Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reverse osmosis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The present study assesses RO stations at four sites in Al-Mahalabea area – Nineveh governorate, Iraq during the summer of 2013. The performance of RO stations are ranked by two methods: the Simple Additive Weight (SAW) and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Two groups of samples were collected from feed and permeate water for two periods (at zero time of operation and after ten weeks of operation) with eleven parameters for each sample were analysed. The highest overall rejection R efficiency appeared with the first set of parameters more than 90% (SO4, TDS, NO3, TH, and turbidity), while the second set was the least (Cl, Na, and total alkalinity – TA) ranged between 65 and 85%. It is observed that both the SAW and the TOPSIS methods are accurate to predict the performance efficiency.
EN
In the present work, the dried biomass of soil isolated fungus Eurotium cristatum was used for synthesizing silver nanoparticles (AgNPs). The synthesized AgNPs were spherical in shape with average diameter of 16.56 nm and displayed maximum absorbance at 418. Fourier transform infrared (FTIR) study indicated the presence and binding of proteins with myco-produced silver nanoparticles. The optimum conditions for AgNPs biosynthesis were found to be at temperature of 40°C, pH of 8.0, substrate concentration of 500 ppm and fungal biomass wt. of 0.8 g. The AgNPs showed antibacterial activity against Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Shigella flexneri. AgNPs was built-in thin film nanocomposite (TFNC) membrane and the impacts of nanomaterial composition on membrane properties and desalination process were studied. The AgNPs produced membrane TFNC had better filtration performances than pure thin film composite membrane TFC. The TFNC membrane had enhanced water flux (32.0 vs. 16.5 dm3∙m–2∙h–1) and advanced NaCl rejection (91.7 vs. 89%) compared to the TFC membrane. A pot experiment was conducted to evaluate the effect of the irrigation with desalinated water on yield and productivity of essential oil of the sweet basil (Ocimum basilicum L.) and lavender (Lavandula multifida L.). The irrigation with desalinated water reduced significantly the soil reaction, soil electrical conductivity (EC), sodium adsorption ratio and exchangeable sodium percent in rhizospheric soil, it also enhanced the growth and oil yield of both plants compared with those irrigated with salt water.
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jakość wód powierzchniowych uległa znacznej poprawie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i zaostrzeniu wymagań co do jej jakości. Jednak dzięki najnowszej technologii analitycznej możliwe jest również przeprowadzenie testów laboratoryjnych stwierdzających obecność substancji, które choć występują w niewielkich ilościach, mogą stanowić znaczne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
EN
The purpose of this study was to determine the changes of leachate quality on a selected municipal landfill with recirculation of concentrate from the reverse osmosis (RO) process. The research was carried out on an exploited municipal waste landfill, from which the samples of leachate, permeate and concentrate were collected in the years 2013-2015. The obtained samples were subjected to the physicochemical analysis, including the determination of general pollution parameters as well as organic and inorganic indicators. The obtained results showed that the concentrate recirculation resulted in intensification of the degradation processes in the waste body, expressed by the increase of biodegradability rate (BOD5/COD) and the value of conductivity and dissolved solids. Over time, the value of conductivity and dissolved solids stabilized; however, they reached the values higher than in conventional landfills. A characteristic feature of the long-recirculation landfills was a continuous increase in the concentration of ammonia nitrogen and COD values in the leachate.
EN
Water contamination and pollution pose health hazards to humanity and hence the need for their treatment. This study compared reverse osmosis (RO) and ultra-violet (UV) radiation in treating borehole water (BHW) and surface water (SW). The study area is Omoku community in Rivers State of Nigeria. The RO- and UV-treated waters were determined by their physicochemical characteristics and total Coliform, with the control to check the impact of each one. The obtained results showed slight variations, which were either significant or not. The pH of the treated BHW was slightly acidic with the value of 6.52. Water conductivity ranged from 40.33 µs/cm3 to 42.40 µs/cm3 for the BHW treated with RO, UV and control samples, respectively. SW conductivity attained a range of 425.07–800.0 µs/cm3. Turbidity of BHW were beyond the detectable limit but was higher than the WHO limit of <5.00NTU, while total suspended solid (TSS) of SW ranged from 9.08–46.43 ppm. Total dissolved solids (TDS) values of water were between 3.50 ppm and 16.67 ppm for RO treated BHW and higher than that of SW. There was a reduction of salinity of BHW from 40.7 mg/l to 11.8 and 21.6 mg/l following RO and UV treatment, while SW salinity was also reduced from 75.0 mg/l to 20 mg/l in RO treated water and 16 mg/l in UV treated water. In this study, RO and UV water treatment proved to be effective in producing potable water from both BHW and SW, although RO seemed to produce water with reduced mineral content in comparison to the UV treatment. Both methods effectively reduced heavy metals as well as Coliform. The physicochemical parameters tested were below the WHO recommended limits in most cases. It is recommended that both methods be incorporated in a single WT in order to gain the benefits of both technologies.
6
Content available remote Uzdatnianie wody do hemodializ
PL
Współczesna dializoterapia, a w szczególności nowoczesne techniki dializ wysoko-przepływowych wymagają zastosowania wody do dializ o odpowiedniej czystości chemicznej i mikrobiologicznej. W artykule omówiono przykładowy system oczyszczania wody do dializ przy zastosowaniu odwróconej osmozy.
EN
Contemporary hemodialysis, and in particular modern high-flow dialysis techniques, requires the use of dialysis water with appropriate chemical and microbiological purity. The article discusses an example of a water purification system for dialysis using reverse osmosis.
EN
The partial solution for the growing contamination of the environment is the implementation of new technologies. The most of the currently operated systems for surface and groundwaters treatment as well as for wastewater treatment characterize with complex technological arrangements based on a number of unit operations. In water-wastewater management membrane processes are more often applied, especially those in which the difference of pressure at both membrane sites is used as a driving force. As an example of such application is the use of nanofiltration for groundwaters treatment at Water Treatment Plant Zawada near Dębica or the treatment of municipal landfill leachate and industrial wastewater at Eko Dolina Waste Utilization Plant in Łężyce near Gdynia (reverse osmosis unit capacity of 120 m3/d). Municipal wastewater treatment based on membrane technologies has already been implemented at domestic wastewater treatment plant. It is especially profitable, when the load of contaminant present in a wastewater varies within a year. In the case of membrane systems use, this issue can be neglected. As an example of membrane based system may serve WWTP in Rowy n/Ustka started up in 2013 and modernized in 2017. The latest trends and developments of selected suppliers of membrane systems are also presented.
PL
Częściowym rozwiązaniem wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przykładem jest między innymi zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy oraz oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę). Oczyszczanie ścieków komunalnych w oparciu o technologie membranowe zostało już wdrożone w krajowych oczyszczalniach ścieków. Jest to szczególnie opłacalne, gdy ładunek zanieczyszczeń obecnych w ściekach waha się w ciągu roku. W przypadku zastosowania systemów membranowych, problem ten można pominąć. Przykładem wdrożenia systemu membranowego może być WWTP w Rowach k/Ustki, którą zbudowano w 2013 r. i zmodernizowano w 2017 r. Ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u klientów.
PL
Wybór optymalnej metody oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych powinien uwzględniać zmienność ich składu i ilości w czasie, wymagania dotyczące oczyszczonych odcieków oraz możliwości ekonomiczne. Z uwagi na różnorodność związków znajdujących się w odciekach składowiskowych, konieczne jest zatem zastosowanie kombinacji kilku procesów. Metody biologiczne są efektywne w przypadku oczyszczania odcieków z młodych składowisk. Sprawność procesów biologicznych zdecydowanie zmniejsza się wraz z wiekiem składowiska. W związku z tym, preferowanymi metodami są metody fizyczno-chemiczne, czyli np. pogłębione utlenianie, adsorpcja lub metody membranowe. Celem pracy była ocena efektywności usuwania substancji organicznych metodą pogłębionego utleniania z odczynnikiem Fentona z koncentratu odcieków pobranych z funkcjonującej na składowisku instalacji odwróconej osmozy. W badaniach określono wpływ odczynu, w którym prowadzono reakcję, na efektywność usunięcia substancji organicznych wyrażonych wskaźnikami OWO, ChZT i BZT5, a także możliwości podniesienia podatności koncentratu na biodegradację.
EN
The choice of the optimal treatment method of leachate treatment from municipal waste landfills should take into account the variability of their composition and quantity over time, requirements for treated leachate and economic opportunities. Due to the variety of chemical compounds present in landfill leachate, it is therefore necessary to use a combination of several purification processes. Biological methods are effective in the treatment of landfill leachate from young landfills. The efficiency of biological processes declines significantly with the age of the landfill. Therefore, the preferred methods are physico-chemical methods – advanced oxidation processes, adsorption or membrane technology. The aim of the study was to evaluate the removal effectiveness of organic substances using the advanced oxidation processes with Fenton’s reagent from the concentrate of landfill leachate taken from the reverse osmosis plant operating in the landfill. In this studies, the effect of pH, in the reaction, the efficiency of removal of organic substances, expressed indicators TOC, COD and BOD5 as well as the possible increase in the susceptibility of the concentrate to biodegradation were determinated.
EN
In paper an influence of leachate from landfills with different exploitation time on reverse osmosis performance during their treatment was presented. An unstabilized leachate from landfill of two years exploitation and stabilized leachate from landfill with operation time over 10 years were taken to analysis. The analyses were conducted with use of RO system constructed to reflect the actual operating conditions of the reverse osmosis system exploited on municipal landfills. These two kind of leachate was directed to the reverse osmosis system by maintaining during their filtration the same operating parameters (temperature, pressure, flow rate, recovery rate and pH of leachate). The obtained results indicated that filtration of stabilized leachate is characterized by better performance of the RO system, i.e. shorter filtration time, higher permeate flow and higher salt retention. The higher concentration of organic matter in unstabilized leachate contributes to membrane pores blocking decreases the efficiency of the osmotic system. Moreover, high organic content in the leachate from young landfills, with a high concentration of cations, leads to an unfavorable phenomenon of neutralization of the membrane surface.
PL
W pracy przedstawiono wpływ odcieków ze składowisk o różnym czasie eksploatacji na parametry pracy odwróconej osmozy podczas ich oczyszczania. Do badań przyjęto nieustabilizowane odcieki ze składowiska o 2-letnim czasie eksploatacji oraz odcieki ustabilizowane ze składowiska o czasie eksploatacji przekraczającym 10 lat. Analizy prowadzono na układzie odwróconej osmozy, skonstruowanym w ten sposób by odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy układów eksploatowanych na składowiskach odpadów. Odcieki skierowano na układ RO zachowując podczas ich filtracji te same parametry pracy (temperatura, ciśnienie, przepływ, stopień odzysku oraz odczyn odcieków). Uzyskane wyniki wskazały, że proces filtracji odcieków ustabilizowanych charakteryzuje się lepszymi parametrami pracy układu RO, tj. krótszy czas filtracji, wyższy przepływ permeatu oraz wyższy stopień retencji soli. Większa zawartość substancji organicznych zawartych w odciekach młodych (nieustabilizowanych) przyczynia się do blokowania porów membrany i obniża wydajność układu osmotycznego. Ponadto wyższa zawartość substancji organicznej w odciekach z młodych składowiska oraz wyższe stężenie w nich kationów prowadzi do niekorzystnego zjawiska neutralizacji powierzchni membrany.
EN
New priorities for the environment have resulted in a reassessment of modern technology for treatment of urban wastewater. Urban wastewater treatment mainly involves the elimination or reduction of anthropogenic organic micropollutants in the aquatic environment. In this paper, the effectiveness of bisphenol A elimination from wastewater, after biological treatment, through a complex ultrafiltration/reverse osmosis purification process was evaluated. The effectiveness of the wastewater treatment process in the tested system was also evaluated with a number of other physical and chemical analyses for pH, turbidity, colour, absorbance, TOC, phenol index, conductivity and the concentration of selected heavy metals. Within this study, the change in the hydraulic performance of the membranes was also investigated. The effectiveness of the reduction of bisphenol A concentrations during the process of ultrafiltration was small, due to the significant difference between the size of the pores of the membrane and the size of eliminated micropollutants. In the process of reverse osmosis, the wastewater treatment system reported that the concentration of bisphenol A was reduced by 68%. In the tested treatment system, the ultrafiltration/reverse osmosis completely removed colour, lead and chromium. Other contaminants were eliminated by more than 31%. In both membrane processes, there was evidence that the membrane pores were blocked, but this occurred to a greater extent during the process of reverse osmosis.
PL
Częściowym rozwiązaniem problemu wzrastającego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Przytoczono przykłady instalacji odsalania i demineralizacji stosowane do otrzymywania wody do picia i do celów przemysłowych w polskiej energetyce i kopalnictwie. Zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wód głębinowych w SUW Zawada k. Dębicy. Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków przemysłowych technologią membranową przedstawiono na przykładzie PKN Orlen SA w Płocku oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Eko Dolina w Łężycach k/Gdyni (wydajność RO 120 m3/dobę), ponadto przedstawiono najnowsze rozwiązania oraz trendy rozwoju w niektórych firmach realizujących technologie membranowe u odbiorców=klientów.
EN
The increasing environmental pollution may be partially solved by the implementation of new technologies. The most of large scale surface and ground water as well as wastewater treatment systems is based on complex technological loops comprised of a number of unit operations. In modern water-wastewater management, membrane processes has become more frequently used, especially their branch driven by a pressure difference at both sides of a membrane. In the current paper, exemplary systems of water desalination and demineralization used in production of potable and technological water at national heat and power and mining plants are shown. The use of nanofiltration for groundwater treatment at Water Treatment Plant Zawada (near Dębica, Poland) is discussed. Municipal landfill leachates treatment by means of membrane separation is presentented on the basis of PKN Orlen SA installation in Płock and Waste Utilization Plant Eco Dolina in Łężyce (near Gdynia, Poland). Additionally, current trends and novel solutions offered by selected membrane systems suppliers are discussed.
PL
Technologia odwróconej osmozy na przestrzeni lat konsekwentnie zdobywa coraz szersze uznanie jako standard w uzdatnianiu wody. W wyraźnym upowszechnieniu się tej technologii pomogły poręczne programy do projektowania procesu, pomocna literatura i coraz bogatsza wiedza. Zastosowanie odwróconej osmozy nie ogranicza się już na przykład do przemysłowych instalacji uzdatniania wody, ale obejmuje także uzdatnianie wody sieciowej w gospodarstwach domowych.
EN
The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry are presented in this paper. It was found that the pressure membrane processes are successfully used for the processing of raw milk into milk products. However, based on the analysis of the technology for producing chosen milk products, it was found that the dairies are wastewater in the form of white water, milk water, and spent cleaning baths. It was proposed to use two-step systems based on membrane filtration to treat these types of wastewater. Regeneration of white water and milk water is possible in RO/ROP system. In turn, UF/RO or NF/RO systems are necessary for the regenerations of spent cleaning baths. However, based on studies of the compositions of dairy wastewaters and preliminary filtration studies, it was claimed that, before the treatment of this type of wastewater by membrane modules, it is important to appropriately prepare wastewater with pre-treatment techniques.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania technik filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim. Stwierdzono, że ciśnieniowe procesy membranowe są z powodzeniem stosowane do przetwarzania mleka surowego na gotowe produkty mleczne. Jednak na podstawie przeprowadzonej analizy technologii wytwarzania wybranych produktów mlecznych stwierdzono, że w zakładach mleczarskich powstają ścieki w postaci białej wody, wody z mleka i zużytych kąpieli myjących. Do unieszkodliwiania tego typu ścieków zaproponowano wykorzystanie dwustopniowych układów opartych na technikach filtracji membranowej. Regeneracja białej wody i wody z mleka możliwa jest w układzie RO/ROP. Z kolei do regeneracji zużytych kąpieli myjących niezbędne jest zastosowanie układów UF/RO lub NF/RO. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków mleczarskich oraz wstępnych badań filtracyjnych stwierdzono, że przed podaniem tego typu ścieków na moduł membranowy niezbędne jest odpowiednie ich przygotowanie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu zatężenie składu chemicznego naturalnej zmineralizowanej wody i pozyskanie koncentratu użytecznego dla celów balneologicznych. Pierwotna mineralizacja ogólna badanej surowej wody wynosiła 11 010 mg/dm3 i zawierała 10,06 mg/dm3 kwasu metakrzemowego. W rezultacie zatężania wody, w procesie odwróconej osmozy wyposażonej w membranę BW30FR-400, otrzymano wysokiej jakości nowy produkt. Mineralizacja skoncentrowanej wody mineralnej wynosiła 18 238,5 mg/dm3 przy stężeniu 18,48 mg/dm3 kwasu metakrzemowego. Dodatkowo otrzymano wysokiej jakości permeat, jako produkt możliwy do wykorzystania jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Wyniki badań dały nowe światło dla zastosowań technicznych.
EN
The paper presents the results of research aimed at concentrating the mineralized water. The aim of the research was to obtain more concentrated mineral water as concentrates useful for balneological purposes. The mineralization of tested raw mineral water was 11 010 mg/dm3 and contained 2.8 mg/dm3 of boron-and 10.06 mg/dm3 of metasilicic acid. As a result of water concentrating in the RO process with a BW30FR-400 membrane, a high quality of a new product – concentrate has been achieved. The mineralization of concentrated mineral water was a 18 238.5 mg/dm3 with 18.48 mg/dm3 metasilicic acid concentration. In additional the high quality of the permeate was also obtained as a product possible for use as potable water. The results of research gave new light for the technical application.
EN
The impact of selected process parameters of an integrated NF/RO system on possibilities of the desalination of model solutions, containing salts in typical concentrations for flowback water from shale gas production, was analyzed in this work. Based on the results of studies carried out in the pilot scale, it was found that the integrated NF/RO system allows for satisfactory reduction of the model solution of flowback water mineralization. It can be stated that the use of NF/RO system enables the re-use of the “real” flowback water during hydraulic fracturing.
PL
W pracy zbadano wpływ wybranych parametrów procesowych zintegrowanego systemu NF/RO na możliwość odsalania modelowych roztworów zawierających sole w stężeniach charakterystycznych dla płynu powrotnego ze szczelinowania złóż gazu z łupków. Na podstawie otrzymanych wyników badań prowadzonych w skali pilotowej, stwierdzono, że zintegrowany układ NF/RO pozwala na zadowalające zmniejszenie mineralizacji roztworu modelowego płynu powrotnego. Można zatem założyć, iż zastosowanie układu NF/RO umożliwi ponowne wykorzystanie ścieku rzeczywistego podczas szczelinowania hydraulicznego.
EN
The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) generates between 1.4–1.75 kg/person/day of Municipal Solid Waste (MSW) that accounts for over 16 million tons of MSW/year. The solid waste collected from different sources is dumped in landfills, thereby creating environmental concerns. In this paper, the potential of solid waste as an energy source (Waste to Energy (WTE)) for Reverse Osmosis (RO) water purification was evaluated. The KSA is known for its acute fresh water shortages and uses desalination technology in meeting its daily water requirements; a process that is energy intensive. The evaluation of the energy content of MSW shows a potential to produce about 927 MW in 2015, based on a total mass burn, and about 1,692 MW in 2032. The MSW-WTE plants can produce about 1.5% of the targeted 120 GW of energy for 2032. For the R.O system, it will give approximately 16.8% of the daily fresh water needed for total mass burn and 2.4% with the recycling option.
PL
Nowoczesne metody usuwania zanieczyszczeń z wody, przy zmniejszających się zasobach wody czystej, stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone. Dodatkowo nowoczesne metody analityczne przyczyniają się do wykrywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie w bardzo niewielkich ilościach, które ze względów zdrowotnych i technologicznych należy z niej usunąć. W przemyśle spożywczym w większości przypadków jest wymagana taka woda, jaka jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, której jakość określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jednak są pewne branże przemysłu spożywczego, które wymagają wody o znacznie wyższym stopniu oczyszczenia. Z tego względu wciąż prowadzone są prace nad jeszcze skuteczniejszymi procesami oczyszczania wody, np. procesami filtracji na membranach, które są m.in. stosowane w procesach doczyszczania wody w zakładach przemysłowych.
EN
Modern methods for removing contaminants from water, with decreasing clean water resources are becoming more and more complicated. In addition, modern analytical methods contribute to detect new contaminants in the water in very small amounts, which for reasons of health and technology should be removed from it. Food in most cases requires water such as that is intended for human consumption, and the quality of which is determined by the regulation of the Minister of Health. There are, however, certain sectors of food industry that require water of much higher quality. Due to this reason, the work is currently conducted on even more effective treatment of water. Such processes include e.g. membrane filtration that is used, among others, in the process of cleaning the water in industrial enterprises.
EN
Contamination of soil and groundwater with pesticides is mainly caused by old ecological burdens. This study focuses on the treatment of groundwater contaminated with chlorinated pesticides. The contaminants mainly include α-HCH, β-HCH, γ-HCH, HCB, DDE, DDD and DDT. Reverse osmosis technology using RO98pHt polyamide membranes was used to remove the pollutants under batch process conditions. The observed rate of removal ranged from 98.4% to 99.7%. Total dissolved content solids decreased from 1.35 g/dm3 to below 0.05 g/dm3.
EN
Heterogeneous reverse osmosis (RO) membranes have been prepared from cellulose acetate (CA) and modified coal through chemical activation. Nitric acid of various concentrations, sulfuric and acetic acids used for various time periods have been studied with respect to modification of structure of coal and consequently structure of RO membranes. The effect of these variables on the modification of coal was examined by IR spectroscopy. All membranes prepared in such a way showed improved performance in comparison with standard CA membranes. The volume flux of the best RO membranes at 94% level of solute separation was 3.87×10–2 m3/(m2·h) at 1.76 MPa using aqueous feed solution 400 mg/dm3 of sodium chloride. The performance improvement was related to increases of charge of groups of coal particles in the membrane, affecting their rheology and morphology resulting in better membrane productivity. The SEM of some membranes have also been presented. These membranes were tested also with 1:1, 1:2, 2:2 and 1:3 inorganic salt solutions. The agreement between the calculated and experimental data of solute separation for studied solutes was reasonably good.
EN
The aim of the study was to develop an effective treatment of post-digestion liquors highly-loaded with biogenic and organic substances. The scope of the research project encompassed: mesophilic anaerobic digestion of waste activated sludge (WAS) as well as the treatment of post-digestion liquors, coming from the most appropriate HRT value of 25 days, in the process of ammonium magnesium phosphate (struvite) precipitation targeted at ammonia nitrogen binding and a subsequent reverse osmosis (RO) process. It was established that the method combining chemical precipitation and high-pressure filtration ensures a high degree of contaminants removal allowing for a direct release of treated liquors into the natural reservoir. However, in order to decrease the residual NH4+ concentration (6.1 mg NH4+/dm3) in the purified post-digestion liquors below the level allowing for a direct release to the natural reservoir, it turned out to be necessary to apply increased molar ratio of magnesium and phosphates (Mg:NH4+: PO43- = 1.5:1:1.5).
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było opracowanie efektywnej metody oczyszczania wysoko obciążonych wód pofermentacyjnych, związkami biogennymi oraz organicznymi. Zakres przeprowadzonych badań obejmował mezofilową fermentację nadmiernych osadów czynnych oraz oczyszczanie powstałych wód pofermentacyjnych. Wody pochodzące z fermentacji osadów prowadzonej w warunkach uznanych za najkorzystniejsze (HRT = 25 dni) poddano oczyszczeniu z zastosowaniem procesu strącania fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu) oraz wysokociśnieniowej filtracji membranowej (RO). Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że oczyszczanie wód pofermentacyjnych w procesie łączącym strącanie fosforanu amonowo- magnezowego z membranową filtracją wysokociśnieniową jest metodą efektywną, zapewniającą wysoki stopień usunięcia ładunku zanieczyszczeń. Jakkolwiek, zastosowanie 50% nadmiaru jonów magnezowych i fosforanowych (Mg:NH4+PO43-- =1.5:1:1.5) podczas strącania struwitu okazało się niezbędne w celu obniżenia stężenia azotu amonowego (6.1 mg NH4+/dm3) poniżej poziomu pozwalającego na bezpośrednie odprowadzenie oczyszczonych wód do odbiornika naturalnego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.