Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Z punktu widzenia pasażera kluczowym elementem mającym wpływ na wybór środka transportu jest czas podróży. Czas podróży jest pochodną rzeczywistej prędkości, jaka jest osiągana na danej trasie. Z różnych przyczyn kształtowania się sieci kolejowej, historycznych, ruchowych i handlowych, trasy pociągów nie przebiegają prostoliniowo pomiędzy punktem wyjściowym a celem podróży. Powoduje to wydłużenie trasy pociągu i ma wpływ na zmniejszenie rzeczywistej efektywnej prędkości pociągu, co przekłada się na wydłużenie czasu podróży. W artykule dokonana została analiza wybranych systemów transportowych na świecie z punktu widzenia ich efektywności mierzonej efektywną prędkością handlową pociągów. Wnioski z tych analiz mogą wykorzystywane przy planowaniu restrukturyzacji istniejących systemów transportowych oraz budowy nowych.
EN
This is a speed survey of 150 train links selected from almost every country in world where railway passenger service exists, being it a network or a single line. Speed shown in Table 1 is related to direct geographical distance between origin and destination, and the resulting velocity is called „effective speed” (prędkość efektywna). It is believed to be justified by possible air competition, as cases were intentionally selected only of they refer to a distance range in the area of 500 km. This was reasonably adjusted to the geographical scale of a country – e.g. Israel or Ireland have it shorter, while Kazakhstan – longer. It is also deemed 500 km is probably on one hand the longest for a one-day trip to be served by railway (with 160 km as effective speed), and on the other a relatively common intercity distance for many non-European countries. Effective speed also shows the technological and operational skill of the railway in the same time as the maturity of its network of lines. For the core of Europe proper, as this table shows, it is still the unachieved challenge to superimpose genuine high speed on the local railway networks, even if they have had a substantial high-speed element already present for decades. It is suggested that in the pursue of remedy, it may be worth to look at Chinese experience. There is a strong need to rejuvenate the pace of the continent’s integration if transport is to become more ‘sustainable’ and Europe to remain an important element in the changing world. Great role can be placed on the overnight sleeper services able to serve distances in the range of 1 000 km already at classic mainline speeds. When high speed could once be involved, the range would grow to 2 250 km, virtually covering the whole continent. This paper also aims to analyze the role of elongation in design and practice as well as its impact on effective speed. And, last but not least, it was written to show the current state of the railway worldwide, the state extremely uneven after half a century of car and air domination and, as it is believed, at the threshold of the second era of railway growth.
PL
Inicjatywa zbudowania nowego lotniska pod Warszawą, zdolnego obsłużyć rosnący ruch lotniczy w dającej się przewidzieć przyszłości, jest wyjątkową szansą zintegrowania terminali pasażerskich z siecią kolejową na skalę bez precedensu na świecie. Dzieje się tak ze względu na planowane położenie kompleksu na skrzyżowaniu dawno projektowanych linii KDP, które pojmuje się jako szkielet systemu pociągów dalekobieżnych w Polsce. Jedna z tych linii (CMK) częściowo istnieje i oczekuje na modernizację, podczas gdy pozostałe wymagają budowy w zupełnie nowych korytarzach. Połączenie rozwoju systemu kolejowego z nowym węzłem lotniczym umożliwia całodzienną obsługę prawie wszystkich regionów (a później niektórych obszarów za granicą), bez wydłużania przebiegów pociągów, czasów przejazdu i sztucznego zwiększania liczby kursów. W ten sposób integracja lotniczo-kolejowa może się odbyć jako istotny dodatek do, i tak niezbędnego, procesu roz budowy kolei. Ten artykuł zawiera propozycję modelu organizacji obsługi pociągami dalekobieżnymi na dwóch możliwych etapach budowy sieci, z odniesieniem do przestrzennego ukształtowania węzła i samego lotniska. Zaznacza się jednak, że w niniejszym tekście nie został podjęty temat obsługi aglomeracyjnej.
EN
The initiative to construct a new airport near Warsaw i able to handle growing air traffic in the foreseeable future is the unique opportunity to integrate its passenger terminals with railway network on a scale unprecedented anywhere else. This is due to the planned location of the complex at the intersection of the long-planned HS Lines supposed to become the framework of long distance train service in Poland. Of these lines one partly exists (the CMK) and awaits upgrading, while the rest require construction in completely new alignments. Combination of rail network expansion with the new air hub is capable of providing all-day service to almost all regions of the country (and later some areas also beyond it), without extending intercity train routes, journey times and increasing number of services artificially. Thus, the air-rail integration can take place as an essential addition to the overall process of railway modernization, which should proceed anyway. This article contains a proposal of a preliminary model how to organize long-distance train movements at two stages of possible railway construction, with reference to physical layout of the junction and the airport proper. It should be noted; however, the text does not discuss the problems of local city-airport links.
3
Content available remote Doświadczalne przemysłowe cynkowanie wyrobów stalowych nowymi stopami cynku
PL
Główne zastosowanie cynku (ok. 50%) ma miejsce w przemyśle cynkowniczym i wynika m.in. z położenia cynku w szeregu napięciowym metali. Cynk jest bowiem korzystnie bardziej elektroujemny od żelaza. Powłoka cynkowa przedłuża żywotność wyrobów stalowych, oszczędzając tym samym znaczne ilości energii potrzebnej do ich wytworzenia. Chroni wyrób stalowy nawet wtedy, gdy zostanie lokalnie uszkodzona. Ulega wtedy postępującej destrukcji, ale chroni przed korozją powierzchnię stalową jeszcze przez pewien czas.
EN
In the paper, the results of experimental industrial trials of the production of innovative zinc alloys WEGAL-02Mn and WEGAL-CuTi, and experimental batch hot-dip galvanizing of products made of reactive steel by these alloys are presented. The freezing temperature of the new alloys was determined by thermal analysis in the solidification process. The microstructure, fracture microstructure and hardness of the alloys were examined. The positive impact of the designed chemical compositions of the alloys on the thickness and properties of the zinc coating was confirmed. In the process of preparing steel products for experimental galvanizing, a new GALTOP flux was used. In the new chemical composition of the flux the content of ammonium chloride was reduced considerably, even to its total removal. The industrial trials were carried out for different steel products included in the GAL company production schedule.
PL
W artykule przedstawiono szereg różnorodnych zastosowań poliamidów w różnych gałęziach przemysłu skórzanego i obuwniczego. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66, ale także poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów oraz tzw. poliamidów tłuszczowych.
EN
The article presents a variety of polyamide applications in the leather and footwear industries. The information presented was mainly about PA6 and PA66 polyamides, which are still dominant in the market, but also long chain polyamides, aromatic polyamides and biopolymers, and so on fatty polyamides.
5
Content available Integracja lotnisk z kolejami dużych prędkości
PL
Od otwarcia połączenia linią kolei miejskiej lotniska Cleveland ze śródmieściem (1968 r.) – pierwszej „integracji kolejowo-lotniczej” po II wojnie światowej – mija półwiecze. O modelowych rozwiązaniach istniejących na początku naszego wieku pisano już na tych łamach w 2003 r. [24]. Dzisiaj lista takich lotnisk wydłużyła się już do kilkuset pozycji, a dwie ostatnie dekady zanotowały ich szczególnie lawinowy przyrost. W większości są to jednak powiązania z systemami metra, kolei aglomeracyjnych, a niekiedy też tramwajów. Mimo, że powiązania z sieciami kolei dalekobieżnych stanowią niewielką część tych przypadków, warto im się przyjrzeć bliżej – bo są one bardzo znaczące. W ich grupie jeszcze bardziej wyjątkowe są przypadki powiązania z siecią kolei dużych prędkości (KDP), realizowane przez linie dużych prędkości albo przez współpracujące z nimi linie klasyczne, którymi jeżdżą pociągi dużych prędkości. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Will people come to the railway regardless of station location or should rather the railway come to where people are? The pursue for central locations for stations was probably the most characteristic feature of Victorian railways urging them to cover huge costs of inner city lots and approaches. It has been often stressed the station has changed it character becoming far more than the pure transport node. The evolution towards a retail and service centre was possible thanks to its inner city location [1]. Recent developments in some countries with most advanced railway systems show that modern stations are often neither central nor even easily accessible. The time gained on quick train travel and lack of check in times is then lost by most customers on long access travels. Also the overall comfort of train travel is thus reduced even if the long journey to the station can be made by metro. Are these good circumstances to turn the railway into most favourite form of travel?
7
Content available remote Powłoka cynkowa na zgrzewanych kształtownikach stalowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące ochrony antykorozyjnej wyrobów stalowych w postaci powłoki cynkowej nałożonej w procesie jednostkowego lub ciągłego cynkowania zanurzeniowego. Zwrócono uwagę, że ochrona przed korozją jest równoznaczna z ochroną środowiska naturalnego.
EN
In the paper, basic information on hot-dip galvanizing zinc coating (batch and continuous process) as an anticorrosive protection of steel products is presented. It highlights that anticorrosive protection is equal to environmental protection at the same time. The hot-dip galvanized welded rectangular structural tube demonstrating incorrect coating structure along the outside weld was examined. It was determined that the outside coating has elevations of different size caused by irregular, excessive growth of ]-phase only on the weld. Besides, in the weld area, steel renewed crystallization conditions result in larger grains growth than in the initial material. This crystallization is accompanied by renewed alloying agents microsegregation including silicon and phosphorus. The investigated zinc coating structure in this area is well-known and is characteristic for reactive steels exhibiting e.g. the Sandelin effect. In the paper, measures allowing to eliminate the coating defects with unchanged welded rectangular structural tubing manufacturing technology have been presented.
PL
Zaprezentowano wyniki jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% i udziałem miedzi oraz tytanu (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2CuTi). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 600 s. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę utworzonej powłoki na każdej badanej stali. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastycznośći estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.
EN
The paper presents the results of batch hot dip galvanizing of low-silicon (08X) and reactive (S235JRG2) steel samples in the bath of WEGAL alloy without addition of tin, increased content of manganese and addition of copper and titanium (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2CuTi). The microstructure of the examined alloy was presented including the phases determination. The solidus of the new alloy was determined by thermal analysis in the solidification process. The hot dip galvanizing was carried out at temperature of 445°C with retention time of 600 s. The microstructure and thickness of coating on both steel grades were examined. The coating adhesion and plasticity were examined in bending test of coated samples on a steel mandrel (radius of 5 mm and angle of 180°). The outside bend edges were visually evaluated. The coatings showed good plasticity and aesthetic appearance. The achieved results confirmed that coating growth kinetics depends mainly on dominant part of bath chemical composition.
PL
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został utworzony w 1976 r. We współpracy z innymi instytutami realizuje badania w takich dziedzinach jak: fizyka gorącej plazmy, synteza (fuzja) jądrowa, oddziaływania laser-materia i zastosowania plazmy. Instytut jest nadzorowany przez Ministerstwo Energii, jednak jego działalność dofinansowywana jest z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach dotacji statutowej i grantów badawczych. W Instytucie jest zatrudnionych 85 pracowników, w tym 45 naukowców. Od września 2010 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. Andrzej Gałkowski. Od wielu lat IFPiLM organizuje każdego roku przemiennie dwa ważne spotkania międzynarodowe: konferencję PLASMA - International Conference on Research and Applications of Plasmas i Letnią Szkołę w Kudowie-Zdroju „Kudowa Summer School towards Fusion Energy”. Polski program fuzji jądrowej jest od roku 2005 częścią europejskiego programu EURATOM, który od roku 2014 koordynowany jest przez europejskie konsorcjum EUROfusion. IFPiLM koordynuje wszystkie badania fuzyjne w Polsce na podstawie decyzji MNiSW przewodnicząc krajowemu konsorcjum Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne. Poza tym, w IFPiLM utworzony został Krajowy Punkt Kontaktowy EURATOM- -Fusion. Projekty EUROfusion realizowane w Instytucie obejmują przygotowywanie diagnostyk dla tokamaków JET i WEST oraz stellaratora W7-X, a także opracowywanie i stosowanie kodów numerycznych do analizy działania tokamaków (w tym przyszłego tokamaka-reaktora DEMO). Instytut wspólnie z Politechniką Warszawską prowadzi badania w zakresie technologii fuzyjnych (usuwanie kodepozytu z elementów komory tokamaka, erozja powierzchni materiałów, pył w komorze tokamaka). Zespoły naukowe w IFPiLM uczestniczą też w innych projektach europejskich niedotyczących fuzji w tokamakach i stellaratorach. Wieloletnie badania plazmy produkowanej laserem i fuzji laserowej, głównie objęte projektami HiPER i LaserLab-Europe, są realizowane wspólnie z innymi zespołami, przede wszystkim w Ośrodku Badawczym PALS w Czechach. Ponadto, w Instytucie działa Międzynarodowe Centrum Plazmy Namagnesowanej utworzone pod auspicjami UNESCO koordynujące badania w układzie plasma focus PF1000U. Te prace są dofinansowywane w ramach projektów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych w IFPiLM testowana jest odporność różnych urządzeń technicznych na skutki działania wyładowań piorunowych. Z kolei w utworzonym w IFPiLM w 2013 r. laboratorium plazmowych silników satelitarnych są opracowywane i testowane prototypy takich silników.
EN
The IPPLM, established in 1976, currently carries out research and co-operates with other institutes in fields such as: pulsed high temperature plasmas, thermonuclear fusion, laser-matter interactions and plasma applications. The Institute is subordinated to the Ministry of Energy, however continuous financial support has been granted by the Ministry of Science and Higher Education (MSHE). The Institute employs 85 persons including 45 scientists. Dr. Andrzej Gałkowski has been a director of the Institute since September 2010. As a flagship event, the IPPLM organizes international “Kudowa Summer School towards Fusion Energy” in Kudowa Zdrój (Poland) biennially, alternating with International Conference on Research and Applications of Plasmas (PLASMA), which is focused on presenting various aspects of plasma physics applications and fusion energy. Since 2005, Polish fusion programme has been the part of the European fusion programme coordinated by EUROfusion consortium. The IPPLM is an entity which is authorized by the MSHE to coordinate all the fusion research in Poland acting as National Contact Point EURATOM-Fusion. The Polish fusion programme comprises institutions that form the national consortium known as New Energy Technologies (CeNTE). During last years of international cooperation the scientists from IPPLM have developed components and diagnostics for tokamaks JET and WEST and for stellarator W7- X, as well as codes for fusion devices including DEMO. Involving various partners such as Warsaw University of Technology, the Institute carries out research related to fusion technology, namely fuel removal, dust, chemical erosion. It is worth mentioning that, the scientists from IPPLM participate in other European projects related to plasma produced by lasers and laser fusion. Researchers accomplish their experiments mainly within HiPER and LaserLab-Europe projects in close collaboration with foreign teams in PALS Research Centre situated in Prague in Czech Republic. Besides that, the Institute hosts an International Centre for Dense Magnetised Plasmas (ICDMP), which coordinates studies of plasma physics and application of plasma focus (PF1000U) device. These activities are realized within projects co-financed by International Atomic Energy Agency in Vienna. In addition, the existence of PLaNS laboratory at IPPLM brings to the institute theoretical and experimental knowledge on plasma propulsion for satellites. The team working in that field carries out successful experiments in collaboration with a large European research network. Last but not least, the Lightning Tests Laboratory in the IPPLM-conducts research on the resistance of the various devices against the lighting interaction.
PL
Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 10 min. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę nałożonej powłoki na każdą badaną stal. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastyczność i estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.
EN
The results of hot-dip galvanizing of low-silicon steel (08X grade) and reactive steel (S235JRG2 grade) samples in zinc bath made of tin-free WEGAL alloy with manganese content increased to 0.2% (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2) have been presented. The researched WEGAL alloy microstructure and phase composition were shown. Its melting point was determined basing on thermal analysis of solidification. Galvanizing tests were performed at the temperature of 445°C, with retention time – 10 min. Analysis of tests results comprised assessment of coatings microstructure and thickness. The manual bending tests of galvanized samples on steel mandrel (angle 180°, radius 5 mm) were carried out with visual evaluation of samples outside edges. Obtained coatings were characterized by good plasticity and aesthetical appearance. The importance of zinc bath composition on coating growth kinetics has been demonstrated.
12
Content available The Polyamide Market
EN
This article presents changes that have occurred in recent years on the market for polyamides (PA). Attention is given to the various factors which brought about the changes. Demand and production figures are shown and the biggest players in production and commerce are indicated. The share of polyamides is compared with other polymers, and the demand for polyamide resins from various segments of industry is enumerated. Various figures characterizing the market are quoted. While stability is observed in the production segment of classical polyamide fibres, much attention is given to the dynamic growth in the sector of polyamide resins. Impressive changes both in quality and quantity are taking place in the consumption of PA resins in many industry branches: the car industry, electrical and electronic appliances, civil engineering, packaging, and many others. Examples are given in the article of modern solutions and products put on the market as a result of close cooperation between R&D centers, industry and consumers. Most of the information contained herein is concerned with classical polyamides i.e. PA6 and PA66, yet other polyamides like aromatic-, long-chain-, and bio-polyamides are also highlighted.
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w okresie ostatnich lat na rynku poliamidów. Zwrócono uwagę na szereg czynników wpływających na te zmiany. Przedstawiono dane dotyczące wielkości zapotrzebowania, produkcji oraz wymieniono najpoważniejszych, światowych producentów poliamidów. Porównano udziały poliamidów w stosunku do innych polimerów w produkcji włókien i tworzyw oraz zestawiono procentowe udziały w zapotrzebowaniu poszczególnych gałęzi gospodarki na tworzywa poliamidowe. Podano także szereg informacji liczbowych dotyczących tego rynku. Przy dość stabilnej sytuacji dotyczącej klasycznej produkcji różnego włókien poliamidowych, dużo miejsca poświęcono prężnie rozwijającemu się rynkowi tworzyw poliamidowych. Dotyczy to zmian zarówno ilościowych jak i jakościowych w bardzo wielu dziedzinach w takich jak motoryzacja, przemysł elektryczny, przemysł elektroniczny, opakowania, budownictwo i w wielu innych. Opisano w artykule szereg nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych na rynek oraz nowe produkty powstające w wyniku dobrej współpracy między ośrodkami badawczymi, a odbiorcami. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66. Ponadto zawarto także szereg informacji dotyczących poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów.
13
Content available remote Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stopu WEGAL
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.
EN
The results obtained during two years of a research work on the industrial-scale batch hot-dip galvanizing of steel samples made from three steel grades: 08X, 55 and St3S, have been summarized. Comparison between thicknesses of the coatings obtained using galvanizing baths from the WEGAL alloy and from pure zinc has been made. The results indicate that the WEGAL zinc alloy efficiently contributes to the reduction of the thickness of coatings on reactive steels and improves their quality.
PL
W artykule określono strukturę i właściwości powłok cynkowych, takich jak: grubość, plastyczność w próbie zginania oraz ocenę wyglądu zewnętrznego. Badania dotyczyły jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych (08X) w kąpielach o zmiennej ilości manganu w zakresie od 0 do 1 %. Otrzymano równomierne, jasne, gładkie i błyszczące powłoki. Ich grubość rośnie wraz ze wzrostem ilości Mn w kąpieli cynkowej. Niewielkie zmiany grubości powłoki mają miejsce tylko przy wzroście ilości Mn do zawartości 0,2 %. Największy przyrost grubości powłoki występuje po 5 min cynkowania. W próbie zginania ocynkowanych próbek dominuje gładki wygląd powłok na krawędzi zginania. Pęknięcia powłoki po zgięciu występują przy zastosowaniu 1 % dodatku Mn, począwszy od 3. poprzez 5 i 10 min cynkowania. Badane powłoki mają korzystną, wielowarstwową budowę. Obecnie stosowany w przemyśle stop cynku WEGAL, zawierający 0,1 % Mn, można korzystnie wzbogacić do zawartości nominalnej 0,2 % Mn.
EN
In this work, structure and properties of zinc coatings, such as thickness, plasticity in the bend test and an external appearance, have been determined. The tests were made with hot-dip galvanizing of steel samples (08X) in the baths containing different amounts of manganese: from 0 to 1 %. The formed zinc coatings were even, light, smooth and bright. Their thicknesses increased with the increase of Mn concentration. Minor changes in thickness of the coatings were observed only at the increase of Mn content up to 0.2 %. The greatest increase in coating thickness took place after five minutes of galvanizing. After the bend test, bend edges of the samples were usually smooth. The cracks on the coatings on bend edges were observed in case of a bath with 1 % concentration of Mn, after 3, 5 and 10 minutes of galvanizing. The examined coatings were of a good quality multi-layered structure. The WEGAL zinc alloy containing 0.1 % Mn , which is currently applied by the industry, can be enriched by increasing Mn nominal content up to 0.2 %.
15
Content available Hala peronowa jako problem konserwatorski
PL
Fala renowacji polskich dworców kolejowych, widoczna na przestrzeni ostatnich lat, ze zrozumiałych względów dotyczy przede wszystkim budynków. Hale, a nawet wiaty peronowe, jakoś umykają uwadze, ponieważ tych pierwszych jest w Polsce bardzo mało, a i tych drugich znacznie mniej niż potrzeba. Tymczasem za granicą metalowa przeważnie konstrukcja hal peronowych stanowi ostatnio specyficzny przedmiot zabiegów konserwatorskich lub modernizacyjnych, decydujących niekiedy o charakterze całego dworca. Stanowi to zasadniczą zmianę w stosunki do praktyki widocznej w większej części XX w., kiedy to hale dość powszechnie zamieniano na indywidualne zadaszenia peronów. Praktyka ta była szczególnie powszechna w niektórych krajach (Belgia, Włochy, Stany Zjednoczone), chociaż gdzie indziej mogła prawie nie występować (Niemcy).
16
Content available remote Warunki poprawnego uruchomienia nowej kąpieli cynkowniczej
PL
W artykule przedstawiono syntetyczny zakres działań opisujących przygotowanie kąpieli cynkowniczej do eksploatacji w przypadku uruchomienia po raz pierwszy pieca cynkowniczego z wykorzystaniem czystych (nowych) materiałów cynkowych. Zaznaczono przebieg cyklu nagrzewania stałego wsadu podczas uruchamiania wanny cynkowniczej. Wskazano również na niebezpieczeństwo wystąpienia międzykrystalicznego pękania wanny stalowej podczas nagrzewania jej do temperatury pracy kąpieli cynkowej. Opisano również skutki błędnego postępowania podczas rozruchu nowego pieca, w którym zastosowano nowe materiały cynkowe w celu utworzenia początkowej kąpieli cynkowniczej.
EN
The concise description of a procedure for the preparation of a new galvanizing bath for an application in the case of the first start-up of a galvanizing furnace using new zinc materials has been presented. A heating cycle used during the start-up of a galvanizing bath with a solid charge has been shown. The possibility of the inter-crystalline crack of a steel bath during its heating to the temperature of a zinc bath has been emphasized. The consequences of improper handling of a new furnace during its start-up, when new zinc materials have been used to prepare an initial galvanizing bath, have been discussed.
PL
W artykule zaznaczono wszystkie dostępne sposoby ochrony stali przed korozją z udziałem cynku. W krajowym zużyciu cynku podkreślono jego wysoki (50 %) udział w przemyśle cynkowniczym. W zasadzie jest to poziom światowy w tym względzie, który wg ostatnich doniesień wynosi 52 %. Wymieniono również najpopularniejsze pięć stopów cynku stosowanych do jednostkowego cynkowania zanurzeniowego. Na tym tle przedstawiono wyniki cynkowania zanurzeniowego metodą jednostkową próbek ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości S355JR (stal reaktywna). Do cynkowania zastosowano w celu porównania dwie kąpiele ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL) oraz WEGAL z dodatkiem 0,8% Mn. Zastosowanie kąpieli wzbogaconej w udział manganu do wartości 0,8 % pozwala na uzyskanie powłok ciągłych, wielowarstwowych, gładkich, jasnych i błyszczących. Jest jednocześnie próbą określenia maksymalnej ilości manganu w kąpieli cynkowniczej. Grubość otrzymanych powłok jest porównywalna do grubości powłok nałożonych w kąpieli WEGAL o nominalnej zawartości manganu 0,1 % w czasie cynkowania do 5 min. Zastosowany dłuższy czas cynkowania (10 min), powoduje większy wzrost grubości powłoki niż to ma miejsce w przypadku zwykłego stopu WEGAL. Za zwiększoną grubość powłoki odpowiada obecność w niej mieszaniny faz Zn-Mn-Fe (η + ξ), które również zawierają dodatki niklu, cyny, aluminium i krzemu.
EN
The paper outlines all available methods for steel protection against corrosion with the use of zinc. High percentage of zinc consumption (50 %) in the Polish galvanizing industry has been emphasized. This level of consumption is similar to that on a worldwide scale which, according to recent reports, is about 52 %. The five most popular zinc alloys used for batch hotdip galvanizing have been listed. Taking into account the present state-of-the-art, the results of tests with b atch hot-dip galvanizing of the high-grade constructional steel (grade S355JR reactive steel) have been presented. The tests were made using two different types of baths: ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL), and WEGAL with 0.8 % addition of Mn. It was found that the use of manganese-enriched bath (up to 0.8 %) made it possible to obtain good-quality coatings: continuous, multilayered, smooth, bright and shiny. A maximum content of Mn in the bath was also determined. The tests showed that at the Mn content of 0.1 % and a galvanizing time of 5 minutes, the thickness of the coatings was comparable to that obtained with the use of a WEGAL bath. However, at longer time of galvanizing (10 min), an increase in the thickness of the coating was greater than in the case of the use of normal WEGAL alloy, which results from the presence of a mixture of the Zn-Mn-Fe (η + ξ) phases containing an addition of nickel, tin, aluminium and silicon.
18
PL
W 2007 roku na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi wykonane zostało „Studium rozwoju funkcjonalnego łódzkiego węzła kolejowego”, którego zadaniem była analiza i weryfikacja dotychczasowych projektów restrukturyzacji kolejowego węzła łódzkiego z oceną możliwości włączenia linii kolei dużych prędkości oraz budowy systemu kolei aglomeracyjnej dla regionu łódzkiego. W 2008 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi podjął decyzje o budowie systemu kolei aglomeracyjnej obejmującej zasięgiem miasto Łódź i sąsiednie powiaty. Budowa systemu, finansowana w części ze środków unijnych oraz własnych samorządu Województwa Łódzkiego, podzielona została na etapy. Do 2015 roku mają zostać zakupione 20 zespoły trakcyjne, wybudowane zaplecze techniczne dla nich oraz rewitalizowane linie w regionie łódzkim wraz z budową nowych i przebudową istniejących przystanków, także przy znacznym udziale samorządu. W II etapie sieć kolei aglomeracyjnej zostanie poszerzona o linię średnicową przebiegającą w tunelu pod centrum miasta. Kolej aglomeracyjna ma w założeniach stworzyć warunki do właściwej urbanizacji regionu, wskazując inwestorom i mieszkańcom główne osie urbanizacyjne ze sprawną komunikacją publiczną i tym samym przeciwdziałać chaotycznej rozbudowie osiedli bez możliwości zapewniania im sprawnej komunikacji. Wyznaczonym celem jest osiągniecie minimum od 25 do 30% udziału kolei w przewozach na głównych osiach komunikacyjnych. Czas przejazdu od granic aglomeracji do centrum Łodzi docelowo powinien ulec skróceniu co najmniej do 30 minut, a więc dwukrotnie w stosunku do stanu obecnego.
EN
„Study on the functional development of Łódź railway junction” has been prepared in 2007, by the order of the Roads and Transport Company in Łódź. The aim of the Study was to analyze and to verify previous projects of the Łódź railway junction restructuring and evaluation of assessment of possibility to include high–speed rail and construction of the agglomeration railway system for the Łódź region. In 2008 the Marshall Office in Łódź decided on the development of agglomeration railway system including the city of Łódź and neighboring poviats. Development of the system, financed partially from the European Union financial sources and own funds of the Łódź Voivodeship, has been divided for stages. By 2015 following elements of the system is to be concluded: purchase of 20 railway traction units; construction of infrastructure equipment for those units; revitalization of railway lines in the region of Łódź; rebuilding of existing stops and construction of new stops, also with significant participation of the self–government. In the 2nd stage network of the agglomeration railway will be extended with the cross–town railway line running in the tunnel under the city centre. Originally the agglomeration railway is to create conditions to appropriate urbanization of the region and to indicate to the investors and inhabitants main urbanization axis with the efficient public transport. Thus it is to counteract chaotic developments of residential areas without possibility to provide them appropriate public transport. Defined aim is at minimum 25 – 30% participation of the railway transport on the main transportation axis. Time of the transfer from the border of agglomeration to the centre of Łódź should be shortened at the minimum till 3 minutes, twice comparing to the current situation.
19
Content available Łódzka Kolej Aglomeracyjna
PL
Propozycje utworzenia systemu kolei aglomeracyjnej w regionie łódzkim pojawiły się w trakcie analiz wykonywanych dla projektów restrukturyzacji łódzkiego węzła kolejowego. W latach 2007–2008 wykonano pakiet wstępnych studiów wykonalności dla budowy nowego dworca centralnego w Łodzi oraz tunelu średnicowego pod centrum miasta. Inwestycje te były rozpatrywane od prawie 100 lat, a w 1968 r. osiągnęły fazę dojrzałego projektu. Problemy finansowe końca lat 60. XX w. uniemożliwiły jego realizację.
PL
Przedstawiono zakres prac wykonanych w IMN w ostatnim dziesięcioleciu, a dotyczących przetwórstwa cynku i ołowiu. Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego wyrobów z reaktywnych gatunków stali w kąpielach z nowych stopów cynku z dodatkami aluminium, niklu, manganu, cyny oraz antymonu. Otrzymane powłoki porównano odpowiednio z wynikami cynkowania metodą jednostkową i ciągłą w kąpielach z czystego cynku uzupełnionego jedynie aluminium. Analiza otrzymanych wyników uwzględnia najnowsze badania dotyczące mechanizmu wzrostu powłok na różnym jakościowo i ilościowo podłożu stalowym. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w tym zakresie. Niezależnie od gatunku cynkowanej reaktywnej stali uzyskano uniwersalną i oszczędną w zużycie cynku powłokę cynkową o korzystnej, wielowarstwowej budowie (metoda jednostkowa) lub jednowarstwowej (metoda ciągła), estetycznym wyglądzie i wysokiej jakości. W zakresie przetwórstwa ołowiu opracowano nową technologię wytwarzania typoszeregu stopów ołowiu w warunkach przemysłowych z przeznaczeniem do produkcji akumulatorów. Zaproponowano również zwiększenie asortymentu wytwarzanych stopów przy efektywniejszym wykorzystaniu krajowego surowca oraz wytwarzanie lepszych jakościowo wyrobów. Propozycje dotyczą także stopów stosowanych na powłoki kabli elektrycznych.
EN
The scope of work carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice over the last ten years, related to the processing of zinc and lead, has been described. Results of hot-dip galvanizing of specimens madę of reative steel grades in baths composed of new zinc alloys with an addition of aluminium, nickel, manganese, tin and antimony arę presented. The caatings obtained have been compared with those front batch and continous galvanizing conducled in pure-zinc baths, with aluminium as the only additive. Analysis of the obtained results was madę taking into account the most recent findings on the mechanism of coating growth on qualitatively and quantitatively different steel substrates. The predominant role of the chemical composition of a bath has been emphasized A universal coating was obtained at reasonably low sine consumption. which was characterized by a favorable multi-layered structure (batch method) or a single-layered structure (continous method), and it was aesthetic and of high quality independently of the grade of reactive steel subjected to galvanizing. As far as lead processing is concerned, a new technology for the fabrication of a series of lead alloys in industrial conditions. Mainly for application in the production of batteries, has been devehped. Moreover; possibilities of increasing the assortment of the alloys developed by more effective use of domestic raw materials, and of improving product quality, have been shown. Finally, new alloys for lite coating of electric cables have been proposed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.