Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  publiczny transport zbiorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z najważniejszych czynników powodujących nieracjonalny przyrost samochodów jest uboga oferta publicznego transportu zbiorowego. Wykluczenie komunikacyjne wynika z postępującej w ostatnich dekadach degradacji transportu publicznego. Likwidacja połączeń kolejowych i autobusowych oraz ograniczenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej doprowadziły do uzależnienia Polaków od samochodu.
PL
Zwiększenie udziału podróży realizowanych środkami publicznego transportu zbiorowego należy do priorytetowych działań związanych z kształtowaniem zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oferowanych usług transportowych. Jednym z postulatów zgłaszanych przez pasażerów jest dostępność przystanków. Chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie podejmują decyzję dotyczącą dojścia do przystanku, przeprowadzono badania wpływu wybranych czynników związanych z podróżą na czas, jaki pasażerowie przeznaczają na dotarcie do przystanku autobusowego. Uwzględniono następujące czynniki wpływu: motywację podróży, moment rozpoczęcia podróży oraz czas podróży. W celu oceny zróżnicowania wpływu wybranych czynników zastosowano metody statystyczne: analizę porównawczą rozkładów za pomocą statystyk opisowych oraz analizę porównawczą za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono, że jedynie czas podróży istotnie wpływa na czas dojścia pasażera do przystanku.
EN
Increasing the share of travel by public transport is of the priority actions related to the development of sustainable mobility in urban areas. In order to encourage passengers to use public transport it is necessary to provide appropriate level of offered transport services. One of demands made by passengers is the accessibility to public transport stops. To better understand how passengers make a decision on walking to the stop, a research was conducted to study the influence of selected travel-related factors on the time that passengers use to walk to the stop. Following factors have been studied in the research: trip purpose, start time of the trip and travel time. In order to study the diversification of the influence of selected factors, statistical methods were applied: comparative analysis of distributions using descriptive statistics and comparative analysis using Kruskall-Wallis test. Basing on obtained results of the analysis it was concluded that only travel time has significant influence on the time that passengers walk to the stop.
PL
Targówek Mieszkaniowy jest jednym z rejonów Warszawy zmagających się z kongestią, brakiem miejsc pracy i problemem długiego czasu dojazdu do centrum. Jego część została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, dzięki czemu na osiedlu przeprowadza się szereg działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku kolejny odcinek drugiej linii warszawskiego metra, co poprawiło dostępność obszaru z wykorzystaniem transportu publicznego. Autorzy analizują stan sprzed oddania metra do użytku, a także możliwości, jakie daje osiedlu dostęp do nowej formy transportu w kontekście rewitalizacji. W grudniu 2019 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców rejonu dotyczącą oceny metra i jego wpływu na osiedle, pytania dotyczyły także znajomości kwestii rewitalizacji. Wiele odpowiedzi było zaskoczeniem dla autorów i pozwoliło spojrzeć na zmiany przeprowadzane na Targówku Mieszkaniowym z innej perspektywy. Dzięki temu powstały wnioski, które można wykorzystać jako zalecenia dla władz miasta przy dalszych działaniach.
EN
Targówek Mieszkaniowy is one of areas of Warsaw struggling with road congestion, lack of job opportunities and a long travel time to the centre. The part of the area has been covered by the Integrated Revitalization Program, thanks to which a number of activities in the social and infrastructural spheres are carried out. In September 2019, next section of the second line of the Warsaw Metro was opened, which improved the accessibility of the area by public transport. The authors analyse the condition before the metro was put into operation, as well as the possibilities offered to Targówek Mieszkaniowy to access a new form of transport in the context of revitalization. In December 2019, a survey was conducted among the residents of the area regarding the metro and associated issues, questions have also related to knowledge of revitalization issues. Many answers came as a surprise to the authors and allowed them to look at the changes carried out in the area from a different perspective. This has resulted in conclusions which can be used as recommendations for the city authorities for further actions.
PL
Artykuł dotyczy roli kobiet jako pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi w miejskim transporcie publicznym. Temat jest znaczący nie tylko z powodu nierównego traktowania kobiet. Aktualnym problemem sektora są kłopoty kadrowe, wynikające z ograniczonego obecnie zainteresowania mężczyzn pracą w branży, w tym na kluczowych stanowiskach (zarządzanie, obsługa klientów i prowadzenie pojazdów), na których kobiety się sprawdzają. Dokonano przeglądu sytuacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono skrótowo wyniki dofinansowywanych przez UE projektów/badań WISE I i WISE II oraz informacje o działaniach innych podmiotów. W ostatnich latach w polityce unijnej oraz organizacji takich jak UITP i związki zawodowe podjęto wiele działań promujących i wspierających zatrudnienie kobiet w transporcie miejskim. Tematem związanym z rolą kobiet jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyniki badań dowodzą, że jedną z korzyści zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowców autobusów i motorniczych jest zredukowane ryzyko powodowania wypadków. Nie oznacza to ograniczenia działań do tej grupy zawodowej. W wielu przedsiębiorstwach rośnie udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jako czynniki wpływające pozytywnie na wzrost zainteresowania kobiet pracą w miejskim transporcie zbiorowym wymieniane są: umiejętność pogodzenia pracy i życia rodzinnego/ społecznego, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, kultura pracy, wynagrodzenie, perspektywy awansu i podnoszenia kwalifikacji.
EN
The article presents the role of women working in urban public transport companies. The topic is important not only because of unequal treatment of men and women in the sector. The current issue of the sector is the human resources problem, resulting from the currently limited interest of men in working in transport services including the key positions (management, customer service and driving) where women prove their quality and effectiveness. The current state in Polish companies and in other EU countries has been described . Among others, the findings of projects co-financed by the EU, such as WISE and WISEII have been described. Actions, taken by other organizations such as UITP and work associations, supporting and promoting of women employment in public transport sector have been discussed as well. Traffic safety is one of aspects taken into account. Research results show that one of the benefits of employing women as bus and motorists is a reduced risk of causing accidents. It does not mean that actions encouraging women to work in public transport are to be limited to attract them to this profession . In many companies the share of women on director/ manager position is growing. Aspects increasing attractiveness of women work in public transport companies that have been identified: ability to reconcile work and family/social life, especially concerning work organization, better workplace safety and security, culture of work, elimination of sector-based wage gap between women and men, remuneration, promotion and qualification prospects (vocational training).
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
PL
Aktualnie w miastach i aglomeracjach toczy się szeroka dyskusja na temat przyszłości taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. Podmioty i instytucje odpowiedzialne za rozwój floty autobusów zmagają się z problemem, który można zdefiniować następująco: w jaki sposób dostosować swoją flotę do narastających wymagań ekologicznych? Jednym z wariantów jest konwersja obecnie użytkowanej konwencjonalnej lub mieszanej floty do floty złożonej wyłącznie z autobusów elektrycznych. W artykule zdefiniowano bariery utrudniające osiągnięcie w publicznym transporcie zbiorowym 100% floty autobusów elektrycznych oraz przedstawiono możliwe strategie wdrażania do eksploatacji autobusów elektrycznych. Autorzy skupili się na uwarunkowaniach praktycznych i organizacyjnych realizacji procesu konwersji floty, abstrahując od analiz ekonomicznych. W artykule przedstawiono także zakończone i aktualnie realizowane prace naukowo-badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego. Prace te finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowane w konfiguracji międzynarodowej, w celu lepszego uwzględnienia różnych uwarunkowań lokalnych, występujących w poszczególnych krajach.
EN
Currently there is a broad discussion in cities and agglomerations about the future of bus fleets used in public transport. The entities and institutions responsible for the bus fleet development are facing a problem that can be defined as follows: how to adapt the fleet to the growing environmental requirements? One of the options is the conversion of the fleet functioning nowadays – conventional or mixed – to a 100% electric bus fleet. The article defines the barriers hindering the achievement of 100% electric bus fleet in public transport as well as shows possible strategies of introduction of electric buses into operation. The authors focused on practical and organisational factors of the fleet conversion process, not including an economic analysis. The article also presents completed and current research and development works supporting development of implementation of the electric buses to public transport. These works are financed by the National Centre for Research and Development and are realised on the international forum enabling better consideration of different local conditions of different countries.
PL
W artykule przedstawiono porównanie efektywności autobusów elektrycznych i trolejbusów. Analiza została przeprowadzona przy przyjętych założeniach dla linii trolejbusowej A w Tychach. Na ich podstawie został wyliczony roczny przebieg i czas pracy dla obu pojazdów. Porównanie zostało wykonane poprzez wyliczenie kosztów własnych przedsiębiorstwa w stawce jednoskładnikowej, do czego były niezbędne wcześniejsze obliczenia. Po pierwszych analizach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, który jest stosowany do wyliczenia jednostkowego kosztu w transporcie miejskim oraz po doliczeniu do kosztu wozokilometra w stawce dwuskładnikowej narzutów związanych z budową infrastruktury, otrzymano wynik wskazujący na mniejszą efektywność trolejbusów (wozokilometr droższy o 12 groszy niż w przypadku autobusów elektrycznych). Jednak koszt wozogodziny jest niższy dla tych środków transportu ze względu na dłuższy roczny czas pracy. Po wyliczeniu kosztu w stawce jednoskładnikowej sytuacja odwróciła się na niekorzyść elektrobusów, gdyż w obu aspektach są one mniej korzystne (wozokilometr droższy o 63 grosze), na co wpływ ma ponownie krótszy czas pracy, spowodowany koniecznością doładowywania akumulatorów. Jednorazowe pokonanie całej trasy zgodnie z założeniami jest tańsze w przypadku trolejbusu o ponad 7 zł, co wskazuje na jego większą efektywność.
EN
The article presents a comparison between the efficiency of electric buses and trolleybuses. The analysis was carried out for the assumptions parameters for the trolleybus line A in Tychy. On this basis, the annual mileage and working time for both vehicles have been calculated. The comparison was made by calculating the company’s own costs in a one-component rate, with use of previous calculations. After the analyzes in the spreadsheet program used to calculate the unit cost in urban transport, cost related to the construction of the infrastructure was added to the cost of vehicle-kilometer in the two-component rate. The result has proved lower efficiency of trolleybuses (a vehicle-kilometer is more expensive by 12 grosz than for electric buses). However, the cost of vehicle-hour is lower for these means of transport due to the longer annual working time. When calculating the cost in a one-component rate the result turned to the disadvantage of the electric buses, because in both aspects they are less favorable (vehicle- kilometer is more expensive by 63 grosz), which is affected again by shorter working time, due to the need to recharge the batteries. One-off journey in accordance with the assumptions is cheaper in the case of trolleybus by over PLN 7, which indicates its higher efficiency.
PL
Inwestycje drogowe, zwłaszcza te związane z przebudową sieci ulic, stwarzają utrudnienia zarówno dla mieszkańców, jak i organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Problem dotyczy nie tylko dróg o charakterze krajowym i wojewódzkim, ale także tych zlokalizowanych w mniejszych miastach. Remontowane obiekty mają często znaczący wpływ na funkcjonowanie ruchu drogowego i przemieszczenia pieszych lub rowerzystów. Dlatego w czasie trwania ich modernizacji należy odpowiednio zaplanować alternatywne trasy objazdów oraz zapewnić dogodną formę komunikacji zastępczej. W artykule omówiono funkcjonowanie komunikacji zastępczej w czasie trwania przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Z uwagi na niestandardowe rozwiązanie, jak na teren Sądecczyzny, skupiono się głównie na połączeniu kolejowym. Przedstawiono wyniki pomiarów zapełnienia pojazdu w kolejnych kursach w dniu roboczym i w sobotę, a także badań marketingowych pasażerów pociągu o tym rodzaju komunikacji zastępczej. Zaproponowano również rozwiązanie, które mogłoby zostać wdrożone po zakończeniu przebudowy mostu drogowego.
EN
Road investments, especially those related to the reconstruction of the street network, are a hindrance for both residents and organizers of mass public transport. The problem refers not only to national and provincial roads, but also those located in smaller towns. Renovated objects have often a significant impact on the functioning of traffic in the city. Therefore, during their modernization, alternative detour routes should be properly planned and convenient form of substitute communication should be provided. The article analyses the functioning of substitute communication for the duration of the reconstruction of the Józef Piłsudski Bridge in Nowy Sącz. Due to the nonstandard solution – as for the area of Sadecczyzna, the main focus was on the railway communication. The results of measurements of the vehicle’s full capacity in subsequent courses on a working day and on Saturday, as well as marketing research of train passengers with this type of substitute communication have been presented.
EN
The paper is concentrated on solving a mixed decision problem of mass transit line construction and vehicles’ depots location (MTLC&VDL). The authors have iteratively solved this problem as a function of scenariobased, long-term travel demand changes, and finally have analysed the generated results. As a product of the computations, it has been proved that the solution of the mixed MTLC&VDL decision problem depends on changes in travel demand, both in terms of the line construction and the location of the depot. 5 and 10% increase of travel demand leads to changes in the optimal mass transit line’s configuration, while the change of the optimal depot location takes place with 10% of the travel demand change. The results have implied a conclusion that to make strategic decisions on transport systems and solving mixed decision problems, forecasting travel demand changes (its volume and structure) over the long-term horizon has to be performed.
PL
Artykuł dotyczy łącznego rozwiązania dwóch problemów decyzyjnych związanych z systemem publicznego transportu zbiorowego, tj. wyznaczania przebiegu linii transportowych (MTLC) oraz ustalania lokalizacji zajezdni transportowych (VDL). Autorzy zastosowali iteracyjne rozwiązanie obu problemów, zakładając różne scenariusze długoterminowych zmian popytu oraz przeanalizowali uzyskane wyniki. Jak dowiodły obliczenia, rozwiązanie połączonego problemu MTLC i VDL zależy od zmian popytu. Wzrost popytu o 5 i 10% skutkuje zmianą optymalnego układu linii transportu zbiorowego, podczas gdy do zmiany optymalnej lokalizacji zajezdni dochodzi przy zmianie popytu na poziomie 10%. Wyniki prac pozwoliły wnioskować, że do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących systemów transportowych i rozwiązywania mieszanych problemów decyzyjnych należy prognozować zmiany popytu (jego wielkość i strukturę) w długim horyzoncie czasowym.
PL
Zbiorowy transport publiczny nabiera coraz większego znaczenia jako czynnik równoważący funkcjonowanie różnych środków przewozowych. Publiczny transport zbiorowy może być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym i transporcie kolejowym, transporcie morskim oraz w żegludze śródlądowej. Instrumentem, za pomocą którego kształtuje się na danym terenie sposób wykonywania publicznego transportu zbiorowego jest plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plan transportowy jest aktem prawa miejscowego. Określa on zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym przez co postrzegany jest jako instrument kształtowania rynku przewozów pasażerskich w Polsce.
EN
A collective public transport becomes increasingly important as a factor in balancing the functioning of the various means of transport. The public transport can be carried out on Polish territory and in border areas, in road and raił transport, maritime transport and inland waterway. A plan for sustainable development of collective public transport is an instrument which determine a way how to perform a public transport in a certain area. A transport plan is an act of local law. It determines the rules of organization, operation and financing of regular passenger transport in the public transport by which is regarded as a tool to shape the passenger transport market in Poland.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli pętli jakości i luki jakościowej do rozwiązywania problemów w publicznym transporcie zbiorowym. Tym samym podkreślono celowość stosowania wymagań normy PN-EN 13816:2004 Transport – Logistyka i usługi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług. Przedstawiono wybrane wyniki ankietowych badań własnych przeprowadzonych w mieście stołecznym Warszawa. Przywołując stosowną literaturę, w tym normy, omówiono pojęcie pętli jakości i luki jakościowej i ich wpływ na doskonalenie realizowanych procesów transportu publicznego. W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię badawczą opartą na badaniach ankietowych, dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.
EN
The aim of the article is to present the role of the quality loop and the quality gap to solve problems in the collective public transport. Thus, the purposefulness of applying the requirements of the PN-EN 13816: 2004 standard – Transport – Logistics and services – Public passenger transport – Definitions, objectives and measurements regarding the quality of services was emphasized. Selected results of the own surveys carried out in the capital city of Warsaw have been presented. Recalling relevant literature, including standards, served to discuss the concept of quality loop and quality gap as well as their impact on improving the transport processes. The work on the article involved the use of questionnaire-based research methodology, deduction, induction, analysis and system synthesis, including inference.
13
Content available remote Ocena stanu infrastruktury przystankowej. Studium przypadku: poznański Łazarz
PL
W pracy podjęto zagadnienie oceny stanu infrastruktury przystankowej miejskiego publicznego transportu zbiorowego. Do oceny wykorzystano zbiór ośmiu kryteriów. W pierwszych sześciu kryteriach oceniano występowanie określonych elementów infrastruktury zaliczonych do wyposażenia podstawowego, dodatkowego czy związanego z informacją pasażerską oraz wyposażenia zwiększającego dostępność dla osób niepełnosprawnych, jak również poziom bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa ruchu. Dwa pozostałe kryteria odzwierciedlają subiektywną ocenę stopnia zniszczenia oraz prezentacji wizualnej przystanku. Na podstawie tak opracowanej metody poddano ocenie zbiór 68 przystanków mieszczących się w rejonie poznańskiego Łazarza.
EN
The paper addresses the issue of assessing the condition of the public transport stops infrastructure in urban areas. A set of eight criteria was used for the assessment. The first six criteria assess the occurrence of certain infrastructure elements categorized as: basic equipment; additional equipment; passenger information system; equipment increasing accessibility for people with disabilities; as well as equipment increasing security and safety. The other two criteria reflect the subjective assessment of the degree of destruction and visual quality of the stop. The method was used to assess 68 stops located in Poznań’s district Łazarz.
14
Content available remote Analiza wybranych usług ITS wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym
PL
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) stanowią zbiór narzędzi umożliwiających lepsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. Wspomagają funkcjonowanie systemów transportowych na wybranych obszarach. Usługi ITS nie są jedynie związane z poprawą warunków ruchu pojazdów indywidualnych ale także z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na obszarze ich oddziaływania. Dzięki dostępnym funkcjom ITS nadzór nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego stał się łatwiejszy i pozwala osiągnąć zamierzone efekty w postaci zwiększenia znaczenia publicznego transportu zbiorowego (PTZ) w systemach transportowych miast i aglomeracji. Ustanawianie priorytetów przejazdu pojazdom PTZ, zamykanie ulic dla ruchu pojazdów indywidualnych, nadzór nad ruchem pojazdów PTZ, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej czy natychmiastowe reagowanie na sytuacje awaryjne to jedne z wielu dostępnych funkcji ITS w publicznym transporcie zbiorowym. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranych usług ITS wspomagających funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na wybranych obszarach województwa śląskiego.
EN
Intelligent Transport Systems (ITS) are a set of tools that enable better and more efficient use of existing road infrastructure. They support the operation of transport systems in selected areas. ITS services are not only related to the improvement of cars traffic conditions but also to the functioning of urban public transport in the area of their impact. Thanks to the available ITS functions, supervision over the functioning of urban public transport has become easier and allows to achieve the intended effects in the form of increasing the importance of urban public transport (UPT) in transport systems of cities and agglomerations. Establishing transport priorities for UPT vehicles, closing streets for cars, supervising the movement of UPT vehicles, dynamic passenger information systems or immediate response to emergency situations is one of many available ITS functions in public transport. The article presents an analysis of the functioning of selected ITS services supporting the functioning of urban public transport in selected areas of the Silesian Voivodeship.
PL
W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone w 2018 r. w taryfie obowiązującej w publicznym transporcie zbiorowym na liniach KZK GOP, MZKP i MZK Tychy w kontekście działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Odniesiono się do nowo powstającego ładu w zakresie usług transportu publicznego, również w kontekście przemian jakie zachodziły podczas tworzenia KZK GOP oraz wskazano korzyści płynące z zastosowanych rozwiązań.
EN
The paper presents changes introduced in 2018 in the tariff in force in the public transport on KZK GOP, MZKP, and MZK Tychy lines in the context of the Upper-Silesian and Zagłębie Metropolis operations. It refers also to the newly originating order in the field of public transport services, also in the context of transformations that occurred during the KZK GOP establishment and shows the benefits resulting from the applied solutions.
PL
Artykuł w sposób ogólny porusza funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz cech, jakimi charakteryzują się usługi i zarządzanie miastem. Omówione zostały czynniki wpływające na rozwój miast oraz ich wzajemne powiązania. Przedstawiono teorię dotyczącą zarządzania miastem, usługami o charakterze użyteczności publicznej oraz rolę władz samorządowych w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym.
EN
The paper considers generally the public transport operation in the context of urbanised areas development and characteristics, featured by the city services and management. The factors affecting the city development and their mutual relations have been discussed. A theory related to the city and public services management as well as the role of local government authorities in the public transport management have been presented.
17
Content available remote Solaris : lider na rynku autobusów miejskich w Polsce
PL
Co roku lider polskiego rynku autobusowego organizuje w Warszawie konferencję prasową podsumowującą miniony rok działalności. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 15 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.
EN
Every year the leader of polish bus market organizes a press conference in Warsaw to sum up the previous year of operation. This article presents market results and novelties introduced by Solaris, the leader of city buses sales in Poland for 15 years.
PL
Węzły przesiadkowe w miejskim transporcie zbiorowym są istotnym elementem zwiększającym dostępność funkcjonalną transportu zbiorowego. W licznych projektach europejskich [1, 2, 3, 4] podejmowane są próby określenia warunków, jakie powinny spełniać węzły przesiadkowe, aby ułatwić pasażerom zmianę środka publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i wykonane rozwiązania infrastrukturalne przystanków komunikacyjnych węzła przesiadkowego mogą pozwolić pasażerom na skrócenie czasu trwania całej podróży (zmniejszenie oczekiwania na połączenia bezpośrednie), zmniejszenie wysiłku fizycznego i poczucia niepewności czy zagubienia podczas zmiany środka transportu. W artykule wykorzystano metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI do oceny trzech ważnych węzłów przesiadkowych w Krakowie: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny i Borek Fałęcki. Zaletą tej metody jest z jednej strony kompleksowa analiza wielu aspektów dostępności węzła dla pasażerów: od odległości przejść pomiędzy przystankami komunikacyjnymi węzła, poprzez jakość wykonania i utrzymania infrastruktury przystanków i przejść, dostępność i kompleksowość informacji dla pasażerów oraz bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo w ruchu, a także wyposażenie dodatkowe przystanków, a z drugiej ilościowy wymiar tych wskaźników. Dzięki temu można je stosować do oceny węzłów istniejących i projektowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny jakości przesiadania się i poziomu informacji pasażerskiej w obrębie tych węzłów.
EN
Interchanges within urban public transport system are important elements in increasing the accessibility and availability of public transport. Numerous European projects attempt to determine the conditions that interchanges should meet in order to facilitate for passengers changing means of public transport. Well planned and executed infrastructure solutions within interchange areas may allow passengers to shorten the duration of their journey (reduce waiting time of direct connections), reduce physical strain and increase uncertainty or confusion when changing modes of transport. The AMPTI method for assessment of public transport interchanges have been used in the article to evaluate three important interchanges in Krakow: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny and Borek Fałęcki. The advantage of this method, on the one hand, rely on the comprehensive analysis of many aspects of accessibility of the interchange for passenger: beginning from the distance to walk between the tram/bus stops, through the quality of execution and maintenance of the tram/bus stop and the quality of infrastructure elements, the availability and comprehensiveness of passenger information, level of personal safety and safety of traffic and ending at additional elements of stops’ equipment and, on the other, the quantitative dimension of these indicators. As a result the AMPTI indicators can be used to evaluate existing and planned interchanges. Moreover, the results of marketing survey on the overall quality of the transfer and level of passenger information within these interchanges have been presented.
PL
Komunikacja tramwajowa tworzy podstawową strukturę połączeń miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. Koncentryczny układ linii pozwala pasażerom na stosunkowo szybkie przejazdy do centrum miasta, ale nie jest odporny na zakłócenia w ruchu pociągów tramwajowych. Realizowana rozbudowa sieci tramwajowej przewiduje m.in. budowę odcinków pomiędzy istniejącymi liniami. Taka łącznica została oddana do użytku w 2015 roku, co równocześnie pozwoliło na stworzenie innowacyjnego rozwiązania w postaci zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy środkami komunikacji miejskiej, transportem kolejowym aglomeracyjnym i dalekobieżnym, dostępnego dla pieszych i rowerzystów. Znaczenie tego węzła trudno przecenić, szczególnie dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, podobnie jak możliwości prowadzenia alternatywnych tras przebiegu linii tramwajowych stałych, jak i uruchamianych w okresie remontów i modernizacji odcinków sieci tramwajowej lub awarii. W artykule przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny zadowolenia pasażerów z nowego połączenia tramwajowego, estymacji przez pasażerów zmiany czasu realizowania ich podróży, oceny wybranych cech jakości i oceny nowego połączenia i przystanku na estakadzie. Przedstawiono również propozycje wykorzystania przystanku w okresie przebudowy odcinka linii kolejowej pomiędzy stacją Kraków Główny i Kraków Płaszów.
EN
Tram communication network creates the basic structure of urban public transport connections in Krakow. Coaxial line layout allows passengers to travel relatively fast to the city center, but is not immune to interference in tram trains traffic. Planned extension of the tram network includes, among others: construction of sections between existing lines. This type of connection was launched in 2015 and enabled implementation of an innovative solution: an integrated interchange between urban public transport network, agglomeration railway and long distance railway transport which is also available for pedestrians and cyclists. The importance of this interchange is difficult to overestimate, especially for the inhabitants of southern districts of Krakow, as well as the possibility of conducting alternative routes of the tram lines fixed as well as run during the renovation and modernization of the tram network or breakdown. The article presents results of marketing survey on the overall satisfaction of this new tramway connection, estimation of passenger journey time, assessment of selected quality features and assessment of the new connection and tram stop on the bridge. There are also presented some proposals of using the connection and tram stop during the reconstruction of the railway line between stations: Kraków Główny and Kraków Płaszów.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki „Badania naukowego dotyczącego stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”, które autorka przeprowadziła. Celem artykułu jest przedstawienie opinii badanej grupy pasażerów na temat stopnia zadowolenia z korzystania z usług komunikacji miejskiej oferowanej przez KZK GOP. Stopień zadowolenia pasażerów został sprawdzony za pomocą metody sondażu diagnostycznego. W badaniu wzięło udział 987 respondentów, którym zadano pytania z różnych płaszczyzn dotyczących funkcjonowania KZK GOP. Ogólna ocena jakości komunikacji miejskiej KZK GOP nie do końca była pozytywna. W artykule znajduje się szczegółowe opracowanie wyników pod kątem sześciu zagadnień: bezpieczeństwa, biletów, Karty ŚKUP, komfortu podróżowania, pracowników KZK GOP i systemu informacji.
EN
This article presents the results of research on the satisfaction of passengers using transport services provided by KZK GOP – from polish language – Communal Communications Association of the Upper Silesian Industrial District, in which the author participated. The aim of the article is to present the opinion of the examined group of passengers about the degree of satisfaction with the use of public transport services offered by KZK GOP. Passenger satisfaction has been checked using the diagnostic survey method. The survey involved 987 respondents who were asked questions on various levels of KZK GOP functioning. The overall quality of KZK GOP’s public transport quality was not good. The article provides detailed study of results in terms of 6 issues: safety, tickets, ŚKUP cards, travel comfort, KZK GOP employees and information system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.