Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normalisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
PL
We wszystkich laboratoriach na świecie analiza próbki ma swój początek już w momencie poboru próbki, bez względu na to, czy to z wody czy ścieków. Błędy popełnione przy pobraniu próbki niweczą wysiłek analityka i koszty ponoszone w trakcie analizy. Wyniki badań mogą odnosić się wówczas tylko do badanej próbki, a nie do całego przedmiotu oceny, co może prowadzi do błędnych decyzji. Bez właściwego planu poboru i przy nieodpowiednim postępowaniu z próbką, jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymane wyniki nie będą reprezentatywne.
PL
Wymogi związane z bezpieczeństwem w instalacjach elektrycznych są regulowane przez krajowe przepisy, które spełniają wymagania określone w dyrektywach Unii Europejskiej. W referacie przedstawiono obowiązujące przepisy z zachowaniem hierarchii aktów prawnych. Wyjaśniono charakter powołania norm w przepisach. Omówiono zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przeciwporażeniową i odgromową.
EN
The requirements for safety of electrical installations are regulated by the national rules that meet the requirements of the European Union directives. The paper presents the existing legislation while maintaining the hierarchy of legal acts. The paper also clarifies the nature of the establishment of standards in the regulations. The principles of safety-related protection against electric shock and lightning are also presented.
EN
The current structure for the International Committee for NDT and the Regional groups which include the European Federation of NDT established in the 1990s is presented. EFNDT has proposed a reorganisation of the ICNDT / Regional Federations, with clearer definitions as to what is to be done at each level and stronger coordination. In order to promote fairness and safety in Europe, it is essential that each EFNDT Member society makes a commitment to uphold and promote the principles of the EFNDT Code of Ethics and in doing so, we will create a greater level of trust and confidence, and a positive perception of the non-destructive testing profession. EFNDT is currently managed by a President, Vice President and eight other Board of Directors who are democratically elected at the EFNDT General Assembly. It is essential however, that the Board of Directors and the other 22 member societies and 7 associate members communicate effectively in order to develop a harmonised approach to the provision of NDT products and services. In terms of normalisation, EFNDT ’s key process is the Multilateral Recognition Agreement (MRA ), which promotes harmonisation of the personnel. Certification schemes operated by Certification Bodies and nominated by the national NDT societies facilitate worldwide recognition and acceptance of certificates of competence. Cooperation of NDT Companies across European countries will promote global harmonisation and will facilitate the sharing of knowledge and skills to mutual benefit. Education and training are also key components of international cooperation and harmonisation; EFNDT are currently considering creating documents about the requirements for training centres and defining the levels of excellence. The United Kingdom has undergone a transformation in terms of delivering Apprenticeships, in particular NDT Apprenticeships. EFNDT are considering the possibility of a European apprenticeship scheme framework for NDT. The NDT personnel in Europe have a responsibility to promote NDT as a key Engineering skill which helps to reduce risk, operate safely and save lives.
PL
W artykule przedstawiono obecną strukturę Międzynarodowego Komitetu NDT oraz grup regionalnych Europejskiej Federacji NDT założonych w 1990 roku. EFNDT zaproponowała reorganizację ICNDT i federacji regionalnych na każdym poziomie dla lepszej koordynacji działań. W celu promowania uczciwości i bezpieczeństwa w Europie, istotne jest, żeby organizacje członkowskie EFNDT zobowiązały się do wspierania i promowania zasad Kodeksu Etyki EFNDT aby stworzyć wyższy poziom zaufania i pozytywnego postrzegania badań nieniszczących. EFNDT jest obecnie zarządzana przez Prezesa, Wiceprezesa i ośmiu innych demokratycznie wybranych przez Walne Zgromadzenie EFNDT, członków tworzących Zarząd. Istotne jest, aby Zarząd, 22 organizacje członkowskie oraz 7 członków stowarzyszonych mogli się skutecznie komunikować w celu opracowania spójnej oferty produktów i usług NDT. W zakresie normalizacji kluczową procedurą EFNDT jest wielostronna umowa o uznawaniu (MRA ), sprzyjająca spójności personelu. Systemy certyfikacji prowadzone przez jednostki certyfikujące, nominowane przez krajowe towarzystwa NDT ułatwią prowadzenie procesu wzajemnego uznania i akceptacji świadectw kwalifikacji na skalę światową. Współpraca firm NDT w różnych krajach europejskich będzie promować koherencję globalną oraz ułatwi wymianę wiedzy i umiejętności dla wzajemnych pożytków. Kształcenie i szkolenia są również kluczowymi elementami międzynarodowej współpracy i spójności. EFNDT rozważa obecnie tworzenie dokumentów dotyczących wymagań dla ośrodków szkoleniowych i definiowanie poziomów doskonałości. Wielka Brytania przeszła transformację w zakresie organizacji praktyk zawodowych, w szczególności staży w obszarze badań nieniszczących. EFNDT rozważa możliwość stworzenia europejskich ram programu praktyk dla NDT. Personel NDT w Europie ma obowiązek promowania badań nieniszczących jako kluczowej umiejętności inżynierii co w efekcie pomoże zmniejszyć ryzyko groźnych zdarzeń, prowadzić bezpiecznie produkcję i chronić życie ludzkie.
PL
We współczesnym budownictwie coraz większej wagi nabiera troska o środowisko. Jednym z głównych problemów, na które zwraca się uwagę, jest skuteczność metod i urządzeń do oczyszczania ścieków pochodzących w szczególności z gospodarstw domowych. Rośnie zatem znaczenie kontroli małych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, zaistniała potrzeba wprowadzenia obowiązku wstępnych badań typu tych urządzeń dla oznakowania ich znakiem CE, wg obowiązujących norm zharmonizowanych. Z własnych doświadczeń obserwujemy, że opisany w normach EN 12566 zakres badań typu wyrobów budowlanych ciągle budzi wątpliwości i jest nieprawidłowo interpretowany. W związku z tym poniżej opiszemy zakresy najważniejszych badań.
EN
In the paper the priority of technical means and methods of navigation at contemporary seagoing ship was discussed. The role of magnetically compass and gyrocompass at the condition of contemporary ship was described. Effectiveness of gyrocompass and magnetically compass from point of navigation and economy was analyzed. The result of analysis is reflected at the recommendation for navigators and managers of ship’s company.
PL
W artykule opisano zasadność wykonywania badań diagnostycznych ograniczników przepięć znajdujących się w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć. Zaproponowano cykliczność badań wynikającą z typu ogranicznika oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Podano metodykę diagnozowania ograniczników i liczników zadziałań na podstawie procedur zawartych w instrukcjach stosowanych w energetyce.
EN
The paper describes the merits of diagnostic testing of surge arresters in service in high voltage networks. Studies suggested periodicity resulting from a type and service experiences. Methodology of diagnostic of counters and surge arresters are given in the paper based on procedures contained in the instructions used in the energy sector.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady ochrony odgromowej urządzeń systemów fotowoltaicznych umieszczonych na dachach obiektów budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób określania odstępów izolacyjnych pomiędzy kolektorami a elementami urządzenia piorunochronnego.
EN
In article basic information about lightning protection of photovoltaic system devises place on buildings' roofs were presented. Special attention was turned on calculation of separation distances between these devises and elements of lightning protection system.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane instalacjom elektrycznym na terenie budowy i rozbiórki. Opisano również najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych na terenie budowy, w tym zasady użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.
EN
The paper presents the requirements for electrical installations in the construction and demolition sites. Important principles of safe operation of electrical equipment on the site were presented, including rules for using the hand-held motor-operated electric tools.
10
Content available Jak zarządzać ryzykiem? Podejście normatywne
PL
Ryzyko jest miarą zagrożenia, które z natury rzeczy jest zwykle eliminowane lub ograniczane środkami bezpieczeństwa. Potencjalne zdarzenia niepożądane zarówno cywilizacyjne, jak i naturalne, rozwijające się z zagrożeń są zdarzeniami stosunkowo rzadkimi, jednak często o dużym zasięgu i ciężkich skutkach. Rozpoznanie zagrożeń, ich eliminacja lub ograniczanie skutków są działaniami leżącymi w obszarze zarządzania zorientowanego na obniżanie kosztów zewnętrznych i całkowitych kosztów eksploatacji systemów technicznych. Podjęto próbę przedstawienia ugruntowanych i efektywnych metod analitycznych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem.
EN
Risk is the danger measurement that is usually eliminated or limited with the use of safety measures. Even though potentially undesirable events, both civilisational and natural ones, that are the results of dangers are quite rare, they do have quite a wide range and disastrous effects. The identification of dangers, their elimination or the reduction of their effects are of greatest importance to risk management, whose aim is to reduce the external costs and the total maintenance costs of technical systems. The presentation of tested and effective analytical methods applied in risk management has been attempted in this paper.
PL
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85, poz. 553) wprowadziło szereg wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych.
PL
Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych: Polskich Normach PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi oraz PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PL
Stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych wymaga zastosowania rozwiązań chroniących te systemy przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego.
PL
We wstępie omówiono ogólnie modyfikacje i uaktualnienie normy międzynarodowej dotyczącej instalacji elektrycznych niskiego napięcia, co powoduje zmianę odpowiednich norm krajowych. Następnie w rozdziale 1 omówiono zasadę „najpierw chronić, potem zasilać". Rozdział drugi w pierwszej części artykułu omawia wymagania normy PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym".
EN
In the introduction, the article discusses in general the modification and the bringing up to date of the basic international standard concerning the low-voltage wiring systems, which causes the change of the adequate national standards. Then, it was discussed in the first chapter of this article the principle "first to protect and than to supply". The second chapter of the first part of this article presents the requirements of the Polish standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems ". Part 4-41 "The protection for assurance of safety. Electric shock protection ".
PL
Pierwsza część artykułu omawia znaczenie norm w Unii Europejskiej oraz oznaczenia norm dotyczących elektroenergetycznych sieci rozdzielczych i instalacji. Następnie omawia zakres i wybrane postanowienia normy PN-EN 61140, tj. zasady ochrony przed porażeniem elektrycznym, prądy dotykowe, prądy przewodu ochronnego PE w instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia i inne wymagania tej normy. Następnie są omówione nowe zasady i wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w normie PH-HD 60364-4-41 tj. zakres tematyczny tej normy, wymagania podstawowe, wymagania wspólne dla układów TN i TT stawiane środkowi (systemowi) ochrony - samoczynne wytaczanie zasilania. Omówiono też dobór i montaż wyposażenia elektrycznego instalacji niskiego napięcia w normie PN-HD 60364-5-51, tj. zakres tematyczny tej normy i sposoby oznaczania barwami przewodów PEN i żył przewodów wielożyłowych oraz schematy, tablice i wykresy.
EN
The first part of the article discusses the importance of standards in the European Union and designations of standards concerning the power engineering installations and distribution networks. Then it discusses the range and selected provisions of standard PN-EN 61140 i.e. principles of electric shock protection, touch currents, rotective conductor currents PE in installations and devices of low voltage and other requirements of that standard. Then the new principles and requirements concerning the shock protection in standard PH-HD 60364-4-41are presented i.e. the thematic range of that standard, the basic requirements, the common requirements for systems TN and TT concerning the device (or the system) of protection - automatic switch off the supply. The selection and montage of electric equipment of low voltage installations in accordance with the standard HD 60364-5-51 was also discussed i.e. the thematic range of that standard and the methods of marking with colours the conductors PEN and cable conductors in many-core cables and schemes, tables and diagrams.
18
Content available remote Co warto wiedzieć o geosyntetykach?
PL
Podstawowe definicje, klasyfikacja i stan uregulowań prawnych (polskich, CEN i ISO) w dziedzinie geosyntetyków. Stosowanie geosyntetyków w praktyce inżynierskiej. Podsumowanie polskiego wkładu w rozwój geosyntetyków.
EN
Basic definitions, classification and state of regulations (Polish, CEN and ISO) in the field of geosynthetics. Application of geosynthetics in the engineering practice. Summary of Polish contribution to the development of geosynthetics.
PL
Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719). Ponieważ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz w roku oraz spełniać wymagania polskich norm. Rozporządzenia i przywołane w nich polskie normy są wytycznymi dla projektantów określającymi właściwe oświetlenie awaryjne w budynkach w zależności od jego przeznaczenia i miejsca zainstalowania.
PL
Większość projektów budowlanych musi być uzgadniana z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Na życzenie inwestora lub projektanta uzgadniane mogą być projekty dotyczące obiektów niepodlegających obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Od połowy sierpnia 2009 roku obowiązuje zmieniona wersja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2009 r., nr 119, poz. 998). W stosunku do wersji z 2003 roku (DzU nr 121, poz. 1137) wprowadzono w niej sporo zmian: poszerzono listę obiektów, których projekty budowlane obligatoryjnie wymagają uzgodnienia, sprecyzowano również zasady przeprowadzania egzaminów na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.