Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jabłka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Labour consumption of production of selected fruit
EN
The objective of the paper was to analyse the expenditures of labour in production of three selected fruit types (apples, black currant and gooseberry) including, inter alia, in relation to the surface area of a plantation. The total inputs of labour were calculated with a division into manual and mechanized works. Moreover, a detailed structure of manual and mechanized works was presented. It was stated, inter alia, that labour consumption of apple production is approximately four times higher in comparison to black currant and gooseberry. No impact of the plantation size on the total work inputs on fruit production was reported.
PL
Celem pracy była analiza poziomu nakładów robocizny w produkcji trzech wybranych owoców (jabłek, porzeczki czarnej oraz agrestu), w tym między innymi w zależności od powierzchni plantacji. Obliczono całkowite nakłady robocizny, z podziałem na prace wykonywane ręcznie oraz zmechanizowane. Przedstawiono także szczegółową strukturę nakładów prac ręcznych oraz zmechanizowanych. Stwierdzono m. in. ok. cztery razy większą pracochłonność produkcji jabłek w porównaniu do porzeczki i agrestu, a także zdecydowaną przewagę nakładów prac ręcznych nad zmechanizowanymi. Nie odnotowano wpływu wielkości plantacji na całkowite nakłady pracy na produkcję owoców.
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący wykorzystania odpadów jabłkowych z przemysłu spożywczego jako materiału sorpcyjnego w procesie eliminacji barwników lub jonów metali ze ścieków.
EN
Fundamentals and a review with 37 refs.
3
Content available Analiza łańcucha dostaw owoców z Polski do Chin
PL
W artykule omówione zostały wymagania eksportowe owoców jako towaru łatwo psującego się oraz analiza łańcucha dostaw na przykładzie procesu eksportu jabłek z Polski do Chin.
EN
The paper deals with the problem of the supply chain of fruits. The legal regulations, technical procedures and safety requirements are also presented in the article. The profile of polish marketplace of apples producers is briefly characterized. Poland is one of the biggest apples producers, in the European Union. The Russian ban on the products from the European Union was the reason for the search of the new market outlets including China. The part of the paper reflects legal, qualitative and export regulations as well as the phytosanitary requirements for the fruit pickers and transporters. It has to be taken into consideration, that fruit is extremely demanding product for transportation. It is vital to deliver sufficient climatic conditions, firstly adjustment and then maintenance of the appropriate temperature and humidity. The refrigerator technology in the process of transport of apples has also been presented. The supply chain of fruits from Poland to China has been presented and shortly analysed. The process of transportation is occurring in each and every part of the chain. It is an inseparable element connecting the whole chain into one consistent, constantly working process.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu zastosowania koncentratu soku z aronii na wymianę masy podczas odwadniania osmotycznego tkanki jabłek poprzez analizę ubytków wody i przyrostu masy suchej substancji. W celu określenia przydatności koncentratu soku z aronii jako substancji osmotycznej równolegle prowadzono badania z zastosowaniem roztworu sacharozy. Odwadnianie osmotyczne prowadzono w roztworach wodnych o stężeniu 60% i temperaturze 30, 45 i 60°C przez 360 min. Odwadnianie osmotyczne tkanki jabłek w roztworze koncentratu soku z aronii polegało głównie na obniżaniu zawartości wody. Efekt odwadniania zwiększał się wraz z podwyższaniem temperatury. Zastosowanie roztworu koncentratu soku z aronii w temperaturze 60°C przez 240 i 360 min spowodowało uzyskanie największego przyrostu masy suchej substancji. Najwyższą zawartością polifenoli ogółem charakteryzowały się jabłka odwadnianie w temperaturze 45ºC przez 240 minut.
EN
The aim of this work was to evaluate the effect of chokeberry juice concentrate on mass transfer during osmotic dehydration of apple tissue. The impact of the dehydration temperature and time on changes in water loss and solids gain was examined. In order to determine the suitability of the chokeberry juice concentrate as osmotic agent during osmotic dehydration, apple was dehydrated in sucrose solution in parallel to the main analysis. Osmotic dehydration was performed in 60% chokeberry juice concentrate at temperatures: 30, 45 and 60°C for 360 min. Using chokeberry juice concentrate in the process of osmotic dehydration resulted in a higher level of water loss as compared to solids gain. The level of water loss was higher at higher temperatures. The greatest solids gain was observed in osmotically dehydrated apples at 60°C for 240 and 360 min. The highest polyphenols content was found for osmotically dehydrated apple in chokeberry juice at 45°C for 240 min.
PL
Przedstawiono wyniki badań otrzymywania ekstraktów z wytłoków z jabłek. Były one bogate w kwas ursolowy i wykazywały właściwości antyutleniające.
EN
Conventional and ecol. apple pomaces were extd. With 96% EtOH either in Soxhlet app., or under reflux or in an ultrasound-aided process to sep. ursolic acid. The ext. showed some antioxidant properties. The extn. in the Soxhlet app. was the most efficient.
PL
W procesie dystrybucji podstawowym kryterium oceny jakości owoców jest ich jędrność. Celem badań było określenie wpływu czasu przechowywania jabłek w chłodni zwykłej na ich jędrność oznaczaną przy pomocy testu Magness-Taylora. W trakcie wielomiesięcznego przechowywania jabłek w chłodni zwykłej stwierdzono 50-60% spadek jędrności miąższu. Przebieg zmian jędrności miąższu w czasie przechowywania opisano wielomianami drugiego stopnia. Istotny wpływ na dynamikę zmian jędrności miąższu jabłek mają ich cechy odmianowe.
EN
In the process of distribution of the primary criterion for assessing the quality of fruit is their firmness. The purpose of the research was to determine the impact of storage of apples in regular storage on their firmness, using test Magness-Taylor. In the course of a multi-month storage apples in regular storage was observed 50-60% decrease in firmness of the flesh. Changes the flesh firmness during storage were described using equations 2. degree. A significant impact on the dynamics of changes of the flesh firmness of apples have their varietal characteristics.
PL
Praca przedstawia wyniki badań autorów będące kontynuacją badań wpływu mocy promienników podczerwieni na zdolność pochłaniania wody przez plastry jabłek odmiany Lobo. Do badań użyto plastrów jabłek odmiany Lobo o średnicy 40mm i grubościach 2,5mm, 5,0mm, 10mm. Materiał naświetlano promiennikami podczerwieni o łącznej mocy 500W. Stwierdzono, że grubość materiału przed suszeniem ma wpływ na jego późniejszą rehydrację. Zależność ta jest liniowa. Zdolność pochłaniania wody maleje wraz ze wzrostem grubości materiału. Przedłużanie procesu suszenia ma negatywny wpływ na zdolność pochłaniania wody, co świadczy o naruszeniu lub zniszczeniu struktury materiału.
EN
This elaboration shows the results of author’s research work on the influence of infrared radiators power on the ability of absorbing water by slices of lobo apples. The samples were prepared the same way as during previous research. The total power of radiators was 550 W, optimal according to the previous research. It was found that the thickness of slices was important for their ability of absorbing water. It’s the maximum rehydration coefficient. The character of that is linear. The ability of absorbing water is going lower together with the thickness of sample. Making the drying process longer makes the ability of absorbing water worse, that means the structure of sample gets damaged or destroyed. The optimal time of rehydration the dried apples, with water of a temperature 20° C, takes 5 hours.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10º Brix’a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10°, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.
PL
Przetwory ekologiczne, a w szczególności soki, cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów. Jest to związane z postrzeganiem ekologicznego sposobu uprawy owoców jako bezpieczniejszego (owoce wolne od pozostałości środków ochrony roślin – pestycydów) oraz dającego surowiec o wysokiej zawartości związków pozytywnych dla zdrowia. Soki owocowe są bardzo dobrym źródłem związków biologicznie czynnych z grupy polifenoli (kwasów fenolowych, flawonoidów, jak też antocyjanów) oraz witamin, szczególnie witaminy C. Do doświadczenia użyto sok jabłkowy klarowany (100%), sok aroniowy (100%), sok mieszany jabłkowo-aroniowy (76%:24%) oraz sok jabłkowy klarowany wzbogacony ekstraktem z zielonej herbaty. W próbkach soków oznaczono zawartość suchej masy (metodą wagową) oraz zawartość związków polifenolowych metodą HPLC. Otrzymane wyniki wskazują, że sok jabłkowy z ekstraktem z zielonej herbaty charakteryzował się istotnie większą zawartością suchej masy, flawonoidów ogółem oraz poszczególnych kwasów fenolowych: galusowego i kawowego, jak też luteoliny w porównaniu z pozostałymi rodzajami soków owocowych. Sok aroniowy (100%) charakteryzował się istotnie większą zawartością witaminy C, antocyjanów ogółem, wszystkich wykrytych antocyjanów, kwasów fenolowych ogółem, jak też poszczególnych kwasów fenolowych: p-kumarynowego, ferulowego, cynamonowego, myrycetyny i apigeniny w porównaniu z pozostałymi badanymi rodzajami soków owocowych. Natomiast sok jabłkowy (100%) charakteryzował się istotnie większą zawartością kwasu chlorogenowego i kwercetyny niż inne rodzaje poddanych analizie soków owocowych.
EN
Organic products are recognized by consumers as safer (e.g. free from pesticide residues) as well as richer compounds important for human health. The fruit juices are one of the best source of bioactive compounds like polyphenols (phenolic acids, flavonoids and anthocyanins), as well as vitamins (especially vitamin C). In the experiment four types of fruit juices were tested: chokeberry juice, apple-chokeberry juice, clear apple juice and clear apple juice with addition of green tea extract. The dry matter content of the juices was measured and moreover the content of vitamin C and polyphenols were measured by HPLC method. The obtained results show that apple juice with addition of green tea extract in comparison to the other analyzed fruit juices contained significantly more dry matter, total flavonoids and individual phenolic acids as: gallic and caffeic as well as luteolin,. The chokeberry juice in comparison to the other tested juices contained significantly more vitamin C, total anthocyanins and all of the individual anthocyanins, total phenolic acids as well as the individual phenolic acids: p-coumaric, ferulic, cinaminic, myrycetin and apigenin. Whereas clear apple juice contained significantly more chlorogenic acid and quercetin than other tested fruit juices.
PL
W latach 2011-2013 prowadzono w Sadzie Ekologicznym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach badania nad jakością i zdolnością przechowalniczą owoców kilku odmian jabłoni genetycznie odpornych na parcha jabłoni (‘Free Redstar’, ‘Melfree’, ‘Rajka’, ‘Enterprise’, ‘Rewena’, ‘Rubinola’ i ‘Topaz`) oraz odmian charakteryzujących się mniejszą podatnością na tę chorobę (‘Delbard Jubile’, ‘Ligolina’, ‘Pinova’). Oceniano cechy jakościowe jabłek oraz występowanie chorób w czasie zbioru oraz po przechowaniu w chłodni zwykłej z normalną atmosferą. Stwierdzono, że cechy jakościowe jabłek produkowanych metodami ekologicznymi zależą głównie od cech genetycznych odmiany. Różnice między odmianami dotyczyły przede wszystkim barwy i intensywności rumieńca. Najciemniejszym rumieńcem charakteryzowały się jabłka ‘Free Redstar’, ‘Enterprise’ i ‘Rajka’. W warunkach sadu ekologicznego dobre wyrastanie jabłek stwierdzono u odmian ‘Melfree’, ‘Rajka’, ‘Enterprise’ i ‘Delbard Jubile’, natomiast ‘Pinova’, ‘Rewena’ i ‘Ligolina’ charakteryzowały się drobnymi jabłkami. Z uwagi na wysoką kwasowość, jabłka wszystkich badanych odmian nadają się na rynek owoców świeżych, jak i surowiec do przetwórstwa. Przy zastosowaniu ograniczonego programu ochrony jabłoni przed chorobami najmniej porażone przez parcha jabłoni były jabłka odmian `Pinova` i `Ligolina` oraz odmian parchoodpornych. Dla większości odmian długość okresu przechowywania wynosiła 4 miesiące. Wydłużanie tego okresu skutkowało znacznym spadkiem jędrności miąższu oraz nasileniem występowania chorób pochodzenia fizjologicznego. Długość okresu przechowywania w chłodni zwykłej, owoców produkowanych systemem ekologicznym, była limitowana przez choroby przechowalnicze, głównie gorzką zgniliznę jabłek (Pezicula sp.). Najbardziej podatne na tę chorobę były jabłka odmian `Pinova` i `Topaz`.
EN
The study was conducted in the years 2011-2013 in a certified organic orchard belonging to Research Institute of Horticulture in Skierniewice on 7 scab resistant apple cultivars (‘Free Redstar’, ‘Melfree’, ‘Rajka’, ‘Enterprise’, ‘Rewena’, ‘Rubinola’ and ‘Topaz`) and 3 low susceptible cvs. (‘Delbard Jubile’, ‘Ligolina’ and ‘Pinova’). A main goal of the study was to assess quality and storability of apples from organic orchard. It was found that the quality characteristics of apples depend largely on the genetic background of the variety. Differences between studied cultivars concerned quantity and intensity of skin color. Among them 'Free Redstar', 'Enterprise' and 'Rajka' belong to the group of dark-skinned ones. Under organic orchard conditions the highest weight of 100 fruits was obtained in case of ‘Melfree’, ‘Rajka’, ‘Enterprise’ and 'Delbard Jubile', while 'Rubinola', 'Rajka' and ‘Pinova’ produced the smallest apples. Due to the high acidity of apples, all studied cultivars are suitable both for the fresh market and processing. Study have shown that using the limited protection program against fungal diseases the smallest number of symptoms of apple scab was observed on ‘Pinova’ and ‘Ligolina’ fruits as well as on scab resistant cultivars. Apples of most cultivars were kept in cold storage for four months. Extending that period led to decreasing flesh firmness and increasing physiological disorders. The period of keeping organic apples in common cold storage was limited by storage diseases, mostly bull’s eye rot (Pezicula sp.). ‘Pinova’ and ‘Topaz’ cvs. were the most susceptible to the disease.
PL
Analizie poddano efekty suszenia jabłek w postaci kostki sześciennej o boku 10 mm, metodą łączoną, z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami fontannującego złoża (FM), przy zastosowaniu temperatury powietrza suszącego 60-65ºC oraz mikrofal o mocy 100 W. Opisano kinetykę wysychania materiału oraz wybrane cechy jakościowe suszu: barwę, wytrzymałość na ściskanie i rehydrację. Wyniki eksperymentów odniesiono do analogicznych efektów suszenia jabłek w złożu fontannowym (F) oraz z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami pod obniżonym ciśnieniem (MV). Stwierdzono, że proces, w którym zintegrowano suszenie fontannowe i nagrzewanie mikrofalami, przebiegał z większą intensywnością niż suszenie fontannowe bez dodatkowego nagrzewania, a fontannowomikrofalowy susz z jabłek charakteryzował się wyższą jakością niż pozostałe susze.
EN
Results of drying apples in the form of a 10 mm cube with a combined method with spouted bed microwaves heating (FM) at the air drying temperature 60-65ºC and microwaves of 100W power were analysed. Drying kinetics of material and the selected quality features of dried apples were described: colour, compression strength and rehydration. Experimental results were referred to analogical effects of drying apples in the spouted bed (F) and with the use of microwaves heating at the reduced pressure (MV). It was found out that the process, where spouted bed drying and microwaves heating took place with greater intensity than spouted bed drying without additional heating and spouted- microwave dried apples were characterised with higher quality than the remaining dried apples.
PL
W latach 2009-2012 prowadzono w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach badania nad możliwością ograniczenia występowania chorób przechowalniczych jabłek dwóch odmian - `Pinova` i `Topaz` - przydatnych do uprawy ekologicznej, jednak bardzo podatnych na choroby przechowalnicze. Owoce po zbiorze zanurzano w gorącej wodzie o temperaturze 48-49oC przez 2 minuty, a następnie przechowywano w chłodni zwykłej w temperaturze 2oC. Po przechowaniu oceniono występowanie chorób przechowalniczych i cechy jakościowe jabłek. Stwierdzono, że główną chorobą, jaka wystąpiła na jabłkach obu odmian, pochodzących z sadu ekologicznego, była gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.). Traktowanie owoców gorącą wodą istotnie ograniczyło nasilenie tej choroby; efektywność zabiegu była bardzo wysoka (75-100%) po 4 miesiącach przechowywania. Traktowanie owoców gorącą wodą nie pogorszyło ich jakości, wyrażonej zawartością ekstraktu, jędrnością miąższu i kwasowością, ani po przechowaniu, ani po symulowanym obrocie handlowym.
EN
The study was conducted in the years 2009-2012 in a certified organic orchard belonging to the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. Apples of two cultivars `Topaz` and `Pinova` after harvest were dipped in hot water (48-49oC) for 2 min. and stored under normal storage conditions (2oC) for 4 and 6 months. After storage the incidence of storage diseases and quality of apples were estimated. It was found that the main disease affecting apples was bull`s eye rot (Pezicula spp.). The hot water treatment significantly reduced this disease on the apples of both cultivars (efficacy of 75-100% after 4 months of storage). There was no effect of postharvest hot water treatment on the fruit quality (as firmness, total soluble solids and acidity) both after storage and shelf life.
PL
Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) jest jednym z najważniejszych szkodników występujących w ekologicznych sadach jabłoniowych. Ocenione zostały trzy preparaty pod względem aktywności biologicznej w zwalczaniu kwieciaka jabłkowca: SpinTor 240 SC (spinosad), NeemAzal-T/S (azadyrachtyna) i Thuricide (Bacillus thuringiensis). Doświadczenia laboratoryjne i polowe zostały przeprowadzone w latach 2010-2011 w ekologicznych sadach jabłoniowych w Instytucie Ogrodnictwa. Najwyższą skuteczność wykazał preparat SpinTor 240 SC w dawce 0,8 l/ha.
EN
Apple blossom weevil (Anthonomus pomorum L.) is one of the most important pests occurring in apple organic orchards. Three products were assessed for their biological activity in controlling of apple blossom weevil: SpinTor 240 SC (Spinosad), NeemAzal-T/S (azadirachtin) and Thuricide (Bacillus thuringiensis). Laboratory and field experiments were conducted during the years 2010 -2011 at the Institute of Horticulture at organic apple orchards. The highest toxic biological SpinTor 240 SC at the dose of 0,8 l/ha was found.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu i warunków przechowywania jabłek oraz ich cech odmianowych na wydajność tłoczenia soku przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe i warunki przechowywania owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Wartość pH soku i zawartość ekstraktu zależą od cech odmianowych jabłek oraz czasu i warunków ich przechowywania.
EN
The study presents the research results concerning the impact of time and conditions of storing apples and their variety properties on efficiency of pressing juice with the use of a laboratory basket-type press. It was reported that the variety properties and storing conditions of fruit significantly influence the pressing efficiency. pH value of juice and the content of extract depend on the variety properties of apples and the time and the conditions of their storing.
PL
W przedstawionej pracy wykonano próbę zastosowania zabiegu termicznego dla jabłek odmiany Gloster oraz Jonagold przechowywanych w chłodni zwykłej jak i komorze ULO (1,5%O2 + 2,4%CO2). Analizowano wpływ takich czynników jak czas składowania, zmiana warunków przechowywania oraz obróbki termicznej (kwarantanny) na zachowanie właściwości sprężystych miąższu jabłek, które są ważnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie wysokiej jakości owoców podczas składowania oraz obrotu towarowego Owoce podczas składowania pobierano sukcesywnie z obu komór (co 30 dni) a następnie ogrzewano przez 96h w temperaturze 39°C. Surowiec składowano po tym zabiegu przez 17 dni w temp. 6°C. Efekt kwarantanny porównywano z próbą kontrolną. Z miąższu owoców pobierano próbki walcowe (d=13 mm, h=10 mm), które poddawano testom ściskania. Kwarantanna przeprowadzona w tych warunkach powodowała utrzymanie wyższej sprężystości oraz spoistości próbek miąższu owoców świeżych oraz przechowywanych w komorze ULO. Ogrzewanie surowca znajdującego się w stanie bardziej zaawansowanej dojrzałości (pobieranego z chłodni zwykłej) powodowało spadek sprężystości miąższu owoców odmiany Gloster lub brak istotnych różnic w porównaniu z próbą kontrolną (odmiana Jonagold).
EN
The study presents a test of using a thermal treatment for Gloster and Jonagold apples stored in a regular cool store and in the ULO chamber (1.5%O2 + 2.4%CO2). The influence of the following factors were analysed: time of storing, change of storing conditions and thermal processing (quarantine) on maintaining resilient properties of apple flesh, which are significant factors influencing the maintenance of high quality of fruit during storing and during the goods turnover. Fruit were successively taken from both chambers during storing (every 30 days) and then they were heated for 96 hours in the temperature of 39°C. The raw material was stored after thetreatment for 17 days in the temperature of 6°C. The effect of quarantine was compared to a control sample. Cylinder samples (d=13 mm, h=10 mm) were collected from the fruit flesh, which were later subject to compression tests. Quarantine carried out in these conditions resulted in maintaining higher elasticity and cohesion of the fresh fruit flesh samples and those stored in the ULO chamber. Heating the raw material, which is considerably riper (collected from the regular cooling room,) caused decrease of elasticity of flesh of Gloster apples or no significant differences in comparison to the control sample (Jonagold variety).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu i temperatury na wybrane cechy teksturalne jabłek podczas wtórnego przechowywania. Jabłka trzech odmian przechowywano w chłodni zwykłej i z kontrolowaną atmosferą, a następnie dodatkowo w komorze chłodniczej. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono przy pomocy aparatu Instron 4302, stosując test przebijania skórki i test penetrometryczny miąższu. Stwierdzono wyraźną zależność pomiędzy analizowanymi właściwościami mechanicznymi jabłek a czasem i warunkami ich dodatkowego przechowywania. Zmiany jędrności miąższu i zmiany odporności skórki na przebicie jabłek z chłodni ULO w zależności od czasu wtórnego przechowywania opisano przy pomocy równań drugiego stopnia. Stwierdzono, że jabłka z chłodni ULO po dodatkowym przechowywaniu przez 20 dni mają dalej jędrność miąższu akceptowalną przez konsumentów (Fm > 60 N).
EN
Research results concerning the impact of time and temperature on the selected textural properties of apples during secondary storing. Three varieties of apples were stored in a regular cool store and with controlled atmosphere and then additionally in a cooling chamber. Research on mechanical properties was carried out with the use of Instron 4302 apparatus applying the skin punch test and the penetrometric test of flesh. Clear relation between the analysed mechanical properties of apples and time and conditions of additional storing was reported. Changes of the flesh firmness and changes of skin resistance against punching of apples from the ULO cool store depending on the secondary time of storing were described with the use of equations of the second degree. It was found that apples from the ULO cool store after additional storing for 20 days still have the firmness of flesh acceptable by consumers (Fm > 60 N).
PL
Jabłka są źródłem wielu cennych związków fenolowych, które posiadają udokumentowane właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, a nawet antyrakowe. Ponadto są tanim i wysoce popularnym produktem w Polsce oraz na całym świecie. Te zdrowotne, ekonomiczne i społeczne czynniki powodują, że jabłka są w centrum zainteresowania wielu ośrodków naukowych jako potencjalne źródło naturalnych związków fenolowych, mających zastosowanie (w postaci przeciwutleniaczy, suplementów diety oraz związków bakteriobójczych) w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i innych. W pracy omówiono prozdrowotne właściwości jabłek oraz stosowane metody izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych z jabłek.
EN
Apples are a source of many valuable phenolic compounds which possess well documented antioxidant, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antiallergic, and even anticancer properties. Moreover, they are inexpensive and highly popular products in Poland and all over the word. These pro-healthy, economic and social factors causes that apples are in the limelight of many scientific centers as a potential source of natural phenolic compounds which have application, as antioxidants, diet supplements, antimicrobial compounds, in food, pharmaceutical and cosmetic industries, and many other. In this work the pro-healthy properties of apples as well as methods of isolation and identification of biologically important compounds from apples are discussed.
PL
Spektroskopia w bliskiej podczerwieni jest jedną z coraz powszechniej używanych metod badania jakości owoców. Prezentowane w pracy wyniki opierały się na analizie czterech podstawowych parametrów owoców, po zastosowaniu zewnętrznego pola magnetycznego, a mianowicie zawartości wody, kwasowości ogólnej oraz zawartości dwóch podstawowych cukrów prostych występujących w soku owocowym jabłek, a więc glukozy i fruktozy. Zaobserwowane zmiany w proporcji glukozy do fruktozy oraz ogólną tendencję do wzrostu stężenia cukrów ogółem, w analizowanych owocach po zastosowaniu odpowiednio dobranej indukcji oraz częstotliwości pola magnetycznego co pozwala mieć nadzieję na szersze zastosowanie powyższej metody w poprawie jakości prezentowanych odmian jabłek.
EN
Spectroscopy in the near infrared is one of the methods, which are more universally and frequently used for examining the fruit quality. The presented results were based on the analysis of four basic fruit parameters, after application of the outside magnetic field, that is the content of water, general acidity and the content of two basic in apple fruit juice, that is glucose and fructose. The observed changes in the proportion of the glucose to the fructose, and general tendency to the increase of sugar concentration after application of the selected induction and the frequency of the magnetic field, allows for wider application of the above method for improving the qualities of the presented apple varieties.
19
Content available remote Pesticide residues in apples (2005-2010)
EN
Fruit and vegetables constitute an essential part of human diet and that is why they should be “safe”. Chemical contaminants of plant origin in food, including the pesticide residues, are defined as critical differentiators of quality and food safety. Pesticide residues are found in fruits, vegetables, cereals and herbs chemically protected at low concentrations, but they are one of the elements that affect the quality of healthcare. The aim of this study was to assess the pesticide residues in apples from the north-eastern Poland (Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie provinces) and get an answer whether any contamination in fruit from the region is similar to that in other countries and whether it can lead to exposure of consumer’s health. Also assessed compliance of used pesticides with applicable law and found residues were compared with the Maximum Residue Levels (MRLs). The study showed that 59% of the samples of apples from the north-eastern Poland contain pesticide residues below the MRL, and 7% above the limits. The estimated dietary intake has shown the chronic dietary exposure of the most vulnerable groups -children and adults to the pesticide residues in Polish apples was relatively low and does not constitute a health risk to. The results show that apples from north-eastern Poland are safe.
PL
Żywność pochodzenia roślinnego, stanowiąca niezbędny element diety człowieka, powinna być bezpieczna. Zanieczyszczenia chemiczne w żywności pochodzenia roślinnego, w tym pozostałości środków ochrony roślin, są określane jako krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Pozostałości środków ochrony roślin występują w owocach, warzywach, zbożach czy ziołach chronionych chemicznie w niewielkich stężeniach, ale są też jednym z elementów mogących mieć wpływ na jakość zdrowotną. Celem pracy była ocena występowania pozostałości pestycydów w jabłkach pobranych w ramach urzędowej kontroli z północno-wschodniej Polski (lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) w latach 2005-2010 oraz uzyskanie odpowiedzi, czy te zanieczyszczenia mogą powodować narażenie zdrowia konsumentów. Ponadto oceniono prawidłowość stosowania środków ochrony roślin z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonano porównania oznaczonych stężeń z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami (NDP) w Polsce i UE. Przeprowadzone badania wykazały, że 59% próbek jabłek pochodzących z północno-wschodniej Polski zawiera pozostałości środków ochrony roślin poniżej NDP, a 7% powyżej granicznych limitów. Oszacowane narażenie zdrowia konsumentów na znalezione pozostałości jest jednak znikome i nie stanowi zagrożenia najbardziej wrażliwej grupy zarówno dzieci, jak i dorosłych.
PL
Badania nad jakością przechowalniczą jabłek ‘Šampion’ prowadzono w trzech kolejnych sezonach przechowalniczych (2001/2002; 2002/2003 i 2003/2004). Owoce zbierano w terminie optymalnym do długiego przechowywania. Bezpośrednio po zbiorze część owoców poddawano przez 10 dni działaniu CO2 w stężeniu 10%, zaś pozostałe jabłka przetrzymywano w normalnej atmosferze (1oC). Następnie owoce umieszczano w docelowych warunkach przechowywania na okres 4, 6 lub 8 miesięcy. Zastosowano 6 składów gazowych kontrolowanej atmosfery (KA) (CO2: O2): 1,5:1,5; 3:1,5; 5:1,5; 1,5:3; 3:3 i 5:3. Kontrolę stanowiły warunki chłodni zwykłej (1oC). Jędrność i kwasowość owoców oznaczano bezpośrednio po przechowywaniu oraz po 7 dniach symulowanego obrotu. Pozbiorcze traktowanie jabłek CO2 w stężeniu 10%, w większości przypadków, nie wpłynęło na zachowanie ich lepszej jakości. Największy i najbardziej drastyczny spadek jędrności miąższu i kwasowości obserwowano po przechowywaniu jabłek w chłodni zwykłej. Należy podkreślić, że w warunkach ULO (kontrolowanej atmosfery z tlenem na bardzo niskim poziomie) jabłka zachowały najlepszą jakość (najwyższa jędrność i kwasowość). Miało to swoje odzwierciedlenie także w warunkach symulowanego obrotu.
EN
The storage quality of ‘Šampion’ apples was tested in 3 successive storage seasons (2001/2002; 2002/2003; 2003/2004). Fruits were picked at the optimum harvest date and half of them was kept in a common cold storage for 10 days while the other half was treated with 10% CO2. Then both groups of apples were divided into seven parts and each part was placed either in common cold storage or controlled atmosphere (six combinations with oxygen concentration of 1.5 or 3% and carbon dioxide 1.5, 3 or 5%). The investigation included flesh firmness and titratable acidity. In the case of apples treated with a high CO2 concentration no positive effect on most of the estimated traits was observed. The highest and quickest decrease of flesh firmness and titratable acidity was observed in common cold storage. Softening and titratable acidity decreased with the time of storage. It should be stressed that the highest firmness and titratable acidity were always observed in fruits stored under the ULO condition. A positive effect of the reduced O2 concentration, as compared to NA was found during the 7 day simulated shelf life.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.