Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda sucha
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody odsiarczania gazów spalinowych stosowane w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przegląd stosowanych urządzeń wraz z podaniem parametrów ich pracy oraz grupy najczęściej stosowanych sorbentów nieorganicznych z opisem chemicznych mechanizmów ich przetwarzania. Podano zalety i wady tych rozwiązań z punktu widzenia budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych.
EN
A review, with 52 refs., of semi-dry and wet methods for flue gas desulfurization as well as sorbents and equipment used in the industrial scale.
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
EN
Development of technology for exhaust gas desulfurization in marine engines using the dry method is, nowadays, a priority due to the calendar of introducing restrictions by the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU of 21 November 2012. According to this directive, starting from 1 January 2015, inside the SECA (Sulphur Emission Control Area) the maximum sulfur content of marine fuels used on territorial seas is 0.1% per weight unit. But at the same time the directive allows for the use of exhaust gas desulfurization plant operating in a closed system. The ship equipped with the system will be able to use fuels with a high sulfur content, which will then be removed from the exhaust gas through an applied adsorber, and the reacted adsorbent is received by specialized services stationed in harbors. The International Maritime Organization has set a limit value of the emissions of sulfur oxides in exhaust gases of marine engines at 6 g/kWh (International Convention for the Prevention of Sea Pollution from Ships MARPOL 73/78 Annex VI, Regulation 14). Contemporary methods of exhaust gas desulfurization in marine engines are all expensive methods (4-5 million euro). This is, among other reasons, due to the limited market audience, but primarily due to the monopolized position of manufacturers offering fabrication and assembly of this type of marine ship installations. Proposed as part of a research project financed by the Regional Fund for Environmental Protection and Maritime Economy in Gdansk, the dry method (adsorption) reducing SOx emissions in exhaust gases of marine engines, is an alternative, and a definitely cheaper and therefore competitive solution, compared to the wet methods (absorption), which are currently the most widely used in marine scrubber installations. Importantly, as confirmed by the results of the study, the proposed dry method, in addition to the effective reduction of sulfur oxides, also reduces emissions of nitrogen oxides and carbon monoxide. The paper presents the configuration and measurement capabilities of the test station built under the project, as well as the representative results of the investigations so far. During the exhaust gas desulfurization test a sodium adsorbent (sodium bicarbonate) and its modifications were used in the process of mechanical, chemical, and thermal activation. Two physicochemical processes were studied during the development of the method: of adsorbent’s reaction on the chemical emission of the exhaust gas – the effectiveness of SOx and NOx compound removal, with various structural solutions in the process reactor, the impact of the adsorber on the emission source of sulfur oxides, that is, on the compression-ignition engine. Therefore, one of the priorities of the project, with a utilitarian significance, was to determine the impact of the inclusion of the desulfurization installation in the exhaust gas system on the energy ratios of the engine.
4
Content available remote Zmniejszanie emisji SOx w spalarniach odpadów
PL
Dokonano przeglądu metod usuwania tlenków siarki wytwarzanych w spalarniach odpadów. Temat ten nabiera ważności zarówno w świetle trwających inwestycji na terenie Polski (6 nowych spalarni), jak i coraz bardziej wymagających przepisów uchwalanych przez Unię Europejską. Zaprezentowano techniki usuwania SOx ze spalin metodami: suchą, półsuchą i mokrą. Każdą z nich omówiono z technologicznego i procesowego punktu widzenia. Ukazano wady i zalety poszczególnych metod. Zwrócono uwagę na wieloczynnikowość kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru którejś z nich.
EN
A review, with 61 refs., of dry, semi-dry and wet methods for SOx removal from flue gas.
EN
In this paper some cases of repair and reinforcement of structures and buildings, selected from over 400 works carried out in last 20 years, were presented. Effectiveness and durability of this works were addressed. Attention was drawn to influences of environment and concrete contamination, selection of a proper repair method as well as requirements concerning a range of components of a concrete mix. The introduced Polish code "Sprayed concrete" was also discussed.
7
Content available remote Zdolność do klinkieryzacji mieszanin surowcowych z dużym udziałem piasku
PL
Zbadano zdolność do klinkieryzacji zestawów surowcowych, w których margiel zastąpiono piaskiem lub gliną. Stwierdzono pogorszenie zdolności do klinkieryzacji po dodaniu obu tych składników. W tych przypadkach metoda Musikasa oceny zdolności do klinkieryzacji zestawów surowcowych jest bliższa wynikom przemysłowym od metody Fundala.
EN
The burnability of raw-mixes in which marl was replaced by quartz sand and clay was examined. It was found those components decreases the burnability of raw-mixes. In this causes Musikas approach seen to be closer to industrial experiences than Fundal's method.
PL
Artykuł podaje krótką charakterystykę technologii utylizacji kineskopów metodą suchą. Przedstawiono obserwacje i doświadczenia z rozruchu i początkowego okresu użytkowania instalacji utylizacji kineskopów w zakresie funkcjonalności rozwiązań, emisji pyłów, emisji hałasu, skuteczności rozcinania kineskopu, skuteczności usuwania warstwy luminoforowej i niezawodności poszczególnych urządzeń. Zasygnalizowano możliwość modyfikacji niektórych elementów linii.
EN
The article briefly presents the features of the dry method used for utilization of picture tubes as well az the observations and experience from the start-up and initial operation of the picture tube utilization line. The article discuses the functionality of solutions, the dust and noise emissions, the efficiency of picture tube cutting and removal of luminophore, and the reliability of individual devices. Additionally, possible modifications of some line components are indicated.
PL
Na podstawie badań własności statycznych i dynamicznych procesu suchego odsiarczania spalin w kotle OP650b opracowano regulator rozmyty typu Sugeno do regulacji automatycznej dozowania sorbentu wraz z układem ograniczającym dozowanie przy zmniejszeniu skuteczności odsiarczania. Regulatory rozmyte i układy ograniczające wdrożono na trzech blokach w Elektrowni Turów. Ułatwiają one sterowanie tym trudnym do regulacji procesem, zapewniają ograniczenie emisji i zmniejszają nadmierne zużycie sorbentu.
EN
On the base of inestigations of static and dynamic properties of the flue gas dry de-sulphurization system of the OP650b boiler there has been elaborated a fuzzy regulator of the Sugeno type for the automatic control of the sorbent dosing with a system limitting dosing at decrease of the de-sulphurisation efficiency. The fuzzy regulators and limiting system are implemented in three power units of the Turów Power Station. It makes the process so difficult for automatic control easier to control, assures lower emission and decreases sorbent consumption.
10
Content available remote Ocena efektów przebudowy cementowni metody mokrej na metodę suchą
PL
Celem prezentowanego artykułu jest porównanie emisji zanieczyszczeń z cementowni w aspekcie mokrej i suchej metody produkcji cementu. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę produkcji cementu, a także towarzyszące jej emisje zanieczyszczeń. Szczególną uwagę poświęcono planom przyszłościowym cementowni.
EN
The objective of the presented article is to compare the pollution emission in the cement mill with regard to the wet and dry method. This work presents the short characteristic of the cement manufacturing along with the accompanying pollution emision. The special attention has been drawn to the future plans of the cement mill.
11
Content available remote Metoda sucha w "Kujawach"
PL
Podjęto decyzję zbudowania nowej linii produkcji klinkieru o wydajności 4,5 tys. ton na dobę. W skład nowej linii wejdą bardzo nowoczesne urządzenia, między innymi silos do wstępnej homogenizacji, młyny misowo-rolowe do przemiału surowca i węgla oraz krótki piec obrotowy z pięciostopniowym wymiennikiem cyklonowym i dekarbonizatorem, wyposażony w chłodnik rusztowy. Nowa linia spełniać będzie wszystkie wymagania ochrony środowiska, obowiązujące w Unii Europejskiej.
EN
A decision is taken to build a new clinker production line with the output of 4500 tpd. Into the composition of new line will enter very modern systems, among others a prehomogenizing silo, roller mills for raw material and coal grinding as well as a short rotary kiln with five-stage cyclone preheater and calciner, equipped with a grate cooler. The new line will fulfill all requirements of the environmental protection, being in force in European Union.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.