Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja bezprzewodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Pola torsyjne – przykład pseudonaukowej koncepcji w fizyce
PL
W artykule przedstawiono w zarysie założenia teorii dotyczącej pól torsyjnych traktowanych w środowisku naukowym jako element pseudonauki. Temat ten jest istotny z powodu pojawiania się teorii spiskowych związanych z wprowadzaniem nowej generacji telefonii komórkowej, będącej naturalnym rozwojem techniki oraz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusów w tym Covid-19. Przedstawiona opinia autorów jest wkładem w proces edukacyjny, mający na celu eliminację teorii spiskowych ze społeczeństwa.
EN
The article outlines the assumptions of the theory of torsion fields treated in the scientific community as an element of pseudoscience. This topic is important due to the emergence of conspiracy theories related to the introduction of a new generation of mobile telephony, which is a natural development of technology, and the dissemination of false information about the spread of viruses, including Covid-19. The presented opinion of the authors is a contribution to the educational process aiming at the elimination of the conspiracy theories from the society.
EN
An investigation of an ultra-wideband rectangular monopole with circular ring antenna for wireless communication systems is reported. The antenna is designed, simulated, invented, and tested experimentally. It operates over frequency range of 2.56-13 GHz with a return loss of 10 dB. The dimensions of designed antenna is 40 mm × 40 mm with an electrical size of 0.34λ× 0.34λ at 2.56 GHz frequency. It is fed by a 50-Ohm coplanar waveguide and printed on a single side FR-4 substrate with a relative permittivity of 4.3 and a thickness of 1.6 mm. This designed antenna exhibits bidirectional radiation patterns over the entire impedance bandwidth with more than 2.8 dB peak gain for the entire frequency range. The simulation results are reasonably in good agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono szerokopasmową antenę z pierścieniem do bezprzewodowej komunikacji. Antena była zaprojektowana, był wtkonany jej model I przedstawiono wyniki testów. Antena pracuje w paśmie 2.56 – 13 GHz, ze stratami 10 dB. Wymiary anteny to 40 × 40 mm.
EN
A 2×2 MIMO wireless communication system with channel estimation is simulated, in which two transmit, and two receive antennas are employed. The orthogonal pilot signal approach is used for the channel estimation, where the Hadamard sequences are used for piloting. Data are modulated by coherent binary phase-shift keying, whereupon an orthogonal space-time block coding subsystem encodes information symbols by using the Alamouti code. Based on the simulation, it is ascertained a possibility to decrease the bit-error rate by substituting the Hadamard sequences for the sequences having irregular structures, and constituting the eight known orthogonal bases. Considering a de-orthogonalization caused by two any pilot sequence symbol errors, the bit-error rate is decreased by almost 2.9 %. If de-orthogonalizations are caused by two repeated indefinite, and definite pilot sequence symbol errors, the decrements are almost 16 % and 10 %, respectively. Whichever sequences are used for piloting, the 2×2 MIMO system is ascertained to be resistant to the de-orthogonalization if the frame is of 128 to 256 symbols piloted with 32 to 64 symbols, respectively.
PL
W pracy przedstawiono symulowany system komunikacji bezprzewodowej 2×2 MIMO z oszacowaniem kanału, składający się z dwóch anten nadawczych i dwóch anten odbiorczych. W procesie szacowania kanału zastosowano podejście ortogonalnego sygnału pilotującego z wykorzystaniem sekwencji Hadamarda. Na potrzeby badań symulacyjnych przyjęto modulowanie danych za pośrednictwem spójnego binarnego kluczowania z przesunięciem fazowym, podczas gdy ortogonalny podsystem kodowania bloków czasoprzestrzennych odpowiedzialny był za kodowanie informacji z wykorzystaniem kodu Alamouti. Na podstawie symulacji ustalono możliwość zmniejszenia współczynnika błędnych bitów przez zastąpienie sekwencji Hadamarda sekwencjami należącymi do ośmiu znanych baz ortogonalnych i charakteryzującymi się nieregularnymi strukturami. W przypadku deortogonalizacji wynikającej z dwóch dowolnych błędów symboli sekwencji pilotujących, współczynnik ten został zmniejszony o prawie 2.9 %. Jeśli deortogonalizacje są spowodowane przez dwa powtarzające się błędy symboli sekwencji pilotujących, nieokreślone i określone błędy uległy zmniejszeniu o odpowiednio 10 % i 16 %. Bez względu na to, które sekwencje zostały użyte do pilotowania, wykazano odporność systemu 2×2 MIMO na deortogonalizację w przypadku, gdy ramka zawierała od 128 do 256 symboli, a rozmiar sekwencji pilotującej mieścił się w zakresie od 32 do 64 symboli.
EN
The Doppler effect in 2×2, 3×3, 4×4 MIMO wireless communication systems with channel estimation is studied. The orthogonal pilot signal approach is used for the channel estimation, where the Hadamard sequences are used for piloting, along with the eight alternative orthogonal sets similar to the Walsh set. MIMO transmissions are simulated for 10 cases of the frame length and pilot symbols per frame by no Doppler shift to 1100 Hz Doppler shift with a step of 100 Hz. Based on the simulation, it is ascertained that MIMO transmissions of shorter frames are less sensitive to the Doppler effect. Despite increasing the number of antennas does not mitigate the Doppler effect, and the bit-error rate performance of 4×4 MIMO systems worsens faster than that of 2×2 MIMO systems, it is better to use the maximum number of antennas. The Doppler effect does badly worsen the performance at highway and express train speeds (100 km/hr, and faster), leaving only possibility to further shorten transmissions. This, however, decreases the data rate, but the respective accuracy-versus-data-rate tradeoff must be acceptable.
PL
W pracy przedstawiono badania efektu Dopplera w systemach komunikacji bezprzewodowej 2×2, 3×3, 4×4 MIMO z estymacją kanału. W procesie szacowania kanału zastosowano podejście sygnału pilotującego w wykorzystaniem sekwencji Hadamarda, wraz z ośmioma alternatywnymi zestawami baz ortogonalnych, podobnymi do zestawu Walsha. Transmisje MIMO zostały zasymulowane dla 10 przypadków, różniących się długością ramki i symboli pilotujących oraz częstotliwością Dopplera, której zakres zmieniał się od 0 do 1100 Hz z krokiem 100 Hz. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano, że transmisje krótszych ramek MIMO są mniej wrażliwe na efekt Dopplera. Pomimo, że zwiększenie liczby anten nie zmniejsza efektu Dopplera, a wydajność współczynnika błędnych bitów w systemach 4×4 MIMO pogarsza się szybciej niż w systemach 2×2 MIMO, przeprowadzone badania wskazują na korzyści z zastosowania większej ilości anten. Efekt Dopplera znacznie pogarsza jakość transmisji przy prędkościach powyżej 100 km/h (ruch samochodów na autostradach lub pociągów ekspresowych), determinując potrzebę redukcji przesyłanych danych. To jednak zmniejsza szybkość transmisji danych, ale odpowiedni kompromis między dokładnością a szybkością przesyłania danych musi być akceptowalny.
5
Content available remote Design of helical antenna for next generation wireless communication
EN
This study proposes a novel helical antenna design for next generation applications. The strip helical antenna is prescribed for next generation wireless communication and wideband applications that offer circular polarization and a wide bandwidth. In fact, the proposed helical antenna suits 5.8 GHz frequency by using Teflon material. The newly-designed strip was printed on a substrate and rolled into a helix shape to achieve circular polarization without impedance matching. This antenna is meant for wideband wireless communication applications. A wide bandwidth of 2.7 GHz with 5.8 GHz resonant frequency was attained through the use of helical antenna on Teflon substrate. The proposed antenna on Teflon substrate recorded a gain of 8.97 dB and 92% efficiency. The antenna design parameters and the simulated results were retrieved using Computer Simulation Technology software (CST). The measurement result of return loss displayed mismatch at 5.22 GHz due to manual fabrication. This developed antenna may be applied for a number of wireless applications, including Wideband, Ultra-wideband, and 5G.
PL
Zaprezentowano projekt nowej anteny śrubowej o polaryzacji kołowej i szerokim paśmie. Antena umożliwia pracę przy częstotliwości 5.8 GHz. i pasmo 2.7 GHz, przy wzmocnieniu 8.97 dB I sprawności 92%. Symulację przeprowadzono przy pomocy oprogramowania CST.
PL
W artykule przedstawiono wpływ powszechnie stosowanych materiałów budowlanych na wartości natężenia pola. Analiza dotyczyła obszaru zawierającego ścianę jedno- lub dwuwarstwową wykonaną z: pełnej cegły, betonu, gazobetonu oraz dwóch rodzajów cegieł klinkierowych (z drążeniami). W badaniach uwzględniono grubość ściany, konduktywność materiałów oraz złożoność cegieł klinkierowych. Głównie analizowano wpływ zmiany parametru elektrycznego materiału ceramicznego, tj. konduktywności, na wartości pola elektrycznego. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań było lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz jednorodnych i złożonych materiałów budowlanych. Wyniki analizy mogą stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i pozwolą na lepsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowych stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, Wi-Fi, WiMAX.
EN
The article presents the influence of commonly used building materials on field intensity values. The analysis concerned an area containing a single or double-layer wall made of: full brick, concrete, aerated concrete and two types of clinker bricks (with hollows). The research included wall thickness, material conductivity and complexity of clinker bricks. The impact of changing the electrical parameter of the ceramic material, i.e. conductivity, on the electric field values was mainly analysed. The Finite Difference Time Domain Method with direct integration of Maxwell’s equations in time domain (FDTD) was used for the analysis. The aim of the research was to better understand the occurring field phenomena inside homogeneous and complex building materials. The results of the analysis can be a source of knowledge when assessing problems related to signal loss and allow for better planning of the location of wireless network transmitters used, among others in cellular networks, Wi-Fi, WiMAX.
PL
Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje zasoby wiedzy elektroniki, automatyki, sensoryki, informatyki. Postęp technologiczny umożliwia tworzenie nowoczesnych robotów, a szeroki dostęp do współczesnej elektroniki otwiera nowe perspektywy i możliwości [1]. W artykule został przedstawiony projekt robota mobilnego, który cechuje się prostą konstrukcją, niewielkim rozmiarem i niskim kosztem wykonania. Projekt ma charakter konstrukcyjny i zawiera opis zastosowanego rozwiązania budowy robota oraz oprogramowania służącego do sterowania nim. Badanie układu przeprowadzono w celu określenia dokładności wykorzystywanych czujników, zasięgu komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem oraz czasu pracy robota mobilnego. Wyniki badań zostały przedstawione na rysunku i w tabelach porównawczych.
EN
Robotics is an interdisciplinary field that uses the knowledge resources of electronics, automation, sensorics, computer science. Technological progress makes it possible to create modern robots, and wide access to modern electronics opens new perspectives and possibilities. The article presents a project of a mobile robot, which is characterized by a simple design, small size and low cost. The project has a constructional character and includes a description of the robot’s construction solution and software used to control it. The examination of the system was carried out in order to determine the accuracy of the sensors used, the range of wireless communication with the device and the working time of the mobile robot. The test results are depicted on figure and in comparison tables.
PL
Bezprzewodowe kapsułki endoskopowe umożliwiają lekarzom wizualizację i diagnozowanie chorób przewodu pokarmowego. W celu wdrożenia odpowiedniej metody leczenia oprócz transmisji obrazu ważna jest również informacja o lokalizacji endoskopu, na zlokalizować wykryte zaburzenie. W artykule zaprezentowano metodę lokalizacji kapsułek endoskopowych wyposażonych w nadajnik w oparciu o różnicę faz synałów w odbiorniku umieszczonym na ciele pacjenta. Zaproponowana metoda wykorzystuje modele uproszczone ciała człowieka, których właściwości dielektryczne są automatycznie dopasowywane przez algorytm lokalizacji tak, aby poprawić lokalizację endoskopu kapsułkowego.
EN
Wireless endoscopic capsules can visualize gastrointestinal diseases for diagnostic purposes. In order to implement the appropriate treatment method, the transmitted picture should be followed by the information about the location of the endoscope. The article presents the method of localization of endoscopic capsules with transmitter based on the detection of phase difference of signals in the receiver located on patients body. The proposed method uses simplified human body models that can change their dielectric properties to improve the location of the capsule endoscope.
9
Content available remote Technologia 5G jako etap rozwoju komunikacji bezprzewodowej
PL
W artykule przedstawiono w zarysie historię rozwoju łączności bezprzewodowej, a w szczególności telefonii komórkowej. Wykazano, że kolejne generacje telefonii komórkowej są naturalnym rozwojem tej dziedziny techniki i technologia 5G (piąta generacja) jest tylko elementem tego ciągu. Stwierdzenie takie jest panaceum na krytykę tej technologii, wyrażanej w emocjonalnej dyskusji, jak toczy się w Polsce oraz, mniej lub bardziej podobnie, w świecie.
EN
The paper aims at showing the history and development of wireless telecommunication, especially the history of mobile telephony. The paper is to show that the 5G technology is the continuation of technological process and then the results of previous investigations can be extended to 5G technology.
10
Content available Węzły końcowe systemów Internetu Rzeczy
PL
Innowacyjność i rozwój w dziedzinie technologii komputerowych i sieciowych doprowadziły w ostatnim dziesięcioleciu do szybkiego rozwoju i poszerzenia oferty marketingowej związanej z nowoczesnymi urządzeniami (smartfony, tablety itd.) dostępnymi dla przeciętnego odbiorcy. Rosnąca oferta możliwości sieci oraz dostępnych aplikacji stała się początkiem idei połączenia w ramach sieci Internet różnych urządzeń także takich, które nie są kojarzone z technologią komputerową jak czujniki, urządzenia AGD, elementy wykonawcze, a nawet ubrania czy książki. Taki rozwinięty system złożony z wielu elementów wyposażony w odpowiednie oprogramowanie sterujące i aplikacyjne nazywa się Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT). Artykuł przestawia przegląd głównych cech technologii IoT oraz ogólną charakterystykę węzłów podłączanych do takiego systemu.
EN
Innovation and development in the field of computer and network technologies have led in the last decade to rapid development and expansion of the marketing offer associated with modern devices (smartphones, tablets, etc.) for the average recipient. The growing offer of network possibilities and available applications has become the beginning of the idea of connecting various devices within the Internet network, also those that are not associated with computer technology such as sensors, household appliances, executive elements and even clothes or books. Such a developed system composed of many elements equipped with appropriate control and application software is called the Internet of Things (IoT for short). In order for an object to become part of such a system, a number of requirements related to its computing power, communication, routing etc. should be met. The article presents the main features of IoT technology and the general characteristics of nodes connected to such a system.
PL
W systemach zarządzania budynkiem (BMS) nieodzownym elementem projektowania jest zastosowanie niezawodnej formy komunikacji. Oprócz formy przewodowej dopuszczalne są również rozwiązania bezprzewodowe. Różnorodność wyboru opracowanych bezprzewodowych standardów zapewnia projektantom BMS różne alternatywy rozwiązań programowo - sprzętowych. W artykule dla opracowanego niekomercyjnego BMS przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie ograniczeń jakie mogą wystąpić podczas komunikacji.
EN
In building management systems (BMS) reliable forms of communication is an important design element. In addition to the wired form, wireless solutions are also acceptable. A large number of developed wireless standards ensure BMS designers different choices of software and hardware solutions. In the article for the developed non-commercial BMS, the results of the research were presented. The purpose of the research was to determine the limitations that may occur during wireless communication.
12
Content available remote Newly identified electromagnetic problems with medical telemetry systems
EN
The current telemetry systems have enabled continuous monitoring of inpatient vital signs, but have the potential of being affected by electromagnetic noise or inappropriate signal range, which can impact patient safety. Herein, we report on newly identified problems associated with telemetry systems. We propose ways to solve these problems through information sharing among workers who construct and design hospitals, those who manage the medical devices used in hospitals, and those who deal with wireless communications.
PL
Obecne systemy telemetryczne pozwalają na ciągły monitoring funkcji życiowych pacjentów, ale jednocześnie są narażone na szum elektromagnetyczny i problemy z zasięgiem, co może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów. Artykuł dotyczy nowo zidentyfikowanych problemów związanych z systemami telemetrycznymi i proponuje metody ich rozwiązania poprzez współpracę z projektantami szpitali, zarządcami urządzeń medycznych oraz specjalistami komunikacji bezprzewodowej.
EN
In the world of wireless communication, cooperative communication is a modern and unprecedented approach which enables wireless nodes to transfer the information in a cooperative manner and finally to reach the destination without least possible deterioration. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) can provide high data rate and better performance and a combination of OFDM and cooperative communication may push a wireless network forward to its next generation with enhanced reliability and efficiency. In this work, we develop a mathematical model for cooperative multiple input multiple output (MIMO) OFDM system. Results are achieved in the study to evaluate and compare bit error rate (BER) for different detection schemes. Based on the results it can be mentioned that the performance of cooperative MIMO-OFDM with space time block code (STBC) under amplify and forward (AF) relay for the MMSE-SIC detection scheme was found very satisfactory with improved signal to noise ratio (SNR).
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny kooperacyjnej komunikacji bezprzewodowej wiele wejść, wiele wyjść (MIMO) z multipleksingiem i ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDM). Określono współczynnik BER (bit error rate) dla różnych metod detekcji. Najlepsze parametry otrzymano dla systemu STBC (space time block code).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów prętów zbrojeniowych oraz rozstawu pomiędzy nimi na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (dielektryk) i zbrojenia (przewodnik). Analizie poddano cztery powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo rozpatrzono wpływ konduktywności na wartości natężenia pola wyznaczone dla niejednorodnych struktur materiałowych (żelbet). Przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) wyznaczono maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego generowane przez system komunikacji bezprzewodowej (np. WiFi) pracujący przy częstotliwości f=5 GHz.
EN
The aim of the article is to present a detailed analysis of the influence of the reinforcement diameter, the number of rows of reinforcing bars and the spacing between them on the values of the electric field intensity. The subject of the research was a model containing a load-bearing wall made of concrete (dielectric) and reinforcement (conductor). Four reinforcement systems commonly used in building construction were analyzed. In addition, the effect of conductivity on the field intensity values determined for heterogeneous material structures (reinforced concrete) was considered. Using the finitedifference time-domain method (FDTD), the maximum values of the electric field intensity generated by the wireless communication system (e.g. WiFi) were determined operating by the frequency f=5 GHz.
EN
This paper introduces a solution to a design problem caused by necessity of electromagnetic noise reduction in simple close-range wireless command and control systems, including Radio-frequency identification (RFID) systems. Trade-off between simplicity of data transmission, detection and decoding on one side vs. presence of high frequency harmonics in transmitted signals on the other makes some designers choose approach in which trapezoidal waveforms are used instead of rectangular ones. Moreover, edges of trapezoidal waveforms are additionally rounded to further limit presence of higher harmonics and thus to comply to EMI regulations and requirements. The paper proposes a solution based on a reimplementation of a high-voltage structure already proposed by the author, but implemented with use of different semiconductor technology process. Utilization of this new process and devices available in this technology makes possible significant increase of the circuit operation quality.
16
Content available remote Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego o modyfikowanej treści
PL
W artykule zaproponowano koncepcję oprawy i systemu oświetleniowego, z komunikacją bezprzewodową, realizującą w czasie rzeczywistym wyświetlanie piktogramów, w zależności od zaistniałej sytuacji awaryjnej. Zweryfikowano właściwości fotometryczne samej oprawy z emiterami LCD i LED oraz wykonano badania na obiekcie rzeczywistym.
EN
The article proposes the concept of fixtures and lighting system with wireless communication, realizing the real-time display of pictograms, depending on the situation of emergency. Verified photometric same luminaire with LCD and LED emitters and tests on a real object.
PL
W artykule omówiono rolę komunikacji bezprzewodowej w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych technologii w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 100 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne, w zestawieniu z globalnymi trendami na rynku usług oraz sprzętu mobilnego i bezprzewodowego.
EN
In this paper we discuss the role of wireless communications in the life of a modern man. We perform an analysis of selected technologies in terms of their impact on society. We present results of a research study performed on a group of 100 people, taking into account the social, economical and technical aspects, with respect to global trends on the market of services, as well as mobile and wireless devices.
PL
Przedstawiono charakterystykę metody niezawodnej transmisji w ramach bezprzewodowej architektury sieci Internatu na Bałtyku (zaprojektowanej bez wykorzystania łączy satelitarnych), rozwijanej w ramach projektu netBaltic. Szczególny nacisk położono na opis i weryfikację charakterystyk metod transmisji dla scenariusza awarii wielu elementów sieci. Dokonano zarówno szczegółowego opisu proponowanej metody transmisji, jak i weryfikacji symulacyjnej charakterystyk, potwierdzającej jej skuteczność w podtrzymywaniu przekazu informacji mimo awarii łączy sieci.
EN
The objective of this paper is to describe a new transmission method to assure resilience of wireless non-satellite communications over the sea designed in the framework of the netBaltic project. Special focus is on providing transmission continuity in the presence of multiple failures. Description of the proposed method is given in detail and extended by verification of its characteristics via simulations to confirm its efficiency in maintaining the possibility of information exchange despite failures of network links.
PL
Celem publikacji jest szczegółowa analiza zależności pomiędzy przyjętym rozmiarem komórki Yee stosowanym w metodach różnicowych (np. FDTD, FDFD) a wiarygodną wartością rozwiązania uzyskanego metodą numeryczną. Ważnym kryterium wskazanych metod jest stworzenie dyskretnego modelu siatkowego badanego modelu, złożonego z komórek elementarnych i obliczenie rozkładów pola przy założeniu liniowej aproksymacji zmian. Na przykładzie obszaru zawierającego ścianę wykonaną z nieidealnego dielektryka (beton zwykły) porównano wartości natężenia pola elektrycznego wyznaczone metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) z wynikami otrzymanymi przy użyciu zależności analitycznych. W analizie uwzględniono także wpływ grubości ściany oraz zmienność parametrów elektrycznych opisujących beton (tj. konduktywność oraz przenikalność elektryczna). Analiza dotyczyła jednej z powszechnie stosowanych częstotliwości w lokalnych sieciach bezprzewodowych WiFi (f = 2,4 GHz). Otrzymane wyniki analizy pozwalają na obserwację wielkości błędu przy jednoczesnym zwiększaniu siatki różnicowej. Dodatkowo przedstawiono wartości natężenia pola elektrycznego dla rozpatrywanych konstrukcji zawierających ścianę wykonaną z betonu przy zmiennych wartościach elektrycznych.
EN
The aim of this publication is a detailed analysis of the relationship between the adopted size Yee cell used in the differential methods (eg. FDTD, FDFD) and reliable value of solutions obtained by numerical method. An important criterion chosen method is to create a discrete mesh model of the analysed model composed of individual cells and calculation of the field distribution, assuming a linear approximation of changes. As example, the area comprising a wall made of non-ideal dielectric (concrete) compared to the intensity of the electric field as determined by the finitedifference time-domain method (FDTD) with results obtained using according to analytical method. Also was analyzed the impact of the wall thickness and the variability of electrical parameters describing concrete (conductivity and electrical permittivity). The presented analysis was connected with one of standard frequencies generated by a wireless communication system (f = 2.4 GHz). The obtained results of the analysis allow for observation error rate while increasing the mesh differential.
20
Content available remote The interface set for the EMC testing shielded chamber
EN
Modern electronic systems including wired and wireless communication ports impose the requirement to equip EMC test lab with various additional interfaces which are necessary to support all operational modes of device under test during test procdures. The paper describes such EMC testing chamber interfaces, which allow bidirectional wired and wireless data transfer between the tested device and auxiliary technical means placed outside the testing space.
PL
Współczesne systemy elektroniczne zawierające porty komunikacji przewodowej i bezprzewodowej narzucają wymagania w zakresie wyposażenia stanowiska badawczego laboratorium EMC w różnorodne interfejsy komunikacyjne niezbędne do zapewnienia wszystkich wymaganych trybów pracy urządzenia poddawanego badaniom. W artykule opisano interfejsy komunikacyjne do komory bezodbiciowej EMC, które pozwalają na dwukierunkowy, przewodowy i bezprzewodowy przesył danych pomiędzy urządzeniem poddanym badaniom a aparaturą pomocniczą zlokalizowaną na zewnątrz komory.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.