rynku substratów wypełnień intensywnych zielonych dachów. Obliczenia numeryczne efektywności zielonego dachu zostały przeprowadzone w komercyjnym pakiecie FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał przekrój poprzeczny wybranego dachu. Wymagane dane wejściowe do modelowania obejmujące przewodnictwo hydrauliczne w stanie nasyconym oraz charakterystyki retencyjne zastosowanych materiałów zostały wyznaczone w oparciu o ogólnodostępne informacje techniczne badanych wypełnień. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały zróżnicowaną efektywność hydrauliczną badanych materiałów, szacowaną na podstawie zawartości retencjonowanej wody przy tych samych warunkach brzegowych, wynikającą bezpośrednio z właściwości hydraulicznych substratów objętych analizami.
EN
One way to create green areas in cities is the introduction of „green structures”: green roofs and terraces, vertical gardens and facades. The success of their operation largely depends on the cost and availability of the technology used to create such structures. The technology required to create an inverted intensive green roof from local building materials included: load-bearing structures; an inclined layer of expanded clay (fraction 5-10 mm); reinforced cement-sand screed; waterproofing euroruberoid; vapour barrier (UkrSpan film); heat insulation from extruded polystyrene foam; a barrier for roots made of glass fibre (VVG 400); drainage made from expanded clay (fraction 10-20 mm); a filtering layer made from thermo-bonded geotextile; substrate and plants (steppe variety of vegetation). The long-term experimental testing of the resultant roof did not reveal any irregularities in its functioning, which indicates the correct selection and construction of the roofing layers from the locally sourced building materials and the correct selection of plant substrate and range of plants used. The technology is found to be more economical when compared to a similar Germanused method.
PL
Jednym ze sposobów tworzenia zieleni w miastach jest wprowadzenie „zielonych struktur”: zielonych dachów i tarasów, pionowego ogrodnictwa, bloków elewacyjnych. Sukces ich działania w dużej mierze zależy od ekonomiki i dostępności technologii budowania. Udoskonalono technologię tworzenia intensywnego inwersyjnego zielonego dachu z krajowych materiałów budowlanych: konstrukcje nośne; nachylona warstwa glinki ekspandowanej (frakcja 5-10 mm); wzmocniony jastrych cementowo-piaskowy; hydroizolacja euroruberoid; paroizolacja (film UkrSpan); izolacja cieplna z ekstrudowanej pianki polistyrenowej; bariera dla korzeni z włókna szklanego (VVG 400); drenaż z keramzytu (frakcja 10-20 mm); warstwa filtrująca z termospajanej geowłókniny; podłoże; rośliny (stepowy rodzaj roślinności). Długoterminowe badania eksperymentalne uzyskanego dachu nie wykazały żadnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, co wskazuje na prawidłowy dobór i ułożenie pokrycia dachowego z rodzimych materiałów budowlanych; prawidłowość wyboru podłoża roślinnego i zasięgu roślin. Technologia tworzenia zielonego dachu z wykorzystaniem krajowych materiałów budowlanych jest bardziej ekonomiczna w porównaniu z podobną niemiecką.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.