Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadzka przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawienie możliwości oceny uszkodzeń posadzki w postaci spękań i zarysowań przy użyciu badań nieniszczących, tj. metody impact-echo (IE) oraz radarowej (GPR).
EN
High concentration of service loads on industrial concrete floors may cause a drop in their durability and quality, and thus lead to damages. In this paper an analysis of concrete floor damages in the form of cracks using the nondestructive Impact-echo and GPR method is carried out. The results obtained in the study allowed to identify the possible reasons of the damages of the tested concrete floor.
2
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
3
Content available remote Posadzki w obiektach przemysłowych
EN
In recent years, fiber concrete industrial floors have practically replaced traditional cross-reinforced concrete slabs. The analytical calculation methods used generate too low values of internal forces compared to the more accurate methods based on FEM. Designing the plate for equivalent strength can lead to excessive scratching and damage to the top surface preventing the use of forklift trucks of the high-bay warehouse.
PL
Fibrobetonowe posadzki przemysłowe w ostatnich latach praktycznie wyparły tradycyjne krzyżowo zbrojone płyty żelbetowe. Na podstawie analitycznych metod obliczeń uzyskuje się wartości sił wewnętrznych mniejsze, niż wykorzystując metodę elementów skończonych. Projektowanie płyty na wytrzymałość równoważną może być przyczyną powstania nadmiernych zarysowań i uszkodzeń górnej powierzchni posadzki, a wskutek tego uniemożliwić stosowanie wózków widłowych do transportu.
PL
Potrzeba odprowadzania ładunków elektrostatycznych z powierzchni posadzki, czyli ochrona przed elektrycznością statyczną, występuje w pomieszczeniach, w których w wyniku prowadzonych procesów technologicznych lub magazynowania składowane są substancje łatwopalne lub wybuchowe. Zagadnienie to jest również bardzo istotne w przypadku procesów produkcyjnych, gdzie rozładowanie nagromadzonego potencjału elektrycznego może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produkowanego elementu. Posadzki antyelektrostatyczne zapewniają skuteczną ochronę przed elektrycznością statyczną i dlatego stanowią bardzo istotny element w procesie projektowania oraz realizacji obiektów przemysłowych.
EN
The need to discharge electrostatic charges from the floor surface, i.e. protection against static electricity, occurs in rooms where flammable or explosive substances are stored as a result of technological processes or storage. This issue is also very important in the case of production processes where the discharge of accumulated electrical potential can damage the manufactured element. Antistatic floors provide effective protection against static electricity and are therefore a very important element in the design and implementation of industrial facilities.
PL
W artykule przedstawiono posadzki przemysłowe poddawane zmiennym dynamicznym obciążeniom, które wpływają negatywnie na ich stan i pogłębiają degradację. Przeanalizowano dwie metody badania posadzek na ścieralność– badanie BCA oraz badanie na tarczy Boehemego – które w przybliżony sposób pokazały odporność płyty posadzki na ruch kołowy pochodzący z kół twardych, niepneumatycznych, np. od wózków transportowych. Pokazano przykład realizacji renowacji posadzki przemysłowej poprzedzonej przeprowadzeniem badań odporności na ścieranie.
EN
The article presents industrial floors subjected to variable dynamic loads, which have a negative impact on their condition and deepen degradation. Two methods of examination of abrasion floor – BCA examination and research on Boeheme disk – were analyzed, which roughly showed the resistance of the floor slab to circular motion originating from hard, non-pneumatic wheels, e.g. from transport trolleys. An example of the renovation of the industrial floor preceded by the tests of resistance to abrasion is shown.
7
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – uwagi praktyczne
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty praktyczne związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące podłoża betonowego i warunków temperaturowo-wilgotnościowych, które muszą być spełnione, aby możliwe było skuteczne aplikowanie żywic epoksydowych na powierzchnie betonowe. Zebrane informacje mogą być pomocne dla uczestników procesu inwestycyjnego przy prowadzeniu prac związanych z wykonywaniem posadzek epoksydowych.
EN
The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. What have been discussed in detail are the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process in performing of epoxy industrial floors.
PL
Posadzki przemysłowe stanowią jeden z najważniejszych niekonstrukcyjnych elementów hal magazynowych, produkcyjnych czy innych zakładów przemysłowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania, dbałość o jakość wykonania oraz późniejszą eksploatację mają ogromny wpływ na transport wewnętrzny składowanych materiałów, możliwości składowania, produkcyjne oraz ogólnoużytkowe. Ponadto muszą spełniać wymagania, stawiane na etapie projektu przez inwestora, odnośnie trwałości, nośności, płaskości (równości powierzchni) oraz odporności fizykochemicznej. Jest to bardzo ważne założenie, ze względu na fakt, iż każde uszkodzenie płyty posadzki powoduje przestoje w zakładach – co pociąga za sobą zwykle bardzo duże koszty ponoszone przez inwestora.
EN
Industrial floors are one of the most important non-structural elements of warehouses, production halls and other industrial plants. Choosing right solution, care for the quality of workmanship and subsequent operation have a huge impact on the internal transport of stored materials, storage capacity, production and general use. In addition, they must meet the requirements set at the design stage by the Investor regarding durability, load-bearing capacity, flatness (surface equality) and physico-chemical resistance. This is a very important assumption, due to the fact that any damage to the floor slab causes downtime in the plants resulting in additional costs incurred by the investor.
9
Content available remote Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych
PL
W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych. Badano zanieczyszczenia ziarnami, które w pewnych warunkach mogą powodować uszkodzenia posadzki spowodowane ich pęcznieniem. Na podstawie analizy uszkodzeń sformułowano zalecenia dotyczące ograniczenia takich uszkodzeń.
EN
The paper presents the impact of aggregate contamination on the durability of concrete floors. There were investigated grains impurities which under certain conditions cause damages to the floor surface due to their expansion. On the basis of the analysis of damages recommendations in order to limit such damages were been formulated.
11
Content available remote Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw
PL
Przy projektowaniu posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo nie można lekceważyć reaktywności alkalicznej skutkującej w polskich warunkach powstaniem odprysków. Aby jej uniknąć, należy kierować się zasadami zawartymi w raporcie AAR-7.1 oraz AAR 7.2, powstałymi w ramach europejskiego programu Partner. Zgodnie z nimi w obiektach wysokiego ryzyka S3 wymagane jest stosowanie przynajmniej jednego środka zapobiegającego reakcji alkalia-krzemionka. Ze względu na charakter niektórych polskich kruszyw, które szybko reagują, gdy młody beton jest jeszcze w pełni nasycony wodą, kategorię środowiska, w którym funkcjonuje posadzka, warto jest przyjmować jako E2 – nasycone wodą. Taki układ (obiekt wysokiego ryzyka i środowisko nasycone wodą) wymusza stosowanie jednocześnie dwóch środków zapobiegania reakcji alkalia-krzemionka. Dopiero takie postępowanie daje dużą pewność, że posadzka zostanie ochroniona przed punktowymi uszkodzeniami spowodowanymi reaktywnością alkaliczną.
EN
Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali - aggregates reactions can't be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are described AAR-7.1 and AAR-7.2 Report created by european Partner program. According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water. When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings form the alkali-silicate reaction.
12
Content available remote Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany
PL
W artykule zaproponowano dodatek naturalnej pucolany do betonów przeznaczonych na posadzki przemysłowe w postaci zeolitu o zróżnicowanym uziarnieniu. Kompozycję mieszanki betonowej oraz metodę badawczą przyjęto zgodnie z normą NO-17-A204:2015, dotyczącą nawierzchni lotniskowych. Przedstawiono porównawcze zestawienie badań charakterystyk stwardniałego betonu referencyjnego z betonem modyfikowanym zeolitem mające na celu wykazanie zmian poszczególnych cech fizycznych, mechanicznych, a także trwałości.
EN
In article proposed the addition of natural pozzolana to concretes intended for industrial floors in the form of zeolite of varied grain size. The composition of the concrete mix and the research methodology was adopted based on the standard NO-17-A204:2015 for airport pavements. A comparative comparison presented the characteristics of hardened reference concrete with zeolite modified concrete to show changes in individual physical, mechanical and durability characteristics.
13
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze
PL
W artykule omówiono wybrane problemy związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Usystematyzowano błędy możliwe do popełnienia na każdym etapie realizacji oraz scharakteryzowano przyczyny uszkodzeń posadzek żywicznych.
EN
The following paper discusses selected problems related to the performance of epoxy industrial floors. Possible mistakes at every stage of performing epoxy industrial floors were described. Their reasons were also described.
14
Content available remote Diagnostyka uszkodzeń betonowych posadzek przemysłowych metodami nieniszczącymi
PL
W artykule przedstawiono problematykę zarysowania betonowych posadzek przemysłowych, które często ujawniają się już w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót. Przebieg rys lub spękań może wskazywać przyczynę ich powstania. Podstawą do opracowania projektu naprawy i doboru odpowiednich materiałów jest przeprowadzenie inwentaryzacji zarysowań, pomiar rozwartości i głębokości, a także określenie wytrzymałości betonu. Dzięki rozwojowi metod i aparatury diagnostycznej jesteśmy w stanie określić te parametry za pomocą badań nieniszczących: wizualnych; sklerometrycznych i ultradźwiękowych; bez uszkadzania struktury posadzki.
EN
The paper presents the problems of scratching concrete industrial floors, which often appear already in the initial period of use, and even immediately after completion of works. The course of scratches or cracks may indicate the reason for their creation. The basis for the design of the repair and the selection of appropriate materials is to carry out an inventory of scratches, measure the extent and depth, as well as determine the strength of the concrete. Thanks to the development of diagnostic methods and equipment, we are able to determine these parameters by means of non-destructive tests: visual, sclerometric and ultrasonic, without damaging the floor structure.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
17
Content available remote Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z uszkodzeniami i naprawą betonowych nawierzchni przemysłowych. Omówiono nowoczesne rozwiązania stosowane w celu zapobiegania uszkodzeniom posadzek spowodowanym skurczem betonu. Szczególną uwagę poświęcono posadzkom bezspoinowym.
EN
The article presents the problems related to damage and repair of industrial concrete floors. Modern solutions used to prevent damage to floors caused by concrete shrinkage were discussed. Particular attention has been paid to jointless floors.
PL
Posadzki (podłogi przemysłowe) z betonu cementowego na gruncie zaczęto stosować w Europie powszechnie w latach 90. XX wieku. Opracowano wówczas szczegółowe procedury obliczeniowe i badawcze do procesów projektowania i wykonawstwa [4]. Mimo że upłynęło od tamtego czasu prawie 30 lat, zdarzają się ciągle awarie tych konstrukcji, a ich przyczyny rozkładają się na wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Przypadek takiej awarii opisany jest w artykule.
EN
Industrial ground floors made with the steel fibre beginning to constructed in the Europe started from the 90. years of the XX century. Prepared at that time detailed reports [4] described designing and executive problems. Nevertheless, that to this time we have 30 years good experiences in this matter often appeared emergences of this structures depend on the designers or constructor works. Known the authors an accident is described in this article.
19
Content available remote Posadzka betonowa – bezspoinowa czy tradycyjna?
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i wymagania dotyczące bezspoinowych posadzek przemysłowych wykonywanych z betonu. Scharakteryzowano najważniejsze elementy składowe technologii. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wykonania posadzki.
EN
The following paper presents the most important informations and requirements for jointless concrete industrial floors. The most important components of technology were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting floor technology.
20
Content available remote Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych
PL
Jako główne kryterium jakości betonu towarowego, produkowanego w wytwórniach betonu, przyjmowana jest jego klasa wytrzymałości. Z mieszanki betonowej może być wyprodukowany element betonowy o wytrzymałości daleko odbiegającej od sugerowanej klasy. Celem badań było określenie, w jakim stopniu założenie o jednorodności betonu w elemencie nie dotyczy przemysłowych posadzek betonowych. Badania wykonywano na odwiertach rdzeniowych, pobranych z sześciu posadzek w różnych rejonach kraju. Stosowano metodę ultradźwiękową z wykorzystaniem głowic o punktowym kontakcie z materiałem i metodę niszczącą. Badania wykazały, że wierzchnia warstwa posadzek o grubości 5 – 8 cm od powierzchni jest bardzo osłabiona. Największy niedobór wytrzymałości występuje w strefie najbardziej narażonej na obciążenia i na ścieranie. Badano posadzki utwardzane i nieutwardzane, rozwarstwione i nierozwarstwione. Wykazano, że założenie o jednorodności betonu w posadzkach jest błędne. Zaproponowano, aby jakość betonu w posadzkach była charakteryzowana nie tylko klasą, lecz także gradientem wytrzymałości. Dopuszczalny mógłby być gradient 1,0 MPa/cm.
EN
Strength class is accepted as the main criteria of quality for ready-mixed concrete produced in concrete-making plants. Using the concrete mix, a concrete element with strength considerably differing from the suggested class can be produced. The objective of the conducted tests was to determine to what extent the assumption about homogeneity of concrete in the element is not applicable to industrial concrete floors. The tests were performed on core boreholes, taken from six floors made in various regions of the country. The ultrasound method with heads ensuring spot contact with the material and destructive method were used. The tests showed that the surface layer of the floors, thickness 5-8 cm from the top, is very weakened. The biggest loss of strength occurs in the zone most exposed to loads, to abrasion. Cured and uncured, stratified and nonstratified layered floors were tested. It was proven that the assumption about homogeneity of concrete in the floors is incorrect. It was proposed that the quality of concrete in floors should be characterized not only using class but also strength gradient. Gradient of 1.0 MPa/cm could be acceptable.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.