Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  palladium catalyst
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Katalityczne utlenianie lotnych związków organicznych
PL
Badano proces katalitycznego dopalania etylenu zawartego w powietrzu, stosując Al₂O₃, Pd/Al₂O₃, Ag/Al₂O₃ i V₂O₅/sipernat jako katalizatory. Najskuteczniejsze okazały się katalizatory Pd/Al₂O₃ (X = 100% w 650 K) oraz V₂O₅/sipernat (X = 80% w 973 K). Procesy utleniania na tych katalizatorach przebiegały wg różnych mechanizmów reakcji.
EN
Three Pd/Al₂O₃, Ag/Al₂O₃ and V₂O₅/sipernat catalysts were prepd. and used for oxidn. of ethylene as a model of volatile compds. Their efficiency was compared with ethylene oxidn. on Al₂O₃ at 1073–473 K. The Pd/Al₂O₃ and V₂O₅/sipernat catalysts were the most efficient.
PL
Zaprezentowano wyniki badań fizykochemicznych właściwości stopowych katalizatorów Pd-Ag/Al2O3 oraz Pd-Cu/Al2O3 przeznaczonych do procesu utleniania metanu. Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie srebra lub miedzi do katalizatorów palladowych powoduje zmiany we właściwościach fizykochemicznych oraz w kinetyce procesu utleniania metanu, zmieniając wartość TOF oraz wartości energii aktywacji reakcji. Stwierdzono występowanie efektu kompensacyjnego i wyznaczono temperatury izokinetyczne dla tych katalizatorów.
EN
Eight Pd-Ag/Al2O3 and Pd-Cu/Al2O3 catalysts were prepd., characterized and used for oxidn. of MeH with O2 at 623-823 K to study the reaction kinetics. The addn. of Ag or Cu to the Pd catalysts resulted in increasing the reaction rate and activation energy. Compensating effect and isokinetic temps. were also detd. for the catalysts.
PL
Badano aktywność katalizatora tlenkowego żelazowo- chromowego (TZC 3/1) i palladowego zawierającego 1% Pd na warstwie pośredniej z γ-Al₂O₃ w reakcji całkowitego utlenienia wodzianu aldehydu 1,1,1-trichlorooctowego (wodzianu chloralu), dozowanego jako modelowy roztwór wodny o stężeniu 50 g/L. Analizowano gazowe i ciekłe produkty utlenienia substratu, uzyskiwane w zakresie temp. 300-550°C i w czasie kontaktu reagentów z katalizatorem 0,36 s. Stwierdzono, że praktycznie całkowite utlenienie wodzianu chloralu można uzyskać w temp. 450°C z udziałem obydwu katalizatorów. Zawartość dioksyn w spalinach otrzymanych w wybranych temperaturach doświadczeń nie przekroczyła wartości dopuszczalnej międzynarodowego równoważnika toksyczności (international toxicity equivalent) wynoszącej 0,1 ng/m³. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości obniżenia temperatury unieszkodliwiania substratu jako modelu odpadów chloroorganicznych do 450-550°C, z udziałem badanych katalizatorów w stosunku do procesu realizowanego w przemyśle w zakresie 1100-1500°C.
EN
An aq. soln. of Cl₃CCHO•H₂O (50 g/L) was oxidized with air O₂ in an elec. heated tubular reactor over (i) Fe-Cr and (ii) Pd catalysts at 300-550°C to CO₂, HCl and H₂O. The oxidn. was completed at (i) 450°C and (ii) 550°C after 0.36 s. The substrate was supplied to an evaporator (mass flow rate of 29-32.5 g/h) at air stream 200 L/h. CH₂O and Cl⁻ concns. and total org. C were detd. in liq. reaction products. In the combustion gases, CO, Cl₂ and CH₂O were found. The content of polychlorinated dibenzodioxines and furanes did not exceed the admissible value of international toxicity equiv. (0.1 ng/m³) in the combustion gases.
EN
This study focuses on the optimization of parameters affecting the reductive debenzylation of hexabenzylhexaazaisowurtzitane using multiwalled carbon nanotube-supported palladium catalysts. Initially the influence of functionalized carbon nanotubes, including OH and COOH groups, were compared with basic multi-walled carbon nanotubes, and their impact on the reaction yield was evaluated. Among these catalyst supports, hydroxylated multi-walled carbon nanotubes showed superior efficiency for producing tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitane from hexabenzylhexaazaisowurtzitane. The effect of catalyst preparation factors on the reaction yield were screened by using a 25-2 fractional factorial design. Parameters, including percent palladium, adsorption time, pH and adsorption temperature, were optimized by applying a central composite design. The optimum values of these factors were: 12.97% Pd, adsorption time 1.81 h, pH 9.61 and adsorption temperature 42.78 °C. A value of 76% was obtained for the reaction yield under optimum conditions.
PL
Struktury bimetaliczne składające się z katalizatora platynowego oraz innego metalu o właściwościach katalitycznych (np. Ru, Co, Pd, Cr, Ir, Ni) są obecnie intensywnie badane pod kątem ich zastosowania w konstrukcji ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (PEMFC). Szczególną uwagę zwraca się przy tym na poprawę właściwości elektrokatalitycznych struktur bimetalicznych w porównaniu z czystą Pt, wydłużenie czasu pracy ogniwa oraz ograniczenie ilości stosowanej Pt. Układ taki, dzięki efektowi synergii, często wykazuje większą aktywność katalityczną lub ma lepsze parametry użytkowe niż czysta Pt. Na przykład dodatek Ru zmniejsza zatrucie katalizatora tlenkiem węgla (II), dzięki czemu stop Pt-Ru lepiej sprawdza się jako katalizator anodowy w ogniwach zasilanych metanolem lub wodorem zanieczyszczonym CO. W pracy są prezentowane wyniki badań bimetalicznych, wielowarstwowych struktur typu Pt/Pd osadzonych metodą laserowej ablacji laserem impulsowym (PLD) na nanoporowatej powierzchni elektrod wykonanych z tkaniny węglowej ELAT LT2500W (E-Tek). Wielowarstwowe struktury typu Pt/Pd były wytwarzane w warunkach wysokiej próżni przez naprzemienne osadzanie Pt oraz Pd laserem impulsowym typu ArF pracującym na długości fali 193 nm. Właściwości elektrokatalityczne osadzonych struktur wielowarstwowych typu Pt/Pd badano w zespole membrana-elektrody (MEA – Membrane Electrode Assembly) ogniwa paliwowego zasilanego H2 i O2 i porównywane z właściwościami warstw osadzonych z czystej Pt. Wykonane zespoły membrana-elektrody miały warstwy katalityczne o różnych proporcjach masowych Pt do Pd oraz o różnej łącznej masie metali aktywnych. Zaobserwowano silny wpływ proporcji masowej Pt do Pd na wydajność MEA oraz efektywność wykorzystania katalizatora. Największą wydajność miały MEA z warstwami o proporcji masowej Pt do Pd wynoszącej około 3,3. Charakteryzowały się one również ponad dwukrotnym wzrostem efektywności wykorzystania katalizatora bimetalicznego (zdefiniowanej jako moc uzyskiwaną z 1 mg całkowitej masy katalizatora) w porównaniu z warstwami wykonanymi z czystej Pt.
EN
Bimetallic structures consisting of the platinum catalyst and another metal with catalytic properties, such as Ru, Co, Pt, Cr, Ir, Ni, have been recently intensively investigated for applications in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFC). Of particular interest is the improvement of the electrocatalytic properties of the bimetallic structure in comparison to Pt, the extension of the operating life of the cell, and the reduction of the amount of Pt used in the cell. Thanks to the synergy effect, a bimetallic system often shows a higher catalytic action or better utility parameters than pure Pt. For instance, Ru reduces the catalyst’s poisoning by carbon (II) oxide. Thanks to this alloy Pt-Ru is an anode catalyst of choice for fuel cells fueled with methanol or CO-containing hydrogen. In this work, results of investigations of bimetallic, multilayer Pt/Pd structures deposited by the PLD technique on the surface of gas diffusion electrodes formed from the nanoporous layer covered carbon cloth ELAT LT2500W (E-Tek) are presented. The Pt/Pd structures were fabricated under high vacuum conditions by consecutive depositions of Pt and Pd layers using a ArF pulse laser at 193 nm wavelength. The electrocatalytic properties of produced Pt/Pd layers were investigated in the Membrane Electrode Assembly (MEA) of a fuel cell supplied with H2 and O2 and compared to the properties of catalytic layers formed by Pt alone. Membrane electrode assemblies were produced with layers having different proportions of Pt to Pd, and different total noble metal mass. A strong relationship between the Pt to Pd ratio and the efficiency of the investigated MEA and the catalyst utilisation was observed. The highest efficiency an MEA with a weight ratio of Pt to Pd of about 3.3 was observed. This MEA also showed a more than double catalyst utilisation (defined as a power produced from 1 mg of catalyst mass) compared to Pt alone.
PL
Nowoczesna metoda tworzenia wiązania węgiel–węgiel, jaką jest sprzęganie Suzuki cieszy się coraz większym zainteresowaniem z punktu widzenia przemysłowego wytwarzania m.in. substancji farmaceutycznych. Unikatowe cechy tej reakcji pozwalają na tworzenie przyjaznych środowisku procesów technologicznych, charakteryzujących się wysoką efektywnością i bezpieczeństwem wytwarzania. Obecnie coraz większą rolę odgrywa wykorzystanie prostych źródeł palladu umożliwiających znaczną redukcję kosztów wytwarzania i uproszczenie metod usuwania katalizatora w porównaniu z typowymi systemami katalitycznymi opartymi na ligandach fosfinowych. Przykładem takiego rozwiązania jest synteza zaawansowanego półproduktu w metodzie otrzymywania substancji lapatinib opracowana w firmie Glaxo. Jednakże opublikowane wyniki są ograniczone do typowych laboratoryjnych warunków prowadzenia reakcji Suzuki. Biorąc pod uwagę wytwarzanie tego związku, dalsze udoskonalenia wydają się być pożądane. Z tego punktu widzenia postanowiono zbadać różne warunki prowadzenia reakcji uwzględniające wykorzystanie różnych rozpuszczalników o odmiennym charakterze fizykochemicznym oraz prostych źródeł palladu, takich jak pallad na węglu aktywnym i octan palladu w obecności prostych zasad organicznych i nieorganicznych w celu znalezienia bardziej korzystnych warunków syntezy.
EN
A review, with 23 refs., including unpublished authors’ data.
PL
Przedstawiono wpływ dodatku żelaza na aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej, w temperaturze pokojowej. Katalizatory bimetaliczne Pd-Fe/SiO₂ i Pd-Fe/Al₂O₃, zawierające 5% mas. Pd i 1–20% mas. Fe charakteryzują się zarówno wysoką aktywnością, jak i selektywnością do fenolu. Pomiary chemisorpcji tlenku węgla(II) wykazały wyższą dyspersję fazy aktywnej w katalizatorach Pd-Fe/Al₂O₃, które charakteryzowały się niższą selektywnością do fenolu. Stabilność katalizatorów Pd-Fe/SiO₂ w obecności kwasów humusowych jest wyższa niż ta uzyskana dla układów bimetalicznych naniesionych na tlenek glinu. W przypadku użycia katalizatorów 5%Pd-8%Fe/Al₂O₃ i 5%Pd-20%Fe/Al₂O₃ w procesie wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu stwierdzono nieznaczne wymywanie żelaza do środowiska reakcji, w którym obecne były kwasy humusowe. Występowanie utlenionych form żelaza na powierzchni katalizatorów bimetalicznych potwierdzono technikami XRD, ToF-SIMS i TPR.
EN
SiO₂ and Al₂O₃ substrates were impregnated with PdCl₂ or Pd(NO₃)₂ and/or Fe(NO₃)₃ solns. and used for hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase at room temp. Bimetallic Pd-Fe/SiO₂ and Pd-Fe/Al₂O₃ catalysts contg. 5% by mass of Pd and 1–20% by mass of Fe showed high activity and high selectivity to PhOH. According to the CO chemisorption data, the Pd-Fe/Al₂O₃ catalysts showed a higher dispersion of active phase and lower selectivity to PhOH that the Pd-Fe/SiO₂ systems. The addn. of humic acids resulted in an increase in the stability of Pd-Fe/SiO₂ systems as compared with Pd-Fe/Al₂O₃ ones. In some cases, in the presence of humic acid, leaching of Fe to reaction mixt. was observed. Existence of the oxide forms of Fe on the surface of bimetallic systems was confirmed.
PL
Katalizatory ziarniste są dość powszechnie stosowane w procesach kontaktowego oczyszczania gazów odlotowych i powietrza z toksycznych i złowonnych związków organicznych, w tym chloru oraz siarki i azotu [1÷8]. Utlenianie związków wymienionych jako pierwsze skutkuje emisją chlorowodoru i chloru, natomiast drugich emisją tlenków siarki i azotu. Szkodliwe produkty utleniania, jeżeli ich stężenia przekraczają dopuszczalne normy, muszą być usuwane ze spalin, co można realizować metodami konwencjonalnymi. Oddzielnym problemem jest możliwość powstawania i emisji polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn oraz polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/Fs), uważanych za związki wysoce niebezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego [9÷11]. W Polsce, aby zapobiegać powstawaniu tych ksenobiotyków, spalanie bezkatalityczne odpadów przemysłowych realizuje się w stosując wysoką temperaturę około 1350°C, długi czas reakcji rzędu 2,5 s oraz szybkie schładzanie spalin [12, 13]. Warunki te pozwalają na utrzymanie równoważnika toksyczności PCDD/Fs na poziomie niższym od 0,1 ng TEQ/m3, wymaganym przepisami prawa [14, 15]
EN
Results of activity investigation of a granular catalyst containing Pd (1%) at -Al2O3 carrier in the oxidation process of selected chloroorganic compounds occurring in liquid industrial wastes was analysed. The following compounds were used as substrates: 1,3-dichloro-2-propanol, chloroacetone, 1,1,1-trichloroacetic aldehyde (chloral), tetrachloromethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane and 1,1,2,2-tetrachloroethane. The temperature range was from 250 to 600°C and the contact time was 0.36 s. Gaseous and liquid reaction products were analysed including the content of dioxins (PCDD/Fs) determination in combustion gases. Total oxidation of the substrates in the presence of the catalyst was found in the temperature range of 375÷550°C. The final products of the substrates oxidation were as follows: carbon dioxide, water vapour and dilute hydrochloric acid. Formaldehyde, carbon monoxide and chlorine were the intermediate products of this reaction. Trace presence of several polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofuranes (PCDD/Fs) was determined. The toxicity equivalent of combustion gases sampled in the temperature of 450-550oC was in the range from 0.0087 to 0.0247 ng TEQ/m3 and was compatible with the admissible values in combustion gases, required by law regulations (0.1 ng TEQ/m3). Results of the investigation prove the possibility of the decrease in the temperature to 450÷550°C during the chloroderivates treatment with the application of the palladium catalyst in comparison with a high-temperature process carried out in the temperature of about 1350°C in industrial plants nowadays.
PL
Wykonano metodą ciągłą badania wpływu temperatury w zakresie 250-600°C na procesy utleniania następujących substratów: roztworu wodnego wodzianu chloralu o stężeniu 50 g/l, roztworu wodzianu chloralu 50 g/l w 6 molowym kwasie solnym oraz roztworu zawierającego tylko 6 mol/l kwasu solnego, w obecności ziarnistego katalizatora palladowego Pd(1,0%)/y-Al2O3 Natężenie przepływu powietrza wynosiło 200 dm3/h oraz roztworu danego substratu 32,5 g/h. Wodzian chloralu ulegał rozkładowi z wysoką wydajnością 99,7% już w temperaturze 300°C, natomiast w obecności 6 molowego kwasu solnego ten sam stopień przemiany uzyskano dopiero w temperaturze 375°C. Produktami końcowymi procesu utleniania wodzianu chloralu były: ditlenek węgla, para wodna i kwas solny, a produktami pośrednimi m. in. chlor, formaldehyd oraz tlenek węgla. Jednak ze względu na konieczność eliminacji tlenku węgla i formaldehydu powinna być stosowana wyższa temperatura utleniania substratów, co najmniej 450°C. Z wykonanych doświadczeń wynika, że obecność kwasu solnego w roztworze dozowanego wodzianu chloralu obniżała aktywność katalizatora w zakresie temperatury 250-425°C.
EN
Investigations carried out with a continuous method included determination of a temperature effect (250-600oC) on the oxidation process of the following substrates: aqueous solution of chloral hydrate at concentration of 50 g/l, chloral hydrate solution at concentration of 50 g/l in hydrochloric acid (6 mol/l) and hydrochloric acid solution (6 mol/l). Experiments were carried out with the application of granular palladium catalyst Pd(1.0%)/y-Al2O3. Air and substrate flow rate was 200 dm3/h and 32.5 g/h, respectively.Chloral hydrate was decomposed with the high efficiency of 99.7% even in the temperature of 300oC. In the presence of hydrochloric acid (6 mol/l), the same efficiency was achieved in the temperature of 375oC. The final products of the chloral hydrate oxidation were as follows: carbon dioxide, water vapour and hydrochloric acid. Chlorine, formaldehyde and carbon monoxide were intermediate products. However, taking into consideration the necessity of carbon monoxide and formaldehyde elimination, the oxidation temperature should be higher, e.g., 450oC. Results of the investigations prove that the presence of hydrochloric acid in the solution of chloral hydrate caused a decrease in the catalyst activity in the temperature range from 250 to 425oC.
EN
The aim of the study was to examine how the palladium precursors such as Pd(NO3)2 or PdCl2 and the reducers added (hydrazine hydrate or EDTA) influence methane combustion activity of monolithic palladium catalysts. Palladium nitrate was found to be a better Pd precursor, and the catalysts obtained displayed a noticeably higher activity in methane oxidation. The addition of hydrazine hydrate to 1% Pd/Al2O3 catalyst increased its activity when PdCl2 was used as the palladium precursor. With Pd(NO3)2 as the palladium precursor, the addition of reducers - hydrazine hydrate or EDTA - decreased the activity of the monolithic palladium catalysts tested.
EN
The results of the studies on the synthesis of 5,5'-dibromo-2,2'-bipyridine and 5,5''-dibromo-2,2':6',2''-terpyridine via coupling of 5-bromo-2-iodopyridine and 2,6-dihalogenopyridines with 5-bromo-2-trialkylstannylpyridines mediated by palladium catalysts have been presented. The catalytic activity of the Pd(II) and Pd(0) complexes (e.g. [PdCl2(PPh3)2], [PdCl2(COD)], [Pd(dba)2]), and catalytic systems generated in situ from a stable precursor (e.g. [PdCl2], [Pd(acac)2]) and an external ligand (APh3, where A = P, As, Sb; phosphines, phosphites) in the coupling of diiodopyridine with 5-bromo-2-tributylstannylpyridine was investigated. The most active system was that generated from [Pd(acac)2] and P(OPh)3, while the highest coupling selectivity was achieved with [Pd(acac)2] and PPh3. The catalytic activity of systems containing chelating ligands BINAP or dppf was slightly inferior. In all reactions the formation of 5,5'-dibromo- 2,2'-bipyridine, the product of homocoupling of 5-bromo-2-tributylstannylpyridine, was observed. An increase of the L/Pd ratio for catalytic system generated from [Pd(acac)2] and P(OPh)3 resulted in improved selectivity of dbtpy formation (the yield of dbbpy, the product of homocoupling, decreased) and in an increased stability of the catalytic system (without decreasing the reaction rate even for Pd/L = 1:32). On the other hand, for the systems containing phosphines the increase of L/Pd above 4:1 for monodentate phosphines and above 2:1 forbidentate phosphines resulted in a fast decrease of the reaction rate. The coupling is faster for 2,6-diiodopyridine and slower for 2,6-dibromo pyridine, while 2,6-dichloropyridine is nonreactive. The yield of coupling for trimethyl- and tributylstannyl derivatives is practically identical. Particularly advantageous solvents for the studied coupling reaction are xylene, toluene, and 1,2-diethoxyethane.
EN
The aim of this paper was to investigate the physicochemical properties of palladium catalyst containing basic support MgO which was used in hydrodechlorination reaction with carbon tetrachloride. In order to characterize the investigated sample the catalyst was put to tests of XRD, TOF - SIMS, TG-DTA-MS and TPR(H2), measurements, activity tests were also performed. The XRD and TPR results demonstrated the presence of PdOxCly species whose decomposition takes place above 700°C. The calcination of the Pd/MgO catalyst at 700°C resulted in the transformation of PdOxCly to PdO.
15
Content available remote ZnO thin film as methane sensor
EN
Methane (CH4) sensitivity of zinc oxide (ZnO) thin film has been studied in the present work. The sensor element comprises of a chemically fabricated ZnO semiconducting layer and a layer of palladium (Pd) as catalyst. The catalyst layer was formed on the surface of semiconducting ZnO following a wet chemical process from palladium chloride (PdCl2) solution. Fundamental features of a sensor element e.g. sensitivity, response time and recovery process has been studied. The effect of operating temperature on performance of the sensor material has been investigated and a choice of optimum temperature was made at around 200°C. The sensor element exhibited reasonable sensitivity of about 86% at this temperature in presence of 1 vol% methane (CH4) in air.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.