Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię Izby Rzeczoznawstwa SEP w kontekście jej działalności związanej z Oddziałem EIT SEP. Scharakteryzowano działalność Ośrodka rzeczoznawstwa Oddziału i rozwój na różnych etapach wraz z przedstawieniem osób tworzących Ośrodek rzeczoznawstwa.
EN
The article presents the history of the Expert Chamber in Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in the context of its activities related to the Electronic, Computer science, Telecommunication SEP Branch (OEIT SEP). The activities of the Expert Center of the Branch and its development at various stages were characterized, along with the presentation of the people creating the Expert Center.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej. Przytoczono również przykłady analizy BRD programu sygnalizacji i wybrane przykłady praktyki oceny BRD.
EN
The article presents the issues of road traffic safety in the context of traffic lights. Examples of road traffic safety analysis of the traffic lights programme are also included, as well as selected examples of road traffic safety assessment practice.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej. Omówiono statystyki zdarzeń w ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, a także poruszono kwestie teorii audytu BRD obiektów z sygnalizacją. W drugiej części scharakteryzowane zostaną przykłady praktyki ocen BRD skrzyżowań o ruchu kierowanym drogowymi sygnałami świetlnymi.
EN
The article presents the issues of road traffic safety in the context of traffic lights. The statistics of incidents in traffic controlled by traffic lights are discussed, as well as the issues of the theory of road traffic safety audit of objects with traffic lights.
EN
Vietnam is a country with abundant mineral resources, in recent years, the minerals mining (MM) has affirmed its very important position in contributing to the development of the national products, alleviate Vietnam's economy to a higher level at a rapid pace in recent years. However, the MM in recent years has caused many negative impacts on long-term economic and social development, posing unpredictable consequences on the environment... This leads to the need to strengthen the Government’s management work. In the effort to manage mining extraction, this is considered a complex field that has not been uniformly understood, and there remains several inadequacies and insufficient support in the process of performing management procedure. Therefore, although the Government requires to tighten the management of mineral exploitation, the effectiveness and efficiency are not reached, and many mistakes occur in the process of the procedure. Given the mentioned challenges of the management of control and the audit results of the State Audit on internal audit in recent years, there are a number of important tasks that need to be focused on auditing, including (i) Audit of mining license; (ii) Audit of mined reserves and output; (iii) Audit of environmental safety protection and inspection of mining activities.
EN
A mathematical model is proposed that makes it possible to describe in a conceptual and functional aspect the formation and application of a knowledge base (KB) for an intelligent information system (IIS). This IIS is developed to assess the financial condition (FC) of the company. Moreover, for circumstances related to the identification of individual weakly structured factors (signs). The proposed model makes it possible to increase the understanding of the analyzed economic processes related to the company's financial system. An iterative algorithm for IIS has been developed that implements a model of cognitive modeling. The scientific novelty of the proposed approach lies in the fact that, unlike existing solutions, it is possible to adjust the structure of the algorithm depending on the characteristics of a particular company, as well as form the information basis for the process of assessing the company's FC and the parameters of the cognitive model.
EN
The article presents a new solution to a scientific and applied problem, which consists in the development, design and substantiation of organizational guidelines and recommendations for designing the audit of integrated reporting of the enterprise. The expediency of creating an internal audit service at enterprises is substantiated, and the functions of the service are defined. Its establishment must consider the size and category of enterprise, legal form of business, organizational structure of the enterprise, the needs of management personnel and the level of automation of accounting and control procedures. The stages of the audit development (confirmatory; system-oriented; risk-based audit) are defined. The principles of modeling the audit system in the structure of the information service of the enterprise are proposed. Based on the defined stages and principles, proposals for the design of the organizational and methodological structure of the audit of integrated reporting of the enterprise are made. Methodological approaches to the audit of integrated reporting have been substantiated. Proposals for assessing audit risks at different stages of entrepreneurial activity are given. The article substantiates the methodological basis of the audit of integrated reporting of the enterprise using modern information and communication technologies. Scientific and methodological recommendations for assessing the state of information security of the enterprise have been developed. The proposals and recommendations presented in the complex provide strengthening of control and analytical functions of management using the latest auditing systems.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie problemu naukowego i stosowanego, polegające na opracowaniu, opracowaniu i uzasadnieniu przepisów organizacyjnometodycznych oraz zaleceń dotyczących projektowania audytu sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstwa. Uzasadniono celowość tworzenia usługi audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i określono jej funkcje. Zwraca się uwagę, że jego tworzenie powinno uwzględniać: wielkość i kategorię przedsiębiorstwa, formę organizacyjno-prawną zarządzania, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, potrzeby kadry zarządzającej oraz stopień automatyzacji procedur księgowych i kontrolnych. Określane są etapy rozwoju audytu (potwierdzające, systemowe, oparte na ryzyku). Przedstawiono zasady modelowania systemu audytu w strukturze serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa. W oparciu o określone etapy i zasady zaproponowano zaprojektowanie struktury organizacyjnej i metodycznej audytu raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podejścia metodyczne do badania sprawozdawczości zintegrowanej są uzasadnione. Przedstawiono propozycje oceny ryzyka audytu na różnych etapach działalności gospodarczej. Uzasadnione są podstawy metodyczne prowadzenia audytu zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opracowano zalecenia naukowe i metodyczne do oceny stanu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa. Przekazywane propozycje i rekomendacje w kompleksie zapewniają wzmocnienie funkcji kontrolnych i analitycznych z wykorzystaniem najnowszych systemów audytu.
7
Content available Po co przedsiębiorcy tajemnica przedsiębiorstwa?
PL
W artykule przedstawiono jak należy rozumieć tajemnicę przedsiębiorstwa i jakie korzyści płyną z jej wdrożenia. Jakie wymogi musi spełniać informacja żeby mogła być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdefiniowano również główne obszary, które musi wziąć pod uwagę przedsiębiorca decydując się na rozwiązania związane z bezpieczeństwem informacji. Jak istotny jest człowiek w procesie oraz monitoring wdrożonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Przedstawiono również kierunki prawidłowego zarządzania informacjami szczególnie ważnymi dla organizacji. Wskazano obszary monitoringu wdrożonych rozwiązań takich jak audyt, klasyfikacja informacji czy analiza ryzyka. W artykule przedstawiono również obszary które warto objąć wewnętrznymi regulacjami tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeanalizowano co przede wszystkim stanowi o bezpieczeństwie aktywów w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego zarządzania informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i co to oznacza w praktyce funkcjonowania organizacji. Jak ogromne znaczenie ma ciągły monitoring zastosowanych środków bezpieczeństwa poprzez cykliczne audyty i analizę ryzyka.
EN
The article presents how to understand a trade secret and what are the benefits of its implementation. The main areas that an entrepreneur must take into account when deciding on solutions related to information security have also been defined. How important is the human being in the process and monitoring of implemented legal, organizational and technical solutions. What requirements must the information meet in order to be protected by a trade secret. The directions for proper information management of particular importance to the organization were also presented. The areas of monitoring the implemented solutions, such as audit, information classification or risk analysis, were indicated. The article also presents the areas that should be covered by internal regulations of trade secrets. It was analyzed what primarily determines the security of assets in the enterprise. Attention was also drawn to the need of proper management of information constituting a trade secret, as it has a crucial meaning in the practical functioning of the organization.
EN
The purpose of the study is to review the internationally recognised CSR (Corporate Social Responsibility) standards, codes of conduct (cross-industry and industry-specific used in electronics, automotive and steel industry) and selected codes and supplier evaluation approaches applied by individual customer organisations. It also aims to identify problems related to CSR compliance demonstration from the view of supplier organization supplying its products for more industry sectors. Literature review, interview with the selected large manufacturing organisation and synthesis of information were conducted to achieve the purpose of the study. The difficulties for supplier organisations during CSR verifications and audits conducted by customers or third parties according to a variety of standards are discussed in the paper. It often results from different structure, terminology and content of the CSR standards and codes. One of the possible solutions is to create and maintain the intelligent database of CSR requirements of customer organisations. There is a lack of studies dealing with the existence of various CSR standards and codes and its impact on suppliers supplying their products to more industry sectors. The paper contributes to fill the knowledge gap and extend the existing literature.
9
Content available Automation of Information Security Risk Assessment
EN
An information security audit method (ISA) for a distributed computer network (DCN) of an informatization object (OBI) has been developed. Proposed method is based on the ISA procedures automation by using Bayesian networks (BN) and artificial neural networks (ANN) to assess the risks. It was shown that such a combination of BN and ANN makes it possible to quickly determine the actual risks for OBI information security (IS). At the same time, data from sensors of various hardware and software information security means (ISM) in the OBI DCS segments are used as the initial information. It was shown that the automation of ISA procedures based on the use of BN and ANN allows the DCN IS administrator to respond dynamically to threats in a real time manner, to promptly select effective countermeasures to protect the DCS.
10
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the problems connected with internal audit and management review within the organization in the ISO 9001:2015 implementation process. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: To achieve good functioning level of Quality management system we need to do periodically the internal audits and management reviews. Audit is the examination or inspection of various books of accounts by an auditor followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transactions. Audits are very useful tool to analyses the organization functioning and improve it’s performance. On the basis of the conducted analysis we can say that the main activities needed in the internal audit process are: interview personnel, observe operations, review documents and records and examine records. In the audit process is especially important for auditor to have appropriate qualities. They should be according to ISO 19011 requirements. The best solution for the analysis of the performance of ISO 9001 system can be done when we not only use internal audits but also management reviews in our managerial practice. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to internal audits and management reviews in ISO 9001:2015.
PL
Poruszanym w publikacji problemem naukowym jest określenie jakiego rodzaju czynności kontrolne mogą być podejmowane przez organy administracji skarbowej na podstawie regulacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ocena znaczenia omawianych kontroli z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W pracy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną polegającą na analizie aktów prawnych, jest to główna metoda stosowana w naukach prawnych. Posłużono się także metodą krytycznej analizy piśmiennictwa. Służba Celno-Skarbowa została powołana z dniem 1 marca 2017 r. Tworząc Służbę Celno-Skarbową przyznano jej uprawnienia należące wcześniej do Służby Celnej oraz organów kontroli skarbowej, ponadto przyznano również dodatkowe uprawnienia. Przepisy ustawy o KAS przede wszystkim nakierowane są na przeciwdziałanie przestępczości podatkowej. Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia regulacji prawnych należących do gałęzi prawa podatkowego na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne będzie zagrożone wówczas, gdy nastąpi spadek wpływów do budżetu państwa lub też do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, spowodowany działalnością niezgodną z prawem. Naruszenie przepisów prawa podatkowego może mieć charakter działalności przestępczej, unikania opodatkowania, jak i nieświadomego naruszania prawa przez podatników z racji na niejasność regulacji prawnych i niejednolitość co do ich wykładni po stronie organów podatkowych oraz sądów. Instrumenty przewidziane w ustawie o KAS to oprócz kontroli przestrzegania przepisów przez podatników także takiego rodzaju kontrole, które są przeprowadzane przed przyznaniem podatnikowi wybranych uprawnień. Przede wszystkim kontrole te mają za cel weryfikację dotychczasowego stopnia przestrzegania prawa, jak i ustalenie spełniania nakazanych prawem warunków, zanim podatnikowi zostanie przyznane określona preferencja lub status, z którym będą się wiązać uprawnienia. Ustawa o KAS przewiduje: kontrolę celno-skarbową, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie, kontrolę wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne oraz ocenę wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego przeznaczonych na cele specjalne.
EN
The scientific problem discussed in the publication is the determination of what types of control activities may be undertaken by tax administration authorities on the basis of the regulations of the Act of November 16, 2016 on the National Revenue Administration and the assessment of the importance of these controls from the point of view of the economic security of the state. The paper uses the formal-dogmatic method, it is the main method used in legal sciences. In the field of security sciences, a critical analysis of the literature was used. The Customs and Fiscal Service was established on 1 March 2017. By creating the Customs and Fiscal Service, it was granted the powers previously belonging to the Customs Service and fiscal control authorities, and additional powers were also granted. The provisions of the Act on National Revenue Administration are primarily aimed at counteracting tax crime. When analyzing the issue of state security from the point of view of legal regulations belonging to branches of tax law, economic security comes to the fore. Economic security will be threatened when there is a decrease in revenues to the state budget or to the budgets of local government units, caused by illegal activities. Violation of tax law may be a criminal activity. The instruments provided for in the Act on National Revenue Administration include, in addition to the control of compliance by taxpayers, also types of controls that are carried out before granting the taxpayer selected rights. First of all, these controls are aimed at verifying the current degree of compliance with the regulations, as well as determining the fulfillment of the conditions prescribed by law, before the taxpayer is granted a specific preference or status to which the rights will be attached. The Act on National Revenue Administration provides for: customs and fiscal control, audit, audit activities, official verification and control of excise goods intended for special purposes, and assessment of the use of budget funds and state property intended for special purposes.
EN
The purpose of this article is to investigate the problematic aspects of standardization of energy management systems in Russian enterprises. The main characteristics of energy management, existing standards in the field of energy management are given. To study the best practices and the effectiveness of the implementation of the energy management system in 2017, the Ministry of Energy of Russia, with the participation of the Federal State Budgetary Institution “Russian Energy Agency” the Ministry of Energy of Russia, carried out the monitoring of energy efficiency management and the implementation of energy management systems in the practice of Russian companies. The peculiarity of the introduction of energy management systems in the practice of managing Russian enterprises has been identified, which consists in the fact that it occurs based on the already implemented quality management system, environmental management, labor protection, when a lot of work has been done (document management, internal audit system, corrective actions, training, provisions providing feedback and the possibility of submitting proposals, etc.). Like any quality management system, the successful implementation of this standard depends on the involvement of all levels and functions of the organization’s management in this process, and especially on top management.
PL
W artykule omówiono problematyczne aspekty standaryzacji systemów zarządzania energią w rosyjskich przedsiębiorstwach. Podano główne cechy zarządzania energią, istniejące normy w zakresie zarządzania energią. W celu zbadania najlepszych praktyk i skuteczności wdrożenia systemu zarządzania energią w 2017 r. Ministerstwo Energii Rosji, przy udziale Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej „Rosyjska Agencja Energetyczna”, przeprowadziło monitoring zarządzania efektywnością energetyczną oraz wdrażania systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich firm. Zidentyfikowano specyfikę wprowadzenia systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich przedsiębiorstw. Polega ona na tym, że odbywa się to na podstawie już wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, ochrony pracy (zarządzanie dokumentami, system audytu wewnętrznego, działania naprawcze, szkolenia, zapisy zapewniające informację zwrotną i możliwość składania wniosków itp.). Jak w przypadku każdego systemu zarządzania jakością, pomyślne wdrożenie tego standardu zależy od zaangażowania w ten proces wszystkich szczebli kierownictwa organizacji, a zwłaszcza najwyżej usytuowanych.
13
Content available remote Dosimetry audit of the CyberKnife accelerator with the SHANE phantom
EN
Introduction: The aim of this study was to propose a dosimetric audit of the CyberKnife system. Dosimetry audit is an important part of the quality assurance process in radiotherapy. Most of the proposed dosimetric audits are dedicated to classical medical accelerators. Currently, there is no commonly implemented scheme for conducting a dosimetric audit of the CyberKnife accelerator. Material and methods: To verify the dosimetric and geometric parameters of the entire radiotherapy process, as is required in E2E test procedure, the CIRS SHANE anthropomorphic phantom was used. A tomography with a resolution of 1.5 mm was prepared, five PTVs (Planning Target Volume) of different volumes were drawn; approximately: 88 cm3, 44 cm3, 15 cm3, 7 cm3, 1.5 cm3. Five treatment plans were made using the 6D Skull tracking method, FIXED collimators, RayTracing algorithm. Each treatment plan was verified in a slab Phantom, with a PinPoint chamber. The dose was measured by an ionization chamber type TM31010 Semiflex, placed in the center area of the target. Results: The result of the QA verification in slab phantom was up to 5,0%. The percentage difference for the measurement in the SHANE phantom was: 4.29%, -1.42%, -0.70%, 1.37%, -1.88% respectively for the targets: 88 cm3, 44 cm3, 15 cm3, 7 cm3, 1.5 cm3. Conclusions: By analyzing various approaches to small-field dosimetry audits in the literature, it can be assumed that the proposed CyberKnife dosimetric audit using the SHANE phantom is an appropriate method of verification of the radiotherapy process. Particular attention should be paid to the target volume, adjusting it to the system capabilities.
EN
Recent reforms in the Ukrainian audit market should have been activated the competitiveness in the market. This paper explores concentration in the Ukrainian audit market in order to analyze the efficiency of these reforms. In this study, the annual data from the Audit Chamber of Ukraine over the period 2007 - 2019 is used. Using various statistical methods and specific market concentration indicators, the present study finds the pieces of evidence in favor of high concentration of the Ukrainian audit market and the failure of the reforms. The situation with the competitiveness only gets worse after them. The results of the study provide suggestions for improving the situation concerning the rising of market integrity principles, qualification of auditors in Ukrainian firms, and strengthening monitoring of audit quality in B4 and mid-tier companies.
PL
Ostatnie reformy na ukraińskim rynku audytorskim powinny pobudzić konkurencyjność na rynku. Niniejszy artykuł bada koncentrację na ukraińskim rynku audytorskim w celu analizy skuteczności tych reform. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane roczne Izby Obrachunkowej Ukrainy za lata 2007 - 2019. Korzystając z różnych metod statystycznych i określonych wskaźników koncentracji rynku, niniejsze badanie znajduje dowody na korzyść wysokiej koncentracji ukraińskiego rynku audytorskiego i niepowodzenia reform. Sytuacja z konkurencyjnością tylko się po nich pogarsza. Wyniki badania dostarczają propozycji poprawy sytuacji w zakresie podnoszenia zasad uczciwości rynku, kwalifikacji biegłych rewidentów w firmach ukraińskich oraz wzmocnienia monitoringu jakości badania w firmach B4 i mid-tier.
EN
The night time, based on many world studies, generates an increased risk of serious accidents (with fatalities and serious injuries). This is especially true for accidents with pedestrians. Pedestrian crossings are very sensitive to the influence of the time of day in terms of pedestrian safety, elements of road infrastructure. This is visible on the example of Poland, where numerous accidents at crosswalks are recorded, characterized by high severity at night. Road infrastructure managers take corrective actions to improve this condition. An example of such work is the Road Safety Audit (RSA), initiated in 2016 by the Municipal Roads Management Board in Warsaw. The analyses carried out by the authors, among others, in the years 2016 - 2019, included pedestrian crossings without traffic lights located on roads managed by ZDM (Municipal Roads Authority) in twelve districts: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Włochy, Żoliborz. The assessment was carried out in terms of the correct lighting of these passages, traffic organization, geometry and environmental impact. The main aim of the article is to present a methodology for evaluating the technical condition of road lighting infrastructure on a large scale (e.g. district, city). The article discusses the general and detailed state of pedestrian safety in Poland against the background of research conducted in Warsaw. The procedure of inspection and assessment of the state of lighting of pedestrian crossings is described and selected results are presented. On the basis of a detailed analysis of the results of individual pedestrian crossings, the general condition of the tested crossings was assessed and recommendations were indicated. An attempt was made to assess the influence of pedestrian crossings lighting on the general state of road safety. A critical evaluation of the obtained effects was made. The utilitarian aim of the article is to apply the described methodology in other cities and to use the results of the conducted analyses to plan and implement road investments in the field of modernization of lighting at pedestrian crossings on a large scale.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
PL
Operatorzy Usług Kluczowych zobowiązani są do prowadzenia audytów bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wykorzystywanych do ich świadczenia. Pierwszy z nich ma się odbyć po roku od otrzymania decyzji wyznaczającej, a kolejne w 2-letnich odstępach. Jak jednak przeprowadzić taki audyt - by miał on sens, a nie był tylko „sztuką dla sztuki”, bo termin ucieka? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.
EN
With progressive globalization, changes in the business environment and growing competition, modern companies have been facing challenges and the need for anticipating changes and new threats in the market. Consequently, enterprises operating in a situation of uncertainty are forced to analyze everything that is happening both outside and inside the organization in detail. Managers should pay attention to the atmosphere in the enterprise, communication, cooperation, motivation, etc. The ability of the organization to utilize and manage human resources rationally in order to improve the effectiveness and quality of work is critical. New challenges in the organization, diversity of activities, implementation of new or appropriate rebuilding of old methods (functions) can be ensured by their audit, especially HR audit, whose task is to examine all issues related to the implementation of the personnel function. The aim of this paper is to discuss an audit of personnel functions conducted in a local government unit and to present guidelines, effects and results aimed at improving work and its quality. The paper has a theoretical and empirical character.
PL
Jedną z ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).
EN
Currently entrepreneurs have the opportunity to use many methods and tools that support production management, quality and improvement of working safety. A method worth paying attention to is the 5S method, which brings order and discipline to the workplace. The article presents practical aspects of the implementation of the 5S method using five simple steps that give the real benefits to a company. Particularly the specific solutions that can be applied at every stage of the implementation of the 5S method is indicated. Also innovative ways of conducting internal audits are presented. In addition, a model for the implementation of the 5S concept was proposed, which supports maintaining the healthy standards at a high level. It has been pointed out that the implementation of 5S rules must be constantly monitored and improved. Therefore, supervision and motivational activities are particularly important, especially from the side of leaders and managers represented an organization.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.