Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroizolacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących hydroizolacji rolowych. Poruszane są w nim kwestie związane z błędami izolacji na poziomie projektowania i prowadzenia robót z zastosowaniem materiałów rolowych. Po nich następuje charakterystyka folii wykorzystywanych do hydroizolacji i omówienie procesu wykonywania hydroizolacji z uwzględnieniem wymagań stawianych foliom i membranom, a także podłożu. Następnie scharakteryzowane zostają rolowe materiały bitumiczne i papy termozgrzewalne.
EN
The purpose of the paper is to present selected issues concerning continuous waterproof insulation materials. It describes the problems related with insulation faults occurring at the design and execution stage when using reeled materials. A part of the paper contains the characteristics of waterproof insulation membranes and explains the installation pracess of waterproof insulation considering the requirements for foil and membranes, as well as the substrate. Reeled bituminous materials and torchon membranes are also described.
2
Content available remote Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz
PL
W artykule wymieniono przypadki, w których wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz nie jest możliwe. Opisano najważniejsze aspekty, na które trzeba zwracać uwagę podczas uszczelniania konstrukcji od wewnątrz. Podkreślono wagę uszczelniania przejść instalacyjnych w systemie wtórnej hydroizolacji wewnętrznej.
EN
The article lists cases, in which the execution of secondary water insulation of the ground portion of a building cannot be done from the outside. Key aspects were described that must be taken note of during sealing of a structure from the inside. Stressed is the significance of installation passages in the system of secondary internal insulation.
3
Content available remote Hydroizolacje podziemnych części budynków
Izolacje
|
2019
|
R. 24, nr 2
68, 70--72, 74, 75--77
PL
W artykule przedstawiono ogólny podział hydroizolacji, a także materiałów wodochronnych. Opisano materiały stosowane do wykonania hydroizolacji fundamentów. Przeanalizowano różne rozwiązania hydroizolacyjne.
EN
The article presents a general subdivision of water insulation systems, including water protection materials. Materials are described that are used to execute water insulation of foundations. Analysed were various water insulation solutions.
PL
W artykule przedstawiono często spotykane problemy i błędy popełniane przy projektowaniu i wykonywaniu izolacji podziemnych części budynków oraz prawidłowe rozwiązania, zgodne z zasadami logiki i wiedzy technicznej.
EN
The article presents frequent problems and errors during the design process and execution of insulation of underground parts of buildings. The correct solutions in accordance with logical and engineering principles are presented as well.
PL
23 listopada 2016 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne - „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach - NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”, będące spotkaniem otwierającym III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016. Było to IXX wydarzenie z organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, który w krótkim czasie stał się jednym z największych cykli merytorycznych spotkań w polskiej branży infrastruktury. Poniżej przedstawiamy podsumowanie i wnioski z Seminarium.
PL
W artykule omówiono właściwości i zastosowanie mat bentonitowych. Przedstawiono wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określono, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.
EN
The article discusses the features and areas of application of clay geosynthetic barriers. It presents the results of studies on the relationship between the diameter and number of openings in the barrier, height of water column and flow rates. The effect of punch damage on GBR-C efficiency was determined.
7
Content available remote Optymalny dobór hydroizolacji w renowacji budynków
PL
Skuteczna renowacja wilgotnych i zasolonych murów jest procesem skomplikowanym, wymagającym nierzadko szczegółowych badań, odkrywek oraz znajomości dostępnych technologii. W artykule omówiono właściwości materiałów wykorzystywanych na powłoki wodochronne. Opisano specyfikę prac związanych z wtórnymi izolacjami.
EN
Effective renovation of moist and saline-penetrated walls is a complicated process which often requires detailed testing, uncovering the layers, and knowledge of available technologies. The article discusses the properties of materials used for waterproof coatings. It describes the characteristics of works related to secondary insulation.
8
Content available remote Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych – najnowsze trendy
PL
Nowe wyzwania w zakresie zmniejszania zapotrzebowania na ciepło w budynkach nie mogą być realizowane w oderwaniu od ochrony przeciwwilgociowej. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące roli izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, paroizolacyjnych i przeciwwietrznych w zapewnieniu wymagań stawianych budownictwu niskoenergetycznemu.
EN
New challenges in reducing the demand for heat in buildings cannot be faced without thinking of damp proof insulation. The paper presents selected issues on the role of waterproofing, damp-proof, vapor and wind barriers ensuring compliance with the requirements for low energy buildings.
9
Content available remote Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie problemów na dachach płaskich
PL
Płynne folie tworzywowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych lub polimerów akrylowych z wkładką z włókniny. Stosowane są jako uszczelnienia tzw. miejsc trudnych, takich jak przepusty, stopy klimatyzatorów, podstawy świetlików i inne elementy spotykane na dachach oraz jako całopowierzchniowe pokrycie dachowe.
10
Content available remote Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających
PL
W artykule opisano sposób działania, możliwości zastosowania i właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających. Przedstawiono również metody aplikacji i przykładowe sposoby uszczelnień krystalicznych.
EN
The article describes the action, possible applications and properties of crystalline sealing mortar. It also presents the method of applying it and exemplary methods of performing the crystalline sealing.
13
Content available remote Zaprawy do spoinowania - co warto wiedzieć przed ich wyborem
PL
Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wy.musza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego roz.wiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu. Wynika z tego, że spoina to nie tylko element estetyczny, lecz także - w odniesieniu do posadzki - konstrukcyjny. Przenosi ona również obciążenia oddziałujące na powierzchnię okładziny, a w niektórych wypadkach w pewnym stopniu kompensuje także odkształcenia, np. termiczne.
PL
Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O roz.miarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.
15
Content available remote Uszczelnienie zespolone (podpłytowe)
PL
Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to standardowa izolacja wodochronna wyżej wymienionych pomieszczeń lub konstrukcji narażonych na obciążenie wilgocią albo agresywnymi mediami.
PL
Dachy zielone stanowią rozwiązanie stropodachu w systemie odwróconym i są wykonywane w rejonach zurbanizowanych, gdzie dają możliwość kształtowania i zagospodarowania powierzchni dachu zróżnicowaną roślinnością. Spełniają one taką samą funkcję jak dachy konwencjonalne, jednak różnią się od nich konstrukcją, która umożliwia umieszczanie na nim roślinności będącej formą biomasy.
17
Content available remote Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi
PL
Czynności związane z naprawą i renowacją budynków zalanych podczas po.wodzi najczęściej ogranicza się do usunięcia wody oraz prac związanych z fizycznym osuszeniem murów, naprawą, odnowieniem lub wymianą posadzek, a także odnowieniem ścian. To jednak nie wystarczy.
18
Content available remote Ocena i naprawa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego
PL
Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany [iniekcje rys i domniemanych pustek], nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych przecieków, znacznie wykraczające poza obszar ściany oddzielającej zbiornik od parkingów. W efekcie uzyskanych danych opracowano zalecenia kompleksowej naprawy. Obecnie, po kilku latach eksploatacji, zbiornik jest całkowicie szczelny, co świadczy o skuteczności zastosowanych rozwiązań.
19
Content available remote Izolacje z pap asfaltowych na obiektach mostowych
PL
Papy bitumiczne [najczęściej asfaltowe] pełnią role najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego [płyty pomostu] przed korozją atmosferyczną i wodą [hydroizolacja], z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.
PL
Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w cza.sie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.