Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  penetracja wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study experimentally investigates the effect of processing parameters on water penetration and part hollow-core characteristics (includes wall thickness, core diameter) and shrinkage of the plastic molded part, in Water Assisted Injection Molding process (WAIM) of an amorphous polymer. WAIM has been developed for production of hollow plastic parts and is suitable for weight reduction of large parts with a good internal surface. Other benefits are fast cooling and short cycle time without compromising part quality. In this study acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) was chosen as the candidate amorphous polymer. The selected processing parameters were: water injection delay time, holding time and mold temperature. The mold cavity shaped a branched pipe (two-head) to be cored out via water penetration. Actual factory-like experiments and full shot size were applied during this research. The results showed that the longest water penetration, the least wall thickness differential, the highest uniformity in pipe diameter and the lowest shrinkage are obtained when the process parameters such as holding time and mold temperature are maintained at the highest level and delay time is optimized.
PL
Omówiono zależność penetracji wody w uplastycznionym, znajdującym się w gnieździe formy tworzywie ABS (akrylonitryl-butadien-styren) oraz charakterystyki wytwarzanych elementów (grubości ścianki, średnicy kanału, skurczu) od parametrów procesu wtryskiwania wspomaganego wodą (WAIM), takich jak: opóźnienie wtrysku wody (delay time), czas docisku (holding time) oraz temperatura formowania. Badania prowadzono podczas formowania rozgałęzionej, dwuramiennej rurki, której pusty rdzeń uzyskiwano dzięki penetracji wtryskiwanej wody (tabela 1). Wyniki wskazują, że kształtki o najlepszej charakterystyce, tj. odpowiedniej długości penetracji wody w ciekłym ABS, małej różnicy grubości ścianek, jednakowej średnicy pustego rdzenia i małym skurczy można otrzymać stosując długi czas docisku (10 sec), wyższą temperaturę formowania (50 °C) i niedługi czas opóźnienia wtryskiwania wody (2,5 sec) (rys. 1-9).
PL
W pierwszej części niniejszego artykułu (2) wyjaśniono złożoność penetracji wody w strukturę papieru, rozważając takie podstawowe zjawiska, jak: zwilżanie powierzchni włókna, rozprzestrzenianie się wody w porach papieru oraz wewnątrz włókien (pęcznienie). Część druga przedstawia trzy nowe techniki pomiaru wnikania wody w papier, pozwalające na rozróżnienie wnikania w pory papieru od wnikania w pory włókna, oraz pomiar równomierności wnikania wody.
EN
This is part 2 of a series on testing water penetration into paper. Part one (2) outlines the scientific basis of water penetration into paper, interpretation and suitability of presently used tests. Part two will discuss three novel testing techniques allowing to distinguish paper pore penetration from fiber pore penetration and to determine the penetration uniformity.
PL
Wyjaśniono złożoność penetracji wody w strukturę papieru w oparciu o takie podstawowe zjawiska, jak zwilżanie powierzchni włókna, rozprzestrzenianie się zwilżania, wnikanie nawilżającej wody w pory papieru oraz do wnętrza włókien (pęcznienie). Stanowiło to podstawę do oceny użyteczności powszechnie używanych testów pomiarowych, takich jak kąt zwilżania, test Herculesa (HST) oraz test Bristowa. Podano charakterystykę tych testów i uzasadniono ich ograniczone możliwości precyzyjnego i całościowego interpretowania wnikania wody w papier.
EN
This is part 1 of a series on testing water penetration into paper. The subject at hand is very complex and not completely understood. Part one outlines the scientific basis of water penetration into paper, interpretation and suitability of presently used tests.
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie współczynnika oporu penetracji wody M lub promienia ekwiwalentnego kapilary re do scharakteryzowania zdolności materiału do przeciwstawiania się wnikaniu wody. Opisano metodę wyznaczania tych wskaźników bazującą na wynikach eksperymentu, polegającego na monitorowaniu jednostkowego wchłaniania wody przez próbki materiału. Jako próbki zastosowanowyroby wapienno-piaskowe wyprodukowane w trzech przedsiębiorstwach. Przeprowadzono statystyczną analizę wpływu trzech jakościowych czynników charakteryzujących właściwości technologiczne przedsiębiorstw na wartość współczynnika M. Pokazano, że dane porozymetrii rtęciowej nie mogą być zastosowane do wyznaczania współczynnika M. Opisano procedurę wyznaczania średniego promienia kapilar z uwzględnieniem ich krętności.
EN
The evaluation of the water penetration resistance coefficient M and the porous equivalent radius re is proposed in this work to evaluate water penetration resistance in calcium-silicate material. The method of these parameters evaluation was described, based on the results of capillary pooling test. The specimens were prepared out of calcium-silicate goods from three manufacturing enterprises. The statistical analysis of the effect of three technological factors on the value of the water penetration coefficient M was also conducted. Moreover, it was shown that the mercury porosimetry data must not be used to evaluate water penetration coefficient M. Procedure of calculation of the mean conditional radius of capillary considering its tortuosity was also described.
EN
The water penetration phenomenon in the process of water assisted injection molding (WAIM) of a semi-crystalline polymer i.e. polypropylene (PP) was investigated. WAIM has been developed for production of hollow plastic elements and for parts having separate internal void spaces or channels. It offers a cost-effective means of producing the large elements having a good surface finish, reduced weight, and relatively short cycle time. In this study three processing parameters were investigated, namely, water injection delay time, holding time and mold temperature. Their effects on water penetration length, part hollow core characteristic (e.g. wall thickness, core diameter) and shrinkage were explored. The mold cavity shaped a branched pipe (two-head) to be cored out via water penetration. The results indicated that an optimum product, namely, having longer water penetration, lower wall thickness difference, more uniform pipe diameter and low shrinkage could be produced at a higher holding time, a higher mold temperature and at an optimum delay time.
PL
Proces wtryskiwania wspomaganego wodą (WAIM) opracowano do produkcji z tworzyw polimerowych elementów mających puste kanały lub puste przestrzenie innego kształtu. Metoda ta pozwala na efektywne ekonomicznie formowanie, w stosunkowo krótko trwającym procesie, dużych elementów charakteryzujących się dobrym wykończeniem powierzchni i względnie mała masą. W ramach tej pracy badano wpływ na penetrację wody w uplastycznionym tworzywie znajdującym się w gnieździe formującym (rys. 1) i związaną z tym charakterystykę wytwarzanych elementów (np. grubość ścianki, średnica kanału, skurcz) trzech parametrów procesowych tj. opóźnienia wtrysku wody (czas upływający od rozpoczęcia wtrysku tworzywa ciekłego do momentu wtrysku wody, ang. delay time), czasu docisku (ang. holding time) oraz temperatury formowania (rys. 5-11, 13, 14). Badania przeprowadzono formując rozgałęzioną (dwuramienną) rurkę, której pusty rdzeń uzyskano dzięki penetracji wtryskiwanej wody (rys. l -4). Stwierdzono, że produkt o najlepszej charakterystyce (tj. odpowiedniej długości penetracji wody w ciekłym polipropylenie, małej różnicy grubości ścianek, jednakowej średnicy kanałów i małym skurczu) uzyskuje się stosując dłuższy czas docisku (10s), wyższą temperaturę formowania (50°) i średni czas opóźnienia wtrysku wody (5s).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych z użyciem analizatora dynamiki penetracji PDA. Dokonano oceny wpływu składników roztworu nawilżającego na szybkość wnikania w strukturę wybranego do badań papieru offsetowego.
EN
The results of water and wetting agents sorption by offset paper are presented. The surface receptivity was measurement by ultrasonic device Emtec PDA (Penetration Dynamics Analyzer). Estimation the penetration tests of water and wetting agent components on the rate penetration into offset paper.
PL
W celu impregnacji, arkusze papieru w stanie wilgotnym zostały natryskiwane rozcieńczonymi wodnymi roztworami octanu chitozanu (także usieciowanego) oraz jego mieszaninami z rozpuszczalnymi w wodzie polimerami: polialkoholem vinylowym (PVAL), skrobią (S) oraz hydroksypropylocelulozą (HPC) o różnym składzie w udziale wagowym równym 1% suchej masy papieru. Wykonano badania właściwości mechanicznych (obciążenie zrywające BO, opór przedarcia Tf, rozciągliwość Ex, przepuklenie Bp, samozerwalność BI) tak impregnowanego papieru także na mokro oraz określono jego stopień zaklejenia oznaczając wskaźnik Cobb't. Stwierdzono poprawę właściwości mechanicznych papieru oraz znaczny wzrost jego wodotrwałości w przypadku zastosowania do impregnacji chitozanu oraz jego mieszanin o udziale wagowym polimerów PVAL, S oraz HPC nieprzekraczającej 20%. Zastosowanie do impregnacji chitozanu częściowo usieciowanego aldehydem glutarowym prowadzi do jeszcze korzystniejszych wyników. Najlepsze wyniki otrzymano dla papierów otrzymanych z mas o niskim i średnim stopniu zmielenia. Przeanalizowano charakter możliwych oddziaływań międzycząsteczkowych (wiązań wodorowych i jonowych) występujących między grupami funkcyjnymi łańcucha chitozanu i celulozy lub chitozanu w układzie polimer rozpuszczalny w wodzie, celuloza. Zakładając, że rozkład tych oddziaływań wzdłuż łańcuchów celulozowych w papierze jest statystyczny, obserwowany charakter zmian wartości niektórych właściwości mechanicznych (Bp, Tr, Bi,) w funkcji udziału polimeru w mieszaninie z chitozanem może być dobrze opisany krzywą rozkładu Gaussa. Zaproponowano model dynamicznej penetracji wody do papieru. Obliczono współczynniki dyfuzji wody i określono ich zależność od stopnia zmielenia masy papierniczej i zastosowanej impregnacji papieru wodnymi roztworami octanu chitozanu i badanych mieszanin.
EN
To impregnate the paper sheets in still wet state (on the blotter) were sprayed by dilute water solution of chitosan acetate (also semicrosslinked) and its blends with water soluble polymers: polyvinyl alkohol (PVAL), starch (S) and hydroksypropylocelulose (HPC) of various composition in weight fraction equal to 1% of paper mass. The mechanical properties (breaking length Bi breaking load BO tear resistance Tf bursting power Bp, extensibility Ex also in wet state were investigated. Degree of sizing and Cobb't factor were derived. Improving mechanical properties and the large increase of water resistance of paper was obsened in the case of impregnation by pure chitosan and its blends with PVAL, S or HPC which fractions do not exceed 20% by weight. The application of semicrosslinked chitosan (by using glutaraldehyde) leads to still better results. The best results were presented for papers prepared from paper pulp of low and average slowness degrees. It was analysed a character of possible intermolecular interactions (hydrogen and ionic bonds) occurring between functional groups of chitosan and cellulose chains or in the complex system chitosan - water soluble polymer - cellulose. Assuming distribution of the interactions along cellulosic fibers in paper statistical, the obsened character of dependence of some (B Tf B) mechanical properties on weight fraction of polymer in chitosan blends could be well described by Gauss curve. Model of water penetration dynamics into paper was proposed. Diffusion coefficients of water were calculated. Their values are found to be dependent on slowness degree SD of paper pulp and the used paper impregnation by water solution of chitosan acetate and studied blends.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań właściwości sorpcyjnych wybranych papierów LWC i SC. W badaniach tych zastosowano analizator dynamiki penetracji (PDA) firmy Emtec Electronic oraz metody zalecane przez Polskie Normy. Analiza wyników wskazuje, że badane papiery różnią się zarówno szybkością wnikania wody w strukturę papieru, jak i wskaźnikami oznaczonymi zgodnie z Poskimi Normami, w zależności od sposobu wykończenia powłoki papieru. I tak, papiery powlekane typu LWC charakteryzowały się nieznacznie wyższą podatnością na działanie wody niż papiery kalandrowane typu SC.
EN
The results of comparative studies of water sorption by LWC and SC papers various brands are presented. The surface receptivity was measured by ultrasonic device Emtec PDA (Penetration Dynamics Analyzer) and using the methods that are recomended in the Polish Standards. The results of studies showed that the papers ndicated different water penetration rates and properties according with the Polish Standards, depending on the finish covers of the papers. The coated papers LWC absorbed more water than calendered uncoated papers SC.
10
Content available remote PN-EN 12390:2001 "Badania betonu"
PL
Przedstawiano ustanowioną w końcu 2001 roku normę na badania betonu stwardniałego. Obejmuje ona badania, które dotychczas były częściowo opisane w polskiej normie na beton zwykły i w instrukcjach branżowych. Wprowadzono w niej liczne zmiany i istotne uściślenia. Będzie ona jedną z podstaw umożliwiających wprowadzenie w Polsce europejskiej normy betonowej EN 206-1. Norma PN-EN 12390 nie jest jeszcze pełna, brakuje w niej arkusza trzeciego, dotyczącego oznaczania wytrzymałości na ściskanie. Poszczególne jej części to: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form; Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych; Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania; Wytrzymałość na ściskanie - Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych; Wytrzymałość na zginanie próbek do badania; Gęstość betonu; Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
EN
A hardened concrete testing standard, created late in the 2001, is presented. It contains examinations which were partly described till now in Polish standard for ordinary concrete and in branch instructions. In the new standard numerous changes and substantial specifications have been introduced. It will be one of foundations enabling the introduction in Poland of European concrete standard EN 206-1. The standard PN-EN 12390 is not yet complete, third sheet concerning compressive strength determination is missing. Its particular parts are as follows: Shape, dimensions, and other requirements concerning test specimens and moulds; Execution and curing of strength test specimens; Compressive strength of test specimens; Compressive strength - Specification of strength testing machines; Bending strength of test specimens; Concrete density; Water penetration distance under pressure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań właściwości sorpcyjnych wybranych firmowych papierów powlekanych przeznaczonych do drukarek atramentowych. W badaniach tych zastosowano analizator dynamiki penetracji (PDA) firmy Emtec Electronic oraz standardową metodę Cobb60. Analiza wyników wskazuje, że badane papiery różnią się w sposób znaczny zarówno szybkością wnikania wody w strukturę papiem, jak i stopniem zaklejenia, w zależności od systemu nanoszenia atramentu na papier przez drukarkę. I tak, powłoki papierów przeznaczonych do drukarek z głowicami piezoelektrycznymi wchłaniały znacznie szybciej i więcej wody niż powłoki papierów zalecanych do drukarek z głowicami bąbelkowo-termicznymi, które wchłaniały wodę minimalnie.
EN
The results of comparative studies of water sorption by coated ink-jet papers of various brands are presented. The surface receptivity was measured by ultrasonic device Emtec-PDA (Penetration Dynamics Analyzer) and standard Cobb60 test. The results of studies showed that the papers indicated very different water penetration rates and Cobb-numbers, depending on the system of ink transfer to paper by the printer's head. Coating covers of the papers designed exclusively for Micro Piezo printers absorbed much quicker and more water than covers of the papers dedicated to Bubble-Jet printers, which absorptivity was very limited.
PL
Przedstawiono metodę oceny głębokości penetracji wody w powłoki gumowe stosowane jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). metoda ta umożliwia określenie stopnia wyeksploatowania badanej powłoki. Ponadto omówiono doświadczenia i efekty przeprowadzonych badań w jednej z polskich elektrowni, w której Instalacja Odsiarczania Spalin pracuje od trzech lat.
EN
There has been presented a method of assessmnet of water penetration depth into rubber covers used as anti-corrosion protection for elemnts of fluge gas de-sulphurisation plant. This method enables to define wear-out grade of investigated covers. Moreover, there are presented experiences and effects of tests in one of Polish power stations, which flue gas desulphurisation plant for three years is under operation.
13
Content available remote Water penetration inside organic coatings
EN
The method of evaluation of the depth of water penetration inside organic coatings in a nonstationary process is described. Boltzmann transfor-mation aided to analyze the solution of the diffusion equation. The profiles of water concentration were determined in epoxyphenol lacquer coatings.
PL
Opisano metodę określania stopnia penetracji wody w głąb powłok organicznych z założeniem, że transport wody pod-lega prawu Ficka, a proces jest niestacjonarny; do rozwiązania równań dyfuzji zastosowano transformację Boltzmanna. Na podstawie pomiarów pojemnościowych, dotyczących powłok epoksydowo-fenolowych naniesionych na blachę stalową ocynowaną, przedstawiono wykresy obrazujące stopień penetracji wody w głąb powłok oraz profile koncentracji w różnej temperaturze kontaktu powłoka lakierowa/woda (rys. 2 i 4).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.