Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykonawca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na podstawie preferencji organów zarządzających ruchem autorzy przeanalizowali problem decyzyjny polegający na wyborze wariantu czasowej organizacji ruchu w przypadku, gdy technologia robót drogowych umożliwia wykonanie ich połówkowo lub przy całkowitym zamknięciu ulicy. Analizę wykonano za pomocą metody hierarchicznej AHP. Preferencje organów zarządzających ruchem porównano z preferencjami wykonawców działających w branży drogowej.
EN
Base on the preferences of traffic management institutions, the authors analyzed the decision problem consisting in the selection of the variant of temporary traffic organization in the case when road works technology enables their execution in half or with complete street closure. The analyze was performed by using the Analytical Hierarchy Process. The preferences of traffic management bodies were compared with the preferences of contractors operating in the road engineering.
PL
W artykule opisane zostały obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z przetargu, z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Uwagę zwrócono na fakultatywną przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Zamawiający, aby móc z niej skorzystać, musi zawrzeć w umowie z wykonawcą odpowiednią klauzulę, przewidującą możliwość rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, co jest powszechną praktyką na polskim rynku zamówień publicznych. W przypadku jednak zawarcia takiej klauzuli zamawiający jest zobowiązany do jej zastosowania w razie spełnienia przesłanki. W artykule opisana została również instytucja samooczyszczania (self-cleaning), wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. Procedura samooczyszczania może zapewnić ochronę wykonawcy przed wykluczeniem z przyszłych przetargów. Aby skorzystać z self-cleaningu wykonawca musi jednak przyznać, że przyczyna niewykonania lub nienależytego wykonania umowy leży po jego stronie.
EN
: The article describes obligatory and optional grounds for excluding a contractor on the basis of Polish Public Procurement Law, taking into account the jurisprudence and views of the doctrine. The attention is paid to the optional ground based on art. 24 sec. 5 point 4 of the Polish Act of January 29, 2004, Public Procurement Law, according to which the contracting authority may exclude from the procurement procedure contractors who, for reasons attributable to them, failed to perform or to a signifi cant extent improperly performed a prior public procurement contract or concession contract concluded with the contracting authority, which led to termination or awarding compensation. In order to be able to use the institution, the contracting party must include an appropriate clause in the contract, providing for the possibility of terminating the contract or awarding damages due to contractor’s non-performance or improper performance of the contract, which is a common practice on the Polish public procurement market. However, in the event of such a clause, the contracting authority is obliged to apply it if the condition is met. The article also describes the self-cleaning institution, derived from art. 57 sec. 6 of Directive 2014/24/EU. The self-cleaning procedure can protect the contractor from being excluded from future tenders. However, In order to take advantage of self-cleaning, the contractor has to admit that non-performance or improper performance of the contract is their fault.
3
Content available remote Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19
PL
W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ustawodawca polski dostrzegł konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na gospodarkę. Ustawodawca w 2020 roku wprowadził wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin, w tym prawa zamówień publicznych. Regulacje te potocznie określa się mianem tarcz antykryzysowych. Z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych istotnym elementem są nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. Kolejne regulacje obejmowały dalsze zmiany zarówno w zakresie umów o zamówienia, jak i samego udzielania zamówień oraz przepisów, które wpływały na kondycję finansową wykonawców, w tym ich płynność finansową.
EN
Due to the risk of spreading SARS CoV-2 virus infections, the Polish legislator noticed the need to introduce special solutions that would allow taking actions to minimize the negative impact on the economy. In 2020, the legislator introduced a number of legal regulations in many areas, including public procurement law. From the point of view of entities obliged to apply the public procurement law, an important element is the new provisions on awarding public contracts and performing public procurement contracts. Subsequent regulations included further changes in terms of both procurement contracts and the awarding of contracts as well as provisions that affected the financial condition of contractors, including their financial liquidity.
PL
W artykule przeanalizowano wyniki badań ankietowych dotyczących identyfikacji przyczyn strat w przedsięwzięciach budowlanych wśród wykonawców działających w branży drogowej. Badania zostały przeprowadzone w celu wspomagania zarządzania ryzykiem w podejmowaniu się realizacji kontraktów budowlanych. Wyniki badań są istotne dla przedsiębiorców, którym mogą ułatwić podejmowanie działań zapobiegawczych zmniejszających ryzyko powstawania strat oraz będą wykorzystane do budowy komputerowego systemu doradczego wspomagającego ocenę postępowań na roboty budowlane.
EN
The paper analyses the results of research conducted among contractors operating in the road engineering regarding risk factors for losses. The research was conducted to support the identification of risk factors in managing the implementation of construction contracts in the road industry. Getting to know them can help to prevent the risk of loss.
5
Content available remote Wady projektowe
PL
Skutkiem ujawnienia się wad projektowych w procesie budowlanym, oprócz nieterminowego wykonania inwestycji, potencjalnej konieczności wykonania prac dodatkowych i uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy, może być również dochodzenie roszczeń ze strony wykonawcy o odszkodowanie za szkody, jakie poniósł na skutek ujawnienia się wad projektowych i konsekwencji z tym związanych.
6
PL
Niedopuszczalne jest przeniesienie odpowiedzialności za konsekwencje wad projektowych z inwestora na wykonawcę. Nie można przyjąć, że wykonawca, na gruncie umowy o roboty budowlane, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za konsekwencje nienależytego wykonania obowiązków, jakie zobowiązany jest spełnić inwestor. Nie ponosi on też odpowiedzialności za konsekwencje wad dokumentacji projektowej.
EN
It is unacceptable to transfer responsibility for the consequences of design flaws from the investor to the contractor. It can not be assumed that the contractor, on the basis of a construction contract, assumes responsibility for the consequences of improper performance of obligations that the investor must meet. The Contractor is not responsible for the consequences of defects in the project documentation.
7
Content available remote Cena czyni cuda na dachach
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na sytuację generalnych wykonawców i podwykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r. spowodowała zmianę metody poboru VAT i obciążenie obowiązkiem zapłaty VAT usługobiorcy, na rzecz którego dokonywana jest usługa objęta tym mechanizmem.
EN
This article discusses the impact of reverse charge on VAT on general contractor and subcontractor's situation in the construction industry. The change of regulations from January 1, 2017 resulted in a change of the method of VAT collection and the obligation to pay VAT by the recipient of the construction services.
PL
W artykule przeanalizowano specyfikę projektu budowlanego zarządzanego zgodnie z procedurami FIDIC i określono słabe i mocne strony tych warunków kontraktowych. Badaniom ankietowym poddano pracowników zajmujących w Polsce kierownicze stanowiska w jednej z czołowych firm budowlanych obecnej na krajowym rynku. Firma ta ze względu na specyfikę prac przy realizacji projektów korzysta z tzw. czerwonej książki FIDIC. W ankiecie przeanalizowano wpływ procedur FIDIC na czas trwania projektu, jakość prac budowlanych, sprawność zarządzania projektami oraz efektywność rozstrzygania roszczeń. Zebrane informacjie wskazują, że w przypadku realizacji typowych obiektów inżynierskich zalety przewyższają wady, a warunki kontraktowe FIDIC sprzyjają efektywnemu prowadzeniu inwestycji i co najważniejsze pozwalają uzyskać bardzo dobrą jakość prowadzonych prac.
EN
In the paper, the analysis of the specifics of the construction project managed by FIDIC procedures were conducted. On basis of surveys, the awareness of strengths and weaknesses of contract conditions was assessed. The respondents of surveys were a group of employees in management positions in Poland from one of the leading construction company on both Polish and other European markets. The company in view of the specific nature of standardisation work on a implementation project used the „Red Book”. In questionnaire, the impact of FIDIC procedures on project duration, the quality of construction works, the efficiency of project management and the effectiveness of the settlement of disputes, have been analyzed. The information collected indicates that in case of implementation of standards construction works – the advantages outweigh the drawbacks of this system. Moreover, the FIDIC contract conditions encourage efficient of facilitate investment and give a more efficient quality of construction works.
PL
Odpowiednia selekcja przetargów, do których startuje przedsiębiorstwo budowlane, jest ważna w aspekcie jego wyników finansowych oraz kreowania jego pozycji na rynku. Aby pomóc wykonawcy, opracowuje się modele wspomagające podejmowanie przez niego decyzji. W artykule zaproponowano model klasyfikacyjny, który generuje odpowiedź w formie zalecenia przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału. Do budowy modelu wykorzystano liniową analizę dyskryminacyjną oraz bazę danych z 88 przetargów, w których brali udział wykonawcy uczestniczący w badaniach. Model osiągnął dobrą jakość działania i prawidłowo sklasyfikował 86,36% przypadków, a pole pod krzywą ROC (współczynnik AUC) wyniosło 0,92057. Świadczy to o możliwości wykorzystania go w praktyce.
EN
An appropriate selection of tenders in which a company wishes to participate is vital for the business’s market position. To enhance the decision making process and increase its effectiveness, models facilitating the process have been developed. The present paper proposes a bidding model based on a linear discriminant analysis. The proposed classifying model generates the answer in the form of a recommendation for joininga tender or resigning from it. The construction of the model involved a database consisting of 88 evaluated tenders that the contractors taking part in the study participated in. The model was successful in correctly classifying 86,36% of cases, and the area below the ROC curve (the AUC index) amounted to 0,92057. The results obtained prove that the model can be implemented in practice.
13
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu współpracy partnerskiej w przedsięwzięciach budowlanych, zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami lub podwykonawcami, projektantem, dostawcami i inwestorem. Ocenie poddawano łącznie 18 parametrów relacji partnerskich przypisanych poszczególnym uczestnikom przedsięwzięcia, z którymi zarządzający podejmuje współpracę. Wszystkim tym parametrom przypisano wagi. W tym celu wykorzystano część algorytmu metody AHP w formie rozmytej. Podobnie określone zostały wagi współpracy z poszczególnymi uczestnikami przedsięwzięcia w odniesieniu do współpracy partnerskiej jako całości. W wyniku analizy eksperckiej ocenianym parametrom relacji partnerskich przypisano wskaźniki mierzalne. W artykule zaprezentowano przykład oceny współpracy partnerskiej z wykonawcami w przedsięwzięciu budowlanym.
EN
The article presents a method for assessing the level of partnering cooperation in construction projects, between the project manager and contractors or subcontractors, designer, suppliers and investors. 18 partnering relation parameters are assessed. These parameters are assigned to individual project participants, with whom the manager cooperates. For specific partnering relation parameters, weights have been determined. For this purpose a part of the fuzzy AHP algorithm has been used. Similarly weights of cooperation with the individual project participants in relation to the partnering cooperation as a whole have been determined. As a result of the expert analysis measurable indicators have been selected for the parameters. The article presents an example showing the process of assessing the partnering cooperation with contractors in the construction project.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie koncepcji Building Information Modelling (BIM) przez wybranego wykonawcę w projektach robót inżynieryjnych. Na podstawie analizy projektów realizowanych w latach 2005 – 2016 przez wykonawcę oraz wywiadów przeprowadzonych z pracownikami zidentyfikowano oraz opisano korzyści ze stosowania BIM, które umożliwiają wprowadzanie i analizę informacji dotyczących: kontroli projektu inwestycyjnego; wyszukiwania niezgodności projektowych; kolizji; koordynacji i przekazywania informacji każdemu uczestnikowi i interesariuszowi procesu w czasie rzeczywistym; szybkiego przewidywania konsekwencji zmian w projekcie; analizy bezpieczeństwa prac na budowie; precyzji, wydajności i jakości wykonywanych prac. Wskazano zalety wykorzystania technologii BIM na poszczególnych etapach życia projektu oraz ograniczenia, które zdaniem menedżerów udzielających wywiadów mogą hamować w najbliższym czasie rozwój tej metody.
EN
In the article, a study has been presented, which concerns the use of the BIM elements by a chosen contractor. Based on the analysis of various projects executed by the contractor during the years 2005 – 2016, as well as based on in-depth interviews carried out with the contractor’s employees benefits have been identified and described that are created as a result of using the BIM tools. Those tools allow for the introduction and analysis of information in the range of: detection of collisions; the coordination and forwarding of information to every participant of the process in real time; fast forecasting of the consequences of project changes; analysis of construction site safety; support of the efficiency and quality of the executed works. Benefits have been pointed out of the contractors use of the BIM technologies during specific stages of the project’s lifecurve and the limitations of introducing BIM have been presented, which, according to the managers giving the interviews, can suppress the development of this method in the near future.
16
Content available remote Jak ma postąpić wykonawca, jeśli nie jest w stanie uzyskać referencji?
PL
Wykonawca nie zawsze jest w stanie uzyskać referencje od zamawiającego lub prywatnego kontrahenta. Ten drugi czasem uchyla się od uczynienia takiej grzeczności, co może też wynikać z faktu, że na co dzień jest po prostu przedsiębiorcą konkurencyjnym. Zaniechanie podmiotów trzecich nie może jednak uniemożliwiać wykonawcy wylegitymowania się swoim doświadczeniem w celu uzyskania zamówienia publicznego.
PL
Umowa o podwykonawstwo – to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo jest umową odrębną. Odrębność tej umowy przejawia się przede wszystkim w tym, że posiada formę, treści zobowiązania oraz skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Umowa o podwykonawstwo jest umową, którą reguluje przede wszystkim prawo zamówień publicznych. Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest powstanie po jego stronie ustawowej, solidarnej odpowiedzialności za cudzy (tj. wykonawcy) dług.
PL
To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w branży gospodarki odpadami.
PL
Omówiono i przeanalizowano niektóre działania podejmowane przez zamawiających publicznych, stanowiące próbę przetransferowania na wykonawców ryzyka o różnym charakterze oraz przeniesienia odpowiedzialności w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej.
EN
The article presents and analyzes some actions taken by contracting authorities in public procurement that an attempt to transfer risk of various types to contractors and to transfer responsibility of the preparation and implementation of the construction project.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.