Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water retention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zielona i błękitno-zielona infrastruktura, błękitno-zielona sieć, blue-green dream to pojęcia, które zyskały ogromną popularność w ciągu ostatnich kilku lat. Posługują się już nimi nie tylko profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianą zielenią. Tak zdefiniowana infrastruktura wkroczyła szeroko nie tylko w życie mieszkańców miast, lecz nawet na salony polityczne. Nasuwa się więc pytanie, czy to chwilowa moda i ogrody deszczowe, będące najcześciej potocznym rozumieniem błękitno-zielonej infrastruktury, to rozwiązania o charakterze gadżeciarskim? Czy jednak stoi za nimi protencjał gruntownej zmiany struktury miast i terenów zurbanizowanych?
PL
Warto mieć wiedzę o wykorzystaniu roślin dla calów retencyjnych - szczególnie w mieście. Możliwości takich jest wiele. Często nie wymagaja one dużych zmian w ogrodzie lub na terenach zieleni, a jedynie zmiany podejścia do sposobu ich zagospodarowania i... wyglądu. Najprostszym sposobem jest zwiększenie bioróżnorodności, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji ekologicznych ekosystemu.
PL
Miejskie wyzwania związane z wodą to przede wszystkim kwestia jej braku, nadmiaru lub złej jakości. Zarządzanie wodą w miastach regulowane jest przez różne przepisy. Ramę stanowi prawo wodne - ustawa z 20 lipca 2017 r.
4
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
EN
Biochar has been extensively studied in the aspect of amendment of compacted sandy/clayed soils, whereas its application as amendment in expansive soil is rare. Hydraulic and mechanical properties of biochar-amended expansive soil especially impacts of drying–wetting cycles have been rarely investigated. Aiming at construction of sponge city, straw biochar-amended expansive soil and the control soil (i.e., without biochar) are subjected to drying–wetting cycles in this study. During drying–wetting cycles, energy-dispersive spectrometer and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy analyses were conducted to investigate microchemical composition including. Pore size distribution and microstructure were measured using nitrogen gas-adsorption technique and scanning electron microscope, respectively. Further, changes in soil water retention curve, void ratio, crack intensity factor (CIF, i.e., ratio of cracked section area to the total soil area) and shear strength were also determined. It is found that there is no diference in water retention capacity between various soils for near-saturated samples. Under high suction, however, more water could be retained within mesopores of biochar-amended soil. FTIR analysis indicates that biochar-amended expansive soil shows stronger chemical bonding, irrespective of them being subjected to drying–wetting cycles. The weak alkalinity of straw biochar results from its main chemical composition (i.e., calcium carbonate). It is noteworthy that straw biochar improves soil water retention capacity, which further restrains desiccation cracks. Cohesion of biochar–soil composite is also improved due to chemical bonding. Aiming at green roofs, straw biochar could be promising option for expansive soil amendment technically and economically.
EN
The paper considers mountain rivers, which usually feature high dynamics of hydrological phenomena. The variability of the Sola river flows in the Polish Carpathians is presented based on water-gauge measurements from the hydrological long-period of 1956-2015. The flows for the upper section of the river, where no storage reservoirs are found, were analysed. A broad range of flows was shown – from 0.59 to 1250 m3/s at a mean flow of 15.5 m3/s. It was also shown that within a year, the flows grow in the spring (thaw freshets) and summer periods (rainwater freshets). Mainly the summer freshets are dangerous, consisting in a sudden rise of the flow due to rains. This is shown by the high values of maximum flows in June and July. In the case of mountain rivers, such as the Sola river, it is necessary to undertake the actions stabilising the flows, which on the one hand have flood-prevention importance, and on the other hand protect the water resources in long dry periods. The actions should be concentrated on the proper arrangement of the catchment area, slowing down the rainwater outflow. Appropriate land use is especially important (distribution of forests, of arable and developed areas) depending on the land elevation above the sea level and inclination, as well as creation of small storage facilities.
PL
W warunkach doświadczenia laboratoryjnego oceniano wpływ dodatku do gleby lekkiej wełny mineralnej i osadu ściekowego na kształtowanie retencji wodnej oraz kształtowanie w niej zawartości ołowiu, cynku i kadmu. Stwierdzono istotną, ok. 2-krotną poprawę retencji wodnej w glebie pod wpływem badanych odpadów. Sposób aplikacji wełny nie miał znaczącego wpływu na retencję wody w glebie. Badane odpady spowodowały zwiększenie zawartości cynku i kadmu w glebie, ale w zakresie poziomów naturalnych. Intensywność wymywania metali z gleby była niska, z wyjątkiem jonów kadmu z gleby modyfikowanej wełną mineralną.
EN
A degraded soil was reclaimed by addn. of municipal sewage sludge and waste mineral wool mixed with the soil sep. or together. The Cd, Zn and Pb contents were detd. in unmodified and modified soils, wastes and aq. filtrates of soils. In addn., filtrate vols. were detd. for soils to est. the water retentions. The modification of soils resulted in a two-fold increase of the water retention and in a significant increase in the content of Zn and Cd ions in soils. The leaching intensity of the studied ions from soils was low with the exception of Cd ions from soil modified with the mineral wool.
EN
This paper presents the results of a study aimed at determining the possibility of water retention in the lakes located in the upper and middle reaches of the Noteć Zachodnia River in central-west Poland. The study was conducted on the basis of the analysis of available hydrological data and contemporary and archival topographic basemaps. The research was supplemented by a field study from the years 2011-2016, during which numerous surveys and hydrometric measurements were made. Their goal was to determine the natural range of water fluctuations in the lakes under consideration and to identify potential flows in the Noteć Zachodnia River. Observations and calculations allowed the determination of damming ordinates that are within the range of natural water fluctuations of the lakes. On the basis of this information and the previously prepared model of terrain, including the test area, the authors designated zones within the lakes at the required water level and calculated the useful and flood capacity of those water reservoirs. Subsequently, the possibilities of reducing the flood wave on the Noteć Zachodnia River were determined. Calculations were made for 2011, i.e. a year for which the highest winter spate for over 30 years has been documented. It has been shown that, by using only the flood capacities of surveyed lakes, it would be possible to reduce the flood wave on the Noteć Zachodnia River by 30% for the profile closing its catchment below Kamienieckie Lake. The results indicated the validity of damming the lakes located in the catchment of the Noteć Zachodnia River. Water retention in these lakes would restore the water resources in the area and allow reduction of the flood wave during heavy rains. This action would positively affect the ecosystems associated with the river system and would assist the flood protection system in central and west Poland.
EN
Land consolidations represent a unique tool for managing the problems of the rural space. They help to settle the land property rights and meet the current requirements associated with the protection and formation of a stable, permanently sustainable rural landscape. In the Czech Republic, complex land consolidations have been completed in 1,965 cadastral areas out of the total 13,100, and in 2,134 more they are in the preparation phase (up to 1st September 2015). It means that about 60% of cadastral areas in CR still await land consolidation. Our study aimed to localize the priority localities (cadastral areas and regions) for preferential implementation of land consolidation. The authors selected three thematic factors to determine the risk of their occurrence in particular localities and, consequently, the need to initiate the land consolidation. The analysis is based on the assumption that the cadastral areas where land consolidations have been completed or are under way have already dealt with the above-mentioned risk factors or will do so soon. Therefore, such areas have not been included into our study. The key selected thematic factors relevant for the preferential implementation of land consolidation include: the risk of water and wind erosion in arable land, water management, and water retention in the landscape. For each of these three factors, a map of preferential localities (based on the degree of risk/suitability) was processed for initiation of land consolidation. At the same time, a simple multi-criteria analysis of the extent of the Czech Republic’s erosion (water and wind) has been prepared. The result of this analysis is the ranking of regions according to the degree of risk of erosion. The most vulnerable regions of the Czech Republic include Jihomoravský (South Moravian Region), Středočeský (Central Bohemia) and Pardubice.
EN
This paper presents a proposed application of methods for determining heavy rainfall in small ungauged agricultural catchments in lowland areas. Moreover, we discuss the methodology for a comprehensive hydrological and hydraulic analysis of the functioning of a small lowland watercourse. In order to properly (correctly) use the methods for determining heavy rainfall, a comprehensive workflow had to be created for the dimensioning of structures designed to evacuate rainfall water (i.e. drainage, irrigation and sewer systems), that could be used by designers and would account for the small water retention solutions. In the paper we propose methods for determining heavy rainfall that allow the management of rainfall water in small ungauged agricultural catchments in lowland areas. The calculations of the rainfall intensity with assumed duration times are proposed using three precipitation models: the Bogdanowicz and Stachy formula, the Lambor formula and the Woloszyn formula. The models of Lambor and Woloszyn are advantageous because they are local. On the other hand, the Bogdanowicz and Stachy formula is the recommended model for the dimensioning of structures intended to evacuate rainfall water; this formula makes use of the intensity of design storm in rural areas (p = 10 %). As an example of calculations, we present the initial rainfall intensity results and the values of runoff for a rainfall with the exceedance probability p = 10 % and the duration time 15, 30, 60 and 120 minutes, for the micro-catchment of the watercourse R-4 located in the Dobrzen Wielki commune, south-west of Poland. In the calculations each of the three formulae was used, but the highest values were obtained for the Bogdanowicz and Stachy formula. An analysis of the runoff values for each duration time reveals that the longer the duration time of rainfall, the lower the rainfall intensity. The runoff of precipitation water from the catchment was determined using the European standard EN 752:2008. Moreover, in order to properly select and dimension the retention reservoir for precipitation water the authors used the ATV-A117 guidelines and a study about this standard. The proposed methodology for the determination of heavy rainfall in small ungauged agricultural catchments in lowland areas for the purpose of rainfall water management could be of interest in practical water management applications.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono propozycje zastosowania metod wyznaczania opadów nawalnych w małych niekontrolowanych zlewniach użytkowanych rolniczo, na terenach nizinnych. Ponadto w pracy przedstawiono metodykę wykonania kompleksowej analizy hydrologiczno-hydraulicznej funkcjonowania małego cieku nizinnego. Dla właściwego (poprawnego) stosowania metod wyznaczania opadów nawalnych konieczne było stworzenie kompleksowego schematu postępowania dla wymiarowania urządzeń odprowadzaj ących wody opadowe, tj. systemów melioracyjnych i kanalizacyjnych, który może być stosowany przez projektantów uwzględniając zastosowanie rozwiązania małej retencji wodnej. W pracy zaproponowano metody wyznaczania opadów nawalnych umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych w małych niekontrolowanych zlewniach nizinnych na terenach rolniczych. Zaproponowano obliczenia natężenia deszczy przy założonych czasach ich trwania przy zastosowaniu 3 modeli opadów: wg Bogdanowicza i Stachego, Lambora oraz Wołoszyna. Zaletą stosowania modeli Lambora i Wołoszyna jest fakt, że są modelami lokalnymi. Natomiast zalecanym modelem w wymiarowaniu urządzeń odprowadzających wody opadowe, który wykorzystuje natężenie deszczu miarodajnego na terenach wiejskich (p = 10 %) jest model Bogdanowicza i Stachego. Jako przykład obliczeń przedstawiono wstępne wyniki natężenia deszczu i wartości odpływów dla deszczu o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% i czasie trwania 15, 30, 60,120 minut dla mikrozlewni cieku R-4 zlokalizowanej w południowo – zachodniej Polsce w Gminie Dobrzeń Wielki. W obliczeniach zastosowano wszystkie wymienione modele, jednak najwyższe wartości uzyskano modelem Bogdanowicza i Stachego. Analiza wartości odpływów wskazuje, że im czas trwania deszczu jest dłuższy, tym mniejsze jest jego natężenie. Ustalono wartości odpływu wód opadowych ze zlewni przy zastosowaniu normy europejskiej EN 752:2008. Ponadto dla właściwego doboru i wymiarowania zbiornika do retencji wód opadowych autorzy zastosowali wytyczne normy ATV-A117 oraz opracowania poświęcone tej normie Zaproponowana w niniejszej pracy metodologia wyznaczania opadów nawalnych w małych niekontrolowanych zlewniach użytkowanych rolniczo, na terenach nizinnych, na potrzeby zagospodarowania wód opadowych, stanowi interesującą propozycję do wykorzystania w praktyce gospodarki wodnej.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę stosunków wodnych i ocenę zmienności zasobów retencji glebowej na terenie fragmentu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Oceny tej dokonano na podstawie pomiarów uwilgotnienia gleby wykonanych w roku 2015 i 2016 oraz wyników monitoringu i prac badawczych prowadzonych w latach wcześniejszych. Szczegółowymi badaniami objęto fragment parku o powierzchni około 8,6 ha, zlokalizowany na północ od Ogrodu Japońskiego, pomiędzy ulicami Mickiewicza i Kopernika. Pomiary uwilgotnienia przeprowadzono metodą TDR w 27 punktach, w środku powierzchniowych warstw gleby 0–25 cm oraz 25–50 cm. Na podstawie analizy przestrzennego rozkładu uwilgotnienia stwierdzono, że w rozpatrywanym okresie występowały znaczne, długotrwałe niedobory wilgoci czynnej warstwy gleby. Nawet na około 36% badanego obszaru w warstwie 25–50 stwierdzono wilgotność gleby poniżej punktu trwałego więdnięcia (PTW, pF = 4,2). Zbiornik wodny o powierzchni 1,1 ha, położony centralnie na badanym terenie, nie wpływał w okresie objętym badaniami na poprawę retencji gruntowo-glebowej. Było to spowodowane okresowym brakiem zasilania systemu wodnego parku z ujęcia na Odrze, której poziom obniżył się z powodu suszy.
EN
The paper presents a characterisation of water relations and an estimation of the variability pertaining to soil water retention resources in the selected area of the Szczytnicki Park in Wrocław. The estimation was performed on the basis of the measurements of soil moisture performed in the years 2015 and 2016, and the results of monitoring and research conducted in an earlier period. The detailed study was conducted on a fragment of the park with the surface area of about 8.6 ha, situated north of the Japanese Garden, between the Mickiewicza and Kopernika streets. Soil moisture measurements were conducted with the TDR method, at 27 points, within the soil layers of 0–25 cm and 25–50 cm. On the basis of the analysis of spatial distribution of soil moisture it was observed that considerable and long-lasting moisture deficits of the active layer of the soil have occurred during the period under study. Moisture levels below the permanent wilting point (PWP, pF = 4.2) were noted on approximately 36% of the study area, in the layer of 25–50 cm. The reservoir with an area of 1.1 ha, situated centrally in the study area, did not cause any improvement of soil-ground water retention during the period of the study. That was due to the periodic lack of supply of the water system of the park from the intake of Oder river in which the water level decreased as a result of a drought.
12
Content available Water retention on the extensive green roof models
EN
One of the main problems of urbanization is the continuous growth of sealed surfaces. Impermeable surfaces i.e. roofs, roads or pavements have dominated land cover, increasing surface runoff and limiting groundwater runoff, often contributing to increased flood risk. The practice of many countries has shown that green roofs are one of the solutions to the problem of rainwaters on the urban areas. The aim of the study was to assess the retention ability of three green roofs of extensive type with different substrate composition (two mineral-organic mixtures, one mineral mixture). The research was carried out at the Water Centre of the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw (Ursynów district) in the period from June to November in 2016. The obtained results were compared with observation of the reference model – bituminous roof. Model studies have shown that green roofs retained water in the range from 9.5 mm to 67.1 mm. The average runoff coefficients for green roof types in the period from June to November in 2016 were from 0.31 to 0.33. The obtained results showed slight differences in outflows with different substrates. During high rainfall, the differences in the runoff between the green roofs and the reference roof were negligible.
PL
Z odkrytych powierzchni betonu zachodzi w sposób ciągły parowanie wody na skutek różnicy ciśnienia pary wodnej w powietrzu i nad wodą na powierzchni betonu. Powoduje to zmniejszenie stosunku w/c w betonie co może powodować niepełną hydratację cementu i pogorszenie jakości betonu. W związku z tym pielęgnacja betonu jest jednym z najważniejszych zabiegów zapewniających dobre właściwości betonu. Samo-pielęgnacja betonu jest jedną z form specjalnego betonu, która zmniejsza wpływ niedostatecznej pielęgnacji spowodowanej źle wyszkoloną kadrą, brakiem wody, lub jej złą jakością. W artykule omówiono zasady stosowania domieszki poli(glikolu etylenowego) o różnej masie cząsteczkowej, dodawanego do mieszanki betonowej, w celu zapewnienia samo-pielęgnacji betonu. Domieszka ta zmniejsza parowanie wody z betonu i poprawia właściwości samozagęszczającego się betonu. Pokazano wpływ tej domieszki na właściwości betonów różnych klas. Porównano tę technologię z pielęgnacją tradycyjną i z brakiem pielęgnacji betonu.
EN
Continuous evaporation of moisture takes place from exposed concrete surfaces due to the potential difference between the vapour and liquid phases. This will reduce the initial water cement ratio resulting in incomplete hydration of cement and thus lowering the quality of concrete. Hence, curing is considered as one of the basic necessities to achieve good performance concrete. Self-curing concrete is one of the special concretes which mitigates insufficient curing due to a variety of reasons including human negligence, scarcity of water, inaccessibility or bad quality of water available for curing. In the present work, polyethylene glycol of different molecular weights are used as self-curing chemicals in self compacting concretes in optimum dosages during the mixing stage. This has ensured reduction in the evaporation of water and enhanced the performance of SCC. This study has clearly brought out the influence of PEG's in different grades of concrete. A comparison was made with conventional curing and concrete without curing.
EN
The nonmetallic powder recycled from waste printed circuit boards (PCB) is used in cement mortar as replacement for sand. The results show that the waste PCB nonmetallic powder causes an increase in air content and improves the water-retention property of fresh mortar, decreases the bulk density of hardened mortar. There is a decrease in the compressive and flexural strengths with the addition of waste PCB nonmetallic powder and the decreasing degree depends on the substitution amount of the nonmetallic powder for sand. The tensile bond strength decreases slowly with the increase of the substitution amount from 0% to 35%. The water capillary adsorption of mortar is close to that of control when 10% and 20% sand is replaced. The use of mortar made with recycled waste PCB nonmetallic powder as sand replacement offers promise for applications as medium weight or light weight concrete, while adding value to a post-consumer electric and electronic material that is now generally treated as solid waste.
PL
W artykule analizowano możliwość wykorzystania niemetalicznego proszku pochodzącego z recyklingu płytek drukowanych PCB (ang. Printed Circuit Boards) jako zamiennika piasku w zaprawach cementowych. Uzyskane wyniki wskazują, że dodatek proszku PCB powoduje wzrost zawartości powietrza, poprawę zdolności do retencji wody świeżej zaprawy oraz zmniejszenie gęstości objętościowej stwardniałej zaprawy. Obserwowany spadek wytrzymałości na ściskanie i zginanie zależy od stopnia substytucji piasku proszkiem PCB. Przyczepność przy rozciąganiu spada stopniowo ze wzrostem substytucji od 0 do 35%. Adsorpcja kapilarna wody zapraw modyfikowanych jest zbliżona do wartości uzyskanej w przypadku próbki kontrolnej, jeśli stopień substytucji proszkiem PCB jest mniejszy niż 20%. Wyniki uzyskane dla zapraw z proszkiem PCB wskazują także na możliwość ich wykorzystania w betonach lekkich. Potwierdzają także, że zużyte elektryczne i elektroniczne płytki drukowane, uważane za produkty odpadowe, mogą być z powodzeniem wykorzystane w technologii materiałów budowlanych.
EN
This study analyses tests influencing the selection of nonwovens for water absorbing geocomposites. The task of the nonwoven is to capture water infiltrating into the soil and to direct it to the superabsorbent located inside. The best results in the tests of water permeability (88 mm/s) and water absorption (1116.85 g/m2) were obtained for nonwoven of the lowest surface weight - 112.8 g/m2 and the largest average pore diameter - 206.5 μm. The lowest water absorption capacity (478.91 g/m2) and the smallest thickness changes under a load (19.3%) was noted in needle-punched nonwoven that had been subject to the calandering process. For one nonwoven, the presence of other significant fractions was noted, which proves that it is heterogeneous. For nonwovens applied in the unsaturated zone, not only water permeability should be taken into account, but also the size and fraction distribution of pores, in order to avoid breaking the continuity of capillaries.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości włóknin, jako osłon do geokompozytów sorbujących wodę. Zadaniem włókniny jest przechwycenie filtrującej wody i przekazanie do znajdującego się wewnątrz superabsorbentu. Najlepsze wyniki w badaniu wodoprzepuszczalności (88 mm/s) i wodochłonności (1116.85 g/m2) uzyskano dla włókniny o najniższej masie powierzchniowej 112.8 g/m2 i największej średniej średnicy porów 206.5 μm. Włókninę 100% PET kalandrowaną cechowała niska wodochłonność (478.91 g/m2) i niewielkie zmiany grubości pod obciążeniem (19.3 %). Dla jednej z włóknin zanotowano obecność innych istotnych frakcji co świadczy o jej niejednorodności. W przypadku zastosowania włókniny w strefie aeracji należy zwracać uwagę nie tylko na wodoprzepuszczalność, ale i rozmiary oraz rozkład frakcyjny porów, aby nie przerwać ciągłości kapilar.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę stosunków wodnych i ocenę zmienności zasobów retencji glebowej na terenie Parku Południowego we Wrocławiu. Oceny tej dokonano na podstawie pomiarów uwilgotnienia gleby wykonanych w roku 2012 i 2013 oraz wyników badań prowadzonych na tym terenie w latach wcześniejszych. Pomiary wilgotności przeprowadzono metodą TDR w powierzchniowej warstwie gleby 0–25 cm oraz 25–50 cm, w kilkudziesięciu punktach (ok. 60) na terenie całego parku. Pozwoliło to na wygenerowanie map przestrzennego rozkładu uwilgotnienia gleby. Na ich podstawie stwierdzono, że na powierzchni parku występuje zauważalne zróżnicowanie zasobów retencji gromadzonych w glebie. Wyraźnie wyższe wartości uwilgotnienia obserwowano w pobliżu stawu parkowego. Przeprowadzone badania i analizy wskazują, że nadmierne uwilgotnienie w badanych profilach glebowych na terenie parku występuje zazwyczaj w okresie wiosennym i po nawalnych deszczach. Największy wpływ na kształtowanie zasobów retencji glebowej ma wielkość oraz rozkład opadów atmosferycznych.
EN
The paper presents the characteristics of water relations and assessment of changeability of soil retention resources in the Southern Park in Wrocław. The assessment was done on the basis of measurements of soil water content in 2012 and 2013 also the results of field investigations from earlier years were taken into account. The measurements of soil water content were done using TDR method in the upper soil layers 0–25 cm and 25–50 cm in several dozen points (about 60) on the area of Park. It allowed to generate the maps of spatial distribution of soil water content. It was found that on the area of park there was observable diversity of retention resources accumulated in soils. Explicitly higher values of moisture were observed in the vicinity of park pond. The researches and analyses showed that excessive water content in analyzed soils in the area of Park occurred usually in spring and after torrential rains. The value and distribution of precipitation had the highest influence on soil retention resources forming.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych na obszarze środkowej części kompleksu leśnego Puszcza Zielonka, dotyczących możliwości retencjonowania wody w śródleśnych oczkach wodnych i mokradłach. Obiektem badań była zlewnia cieku Trojanka, od źródła do przekroju Jezioro Zielonka, położona w centralnej części Wielkopolski. Zlewnia o powierzchni 223 ha była w charakterze leśnym W pracy dokonano analizy przebiegu warunków meteorologicznych w trzech latach hydrologicznych charakteryzujących rok mokry (1987), suchy (2003) i średni (2009) na tle wielolecia 1986–2009. W analizowanych latach obliczono pojemność retencyjną poszczególnych mokradeł oraz dokonano oceny możliwości retencjonowania wody w zlewni cieku Trojanka. Przeprowadzone badania potwierdziły istotny wpływ warunków meteorologicznych na ilość magazynowanej wody. Przy łącznej powierzchni mokradeł i bagien wynoszącej 8,58 ha i opadzie z wielolecia na poziomie 555 mm obliczona pojemność zgromadzonej w nich wody wyniosła 15 852 m3. W roku mokrym (1987), przy opadzie wyższym o 100 mm w stosunku do średniej z wielolecia odnotowano 18 procentowy wzrost ilości zmagazynowanej wody, natomiast w roku suchym (2003), przy opadzie niższym od średniej o 208 mm odnotowano znaczący 62% spadek retencjonowanej wody w mokradłach.
EN
The paper presents the results of researches carried out in the middle part of Pizza Zielonka forest complex. The aim was the evaluation of retention changes at wetlands and mid-forest ponds. The object of the study was the catchment of the Trojanka watercourse, considering from the origin to the cross-section of Zielonka Lake. The catchment is located in in the central part of the Wielkopolska region, approximatelly 20 km on the North-East of Poznań. The area of this forestall catchment is about 223 ha. In the paper an analysis of the results from three hydrological years was presented. The results of the years 1987 (wet year), 2003 (dry year) and 2009 (medium year) were analysed against meteorological conditions. Retention capacity in each wetlands, as well as the possibility of water retention in the Trojanka watercourse was calculated. The researches confirmed significant meteorological conditions influence the amount of retentioned water. The calculated capacity of retentioned water was 15 852 m3 considering the total area of wetland and swamp (8,58 ha) and precipitation sum of 555 mm. 18% increase of water capacity was observed in wet year (1987) In this year the sum of precipitation was 100 mm higher than multiyear average sum. Meanwhile 62% decrease of water capacity was observed in dry year (2003), when the precipitation sum was 208 mm lower than multiyear average one.
EN
Research into water retention of superabsorbents is a relatively recent phenomenon, and its methodology has not yet been fully elaborated. Our results suggest considerable water retention dynamics of superabsorbents in the range of small potentials. In the study, three methods of water retention measurements have been compared for 4 selected superabsorbents from the group of cross-linked polymers. The measurement problems faced during the analysis have been revealed such as those resulting from the specificity of the examined material, e.g. the influence of the pressure of the sorbent layer from the upper parts of the samples, as well as the difference between mechanisms of water sorption and desorption processes.
EN
The paper presents results of a study on changes of water resources under the common osier (Salix viminalis L.) crop in relation to local weather conditions. Field studies were carried out since April till October of the years 2008 and 2010 in a productive field of energetic osier situated in north-eastern part of Bydgoszcz County. The study involved measurements of moisture in 100 cm soil profiles in the osier field of annual regrowth every ten days. The common osier was grown on mineral soil where atmospheric precipitation was the only water source and ground waters were unavailable for plants. Performed studies showed that changes in water reserves in both the main root zone (0–50 cm) and in the whole soil profile were similar in the vegetation period of the same year. In a very dry vegetation season (2008), soil moisture remained at a level of hardly available water. In an average season (2010) soil moisture was at a level of field water capacity for plants.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań dotyczących przebiegu zmian zapasów wody w glebie pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na tle warunków meteorologicznych panujących w okolicy. Badania polowe prowadzono na plantacji produkcyjnej wierzby wiciowej przeznaczonej do celów energetycznych zlokalizowanej w północno-wschodniej części powiatu bydgoskiego. Badania terenowe wykonywano w latach 2008 i 2010, w okresie od kwietnia do października. Prace badawcze obejmowały około dekadowy pomiar wilgotności objętościowej w 100-centymetrowym profilu gleby na plantacji wierzby o odrostach rocznych. Wierzbę uprawiano na glebie mineralnej o gospodarce wodnej opadowo-retencyjnej, w której jedynym źródłem wody są opady atmosferyczne, a wody gruntowe są niedostępne dla roślin. Zmiany zapasów wody zarówno w głównej warstwie korzeniowej (0–50 cm), jak i w całym profilu glebowym (0–100 cm) pod uprawą wierzby miały podobny przebieg w ciągu okresu wegetacji tej rośliny w danym roku. W okresie wegetacyjnym bardzo suchym (2008) wilgotność gleby utrzymywała się na granicy wody trudno dostępnej. W okresie wegetacyjnym przeciętnym (2010) wilgotność utrzymywała się na granicy polowej pojemności dla roślin.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.