Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wpływ barwy na środowisko życia w miastach, w tym środowisko mieszkaniowe jest ogromny, ale rola tego czynnika jest zbyt mało doceniana w kształtowaniu krajobrazu miasta. Artykuł przedstawia zagadnienie roli barwy w kompozycji najnowszych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach. Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie możliwości wykorzystania barwy w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania barwy w przestrzeniach publicznych współczesnych miast. Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy i zastosowaniu metod badawczych odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej: 1) metoda analizy i krytyki źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów), 2) metoda obserwacyjna (zastosowana do oceny stanu istniejącego), 3) metoda porównawcza.
EN
The influence of colour on the living environment in cities, including the housing environment is huge, but the role of this factor is too little appreciated in shaping the townscape. The article presents the issue of the role of colour in the composition of the newest urban and landscape design solutions in cities. The main purposes of the research presented in the article are following: 1) indication of the possibility of the use colour in urban composition and 2) indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use and application of colour in public spaces of contemporary cities. The research undertaken has been implemented taking into account the existing state of knowledge and the use of research methods appropriate for morphological research of urban space: 1) method of analysis and criticism of sources (planning documents, literature, projects), 2) observation method (used to assess the existing state), 3) comparative method.
PL
Truskawki uznaje się za żywność dietetyczną o cennych właściwościach odżywczych. Jednym z procesów, który ma bardzo duży wpływ na późniejsze właściwości surowców roślinnych, jest suszenie, które z jednej strony przedłuża trwałość surowca, z drugiej może mieć destrukcyjny wpływ na właściwości fizykochemiczne. W artykule zaprezentowano wpływ sposobu suszenia na zawartość wody, aktywność wody, właściwości mechaniczne, strukturę oraz barwę truskawek. Zalety stosowania suszenia próżniowego wynikają stąd, że zachodzi ono bez udziału powietrza jako czynnika suszącego. Suszenie liofilizacyjne w najmniejszym stopniu wpływa na degradację wymienionych własności w truskawkach. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt o wysokiej jakości.
EN
Strawberries are considered to be dietetic foods with valuable nutritional properties. One of the processes that has a very large impact on the later properties of plant raw materials is drying, which on the one hand extends the life of the raw material, but on the other can have a destructive effect on physicochemical properties. This article presents the influence of the drying method on water content, water activity, mechanical properties, structure and colour of strawberries. The advantages of using vacuum drying result from the fact that it takes place without the use of air as a drying agent. Drying lyophilization has the slightest effect on the degradation of the aforementioned properties in strawberries. The lack of liquid phase and low drying temperature mean that most of the undesirable phenomena do not take place and as a result a high quality product is obtained.
PL
Barwa i kruchość należą do najważniejszych wyróżników jakości mięsa wołowego podlegających ocenie konsumenckiej i to one decydują o podjęciu decyzji nabywczych. Istnieje wiele czynników technologicznych kształtujących barwę i kruchość mięsa wołowego. Wśród nich możemy wyróżnić czynniki genetyczne, przyżyciowe i poubojowe. Proces kształtowania barwy i kruchości wołowiny jest złożony, albowiem popełnienie błędu na jednym z etapów może spowodować obniżenie jakości mięsa, a w konsekwencji brak akceptacji ze strony konsumenta.
EN
Colour and tenderness are among the most important distinguishing factors of beef quality subject to consumer assessment and making meat purchase decisions. There are a number of technological factors shaping colour and tenderness of beef. Among them, we can distinguish genetic, post-life and post-mortem factors. The process of shaping colour and tenderness of beef is complex because making a mistake at one of the stages can decrease quality of meat and, consequently, cause a lack of acceptance by a consumer.
EN
Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.
PL
Ocena barwy, z wykorzystaniem jej wielu parametrów, wykorzystywana jest w odniesieniu do oceny zmian jakościowych produktów, wynikających z zastosowania określonych zabiegów technologicznych. W pracy badano efekty relacji pomiędzy parametrami naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b*. Wykazano statystycznie istotny wpływ naświetlania UV-C na jasność frytek, zmianę barwy, rozpoznawalność różnicy barwy oraz intensywność odbioru barwy. Analizę statystyczną wyników wykonano na założonym poziomie istotności ε = 0,05.
PL
W artykule przedstawiono wpływ marki herbaty oraz zastosowanego aromatu na wyniki konsumenckiej oceny jakości sensorycznej herbat czarnych aromatyzowanych, a także na właściwości przeciwutleniające i parametry barwy mierzonej w systemie CIEL*a*b* w stosunku do herbat czarnych bez dodatków. W pracy podjęto również próbę wyznaczenia takich atrybutów smaku, posmaku i barwy, które wykazują statystycznie istotny wpływ na stopień pożądalności naparów herbat aromatyzowanych w zależności od ich smakowitości i barwy. Wykazano, że dodatek substancji aromatyzujących nie wpłynął znacząco na aktywność przeciwutleniającą. Konsumenci jako najbardziej pożądane pod względem smakowitości wskazali napary herbat z dodatkiem aromatów jeżyny, czarnej porzeczki, jagody i maliny. Najniższym stopniem pożądalności charakteryzował się napar herbaty cynamonowej, który oceniono jako najbardziej cierpki. Wykazano, że głównie smak słodki może wpływać na ocenę stopnia pożądalności naparów w aspekcie ich smakowitości.
EN
The present paper is set to analyze an influence of the brand of tea and flavour additive on the evaluation of sensory quality attributes, assessed by tea consumers and also on antioxidant activity and colour parameters (CIEL*a*b*). An attempt has also been made to designate attributes such as taste, aftertaste and color which reveal a statistically significant effect on the desirability of flavoured teas in terms of their tastiness and appearance. It was found, that the addition of the aromatic substances did not statistically significant influence on the antioxidative activity of researched samples of tea. The flavoured tea beverages with aroma additives of blackberry, blackcurrant, blueberry and raspberry were the most attractive for consumers. The lowest degree of desirability was characterized by the beverages of tea with aroma additives of cinnamon that was noted as the most astringent one. It was found that among the sensory quality attributes, the sweet flavour was indicated as the most important determinant of the sensory properties, being attractive of flavoured tea beverages.
PL
Jak opisać barwę? Czy łatwo jest zdefiniować kolor? Co jest powodem różnic w weryfikacji wizualnej i czy można takowe rozbieżności wyeliminować, tworząc ustrukturyzowaną metodykę oceny koloru?
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu parametrów procesu suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego na barwę truskawek. Suszenie mikrofalowo- konwekcyjne (poziom mocy: 50, 75 i 90 W, temperatura powietrza 30 i 40ºC) zostało przeprowadzone w 6 kombinacjach eksperymentów. Oceny barwy truskawek dokonano metodą kolorymetryczną w systemie Hunter Lab oraz z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. Stwierdzono, że im wyższa temperatura i moc mikrofal, tym czas suszenia był krótszy. Wyniki względnych pomiarów parametrów barwy dla obu metod charakteryzują się wysokimi współczynnikami korelacji.
EN
In this work evaluation of microwave - convective drying parameters influence on strawberries color was presented. Microwave- convective drying (power levels of 50, 75 and 90 W as well air temperature of 30 and 40°C) were applied for drying processes which were performed within 6 combinations of experiments. Color of strawberries was measured using colorimetric measurement – Hunter Lab and computer vision method. It was affirmed that with higher temperature and with higher microwave power the time of drying was shorter. Results of relative measurements of color parameters for both methods were characterized by high correlation coefficients.
8
Content available Cechy kształtujące jakość mięsa drobiowego ®
PL
Mięso drobiowe jako produkt spożywczy musi odznaczać się pewnymi cechami, które określone jako pożądane będą sprzyjać jego konsumpcji. Jakość mięsa drobiowego w punkcie sprzedaży określa barwa tuszki i mięsa, stopień umięśnienia, zawartość widocznego tłuszczu, zapach, świeżość, a w momencie konsumpcji wartość odżywcza i cechy sensoryczne (barwa, tekstura, smakowitość i soczystość). W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat cech kształtujących jakość mięsa drobiowego. Dla współczesnych konsumentów wartość odżywcza i cechy sensoryczne są ważnymi wyznacznikami jakości mięsa drobiowego, a duże jego spożycie potwierdza preferencje konsumenckie.
EN
Poultry meat, as a food product, must have certain characteristics which, if considered as desired, will favour its consumption. The quality of poultry meat at the point of sale is determined by the colour of the carcass and poultry meat, the degree of musculature, visible fat content, odour, freshness, and at the time of consumption, the nutritional value and sensory characteristics (colour, texture, palatability and juiciness). The article presents the knowledge about the characteristics that affect the quality of poultry meat. For modern consumers, nutritional value and sensory characteristics are the important determinants of the quality of poultry meat and its large consumption responds to consumer preferences.
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
10
Content available Architektura inteligentna światłem i kolorem
PL
Artykuł porusza zagadnienia koloru i światła w architekturze, w ramach zjawiska jakim określa się zespół „inteligentne miasto”, w którym problemy komunikacyjne, łączności i estetyczne rozwiązuje najnowsza technologia. Inteligentne kolorem i światłem miasto to głównie jego artystyczna strona, gra intelektualna i emocjonalna mająca na celu uporządkowanie przestrzeni do życia, potrzeby która leży w naturze człowieka. Faktem jest, że wszelka kompozycja barwna we wnętrzu urbanistycznym podlega bezwiednej i nieuniknionej obserwacji, podświadomie wpływająca (udowodnione naukowo) na psychikę i fizjologię obserwatora. Analiza kolorystyki zespołów architektonicznych w Polsce wskazuje na wciąż drugoplanową rolę, jaką odgrywabarwa i kolor zarówno budynków jak i kontekstu. Widoczny w Polsce chaos kolorystyczny większości wnętrz urbanistycznych wciąż nie pozostawia w tym względzie złudzeń. Jednakże nadzieją na poprawę sytuacji jest globalna wymiana doświadczeń projektantów oraz intensywne migracje ludności między szybko powstającymi nowymi ośrodkami miejskimi, co prowadzi do konieczności uporządkowania kodów kolorystycznych całych zespołów mieszkalnych.
EN
The article raises the issues of color and light in architecture as part of what is called the „smart city”, where communication and aesthetics solve the latest technology. Color and light in „smart city” create mainly its artistic side, intellectual and emotional game aimed at ordering space for life, the need that lies in the nature of man. The fact is that all color composition in the urban interior is subject to unconscious and unavoidable observation, subconsciously influenced (scientifically proven) to the psyche and physiology of the observer. The analysis of the colors of architectural ensembles in Poland points to the still secondary role that is the color of both buildings and the context. Visible in Poland the color chaos of most urban interiors still leaves no illusions in this regard. However, the hope of improving the situation is the global exchange of designers’ experiences and intense migration between rapidly emerging new urban centers, leading to the need for color coding of entire residential complexes.
11
Content available remote Zanieczyszczenie światłem barwnym obrazu miast
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z oświetleniem barwnym występującym w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie miasta stołecznego Warszawa zostały pokazane aplikacje barwnych iluminacji oraz omówiona została zasadność użycia barwy w poszczególnych przypadkach. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej negatywnego wpływu niepożądanego światła na organizmy żywe. W artykule zwrócono również uwagę na właściwe planowanie i modernizację oświetlenia w taki sposób, aby ograniczyć negatywne ingerencje światła w ekosystem.
EN
The article touches on issues related to colour lighting which occurs in the urban space. For example in Warsaw colour floodlighting applications was discussed and the legitimacy of the use of colour in individual cases. Reviewed of literature on negative effects of unwanted light on organism. Pointed out on proper planning and modernization of lighting in such as way as to reduce the negative interference of light in the ecosystem.
EN
Removal of natural organic matter (NOM) from surface waters is a critical aspect of potable water treatment as NOM compounds are precursors of harmful disinfection by-products and as such should be removed from water intended for human consumption. Ion exchange on synthetic ion-exchange resins is one of the NOM removal methods as a substantial fraction of these compounds forms macroanions. Moreover, the uncharged fraction of organic compounds can be removed from water by physical adsorption on resin particles. The study was conducted to evaluate the impact of ion exchange conditions on the efficacy of NOM removal from water solutions. The physico-chemical properties of the water treated, the resin properties, its dose and the contact time between the resin and contaminants were taken into consideration. Two macroporous polystyrene ion exchange resins were used for testing in the batch mode: weakly alkaline A100 (Purolite) and strongly alkaline BD400FD (Suzhou Bojie Resin Technology). It was demonstrated that anion exchange resins could successfully remove NOM from water. It was observed that increase in the resin dosage and contact time between resin particles and water resulted in improved quality of treated water (color, UV absorbance, DOC), while increase in the pH resulted in a slight decrease of the process efficacy. In addition, the process efficacy was enhanced by the increase in temperature of the tested solutions.
PL
Usuwanie związków organicznych, naturalnie występujących w wodach powierzchniowych ujmowanych do celów komunalnych, jest krytycznym aspektem oczyszczania wody, ponieważ związki te są prekursorami szkodliwych ubocznych produktów dezynfekcji i z tego względu należy je usuwać z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jedną z metod usuwania związków organicznych z wody jest proces wymiany jonowej na syntetycznych żywicach jonowymiennych, ponieważ znaczna część tych związków ma charakter makroanionów. Dodatkowo, frakcja związków organicznych pozbawiona ładunku elektrycznego może zostać usunięta z wody w wyniku ich adsorpcji na jonitach. W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny wpływu warunków prowadzenia procesu wymiany jonowej na skuteczność usuwania naturalnych związków organicznych z roztworów wodnych. Uwzględniono właściwości fizyczno-chemiczne oczyszczanej wody, właściwości stosowanej żywicy oraz jej dawkę i czas kontaktu zanieczyszczeń z żywicą. W testach przeprowadzonych w układzie porcjowym wykorzystano dwie makroporowate polistyrenowe żywice jonowymienne – słabo zasadową A100 (Purolite) oraz silnie zasadową BD400FD (Suzhou Bojie Resin Technology). Wykazano, że makroporowate żywice anionowymienne mogą z powodzeniem eliminować naturalne związki organiczne z wody. Wzrost dawki każdej z żywic oraz czasu kontaktu makrocząsteczek organicznych z żywicą skutkowały polepszeniem jakości oczyszczanej wody (barwa, absorbancja w UV, RWO), natomiast wzrost pH powodował nieznaczne zmniejszenie skuteczności procesu. Również wzrost temperatury badanych roztworów wodnych powodował poprawę skuteczności procesu wymiany jonowej.
PL
Mrożenie jest jedną z metod stosowanych w przemyśle spożywczym, mającą na celu wydłużenie trwałości i przydatności do spożycia surowców zwierzęcych. Nieodłącznym procesem towarzyszącym zamrażaniu jest obniżenie aktywności wody na skutek przemiany fazowej woda-lód. Podczas zamrażania oraz zamrażalniczego przechowywania obserwuje się szereg niekorzystnych procesów związanych z powstawaniem kryształów lodu. Fluktuacje temperatury obserwowane często w czasie długotrwałego przechowywania, pogłębiają niekorzystne procesy, które obniżają wartość odżywczą oraz jakość mięsa. Celem podjętych badań było określenie wpływu temperatury zamrażania i jej stabilności, w trakcie zamrażalniczego przechowywania, na zmiany właściwości kotletów wieprzowych. Surowcem do badań było mięso wieprzowe pochodzące z szynki, łopatki i podgardla. Kotlety przechowywano w stałych i zmiennych warunkach temperaturowych (t=-12 i -30 °C) przez okres 4 miesięcy. W badanym materiale świeżym i przechowywanym analizowano zawartość białko i tłuszczu oraz zmiany parametrów barwy, wodochłonność, białek rozpuszczalnych i stopień zaawansowania zmian oksydacyjnych. Stwierdzono, że przechowywanie kotletów wieprzowych w warunkach głębokiego mrożenia lepiej stabilizuje właściwości mięsa niż zastosowanie temperatury - 12 °C. Ponadto wykazano, że fluktuacja temperatury podczas zamrażalniczego przechowywania negatywnie wpływa na właściwości technologiczne mięsa.
EN
Frozen food is one of the methods used m the food industry to increase the durability and usefulness of an/mal feed. The inherent freezing process is the reduction of water activity due to water-ice phase transition. During freezing and freezing storage, a number of unfavorable ice forming processes are observed. Temperature fluctuations often observed during long-term storage, aggravate adverse processes that reduce nutritive value and meat quality, The purpose o f the study was to determine the effect of freezing temperature and its stability, during freezing storage, on changes in the properties of pork chops. Raw material for the study was pork meat, made from ham, spatula and dewlap. Chops were stored at constant and variable temperature conditions (t =-12 and -30 ° C) for a period of 4 months. Fresh and stored material was analyzed for protein and fat content and changes in color parameters, water absorption, soluble proteins and degree of oxidative changes. It was found that the storage of pork chops under deep freezing conditions better stabilizes meat properties than the use of temperature of-12 ° C. Moreover, it has been shown that the fluctuation of temperature during freezing storage negatively affects the technological properties of meat.
PL
Barwa należy do jednych z najważniejszych wyróżników jakościowych produktów spożywczych zawierających kakao. Wykonano badania pilotażowe, których celem było określenie parametrów barwy wybranych proszków kakaowych. Badania przeprowadzono w odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszkach kakaowych dostępnych na trójmiejskim rynku. Wyniki badań wykazały wpływ zawartości tłuszczu na parametry barwy mierzonej w systemie CIELab (L*a*b*), co może zostać wykorzystane w projektowaniu nowych wyrobów kakaowych, w tym napojów z dodatkiem kakao.
EN
The color is one of the most important quality parameters of food products containing cocoa. Conducted a pilot study whose purpose was to determine the color parameters of selected cocoa powders. The study was conducted in the defatted and non-defatted cocoa powders available in the TriCity market. The results showed the effect on the fat content of the measured color values in the CIELab system (L* a* b*), which may be used in designing new cocoa products, including beverages containing cocoa.
PL
Ceramiczna farba purpurowa składa się z pigmentu nieorganicznego Purpury Kasjusza i odpowiednio dobranego topnika. Farba znajduje szerokie zastosowanie w zdobieniu porcelany zarówno w technice malarskiej, jak i w technice sitodruku pośredniego (kalki ceramicznej). Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu domieszek tlenków metali na możliwość uzyskiwania różnych odcieni barwy purpurowej i fioletowej. Do ceramicznej farby purpurowej na bazie bezołowiowego topnika, na różnych etapach jej wytwarzania, dodawano następujące tlenki metali: tlenek srebra Ag2O, tlenek chromu Cr2O3, tlenek miedzi CuO, tlenek indu In2O3, tlenek itru Y2O3, tlenek kobaltu Co3O4 i określano parametry barwy L*a*b* uzyskanych farb w stosunku do farby wzorcowej, bez żadnych dodatków. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że stosując domieszkowanie tlenkami metali na różnych etapach wytwarzania farby purpurowej, można uzyskać różne odcienie purpury i fioletu, a przy modyfikacji barwy farby ważny jest również etap dodawania domieszek.
EN
Ceramic purple colour consists of Purple of Cassius inorganic pigment and properly chosen flux. The colour is widely used for decoration of porcelain both in painting technique as well as in technique of indirect screen printing (decal). The aim of the carried out tests was to settle influence of metal oxides’ admixtures upon possibility of obtaining various shades of purple and violet colour. The following metal oxides were being added to the ceramic purple colour on the base of its leadless flux, at various stages of its manufacturing: silver oxide Ag2O, chromium oxide Cr2O3, cupric oxide CuO, indium oxide In2O3, yttrium oxide Y2O3, cobaltic oxide Co3O4 and parameters of colour L*a*b* of the obtained colours were defined comparing to the pattern colour, without any admixtures. As the result of the carried out tests it was shown, that performing admixtures of metal oxide at different stages of purple colour’s manufacturing, various shades of purple and violet can be obtained, and during modification of colour the stage of admixtures’ addition is important as well.
PL
Rury wielowarstwowe są coraz częściej stosowane w instalacjach sieci wodnych, gazowych oraz kanalizacyjnych. Fakt ten spowodowany jest ich lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz możliwością instalacji technikami bezwykopowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań rur trójwarstwowych starzonych elektrochemicznie. Wykonano analizę porównawczą próbek przed i po procesie starzenia. Przeprowadzono analizę różnicowej kalorymetrii skaningowej, badania barwy i połysku oraz sporządzono zdjęcia struktury przy powiększeniu 400x. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż degradacji uległa jedynie wierzchnia warstwa ochronna rury, właściwości rdzenia nie uległy zmianie.
EN
Multilayer pipes are increasingly being used in installations of water, gas and sewage. This fact is due to their superior mechanical properties and the possibility of install with trenchless techniques. The article presents the results of investigations of three-layer pipes aged electrochemically. Was made a comparative analysis of samples before and after aging. Was done of differential scanning calorimetry study of color, gloss and to structure at a magnification of 400x. The analysis shows that the degradation has occured only the top protective layer of the pipe, the properties of the core has not changed.
PL
W artykule przybliżono rodzaje polimerów, które stosowane są do wytwarzania tasiemek oraz środki pomocnicze - barwniki i stabilizatory. Zaprezentowano ponadto wytłaczarkę, przy pomocy której produkowane są tasiemki. Zwięźle opisano wyroby, które powstają z tasiemek polipropylenowych, jak również ogólne ich zastosowanie. W części badawczej przybliżono parametry procesu technologicznego. Próbki tasiemek na bazie polimerów syntetycznych poddano badaniu starzenia promieniowaniem UV, po czym zbadano ich strukturę i właściwość jakościową - barwę.
EN
The article brought closer types of polymers, which are used to produce ribbons and additives - pigments and stabilizers. They presented further extruder with which tapes are produced. Briefly describe the products that are produced from polypropylene tapes, as well as their general use. In the research part approximated parameters of the process. Comp tapes based on synthetic polymers were subjected to UV aging, and examined its structure and property of quality - color.
EN
The results of examination of the influence of polymer processing parameters and addition of coloring agents in the form of yellow organic pigment PY 191 and its masterbatches based on acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) or polystyrene (PS) on the color and gloss of injection molded parts have been presented. Gloss investigations, at the light incidence on the molding surface in the direction of polymer flow in the cavity and in the opposite direction at an angle of 60° and 20° were made (Figs. 3–6). Color tests were also carried out (Table 4). The obtained results showed that high mold temperature (Tf = 80 °C) and lower injection temperature (Tω = 230 °C) allow to obtain parts of higher gloss and smaller variation in their color.
PL
Omówiono wpływ warunków przetwórstwa oraz dodatku środków barwiących w postaci żółtego pigmentu organicznego PY 191 oraz jego koncentratów na bazie kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren (ABS) lub polistyrenu (PS) na barwę oraz połysk wyprasek. Wykonano badania połysku powierzchni wyprasek przy świetle padającym zgodnie z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe formującym oraz w kierunku przeciwnym pod kątem 60° i 20° (rys. 3–6). Przeprowadzono również badania barwy porównując barwę wytworzonych wyprasek do wzorców wybranych ze wzornika NCS (z ang. Natural Color System) (tabela 4). Na podstawie otrzymanych wyników określono, że najwyższa z badanych temperatura formy (Tf = 80 °C) oraz niższa temperatura wtryskiwania (Tω = 230°C) umożliwiają uzyskanie wyprasek charakteryzujących się większym połyskiem oraz mniejszym zróżnicowaniem barwy.
PL
Szacuje się, że około 70% bodźców odbieranych przez człowieka pochodzi ze zmysłu wzroku, a barwa jest jedną z pierwszorzędowo zauważalnych i najbardziej charakterystycznych cech przy postrzeganiu przedmiotów. W rzeczywistości jednak nie istnieje narzędzie pozwalające określić, czy wrażenia wzrokowe dwóch osób są sobie w zakresie odbierania barwy zbieżne.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.