Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 513

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logika rozmyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
Warp tensions were measured while a machine was operating on a woven cotton fabric with three different woven patterns. This study was carried out with image analysis methods using a high speed camera. Three weave pattern types: plain, twill and satin were woven on the same weaving machine, and thus it could be understood how weave pattern differences affect warp tension. Each of these three weaves was woven in three weft densities: 20, 28 and 45 wefts per cm. These fabrics were able to be made on a weaving machine with an automatic dobby. It was aimed to investigate warp tension differences for three basic weave patterns while keeping all machine settings constant. The weave settings of the dobby were changed for plain, twill and satin weaves. Warp tension calculation was based on the warp elasticity theory. Warp elasticises were measured by image processing methods in MATLAB using a high-speed camera. It was aimed to improve upon the new method of warp extension measurement of fabric when the loom is in operation. It was observed that the warp tension in plain fabric was higher than for twill and satin under the same conditions.
PL
W pracy mierzono naprężenia osnowy podczas wytwarzania tkanin bawełnianych o trzech różnych wzorach. Badanie zostało przeprowadzone metodami analizy obrazu przy użyciu kamery. Na tej samej maszynie tkano trzy rodzaje wzorów splotu: gładki, diagonalny i satynowy, dzięki czemu zbadano wpływ rodzaju splotu na napięcie osnowy. Każdy z tych trzech splotów został utkany w trzech gęstościach wątku: 20, 28 i 45 wątków/cm. Celem pracy było zbadanie różnic naprężeń osnowy dla trzech podstawowych wzorów splotów, przy jednoczesnym zachowaniu stałych ustawień maszyny. Obliczenia naprężenia osnowy oparto na teorii sprężystości osnowy. Elastyczność osnowy mierzono metodami przetwarzania obrazu w programie MATLAB przy użyciu kamery. Celem badania było ulepszenie nowej metody pomiaru wydłużenia osnowy tkaniny podczas pracy krosna. Zaobserwowano, że naprężenie osnowy w tkaninie gładkiej było wyższe niż w przypadku diagonalu i satyny w tych samych warunkach.
EN
In this paper the method of improving production control in engineer to order [ETO] small and medium sized enterprises is presented. Briefly, the strategy of Mass Customization [MC] and a concept of the hybrid MC-ETO production system are demonstrated. Thereafter, a method of choosing components for small batch manu-facturing in advance, under conditions of single unit ETO production system, with application of fuzzy logic is described. This approach can be used in ETO companies during their transition into the hybrid MC-ETO production systems. The research was done in a collaboration with experts from the real ETO pro-duction system, in Polish SME, which manufactures mechanical parts.
EN
The paper presents the design of a fuzzy controller whose task is intelligent, linguistic rule based control of thickness of the extruded polyethylene film. The structure of the fuzzy controller was developed; then, its model was built in MATLAB SIMULINK program and simulations were run to verify its performance under laboratory conditions. Based on the investigation, it can be concluded that the developed controller enables precise adjustment of polyethylene film thickness, taking into account disturbances caused by internal and external factors.
EN
The article reviews and describes the problems of the railway point heating conventional control system considering its structure, simple design, disadvantages and nonconformity. As a solution to the described problem, an innovative and advanced point heating control algorithm is proposed based on Mathlab’s Fuzzy Logic Designer module, which will allow control of heating more effectively and intellectually. The tasks for the advanced and intellectual point heating control system were set. The interdependency of different input variables and their weights of the proposed algorithm are shown and described. Conclusions show that the approach of introducing a control algorithm based on Fuzzy Logic will allow to control point heating in a more advanced and efficient way -switching on and off based on the interdependency of different weather conditions and eather forecast; the input data control system will decide automatically when to switch the heating on and off.
5
Content available remote Processing multispectral images of the surface of biotissues using fuzzy logic
EN
The method uses multispectral image segmentation based on measuring diffuse reflection coefficients at certain wavelengths of spectral channels, solving the inverse optical problem of determining the concentrations of hemoglobin destruction products in the near-surface biotissues, filtering and segmentation of the image, calculating the relative sizes of segments and determination of damages using fuzzy logic.
PL
Metoda wykorzystuje wielospektralną segmentację obrazu opartą na pomiarze współczynników odbicia rozproszonego przy określonych długościach fali kanałów widmowych, rozwiązując odwrotny problem optyczny określania stężeń produktów niszczenia hemoglobiny w biotekstach powierzchniowych, filtrowania i segmentacji obrazu, obliczania względnych rozmiarów segmentów i określanie uszkodzeń za pomocą logiki rozmytej.
EN
In this article, we consider the development of an optimal control approach based on fuzzy fractional PDμ+I controller to improve the speed error-tracking and control capability of a permanent magnet DC Motor (PMDC) driven wire-feeder systems (WFSs) of gas metal arc welding (GMAW) process. The proposed controller employs an optimized fractional-order proportional derivative + integral (PDμ+I) controller that serves to eliminate oscillations, overshoots, undershoots and steady state fluctuations of the PMDC motor and makes the wire-feeder unit (WFU) has fast and stable starting process as well as excellent dynamic characteristics. The fixed controller parameters are meta-heuristically selected via a particle swarm optimization (PSO) algorithm. Numerical simulations are performed in MATLAB/SIMULINK environment and the performance of the proposed fuzzy fractional PDμ+I controller is validated. The simulation tests clearly demonstrate the significant improvement rendered by the proposed fuzzy PDμ+I controller in the wire-feeder system's reference tracking performance, torque disturbance rejection capability and robustness against model uncertainties.
PL
Analizowano optymalne sterowanie silnikiem zDC z magnesami trwałymi wykorzystujące sterownik fuzzy PDμ+I. Silnik stosowany jest do sterowania procesem spawania. Układ sterowania wykorzystuje sterownik proporcjonalny ułamkowego rzędu i całkujący zapewniające dobrą dynamikę układu – bez oscylacji.
EN
The use of wind energy in water pumping is an economically viable and sustainable solution to rural communities without access to the electricity grid. The aim of this paper is to present a detailed modeling of the wind-powered pumping system, propose and compare some control schemes to optimize the performance of the system and enhance the quality of the generated power. The wind energy system used in this paper consists of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and static converters directly coupled to an asynchronous motor that drives a centrifugal pump. A typical control is applied to the proposed configuration for the purpose of controlling the generator to extract maximum wind power. Furthermore, four types of controllers (PI and conventional RST polynomials, adaptive RST-fuzzy and genetic algorithm are designed for the wind energy system and tested under various operating conditions.
PL
Wykorzystanie energii wiatru w pompowaniu wody jest opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla społeczności wiejskich bez dostępu do sieci elektrycznej. Celem tego artykułu jest przedstawienie szczegółowego modelowania systemu pompowania napędzanego wiatrem, zaproponowanie i porównanie niektórych schematów sterowania, aby zoptymalizować wydajność systemu i poprawić jakość generowanej mocy. System energii wiatrowej zastosowany w tym artykule składa się z synchronicznego generatora z magnesami trwałymi (PMSG) i przekształtników statycznych bezpośrednio sprzężonych z silnikiem asynchronicznym, który napędza pompę odśrodkową. Typowe sterowanie jest stosowane do proponowanej konfiguracji w celu sterowania generatorem w celu wydobycia maksymalnej energii wiatru. Ponadto cztery typy sterowników (PI i konwencjonalne wielomiany RST, adaptacyjny algorytm rozmytego RST i genetyczny) są zaprojektowane dla systemu energii wiatrowej i testowane w różnych warunkach pracy).
8
Content available remote Electromechanical positioning system with a neuro-fuzzy corrector
EN
Triple-loop elecromechanical positioning system with neuro-fuzzy corrector of position controller was developed. The structure of the neuro-fuzzy corrector has been grounded and the corrector itself has been designed. A computer Simulink model of a triple-loop two-mass positioning system has been developed. Statics and dynamics of the positioning process in a full range of reference signals and disturbances has been examined. The results of computer simulations demonstrate that the developed positioning system allows implementing optimal laws of actuator’s motion, and required positioning accuracy in a full range of reference signals and disturbances.
PL
Przedstawiono elektromechaniczny system pozycjonowania ze sterowanie wykorzystującym logikę rozmytą. Przeprowadzono symulację układu i analizę właściwości statycznych i dynamicznych. Analizowano treż wpływ zakłóceń.
9
Content available remote An analysis on induction motor reliability and lifetime estimation methods
EN
The aim of this paper is to research induction motor’s most common failures, analyze reasons and find a way to predict it. Reliability is a parameter that cannot be calculated based on induction motor parameters only. Power supply quality, detail’s defects, abnormal operation mode and other cause untimely breakings that could lead to significant losses. That is why induction motor condition monitoring is an important engineering problem that demands deep research and supervision. Due to these conditions were researched methods that allows to defining induction motor parameters and evaluate its condition.
PL
Celem artykułu jest przebadanie najczęściej spotykanych awarii silników indukcyjnych, przeanalizowanie przyczyn ich występowania oraz wypracowanie metod ich predykcji. . Niezawodność tych urządzeń nie może opierać się wyłącznie na ich parametrach. Jakość zasilania, defekty elementów, nietypowy sposób działania i inne czynniki powodują bezterminowe awarie co prowadzi do znaczących kosztów. Z tego powodu warunki monitorowania silników indukcyjnych stanowią wyzwanie dla inżynierów i wymagają poważnych badań i nadzoru. IW artykule przebadano metody, pozwalające na zdefiniowanie parametrów silnika indukcyjnego i ocenę ich odpowiedniości.
10
Content available remote Yield forecasting using artificial intelligence
EN
The article reviews and analyzes literature for application of artificial intelligence in forecasting of crop yield. Yield forecasting models were based on neural networks, fuzzy logic or hybrid solutions. When designing new yield forecasting models, analyzes of the main factors of components that are important for yield forecasting should be performed. This is to eliminate unnecessary or negligible factors for forecasting. It is also important to review the databases that will be used for forecasting. The data with unusual numerical results that differ significantly from reality should be deleted. This will improve the quality of the databases and, as a result, will give better forecasting results. In more complex cases, it would be recommended to create hybrid solutions combining neural networks and fuzzy logic to combine the advantages of both solutions.
PL
W artykule wykonano przegląd i analizę literatury dla zastosowań sztucznej inteligencji przy prognozowaniu plonów. Modele prognozowania plonów były oparte o sieci neuronowe, logikę rozmytą lub rozwiązania hybrydowe. Przy projektowaniu nowych modeli prognozowania plonów należy przeprowadzić analizy głównych składowych czynników, które są istotne dla prognozowania plonu. Ma to na celu eliminację czynników zbędnych lub mało znaczących dla prognozowania. Istotne jest również dokonanie przeglądu baz danych, które zostaną wykorzystane do prognozowania.
EN
This paper describes a shunt active power filter for compensating harmonic currents and reactive power. The shunt active power filter (SAPF) was implemented with a phase pulse modulated current control voltage source inverter. The proposed system is based on PLL synchronization with reduced fuzzy logic controller (RD-FLC). These control techniques for SAPF prove that source current is sinusoidal even when load is nonlinear. The CC-VSI inverter switching is done according to gating pulse obtained from the hysteresis controller using RD-FLC controller. The proposed system is investigated using simulation results. The effectiveness of the controller is observedin the form of total harmonic distortion, reactive power compensation and settling time of dc link voltage under non linearload condition. This technology reduced the rules of fuzzy logic controller from 49 to 37.
PL
Artykuł przedstawia wprowadzenie oraz podstawy teoretyczne teorii zbiorów rozmytych, czyli działu matematyki opracowanego do opisu danych i informacji nieprecyzyjnych i niejednoznacznych. Logika rozmyta stanowi dział tej teorii i znajduje swoje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: sterowanie, optymalizacja, wspomaganie podejmowania decyzji, diagnostyka i monitorowanie, rozpoznawanie wzorców i wielu innych. Przedstawione rozważania poszerzono również o przykładowe zastosowania logiki rozmytej, m.in. w elektrometrii i grzejnictwie, sterowaniu urządzeń chłodniczych, mechanicznych dysków twardych, przetwarzaniu obrazów i rozpoznawaniu słów.
EN
Given is an introduction and theoretical foundations of a fuzzy set theory i.e. the branch of mathematics developed for description of imprecise and ambiguous data and informations. Fuzzy logic is a subject area of this theory and is applied in such fields like control, optimization, decision making support, diagnostics and monitoring, pattern recognition and many others. Presented considerations are also extended by exemplary applications of the fuzzy logic i.a. in electrometry and heating, cooling devices control, mechanical hard disks, image processing and word recognition.
EN
In recent years, more and more renewable energy sources are connected to power system, which is enforced by law related to limiting the usage of conventional energy sources in order to reduce emissions of carbon dioxide and environmental pollution. The development of renewable energy sources infrastructure is associated with development of Smart Grid – an intelligent, integrated electricity network, in which the presence of renewable energy sources is one of the key elements. At the same time artificial intelligence is considered as a solution for solving problem with regulations in power distribution system with distributed generation and a way to support evolution of Smart Grid. In this article three kinds of intelligent computational techniques were used to operate Automatic Voltage Control relay. Comparison of these algorithms were made on the base of power flow data for nine different cases of power demand and system configuration.
EN
Recently, the reduction of fuels consumption is a global challenge, in particular for significant investments in the automotive sector, in order to optimize and control the parameters involved for the partial or total electrification of vehicles. Thereby, the energy management system remains the axis of progress for the development of fuel cell hybrid electric vehicles. The fuzzy controller has been widely adopted for energy monitoring, where the determination of its parameters is still challenging. In this work, this problem is investigated through a secondary development of a fuzzy energy monitoring system based on the Advisor platform and particle swarm optimization. The latter is used to determine, for different driving conditions, the best parameters that increase the fuel economy and reduce the battery energy use. As a result, five tuned fuzzy energy monitoring system models with five sets of parameters are obtained. Evaluation results confirm the effectiveness of this strategy, they also show slight differences between them in terms of fuel economy, battery state of charge variations, and overall system efficiency. However, the fuzzy energy monitoring system tuned under multiple conditions is the only one that can guarantee the minimum of the state of charge variations, no matter the driving conditions.
EN
The use of new technologies in modern industry improves productivity but induces complexity in the industrial system. This complexity makes it vulnerable to faults, which requires significant expense in terms of safety, reliability and availability. Indeed, a diagnostic operation is essential for the operational safety and availability of these industrial systems. This diagnostic operation is based on two important functions which are the detection and localization of anomalies, which consists to verifying the consistency of the data taken in real time from the installation with a reliable model, to ensure the good performance of the monitoring system. Hence, the diagnosis of gas turbines is a main component for making maintenance decisions for this type of machine. In this paper, the faults detection approach based on fuzzy logic is applied for the vibrations monitoring of a gas turbine, in order to monitor their operating state by including the detection and occurrence of vibration faults, thus using determined fault indicators based on the input/output variables of the examined gas turbine. In this work, the investigation results of fuzzy fault detection approach applied on gas turbine vibration are presented, based on the actual data recorded in the different gas turbine operating modes. However, analysis of the defect detection results was performed in order to determine the influence of these vibration defects on the deferent operating modes of the examined machine. This makes it possible to find the causes of failures and then to deduce the actions to follow the operational safety of the examined turbine.
16
EN
Accurate segmentation of brain tissues in magnetic resonance imaging (MRI) data plays critical role in the clinical diagnostic and treatment planning. The presence of noise and artifacts in MRI data degrades the performance of segmentation algorithms. In this view, the present study proposes a complete unsupervised clustering based multi-objective modified fuzzy c-mean (MOFCM) segmentation algorithm, which inculcates multi-objective antlion optimization (MOALO) to minimize the cluster compactness and fuzzy hyper-volume fitness functions. The output segmented image corresponds to minimum value of partition entropy in the obtained solution set. The present study integrates proposed MOFCM with a new cluster number validity index, which allows user not to provide number of segments in image as an input. The proposed MOFCM algorithm is extensively validated on seventy two synthetic images corrupted with different levels of Gaussian, Speckle and Rician noises, forty simulated BrainWeb MRI images suffered from noise and inhomogeneity, and 10 real IBSR MRI dataset of images. The results are compared with existing popular clustering based algorithms, and supervised deep learning based algorithms, i.e. UNet, SegNet and Quick- NAT. The proposed MOFCM algorithm demonstrate the superior segmentation performance in comparison to popular FCM based clustering algorithms, SegNet and UNet, whereas the segmentation results of proposed MOFCM are at par with QuickNAT.
EN
The main aspect of this research was to predict the drape parameters and describe clearly the drape phenomenon using fuzzy logic method. Forecasting features allow manufacturers to save time and improve their productivity. The bending rigidity, (in warp, weft, and skew direction), shear rigidity, and weight of fabric samples were used as the key input variables for the model, whereas drape coefficient, drape distance ratio, folds depth index, and node number were used as output/response variables. The results show that changing the values of fabric parameters significantly affected the fabric drape and a representative correlation values were found between the experimental values and those calculated by the fuzzy system.
EN
The determinants of profitability and environmental friendliness of bioconversion are noted in the paper. As one of the major factors the reduction of thermal energy costs for the fermentation of organic wastes in their utilization is proposed to take into consideration. The expediency of using renewable energy sources for thermal stabilization of the fermentation process, especially in the thermophilic mode of organic fermentation, is emphasized. The energy efficiency biogas installation with structural and technological scheme is given as an example. It receives thermal energy to increase its efficiency from a solar collector and a heat pump. It is proposed to evaluate the energy efficiency of a biogas plant taking into account the cost of bioconversion products and the costs of providing this process. A mathematical model was proposed to substantiate the environmental-economic efficiency of a biogas installation with the minimum energy costs for the thermal stabilization of the biomass fermentation process. The model is based on fuzzy set theory which uses linguistic variables. Linguistic variables take into account the influence of quantitative and qualitative factors on the objective function.
EN
This study was conducted to prepare a food susceptibility map in northwest of Hamadan Province, Iran. For this purpose, six criteria related to food (i.e., distance to discharge channel, slope (%), elevation, soil texture and land use, topographic wet index, and check dams) were chosen. Then, based on the role of these criteria on degree of food susceptibility, were weighted both in the context of inter-weighting (fuzzy logic) and outer-criteria (Interval Rough Analytic Hierarchy Process). Finally, by combining these primary weights by weight overlay method in GIS, the food susceptibility mapping was prepared in the study area. The resulted map based on K-means clustering and Silhouette function was divided into 9 clusters, whereas the lower clusters show low susceptibility to food and vice versa. To assess the accuracy of the produced map, 102 food observation points were overlaid on the clustered food susceptibility map. The results showed that among these 102 food points, 66 points are located in the clusters 8 and 9 and 3 points are located on cluster 7. These values show that the produced food susceptibility mapping has a high accuracy.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości zastosowania logiki rozmytej i systemów ekspertowych w procesie doboru najlepszej metody rozwiązania problemu rekonstrukcji rezystancji kwadratowych siatek rezystorów. Bazując na badaniach skuteczności algorytmów rekonstrukcji oraz oprogramowaniu Fuzzy Logic Toolbox opracowano system pozwalający na wskazanie najlepszej metody odtwarzania parametrów siatki w zależności od ustalonych kryteriów, takich jak np. najkrótszy czas obliczeń czy najwyższa dokładność.
EN
This paper describes simulation tests of the effectiveness of numerical algorithms for reconstruction of resistances in square resistive grids. Both metaheuristic and optimization algorithms based on defined objective function, as well as analytical algorithm is analyzed. Authors propose an application allowing to choose a best method for a given conditions, based on fuzzy logic and expert systems.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.