Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grasslands
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Studies were carried out at the Experimental Farm in Falenty on the permanent productive meadow, situated on mineral soil (proper dry ground habitat) at the four consecutive years (2011-2014). The aim of the study was to assess the effect of undersowing permanent meadow with the red clover (Trifolium pratense L.) at various ways of fertilisation. Plots has been selected randomly and fertilised with mineral (phosphorus and potassium) or natural fertilisers (manure and liquid manure). In spring 2011, part of selected plots has been undersown with the tetraploid Bona variety of red clover, in the amount of 8 kg·ha–1. Botanical composition of the meadow sward, yields and protein content in the sward has been assessed in each of consecutive years. Nutritive components content in the sward have been determined in the years 2013-2014. Undersowing with red clover was the most effective on the manure fertilised plot and the least of all on the plot fertilised with the liquid manure, where the contribution of red clover was 2-fold lower, than in the other plots. Increased share of red clover in the meadow sward enabled obtaining by 20% higher dry matter yields and by 1000 kg·ha–1 greater protein yields on the manure fertilised plot. The presence of red clover improved the nutritive value of obtained green forage, through an increased protein content, but on the other hand its usefulness as a raw material for ensilage has been slightly decreased.
PL
Badania przeprowadzono w Zakładzie Doświadczalnym w Falentach na trwałej łące produkcyjnej, położonej na glebie mineralnej (w siedlisku grądowym) w czterech kolejnych latach (2011-2014). Celem badań była ocena wpływu podsiewu łąki koniczyną łąkową (Trifolium pratense L.) na tle różnych sposobów nawożenia. Wybrane losowo łany były nawożone nawozami mineralnymi (fosfor i potas) lub nawozami naturalnymi (obornikiem i gnojówką). Wiosną 2011 roku połowa każdego łanu została podsiana tetraploidalną odmianą koniczyny łąkowej Bona w ilości 8 kg·ha–1. Corocznie oceniano skład botaniczny runi łąkowej, plony oraz zawartość białka ogólnego w runi. Zawartość składników pokarmowych określano w latach 2013-2014. Podsiew łąki koniczyną łąkową był najskuteczniejszy na obiekcie nawożonym obornikiem, a najmniej na łące nawożonej gnojówką, gdzie udział koniczyny łąkowej w runi był 2-krotnie mniejszy niż na innych obiektach. Zwiększony udział koniczyny łąkowej w runi na łące nawożonej obornikiem spowodował wzrost plonów suchej masy o 20% i pozwolił na zebranie o 1000 kg·ha–1 większych plonów białka. Obecność koniczyny łąkowej poprawiła też wartość pokarmową uzyskanej zielonki, dzięki zwiększonej zawartości białka, ale z drugiej strony nieznacznie pogorszyła się jej przydatność jako surowca do zakiszania.
EN
The studies were conducted in the years 2005 and 2017 using the Braun-Blanquet method. The objective of studies was to investigate the condition of the grassland vegetation, including the presence of rare and endangered plant species in the Middle Wieprz Valley (PLH060005). The investigation in this area concerned the vegetation of rush meadows, wet and fresh meadows, and the presence of characteristic rare and endangered species in the communities under study. A Natura 2000 area (PLH060005) comprises a mosaic of land and water habitats and such a pattern of natural environment conditions favours the occurrence of varied plant associations. However, the extensive utilization of meadows or the lack of it pose a serious threat in the Middle Wieprz Valley to plant communities. The previously investigated rush communities as well as wet and fresh meadow communities are currently monitored to evaluate changes in vegetation of the studied grasslands. Principal Component Analysis was used to examine the changes in the percentage share of various characteristic species in three different types of communities between 2005 and 2017. The results of the currently conducted phytosociological survey indicate that the smallest changes in the floristic composition of the sward occur in the rush and wet meadow communities although fluctuations of the number of some plant species can be observed there. The more important changes in the species composition of meadow sward were confirmed in the following associations of the Molinio-Arrhenatheretea class: Ass. Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937, Ass. Cirsietum rivularis NOWIŃSKI 1927 and lower changes in the assotiation of the Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. ex SCHERR. 1925. Analyzing the differences in the species composition of the sward that occurred in the studied communities between 2005 and 2017, it can be concluded that the biggest changes concern the Lolio-Cynosuretum association. A considerably greater presence of species characteristic of the Molinio-Arrhenatheretea class was found in the sward of this association in 2017 in comparison with the state of the vegetation cover in 2005. A similar trend, but with less distinct changes, can be observed in the Cirsietum rivularis association where an increasing proportion of characteristic species of the Molinio-Arrhenatheretea class was confirmed. In the period under study, no significant changes in the vegetation cover of the Arrhenatheretum elatoris association were found, as evidenced by the distribution of points corresponding to the particular sites of this community, covering similar areas in both years compared. However, sward condition of this plant association was not good enough in the previous study period. Among species from studied grassland communities in the Middle Wieprz Valley, the following species were very rarely occurring: Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ, Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh., Dianthus superbus L. ssp. superbus, Orchis militaris L., Lathyrus palustris L., Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak, Cirsium rivulare (Jacq.) All. and Cynosurus cristatus L. The lack of utilization of the sward for pasturage has probably contributed to the considerably decreased numbers of the characteristic species Cynosurus cristatus. In the study area, this species can be regarded as very rare, even vulnerable, if the community for this association is not placed under active protection.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2005 i 2017 metodą Braun-Blanqueta w Dolinie Środkowego Wieprza (PLH060005). Przedmiot fitosocjologicznych badań na tym obszarze stanowiła szata roślinna łąk szuwarowych, wilgotnych i świeżych oraz obecność w badanych zbiorowiskach – gatunków charakterystycznych, rzadkich i zagrożonych. Obecnie prowadzi się monitoring poprzednio badanych zbiorowisk szuwarowych oraz zbiorowisk łąk wilgotnych i świeżych w celu oceny zmian w szacie roślinnej badanych użytków zielonych. Obszar Natura 2000 (PLH060005) stanowi mozaikę środowisk lądowych i wodnych, a taki układ warunków środowiska sprzyja występowaniu różnorodnych zespołów roślinnych. Jednakże, ekstensywne użytkowanie łąk lub jego brak stanowią w Dolinie Środkowego Wieprza poważne zagrożenie dla zbiorowisk roślinnych. Do zbadania zmian w udziale różnych gatunków charakterystycznych w 3 różnych typach zbiorowisk między latami 2005 i 2017 wykonano również wielowymiarową analizę składowych głównych PCA. Wyniki obecnie prowadzonych badań fitosocjologicznych wskazują, że najmniejsze zmiany w składzie florystycznym runi obserwuje się w zbiorowiskach szuwarowych i łąk wilgotnych, chociaż dostrzega się tam wahania liczebności niektórych gatunków roślin. Bardziej znaczące zmiany w składzie gatunkowym runi łąkowej potwierdzono w następujących zespołach roślinnych klasy Molinio-Arrhenatheretea: Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937, Cirsietum rivularis NOWIŃSKI 1927 i mniejsze zmiany w zespole Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. ex SCHERR. 1925. Analizując różnice w składzie gatunkowym runi, które zaistniały w badanych zbiorowiskach w okresie między 2005 i 2017 rokiem można stwierdzić, że największe zmiany dotyczą zespołu Lolio-Cynosuretum. W runi tego zespołu stwierdzono w 2017 roku znacznie większą obecność gatunków charakterystycznych dla klasy Molinio-Arrhenatheretea niż w 2005 roku. Podobną tendencję, ale mniej wyraźne zmiany dotyczą zespołu Cirsietum rivularis. W badanych latach nie zaobserwowano znaczących zmian w szacie roślinnej zespołu Arrhenatheretum elatoris, o czym świadczy rozmieszczenie punktów odpowiadających poszczególnym stanowiskom występowania tego zbiorowiska, które zajmują podobne obszary w obu porównywanych latach. Wśród roślin kształtujących zbiorowiska użytków zielonych w Dolinie Środkowego Wieprza bardzo rzadko występowały następujące gatunki: Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ, Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh., Dianthus superbus L. ssp. superbus, Orchis militaris L., Lathyrus palustris L., Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak, Cirsium rivulare (Jacq.) All. i Cynosurus cristatus L. Brak pastwiskowego użytkowania runi przyczynił się prawdopodobnie do znacznego spadku liczebności gatunku charakterystycznego – Cynosurus cristatus L. W badanym rejonie gatunek ten można uznać jako bardzo rzadki, a nawet narażony na wyginięcie, jeśli zbiorowisko tego zespołu nie zostanie objęte czynną ochroną.
EN
Taking into account the well-established influence of hillslopes grasslands on runoff processes, the purpose of this study was to investigate how grasslands can affect the water flow pathways on hillslopes, in drought conditions. This study was performed in experimental grassland at plot-scale (e.g., Festuca pratensis), in temperate humid continental climatic conditions of Curvature Subcarpathians, Romania. The rainfall, evapotranspiration, and soil moisture daily data, respectively 208 rainfall and 16 rainfall-runoff events data measured in grassland hills during the growing season (1 April up to 30 September 2015 and 2016) were used. Our results suggest that a runoff event response in extreme drought conditions occurs on grasslands only if precipitation exceeds the threshold of 31 mm Hortonian overland flow (HOF), while this threshold drops to 17 mm during moderate droughts and up to 8 mm for wet conditions. The rainfall events up to 16 mm proved to be insufficient to completely saturate the soil. Therefore, HOF has only a minor contribution in drought conditions, on grassland and light on bare soil. A complementary and negative effect of grasslands in drought conditions is the water resources suppressing on hillslopes.
PL
Biorąc pod uwagę dobrze znany wpływ użytków zielonych na stokach na odpływ wody, celem było zbadanie, jak te siedliska mogą wpływać na drogi przepływu wody w warunkach suszy. Badania prowadzono na eksperymentalnych poletkach porośniętych na przykład przez Festuca pratensis w warunkach umiarkowanie wilgotnego klimatu kontynentalnego na Pogórzu Karpackim w Rumunii. Do analizy użyto dane o opadach, ewapotranspiracji i wilgotności gleby (208 danych o opadach i 16 kombinacji opad–odpływ) pozyskanych z pomiarów na pagórkach pokrytych roślinnością trawiastą w sezonie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 30 września w latach 2015 i 2016. Uzyskane wyniki wskazują, że odpływ w warunkach skrajnej suszy występuje w siedliskach trawiastych jedynie wtedy, gdy opad przekroczy wartość 31 mm powierzchniowego odpływu Hortona (HOF). Wartość HOF maleje do 17 mm w warunkach umiarkowanej suszy i do 8 mm w warunkach wilgotnych. Okresy opadów do 16 mm okazały się niewystarczające do całkowitego nasycenia gleby. Z tego powodu przepływ powierzchniowy ma w warunkach suszy znikome znaczenie w siedliskach trawiastych i niewielkie na odkrytej glebie. Komplementarnym i ujemnym skutkiem występowania użytków zielonych jest ograniczenie zasobów wodnych na stokach.
PL
W pracy przedstawiono syntetyczną analizę wyników badań lizymetrycznych ewapotranspiracji i plonowania użytków zielonych w naturalnych warunkach dostatku wody w glebie oraz w warunkach zróżnicowanego potencjału wody w glebach torfowo-murszowych i murszowatych w okresach suszy meteorologicznej umiarkowanej, silnej i ekstremalnej na Polesiu Lubelskim. Stwierdzono, że ewapotranspiracja rzeczywista użytków zielonych w warunkach optymalnej wilgotności gleby stanowi wskaźnik maksymalnych potrzeb wodnych, zależny od czynników meteorologicznych i maksymalnych plonów siana. Wyznaczono dla dekad i okresów IV–V, VI–VII, VIII–IX średnie dobowe wartości ewapotranspiracji maksymalnej w zależności od prognozowanych aktualnych i końcowych maksymalnych plonów siana. Wpływ wilgotności gleby na ewapotranspirację rzeczywistą w dekadach i okresach IV–V, VI–VII, VIII–IX określono wartością współczynników glebowo-wodnych ks1 oraz zależnością ks1 od prognozowanych bezwzględnych wartości potencjału wody w glebie. Wyznaczono dla dekad i okresów IV–V, VI–VII, VIII–IX średnie dobowe wartości ewapotranspiracji rzeczywistej na podstawie zmniejszania ewapotranspiracji maksymalnej, wyrażonego wartością współczynników glebowo-wodnych ks1. Wyznaczone wartości ewapotranspiracji rzeczywistej użytków zielonych są przydatne na etapie eksploatacji oraz projektowania urządzeń i systemów melioracyjnych.
EN
Synthetic analysis of the results of lysimeter investigations on evapotranspiration and yielding of 3-cut meadow and pasture under natural sol water supply and different soil water potential in peat-moorsh and moorsh soils, in periods of moderate, severe and extreme meteorological droughts, carried out in Polesie Lubelskie, is presented in the paper. It has been shown that grassland actual evapotranspiration under optimum soil moisture conditions ensuring maximum hay field is an indicator of the maximum water demand, dependent on meteorological factors and maximum hay yield. Mean in decades and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX daily values of maximum evapotranspiration in dependence on predicted current and final maximum hay field are determined. Effect of soil moisture on actual evapotranspiration is quantified by soil-water coefficients ks1 for decades and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX and their dependence on predicted absolute soil water potential value. Daily 10-day and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX mean actual evapotranspiration is determined by reduction of maximum evapotranspiration by soil-water coefficients ks1. Determined grassland actual evapotranspiration can be useful in an assessment of water demand for designing and exploitation of irrigationdrainage devices and systems on grasslands.
PL
W pracy przedstawiono syntetyczną analizę wyników badań lizymetrycznych plonowania i ewapotranspiracji użytków zielonych w naturalnych warunkach dostatku wody w glebie oraz w warunkach zróżnicowanego potencjału wody w glebach torfowo-murszowych i murszowatych w okresach suszy meteorologicznej umiarkowanej, silnej i ekstremalnej na Polesiu Lubelskim. Stwierdzono, że optymalna wilgotność gleby na użytkach zielonych zapewnia maksymalne plony siana. Plony te w dekadach i okresach IV–V, VI–VII, VIII–IX są uzależnione od czynników meteorologicznych i ewapotranspiracji maksymalnej. W pracy oszacowano aktualne i końcowe maksymalne plony siana w dekadach i okresach IV–V, VI–VII, VIII–IX w zależności od prognozowanych średnich dobowych wartości ewapotranspiracji maksymalnej. Określono wpływ wilgotności gleby na aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana za pomocą współczynników glebowo-wodnych ks2 dla dekad i okresów IV– V, VI–VII, VIII–IX w zależności od prognozowanych bezwzględnych wartości potencjału wody glebowej. Oszacowano aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana w dekadach i okresach IV–V, VI– VII, VIII–IX na podstawie zmniejszania plonów maksymalnych, wyrażonego wartością współczynników glebowo-wodnych ks2. Oszacowane aktualne i końcowe rzeczywiste plony siana odnoszone do plonów maksymalnych ilustrują wpływ potencjału wody w glebie na dynamikę przyrostu plonu aktualnego i końcowego. Dowodzą one, jak istotne znaczenie dla optymalnego plonowania użytków zielonych ma utrzymywanie optymalnego uwilgotnienia gleby.
EN
The paper presents a synthetic analysis of the results of lysimeter investigations on grassland yield and evapotranspiration under natural sol water supply and different soil water potential in peatmoorsh and moorsh soils, in periods of moderate, severe and extreme meteorological droughts, led in Polesie Lubelskie. It has been proved that the optimum soil moisture ensures the maximum hay field from grassland. Yields are dependent on meteorological factors and the maximum evapotranspiration. In the study current and final maximum hay yields are estimated in dependence on predicted maximum mean in 10-day and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX evapotranspiration. Effect of soil moisture on current and final actual hay yield is quantified using soil-water coefficients ks2 for decades and periods IV–V, VI–VII, VIII–IX depending on soil water potential. Current and final actual hay yield is estimated by reduction of maximum yield by soil-water coefficients ks2. These yields related to maximum yield show the effect of soil water potential on the actual and final growth dynamics. They prove as important for optimal yield of grassland is maintaining high soil moisture.
PL
Wydobycie surowców mineralnych metodami odkrywkowymi niesie za sobą konieczność odwadniania złóż mineralnych. Na skutek działania systemu odwadniającego na dużym obszarze powstaje lej depresji wód podziemnych, który ujemnie oddziałuje na środowisko. Na skutek obniżenia zwierciadła wód podziemnych w środowisku zachodzą często nieodwracalne zmiany. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w przypadku siedlisk hydrogenicznych, które ze swojej natury są zależne od wody. Zasięg leja depresji wyznaczony za pomocą pomiarów w studniach piezometrycznych nie zawsze daje informacje na temat jego faktycznego oddziaływania na zbiorowiska roślinne. Dzieje się tak ponieważ wiele zależy od głębokości ukorzenienia roślin. W pracy autorzy przedstawią metodykę klasyfikacji terenów łąkowych pod względem odwodnienia oraz uzyskane przy jej zastosowaniu wstępne wyniki z obszaru Kotliny Szczercowskiej znajdującej się pod wpływem systemu odwadniającego kopalni węgla brunatnego PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów. Analizy zostały wykonane na podstawie zdjęć misji Landsat (5TM, 7ETM oraz 8 OLI/TIRS). Do najważniejszych etapów opisywanej metodyki należy zaliczyć tzw. metodę trójkąta pozwalającą na wyznaczenie wskaźnika TVDI (ang. Temperature-Vegetation Dryness Index) oraz zastosowanie statystyk strefowych. Jako źródło danych o pokryciu terenu wykorzystano bazę Corine Land Cover 2006. Wyniki uzyskane za pomocą metodyki teledetekcyjnej zostały porównane z danymi o zasięgu oddziaływania leja depresji otrzymanymi z pomiarów naziemnych przez specjalistów z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Wyniki są obiecujące i dobrze dopasowują się do przebiegu zasięgu oddziaływania leja depresji. Umożliwia to stosowanie opisywanej metodyki do systematycznej klasyfikacji siedlisk łąkowych badanego terenu, przy niewielkich nakładach finansowych.
EN
Mineral extraction in open-cast mines entails the necessity of dewatering mineral deposits. As a result of operations of a drainage system over a large area a depression cone of groundwater is formed which adversely affects the environment. Lowering of the groundwater table results in environmental changes which frequently could be irreversible. This situation is particularly evident in the case of hydrogenic habitats which by their nature are dependent on water. The range of the depression cone determined by measuring in piezometric wells does not always provide information on its actual impact on plant communities. This is caused by the high influence of the rooting depth of plants. The authors present a methodology for the classification of grassland areas in terms of moisture conditions and obtained preliminary results from the Szczercowska Valley influenced by the drainage system of the lignite mine GiEK PGE SA O / KWB Bełchatów. The analysis were made on the basis of Landsat 7 ETM+ images. The most important part of the described methods is the, so-called, triangle method which is used to calculate TVDI (ang. Temperature-dryness Vegetation Index) and zonal statistics. Corine Land Cover 2006 data was used as a source of land cover data. The results obtained by means of remote sensing methods were compared with the data describing the range of the influence of the depression cone obtained from field measurements performed by experts from the Kujawsko-Pomorskie Research Centre of the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The results are promising and they coincide with the impact range of the depression cone established by field measurements. This allows to use the described methodology for systematic and inexpensive classification of grassland habitats in the studied area.
EN
Undersowing is a method of supplementing and enriching species composition of grasslands without interfering in soil habitat. The method brings about an increase of grassland biodiversity and allows for maintaining many local ecotypes of fodder grasses in meadow sward. The aim of the study was to assess the effect of enrichment of meadow sward through direct undersowing short-term intensive grass varieties of high fodder value on the quality of produced fodder. The experiment was set up on a meadow of simplified floristic composition on alluvial soil in drying riparian habitat in Żuławy Elbląskie. Two weeks before undersowing the meadow was sprayed with herbicide Fernando 225 EC at a dose of 3 l·ha-1. Undersowing was made in the end of September 2012. Assessment of fodder quality from sward undersown with special mixtures was performed in the years 2013-2015 according to RFV index. Obtained results showed that tetraploid varieties Lolium perenne, Lolium×boucheanum and Festulolium braunii, which constituted 5 - 25% of the sward, and the frequency of mowing were the main factors affecting fodder quality. The use of Lolium×boucheanum and Festulolium braunii significantly improved the quality of produced fodder and thus increased the potential milk production from 1 ha of undersown meadow.
PL
Podsiew to metoda polegająca na uzupełnieniu i wzbogaceniu składu gatunkowego zbiorowisk trawiastych bez głębszej ingerencji w środowisko glebowe. Powoduje więc wzrost bioróżnorodności zbiorowisk trawiastych, pozwalając na utrzymanie w runi wielu wartościowych, lokalnych ekotypów traw pastewnych. Celem pracy była ocena wpływu wzbogacenia runi łąkowej metodą podsiewu bezpośredniego krótkotrwałymi, intensywnymi odmianami traw o wysokiej wartości pastewnej na jakość produkowanej paszy. Doświadczenie statyczne założono na łące o uproszczonym składzie florystycznym w warunkach Żuław Elbląskich, położonej na glebie aluwialnej w posusznym siedlisku łęgu zgrądowiałego. Dwa tygodnie przed wykonaniem podsiewu zastosowano oprysk odchwaszczający preparatem Fernando 225 EC - 3 l·ha-1. Podsiew wykonano w trzeciej dekadzie września 2012 roku. Ocena wartości pokarmowej paszy z runi podsianej specjalistycznymi mieszankami, prowadzona w latach 2013-2015 według wskaźnika RFV wykazała, że decydującym czynnikiem o jakości paszy były: stosowane do podsiewu tetraploidalne odmiany Lolium perenne, Lolium×boucheanum i Festulolium braunii, stanowiące łącznie 5-25% udziału w runi oraz częstotliwość koszenia podsianej łąki. Wykorzystanie Lolium×boucheanum i Festulolium braunii wpłynęło na poprawę jakości produkowanej paszy w istotny sposób podnosząc potencjalną produkcję mleka w przeliczeniu na 1 ha podsianej łąki.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań zależności między zasobnością gleb użytków zielonych w azot mineralny oraz zawartością w nich azotu azotanowego i azotu amonowego w okresie jesieni, a stężeniem azotanów w wodzie gruntowej spod tych użytków w okresie wiosny następnego roku. Badania zrealizowano na podstawie wyników monitoringu gleby i wody na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce, prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą (KSChR) i podlegające jej okręgowe stacje, we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (ITP) w Falentach. Stwierdzono w szczególności, że: 1) w warunkach Polski, zasobność gleb użytków zielonych w azot mineralny w porze jesiennej nie była skorelowana ze stężeniem azotanów(V) i (III) w wodach gruntowych spod tych użytków w okresie wiosny następnego roku; 2) stężenie azotanów( V) i (III) w wodzie w znikomym stopniu i ograniczonym zakresie związane było z zawartością azotu azotanowego(V) i azotu amonowego w glebie (biorąc pod uwagę różne rodzaje gleb i ich warstwy); 3) w analizowanym układzie czasowym i uwarunkowaniach, rozpatrywane wskaźniki stanu ilościowego azotu mineralnego w glebie nie były dobrymi predykatorami zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami.
EN
The paper presents the relationships between inorganic nitrogen content, including nitrate- and ammonium-nitrogen, in grassland soils in autumn and nitrate concentrations in groundwater from under these grasslands next spring. Studies were based on results of soil and water monitoring in grassland areas in Poland carried out by the National Chemical-Agricultural Station and its subordinate regional stations in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that: 1) autumnal richness of Polish grassland soils in inorganic nitrogen was not correlated with the concentrations of nitrates and ammonium ions in groundwaters from under these grasslands next spring, 2) concentrations of the latter ions in water were weakly associated with their concentrations in soil (considering various types and layers of soils), 3) within time periods and other determinants of this study, the indices of soil inorganic nitrogen were not good predictors of groundwater pollution with nitrates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania nagromadzenia azotu mineralnego w glebach organicznych pod użytkami zielonymi w Polsce. Rozpoznanie to przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych realizowanych w latach 2008–2012 przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie i podlegające jej stacje okręgowe, we współpracy z Instytutem TechnologicznoPrzyrodniczym w Falentach. Stwierdzono m.in., że w analizowanym okresie w badanych glebach: 1) przeciętna zawartość azotu mineralnego i zasoby tego składnika w profilu do 30 cm pod powierzchnią terenu wynosiły odpowiednio ok. 51 mg N•kg-1 s.m. i ok. 118 kg N•ha-1 w okresie wiosennym oraz ok. 55 mg N•kg-1 s.m. i ok. 130 kg N•ha-1 w okresie jesiennym, 2) udział azotu amonowego w całkowitej zawartości azotu mineralnego wynosił średnio ok. 77% w okresie wiosennym i ok. 66% w porze jesiennej, 3) w sezonie letnim zawartość azotu azotanowego oraz zasoby azotu mineralnego ulegały zwiększeniu, a w okresie zimowym – zmniejszeniu, natomiast zawartość azotu amonowego zmieniała się w odwrotnym kierunku, 4) przeciętnie w sezonie wegetacyjnym zasoby azotu mineralnego w warstwie 0–30 cm zwiększały się o 12,1 kg N•ha-1 , a w okresie po nim następującym – zmniejszały o 11,9 kg N•ha-1 , 5) istotny wpływ na stan zasobów azotu mineralnego miały temperatura powietrza oraz opady atmosferyczne.
EN
The paper presents accumulation of inorganic nitrogen in organic soils under grasslands in Poland. The recognition of nitrogen status was made based on results of monitoring carried out in the years 2008–2012 by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw and its subordinate regional stations in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that in the study period: 1) mean concentration of inorganic nitrogen and its resources in the upper 30 cm soil layer were 51 mg N•kg-1 DM and 118 kg N•ha-1 , respectively, in spring and 55 mg N•kg-1 DM and 130 kg N•ha-1 in autumn, 2) ammonium-nitrogen constituted on average 77% and 66% of the total soil inorganic nitrogen in spring and autumn, respectively, 3) concentrations of nitratenitrogen and resources of inorganic nitrogen increased in summer and decreased in winter while concentrations of ammonium-nitrogen changed in opposite direction, 4) resources of inorganic nitrogen in the upper 30 cm soil layers increased by 12.1 kg N•ha-1 in the vegetation season to decrease by 11.9 kg N•ha-1 afterwards, 5) air temperature and atmospheric precipitation significantly affected inorganic nitrogen resources.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań stężenia fosforu fosforanowego w wodach gruntowych spod użytków zielonych w Polsce. Badania przeprowadzono w latach 2008–2011 w ramach systemu monitoringu gleby i wody na terenach zajmowanych przez użytki zielone, prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą i podlegające jej okręgowe stacje we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Stwierdzono w szczególności, że: 1) średnie roczne stężenie P-PO4 w wodzie gruntowej spod użytków zielonych kształtowało się w granicach 0,19–0,29 mg•dm-3 w okresie wiosennym i 0,28–0,62 mg•dm-3 w okresie jesiennym; 2) każdego roku badań w okresie jesiennym zawsze występowało większe średnie roczne stężenie P-PO4 w próbkach wody niż w okresie wiosennym; 3) ze względu na stężenie fosforu fosforanowego, jakość wody w ok. 80–86% punktów monitoringu w okresach wiosennych i w przybliżeniu w 76–82% punktów monitoringu w okresach jesiennych spełniała kryteria klas jakości wód podziemnych od I do III (obejmują wody odznaczające się dobrym stanem chemicznym); 4) stężenie P-PO4 w wodach gruntowych było zróżnicowane w zależności od kategorii agronomicznej gleby, formy wykorzystania użytku zielonego, rodzaju punktu monitoringu i odczynu gleby; 5) stosunkowo największe stężenie P-PO4 występowało w wodach gruntowych związanych z glebami bardzo lekkimi i ciężkimi, z pastwiskami, w dużej mierze także z glebami o odczynie lekko kwaśnym oraz w wodzie gruntowej odprowadzanej drenami.
EN
The paper presents results of studies on phosphate-phosphorus concentrations in ground water under grasslands in Poland. Studies were made in the years 2008–2011 within the soil and water monitoring programme in areas occupied by grasslands carried out by the Country Chemical and Agricultural Station (CCAS) and subordinate regional stations in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that: 1) annual mean concentrations of P-PO4 in ground water from under grasslands varied between 0.19 and 0.29 mg•dm-3 in spring and between 0.28 and 0.62 mg•dm-3 in autumn, 2) autumn concentrations of phosphates were always higher than the spring ones every year, 3) as for phosphate concentrations, 80–86% of spring samples and 76–82% of autumn samples met criteria of the first to third class of ground water quality (corresponding to waters of good chemical status), 4) phosphate concentrations varied in relation to agronomic soil category, grassland utilisation, sampling site and soil pH 5) relatively high concentrations of P-PO4 were noted in ground waters from light and heavy soils, under pastures and largely in soils of slightly acidic pH and in drained waters.
11
Content available remote Vegetation Landscape Analysis Due to Land Use Changes on Arid Lands
EN
Fast land use changes have strongly affected arid and semi-arid regions at a global scale, affecting food security of the inhabitants of these regions. This study evaluated the fragmentation degree in the Chihuahua´s desert region of Mexico by using data from the Landsat TM sensor. Nine scenes, taken with Landsat TM5 sensor from the years 1990, 2000, and 2012, were used for the analysis. The coverage of seven land uses (grasslands, shrubland, croplands, sandy desert vegetation, forest, water bodies, and urban areas) was obtained under supervised classification techniques and the accuracy level was evaluated through the Kappa multi-varied discrete index. The classification showed a good reliance level having global accuracies of 93, 93.2 and 90.3% for the years 1990, 2000 and 2012, respectively. The fragmentation analysis showed an increase in the number of patches, an indicator of the ecosystem degradation process. The patches number increased from 8,354.23 in 1990 to 9,658.36 in 2000 and to 11,469 in 2012. Simpson and Shannon diversity indexes proved a clear fragmentation process. During the period of 1990−2012, grasslands were the most affected vegetation type with a reduction of 30.7% in its area. Such reduction was mainly attributed to invasions of shrubland communities and to an increase in cropland areas.
EN
Floristic composition of grasslands is one of the basic indices determining the nutritive value of the sward. It may, however, become simplified or degraded. Direct undersowing may often be sufficient to enrich impoverished sward with special varieties of grasses and legumes. The aim of this study was to assess the effect of meadow sward enrichment through direct undersowing with grass and legume varieties of high nutritive value on the quality of obtained fodder a year after treatment. Static experiment was set up on a meadow of simplified floristic composition in Żuławy Elbląskie situated on alluvial soil. Two weeks before undersowing, weeding was performed by spraying Fernando 225 EC herbicide at a rate of 3 l∙ha-1. The meadow was undersown in the end of September 2012. The assessment of nutritive value of so obtained sward with the RFV index showed that the decisive factors a year after treatment were: application of di- and tetraploid varieties of Lolium perenne and Festulolium brauni and the frequency of mowing. Higher nutritive value was obtained after undersowing with a mixture of seeds with 35% contribution of di- and tetraploid varieties and mowing four times a season. Despite lower dry mass yields per hectare, significantly higher potential milk production was obtained.
PL
Skład florystyczny użytków zielonych jest jednym z podstawowych wskaźników określających wartość pokarmową runi, lecz może podlegać upraszczaniu bądź - degradacji. Często wystarczającym zabiegiem, dzięki któremu zubożałą ruń można wzbogacić w komponenty specjalistycznych odmian traw i motylkowatych (bobowatych), może być podsiew bezpośredni. Celem pracy jest wstępna ocena wpływu wzbogacenia runi łąkowej przez podsiew bezpośredni odmianami traw i motylkowatych o wysokiej wartości pastewnej na jakość uzyskanej paszy rok po dokonaniu zabiegu. Doświadczenie statyczne założono na łące o uproszczonym składzie florystycznym w warunkach Żuław Elbląskich, położonej na glebie aluwialnej. Dwa tygodnie przed wykonaniem podsiewu zastosowano oprysk odchwaszczający preparatem FERNANDO 225 EC w dawce 3 l∙ha-1. Podsiew wykonano w trzeciej dekadzie września 2012 roku. Ocena wartości pokarmowej paszy z runi podsianej specjalistycznymi mieszankami przy pomocy wskaźnika RFV wykazała, że decydującymi czynnikiem w pierwszym roku po podsiewie były: stosowane do podsiewu odmiany diplo- i tetra-ploidalne Lolium perenne i Festulolium brauni, oraz częstotliwość koszenia podsianej runi. Wyższa wartość pokarmową paszy uzyskano po zastosowaniu do podsiewu mieszanki nasion, w której komponentami były odmiany diplo- i tetraploidalne Lolium perenne i Festulolium brauni, stanowiące łącznie 35% udziału oraz przy 4. kośnym użytkowaniu. Mimo niższych plonów suchej masy z ha, uzyskano istotnie wyższą potencjalną produkcję mleka.
PL
W ramach programu wieloletniego PW/6.1 prowadzono badania ankietowe, metodą wywiadu bezpośredniego, na podstawie których oceniano poziom intensywności produkcji na niżowych trwałych użytkach zielonych (TUZ) w zrównoważonym systemie gospodarowania. Do programu wybrano gospodarstwa, w których udział TUZ w strukturze użytków rolnych (UR) wynosił więcej niż 20%. Spośród ankietowanych warunek ten spełniło 20 gospodarstw. W gospodarstwach dominował kierunek chowu bydła mlecznego, kierunek mieszany (chów trzody chlewnej i bydła mlecznego, kierunek owczarsko-zbożowy) był reprezentowany rzadziej, a 20% gospodarstw prowadziło wyłącznie produkcję roślinną. Powierzchnia oraz proporcje między gruntami ornymi (GO) i TUZ w badanych gospodarstwach były zróżnicowane. W 40% gospodarstw udział TUZ w strukturze UR wynosił 40–90%. Łąki i pastwiska, podobnie jak GO, charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem pod względem bonitacyjnej klasyfikacji gleb – najczęściej były położone na glebach najsłabszych. Poważne nieprawidłowości wystąpiły w gospodarowaniu nawozami naturalnymi – nie zawsze postępowano zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, a dawki poszczególnych składników nie były obliczane według najnowszych wytycznych systemu doradztwa nawozowego. Badania wykazały potrzebę właściwego instruktażu i pomocy metodycznej ze strony doradców rolnych w zakresie lepszego rozpoznawania potrzeb nawozowych w poszczególnych siedliskach, w dostosowaniu do istniejących warunków przyrodniczych oraz potrzeb pokarmowych roślinności.
EN
The level of production intensity on lowland grasslands in sustainable farming system was assessed within the long-term programme PW/6.1 using the survey by direct interview. Farms in 7 provinces (pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie and lubelskie) participated in survey. The farms whose share of grasslands in agricultural lands (AL) exceeded 20% took part in the programme. Dairy production dominated in farms, mixed production was seldom represented and 20% of farms grew only plants. The area and proportion between arable lands and grasslands largely differed among the studied farms. In 40% of farms the share of grasslands in AL was between 40 and 90%. Proportion of meadows and pastures varied in relation to soil quality – most often they were situated on weakest soils. Inappropriate management of organic fertilizers was noted. Results of the study indicate the need of proper instruction and systematic advisors’ help regarding better evaluation of habitat conditions and analysis of plant requirements for nutrients in different habitats.
PL
Celem badań była ocena gospodarczo-ekologicznych skutków melioracji torfowisk wykonanych przed ok. 60 laty w dolinie rzeki Por (1953 r.) w powiecie zamojskim oraz w dolinie rzeki Biebrza na obiekcie Kuwasy (1954 r.) w powiecie grajewskim. Torfowiska położone były w sąsiedztwie gruntów ornych o glebach: bardzo dobrych w dolinie rzeki Por (7 wsi) oraz średnich (8 wsi) i słabych (7 wsi) w dolinie rzeki Biebrza (Kuwasy). Stan po melioracji oceniano w latach 1962, 2002 (powszechny spis rolny) i 2007 (spis reprezentacyjny). Melioracje i zagospodarowanie użytków zielonych były czynnikiem intensyfikującym produkcję rolniczą, szczególnie we wsiach o średnich i słabych glebach gruntów ornych. Plony z użytków zielonych zwiększyły się 3-krotnie, a z gruntów ornych o 30–150% (głównie zbóż). Obsada inwentarza produkcyjnego zwiększyła się o ponad 80% w pierwszym okresie – do 1962 r. i o ponad 200% do 2007 r., zwłaszcza we wsiach o glebach średnich i słabych, w których zwiększył się też wskaźnik reprodukcji substancji organicznej. Wzrósł poziom intensywności organizacji produkcji rolniczej – we wsiach o glebach średnich i słabych w całym badanym okresie, a we wsiach o glebach bardzo dobrych w pierwszym okresie po melioracji (10 lat). Produkcja globalna w jednostkach zbożowych na ha UR wzrosła 2-krotnie we wsiach o glebach bardzo dobrych i aż 4-krotnie we wsiach o glebach średnich i słabych, a w przeliczeniu na mieszkańca 3-krotnie na glebach bardzo dobrych i 4-krotnie we wsiach o glebach średnich i słabych. W pierwszym okresie (10 lat) zwiększył się udział gruntów ornych a zmniejszył udział trwałych użytków, a po zmianie m.in. relacji cenowych na produkty ro ślinne i zwierzęce proporcje te uległy odwróceniu. W strukturze zasiewów zwiększył się udział zbóż i roślin pastewnych kosztem udziału roślin okopowych. Na przykładzie badań zmeliorowanych obiektów torfowych można stwierdzić, że takie obiekty w otoczeniu średnich i słabych gleb gruntów ornych należy modernizować i nadal racjonalnie użytkować, aby w pełni wykorzystać warunki powstałe w wyniku regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb torfowych.
EN
The study was aimed at assessing economic and ecological effects of the reclamation of peatlands performed ca. 60 years ago in the Por River valley, Zamość County (1953) and in the Biebrza River valley on Kuwasy object, Grajewo County in 1954. Peatlands were situated in the vicinity of arable lands of very good soils in the Por River valley (7 villages) and of medium (8 villages) and weak soils (7 villages) in the Biebrza River (Kuwasy). The status after reclamation was assessed for the years 1962, 2002 (common agricultural census) and for 2007 (representative census). Reclamations and grassland management intensified agricultural production, especially in villages of medium and weak soils of arable lands. Yields from grasslands increased threefold and those from arable lands (mainly cereals) increased by 30 to 150%. Animal stock increased by more than 80% till the year 1962 and by more than 200% till 2007, particularly in villages of medium and weak soils where the index of organic matter reproduction increased as well. The intensity of organization of agricultural production increased in villages of medium and weak soils in the whole study period and in villages of very good soils – in the first 10 years after reclamation. Total production in cereal units per ha AA increased twofold in villages of very good soils and as much as four times in villages of medium and weak soils. Per capita production increased threefold in villages of very good soils and four times in villages of medium and weak soils. The share of arable lands increased and that of permanent grasslands decreased 10 years after reclamation. These proportions reversed after a change in the prices of plant and animal products. The share of cereals and fodder plants increased at the expense of tuber crops. Studies of reclaimed peatlands show that such objects surrounded by medium and weak soils should be modernized and still used in order to fully utilise the conditions created after the regulation of air and water relations in peat soils.
PL
W artykule przedstawiono możliwości identyfikacji produkcyjnych i ekologicznych siedlisk łąkowych na pojedynczym zdjęciu Landsat ETM+. Analizowano niezależnie dwa zdjęcia, pozyskane 10 września 1999 i 1 maja 2001 r. Podjęto próbę rozróżnienia siedlisk na podstawie par charakterystyk: kanałów spektralnych (ETM 3, 4, 5), kanału panchromatycznego (ETM8) i wskaźników różnicowych (NDVI - wskaźnik różnicowy obliczony z kanałów ETM4 i ETM3; ND(3,5) - wskaźnik różnicowy obliczony z kanałów ETM5 i ETM3), uzyskanych niezależnie z dwóch zdjęć. Z kategorią siedliskową związane są trzy pary charakterystyk obliczonych dla początku maja: ETM3 i NDVI, ETM4 i ETM5, jak również NDVI i ND(3,5). Jednak błędy klasyfikacji okazały się zbyt duże. Na zdjęciu wrześniowym nie stwierdzono różnic pomiędzy siedliskami w żadnej z par charakterystyk. Nie wyklucza to możliwości klasyfikacji siedlisk w trybie analizy wieloczynnikowej.
EN
The paper presents possibilities of identification of productive and ecological meadows on a single Landsat ETM+ image. Two images acquired on 10 September 1999 and 1 May 2001 were analyzed independently. Attempt was undertaken to distinguish habitats based on the following pairs of characteristics: spectral channels (ETM 3, 4, 5), panchromatic channel (ETM8) and differential indexes (NDVI, ND(3,5)) obtained from each of the images separately. Three pairs of characteristics are correlated with the habitat category obtained at the beginning of May: ETM3 vs NDVI, ETM4 vs ETM5 and NDVI vs ND(3.5). However, classification errors were far too high. In the image obtained in September, there were no differences between the habitats in any pair of characteristics. However, the possibility of classification of habitats in the multivariate analysis mode is still not excluded.
EN
The productivity-diversity relationship in grasslands is of great interest with regard to species loss in natural ecosystems, where species extinction is not random but directed. We carried out a three-year investigation from 2005 to 2007 along an elevation gradient in alpine grasslands of Central Asia in an area of 70 x 20 km2 at Bayinbuluk, Tianshan Mountains. We selected 9 sites (10 x10 m2) and 117 plots (1 x 1 m2) from 2460 to 3260 m a.s.l. with 100 m intervals of altitude. Species richness, productivity, soil characteristics, air temperature and relative humidity (May.August) were recorded. The relationship between plant diversity and productivity was significant and positive. We used ordination techniques such as Canonical Correspondence Analysis (CCA) to examine the relationship between vegetation and the environmental factors. The results showed that plant species composition, species richness and productivity were significantly affected by air temperature, soil pH and relative humidity across the study area.
17
PL
Produkcja pasz metodami ekologicznymi na obszarze Natura 2000 w dolinie Noteci, obejmuje bogatą mozaikę siedlisk związanych z wysokim poziomem wód gruntowych. Badany obszar należy do najbardziej produkcyjnych w Wielkopolsce. Dominują na nim zbiorowiska trwałych łąk wilgotnych i świeżych, a także szuwarów wielkoturzycowych. Wyniki badań (2009-2011) wykazały zróżnicowanie plonowania i składu chemicznego w zależności od typu łąk, warunków siedliskowych oraz użytkowania. Plonowanie badanych zbiorowisk wynosiło 3,8-6,2 t/ha-1) i było wykładnikiem zróżnicowania warunków wilgotnościowych. Najwyższą wartość białka ogólnego (12,22%) oraz cukrów redukujących (6,32%) było w runi łąk świeżych, a włókna neutralno-detergentowego (NDF) i kwaśno detergentowego (ADF) w zbiorowiskach szuwarów wielkoturzycowych. Ilość składników mieściła się w granicach norm polskich.
EN
Fodder production with the assistance of ecological methods on the NATURA 2000 area situated in the Noteć River valley comprises a rich mosaic of sites associated with high levels of ground waters. The examined area of the valley belongs to the most productive regions in Wielkopolska. The dominant plant communities are those of permanent and fresh wet meadows as well as large-sedge rushes. The performed investigations revealed variations in yields and chemical composition depending on the type of meadows, site conditions and utilization. Yields of the examined meadows fluctuated from 3.8 to 6.2 t/ha-1 and acted as a variability exponent of moisture conditions. Crude protein content was determined at 12.22% and that of reducing sugars - at 6.32%. The highest contents of neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF) were found in the plant communities of large-sedge rushes. However, quantities of the above constituents did not exceed Polish standards.
PL
Ruń łąkowa i wyprodukowane z niej kiszonki są wartościowymi paszami objętościowym do stosowania w całorocznym żywieniu bydła mięsnego i mlecznego. W gospodarstwach ekologicznych, w których do nawożenia łąk i odrastającej runi stosowane są często nieprzefermentowane płynne nawozy naturalne, istnieje realne zagrożenie skażenia zielonek, a w następstwie kiszonek bakteriami fekalnymi - potencjalnie chorobotwórczymi. Celem badań była ocena stopnia skażenia patogenami kiszonek z runi łąkowej pochodzącej z użytków zielonych intensywnie nawożonych gnojówką i gnojowicą oraz określenie wpływu działania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na obniżenie lub wyeliminowanie bakterii z rodzaju Salmonella, bakterii z grupy coli i Escherichia coli w procesie stymulowanej fermentacji mlekowej. W kiszonkach bez dodatku preparatu sporządzonych z runi łąkowej pochodzącej z użytków zielonych nawożonych gnojówką na wiosnę i następnie na odrastające rośliny oraz nawożonych gnojowicą wykryto obecność bakterii z rodzaju Salmonella i bakterii Escherichia coli oraz wysoką liczbę bakterii z grupy coli. Kiszonki doświadczalne wytworzone z dodatkiem preparatu charakteryzowały się wysoką czystością mikrobiologiczną, nie stwierdzono w nich obecności bakterii z rodzaju Salmonella, natomiast liczba bakterii z grupy coli i bakterii Escherichia coli była około 100-krotnie niższa, w stosunku do zawartej w kiszonkach bez jego dodatku. W efekcie działania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego nastapiło zahamowanie rozwoju bakterii patogennych. Kiszonki z preparatem charakteryzowały się wysoką jakością chemiczną i mikrobiologiczną.
EN
Meadow sward and silages made from it can be valuable roughages for whole-year feeding of beef cattle and dairy cattle. In organic farming, in which meadow and grown back sward are fertilized with often not totally fermented liquid manure, there is a real risk of forage and silage contamination with faecal bacteria, which are potentially pathogenic. The aim of this study was to evaluate the degree of contamination with pathogens in silages from meadow sward derived from grasslands intensively fertilized with manure and liquid manure to determine the effect of the bacterial-mineral-vitamin preparation to reduce or eliminate the bacteria of the genus Salmonella, coliform bacteria and Escherichia coli in the process of stimulated lactic acid fermentation. There were detected bacteria Salmonella sp. and Escherichia coli accompanied with a high number of coliform bacteria in the silages prepared without the addition of the preparation and made from meadow sward from forage fertilized with slurry in the spring and then fertilized when it grew back. The experimental silages made with addition of the bacterial preparation were characterized by a high microbiological quality and there were not present any bacteria of the genus Salmonella, while the number of coliform bacteria and Escherichia coli was approximately 100-fold lower in comparison with the silages prepared without the additive. As a result of the bacterial-mineral-vitamin preparation addition to the silage a slowdown in growth of pathogenic bacteria was achieved. Silages made with the addition of preparation were characterized by a high chemical and microbiological quality.
PL
Skład florystyczny użytków zielonych badano na glebach MtICi43, MtIICca, położonych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych we wsi Lipniki na Pojezierzu Olsztyńskim. Na podstawie badań geomorfologicznych terenu oraz warunków siedliskowych, gleby MtICi43 na powierzchni I zaliczono do PKWG mokrego (A) i PHSW naporowo-mokrego (NA), gleby MtIICca na powierzchni II do PKWG wilgotnego (B ) i PHSW spływowo-wilgotnego (SB), a na powierzchni III do PKWG posusznego (C) i PHSW spływowo-posusznego (SC). Badane gleby miały odczyn lekko kwaśny do obojętnego. Zasobność gleb w Nog. w warstwach do 40 cm wynosiła średnio 2,3%. Gleby organiczne w warstwach stropowych na powierzchni I, charakteryzowały się wysoką wilgotnością. Średnia wilgotność w okresie wegetacji murszy torfowych gleb MtIICca na powierzchni badań II wynosiła 79,7%, a na powierzchni III 60,4%. Mała wilgotność gleb MtIICca sprzyjała dużej dynamice mineralizacji organicznych związków azotu. Zawartość Nmin. w warstwach murszowych w glebach MtIICca na powierzchni III była największa. Zasobność badanych gleb w potas i magnez można określić jako małą do średniej, a w fosfor – od bardzo małej do dużej. Na glebach MtICi43, gdzie wystąpiły częste zalewy lub podtopienia dominowała roślinność z rodzaju: Carex, Equisetum, Ranunculus i Rumex. Ruń tych zbiorowisk charakteryzowała się uproszczonym składem florystycznym (22,5 gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym). Na powierzchni III panowały warunki najdogodniejsze do rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (średnio w zdjęciu wyróżniono 30,7 gatunków), z dominacją w runi: wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.), kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.), kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. s. str.), wiechliny łąkowej (Poa pratensis L. s. str.) oraz kłosówki wełnistej (Holcus lanatus L.) i perzu właściwego (Agropyron repens (L.) P. Beauv.).
EN
Floristic composition of grasslands was studied on MtICi43, MtIICca soils, situated in various habitat conditions of the Olsztyn Lakeland. Based on geomorphological field studies and habitat conditions, MtICi43 soils on surface 1 were classified as wet PKWG (prognostic moisture-soil complex) (A) and thrust-wet PHSW (potential hydrogenic moisture habitat) (NA), MtIICca soils on surface 2 as moist PKWG (B) and runoff-moist PHSW (SB) and those on surface 3 as drying PKWG (SC) and runoff-drying PHSW (SC). Studied soils had a slightly acidic to neutral reaction. Soil total N contents in the upper 40 cm layers ranged from 2.30% to 2.38%. Organic soils in the uppermost layers on surface 1 were characterised by a high moisture (88.9% vol. in summer, from 90.9 to 91.4% vol. in spring and autumn). The average moisture content of peaty moorshs of MtIICca soils on study surface 2 was 79.7% and on surface 3 - 60.4% in the vegetation season. The low moisture of MtIICca soils facilitated a high mineralization dynamics of organic nitrogen compounds. Mineral N content in moorsh layers in MtIICca soils on surface 3 was the highest (22.8 mg dm-³). The content of potassium and magnesium in the studied soils ranged from low to medium and the phosphorus content from very low to high. Plants of the genera: Carex, Equisetum, Ranunculus and Rumex dominated on MtICi43 soils, which were frequently flooded or partially inundated. The sward of these communities was characterised by simplified floristic composition (22.5 species in a phytosociological relevé). The most favourable conditions for the development of meadow-pasture vegetation existed on surface 3 (on average, 30.7 species were found in the relevés), with the domination of: Alopecurus pratensis L., Festuca pratensis Huds., Festuca rubra L. s. str., Poa pratensis L. s. str., Holcus lanatus L. and Agropyron repens (L.) P. Beauv. in the sward.
PL
W publikacji omówiono wyniki rolniczo-krajobrazowo-ekologicznej rejonizacji centralnego przyrodniczo-gospodarczego regionu Rosji z uwzględnieniem prawidłowości rozmieszczenia zasobów przyrodniczych w celu poprawy odpowiedniej intensyfikacji produkcji pasz i stabilizacji krajobrazów rolniczych. W obrębie rozpatrywanego regionu wydzielono 3 przyrodniczo-rolnicze strefy, 6 prowincji i 26 okręgów. W każdej wyróżnionej jednostce rejonizacji określono jej powierzchnię, strukturę użytków rolnych i naturalnych pastwisk oraz stan ekologiczny. Scharakteryzowano również rozwój negatywnych procesów na użytkach rolnych, w tym zarówno na gruntach ornych, jak i na łąkach oraz pastwiskach. W pracy zaprezentowano schematyczną mapę rolniczo-krajobrazowo-ekologicznej rejonizacji centralnego przyrodniczo-gospodarczego regionu Rosji.
EN
Results of agricultural, landscape and ecological regionalization of the central natural and economic region of the Russian Federation with the consideration of the distribution of natural resources are described in the paper in order to intensify fodder production and to stabilise agricultural landscapes. Three natural and agricultural zones, 6 provinces and 26 districts were distinguished. The area, cropland structure and ecological status were determined in each of the distinguished units. Negative processes in arable lands, meadows and pastures were characterised as well. The paper presents a schematic agricultural, landscape and ecological map of regionalization of the central natural and economic region of the Russian Federation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.