Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
On the example of south-eastern region of Poland (Zamość district), the study characterized the transportation of dangerous cargos via rail-road infrastructure in this area. It presented a general road and rail infrastructure in this region. In selected period of time, it shows the amount of transported dangerous cargos. Moreover it characterized type of transported loads and directions (relations) of these cargos. It presents the amount of cargos transported via road and rail means of transport. It indicated places of transshipment / unloading of dangerous goods, such workplaces as in the Zamość district with accumulated goods.
PL
Na przykład w południowo-wschodniego regionu Polski (powiat zamojski), przeanalizowano transport ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie. w wybranym okresie pokazano ilość przewożonych ładunków niebezpiecznych. Uwzględniono rodzaj przewożonych ładunków i kierunków przewozowych. Przedstawiono ilość ładunków transportowych przez drogowe i kolejowe środki transportu. Wskazano miejsca przeładunku / rozładunku towarów niebezpiecznych, w wybranych miejscach w powiecie zamojskim.
PL
W wystąpieniu przedstawiono wnioski wynikające z analizy stanu aktualnego oraz kierunki doskonalenia procesu zarządzania karierami żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP. Zaprezentowano wyniki badań i analiz podjętych w ramach dwuetapowego projektu badawczego WZ/742/DzS, który był realizowany przez autorów w WSOWL w latach 2008 i 2011. W efekcie tych prac powstały dwa opracowania: „Uwarunkowania kariery zawodowej oraz metodologia badań nad skutecznością systemu rozwoju kadry Sił Zbrojnych RP” oraz „Analiza polityki kadrowej resortu obrony narodowej w zakresie zarządzania karierami żołnierzy zawodowych i kierunki jej doskonalenia”. Badania te, obok analizy literatury przedmiotu w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, skupiły się na następujących kwestiach: 1. Analizie rozwiązań w zakresie zarządzania karierą w wybranych armiach NATO (amerykańska, niemiecka, francuska i hiszpańska); 2. Wypracowaniu założeń metodologicznych do badań środowiskowych w zakresie znajomości i jakości rozwiązań dot. zarządzania karierą żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP; 3. Analizie systemu rozwoju kadr Sił Zbrojnych RP (według stanu na koniec 2012 roku) oraz sformułowaniu kierunków jego doskonalenia. Treścią artykułu jest diagnoza kluczowych kryteriów projektowania karier żołnierzy zawodowych w oparciu o obowiązujący system opiniowania służbowego i zasady wyznaczania żołnierzy na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk. Artykuł krytycznie ocenia praktykę służbową w tym zakresie, zwracając uwagę na problem skali, ale także na brak wiarygodnych zasad selekcji kandydatów na wybrane (w tym także kluczowe dla Sił Zbrojnych) stanowiska. Podstawowym wnioskiem z badań jest postulat sformowania w ramach służby personalnej (kadrowej) centralnego biura karier, odpowiedzialnego za realizację polityki kadrowej resortu obrony narodowej w zakresie efektywnego prognozowania rozwoju kadr i monitorowania jego skuteczności.
EN
The paper presents the conclusions of the analysis of the current state and the directions of improving the process of managing the careers of professional soldiers of the Polish Armed Forces. It presents the results of research and analyses undertaken as part of a two-stage research project WZ/742/DzS, which was conducted by the authors in WSOWL between 2008 and 2011. As a result of these works, two studies were created: "The determinants of careers and the methodology of research on the effectiveness of the system of development of the cadre in the Polish Armed Forces" and "The analysis of the human resources policy of the Ministry of National Defense in managing the careers of professional soldiers and directions for its improvement". These studies, in addition to the analysis of the literature in the field of modern human resources management, focused on the following issues: 1) an analysis of career management solutions in selected NATO armies (American, German, French and Spanish), 2) the development of methodological assumptions for field research in the area of knowledge and quality of solutions regarding career management of professional soldiers in the Polish Armed Forces, 3) an analysis of the system of the development of the cadre in the Polish Armed Forces (as of 2012) and the formulation of guidelines for its improvement. This article is to diagnose the key criteria for designing careers of professional soldiers based on the current system of issuing performance reports and the rules of receiving postings and being discharged from them. The article is critical of the official practice in this area, paying attention to the problem of scale, but also to the lack of reliable rules for the selection of candidates for selected (including the key ones for the Armed Forces) posts. The main finding of the study is the postulate of forming, as part of personnel (HR) policy, a central careers office responsible for the implementation of the personnel policy of the Ministry of National Defence in the area of the effective forecasting of the development of the cadre and the monitoring of its effectiveness.
PL
Treścią artykułu jest prezentacja ogólnych wyników analizy organizacyjnej przeprowadzonej w małych gminach w Polsce południowo-zachodniej. Diagnozę organizacyjną zorientowano na trzech obszarach, tj.: układzie strukturalno-organizacyjnym, odpowiedzialności za procesy oraz na odpowiedzialności i obowiązkach urzędników na poszczególnych stanowiskach. Doskonalenie funkcjonowania tych obszarów będzie miało podstawowe znaczenie dla funkcjonowania pracowników urzędu i efektywnego podejmowania decyzji.
EN
The aim of this paper is to present the general results of an organisational analysis conducted in small communes in the south-west part of Poland. The organisational diagnosis focused on three areas: the structural and organisational arrangement, responsibilities for processes and the optimisation of the responsibilities and duties of individual positions. The adjustment and regulation of these areas will be essential for the efficient functioning of employees and effective decision-making.
EN
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and its complex with Cu2+(Cu-GnRH) were separated on a Nova Pak C18 column (4 m, 150 3.9 mm I.D., Wa ters). Analyses of underivatized GnRH and Cu-GnRH were per formed by a gradient elution program (HPLC method I), UV detection at 280 nm and fluorescence detection (gammexcitation = 280 nm/gammaemis sion = 360 nm). The mobile phases used were: acetonitrile with 0.08% trichloroacetic acid (w/w) and water with 0.1% trichloroacetic acid (w/w). Elutions were carried out in a binary gradient mode with a flow-rate of 1 mL/min and column temperature of 28°C. The proposed gradient elution program with UV and fluorescence detection allowed satisfactory fraction ation of GnRH (at 31.5 plus minus 0.2 min) from Cu-GnRH (at 30.3 plus-minus 0.2 min) and endogenous species present in samples of cytosol and subcellular organelles from the hypothalamus. The proposed reversed-phase HPLC method I with fluorescence detection provides a more sensitive analytical tool for routine and simultaneous quantification of GnRH, Cu-GnRH and their enzymatic degradation products (catabolites) in all biological samples as compared with HPLC method I with UV detection. To avoid problems due to overlap ping peaks corresponding to GnRH, Cu-GnRH, and the respective enzymatic degradation products in samples of cytosol and subcellular organelles from the hypothalamus, we propose a very shallow binary gradient elution program (method I). The separation efficiency of GnRH and Cu-GnRH peaks in standards and biological samples was assessed based on purity analysis of UV spectra (250-300 nm) and on the values of ratios of the fluorescence response to UV response at 280 nm. Our second reversed-phase liquid chromatographic method (HPLC method II) with pre-column derivatization of aminoacids in catabolites of GnRH and Cu-GnRH enabled investigations of the degradation pattern as well as of the yield of enzymatic degradation of GnRH and its Complex with Cu2+ in pituitary cytosol and sub-cellular organelles.
PL
W artykule omówiono zjawiska rezonansowe występujące przy udziale wyższych harmonicznych. Zjawiska te są niejednoznacznie interpretowane w literaturze, w związku z czym przedstawiono mechanizm powstawania wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej, który wyjaśnia przyjęte przez autora stanowisko odnośnie występujących zjawisk rezonansowych. Przedstawiono także przykładowy przebieg i skutki awarii w sieci przemysłowej spowodowanej wystąpieniem rezonansu.
EN
In this article phenomenon of resonance with participation of higher harmonics are discussed. The phenomenon are ambiguously interpreted in literature, thus a mechanism of generating of higher harmonics in electrical networks is presented. The mechanism explains the stand taken by the authors on higher harmonics resonance phenomenon. As an example a course and results of resonance breakdown in industrial network are shown.
PL
Autorzy artykułu zwracają uwagę na ograniczenia, jakie stoją przed twórcami nowych projektów edukacyjnych w szkolnictwie wojskowym, a mianowicie: pożądany poziom i czas trwania nauki, koszty procesu edukacyjnego, poziom wykształcenia kandydatów. Za dodatkowe utrudnienia uznają ograniczenia formalne, wynikające z prawnych uwarunkowań działalności wyzszej szkoły wojskowej. Do innych trudność zaliczają oczekiwania, stawiane absolwentom tych szkół, którzy są wyznaczani na konkretne stanowiska służbowe, bezpośrednio po ukończeniu nauki.
PL
W artykule przedstawiono sposób regulacji parametrów użytkowych czujnika elektromagnetycznego z rtęciowym kontaktronem przełącznym przeznaczonego do pracy w układach automatyki przemysłowej przy zmieniającej się w znacznym zakresie wartości współczynnika przesterowania. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne odnośnie do możliwości zapewnienia; wymaganej, niezawodnej pracy tego typu czujnika napędzanego cewką.
EN
The paper discusses a way of control of performance of an electromagnetic sensor with change-over mercury wetted reed for use in industrial automation at an overdriving factor value changing in a wide range. On the basis of the investigated results, conclusions concerning a reliable operation of such the sensor when it energized by a coil are formulated.
PL
W artykule omówiono wpływ lokalizacji baterii kondensatorów w sieci przemysłowej ŚN na poziom wyższych harmonicznych prądu pobieranego ze źródła. Analizy dokonano w oparciu zarówno o wyniki pomiarów wyższych harmonicznych w rzeczywistej sieci rozdzielczej ŚN kopalni odkrywkowej (dla dwóch konfiguracji zasilania baterii kondensatorów) jak i wyniki odpowiednich symulacji komputerowych.
EN
The impact of location of capacitor batteries in industrial middle voltage system on a level of higher harmonics of current absorbed from a source has been discussed in the paper. The analysis has been made on the basis of results of measurements of higher harmonics in a real middle voltage distribution network of an open pit (for two supply configurations of capacitor batteries) as well as on the basis of results of suitable computer simulations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w kopalnianej sieci rozdzielczej średniego napięcia z zainstalowanymi filtrami biernymi wyższych harmonicznych. Zwrócono uwagę na skuteczność filtrów w zależności od miejsca zainstalowania. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne odnośnie do poprawnej ich lokalizacji.
EN
The results of experimental trials made on a distribution middle voltage mine network with installed passive filters of higher harmonics have been presented in the paper. It has been paid attention on efficiency of the filters depending on a place of their installation. There have been formulated appropriate practical conclusions relating to correct installation of the filters.
PL
W artykule przedstawiono mechanizm działania źródeł wyższych harmonicznych, dokonując rozróżnienia na źródła napięciowe i prądowe. Omówiono prosty układ z transformatorem zasilającym odbiornik nieliniowy. Zaprezentowano wyniki pomiarów wyższych harmonicznych płynących przez transformator pracujący w przemysłowej sieci kopalnianej KGHM Polska Miedź S.A., a zasilający m.in. maszynę wyciągową.
EN
A mechanism of impact of the sources generating higher harmonics (distinguishing voltage and current sources) has been presented in the paper. A simple circuit consisting of a transformer supplying a non-linear receiver has been discussed. The results of measurements of higher harmonics flowing through transformer being in operation in the mine power network of KGHM Polska Miedź S.A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.