Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Efficient movement of blind people at the railway station is associated with knowledge of the facility, location of important architectural elements as well as knowledge about hazards and dangerous places. The source of information in this field are tactile graphics being a plan of the facility. To fulfil their role, the tactile graphics must be made according to the same principles and allocated at appropriate and accessible places of the station. The article presents an analysis of this topic based on the conducted studies and evaluations. Final conclusions on the tactile guide system were clarified and they are addressed mainly to the station infrastructure managers and designers.
PL
Sprawne poruszanie się osób niewidomych po dworcu kolejowym jest związane ze znajomością obiektu, położeniem jego ważnych elementów architektonicznych, jak również wiedzą o istniejących zagrożeniach i niebezpiecznych miejscach. Źródłem informacji z tego zakresu są tyflografiki, będące planami obiektu. Aby spełniały swoją rolę, muszą być wykonane według jednakowych zasad i prezentowane w odpowiednich, dostępnych miejscach dworca. W artykule zamieszczono rozważania na ten temat na podstawie przeprowadzonych analiz i oceny oraz sprecyzowano wnioski adresowane głównie do zarządców infrastruktury dworcowej i projektantów.
EN
Platform accessibility for the visually impaired passengers depends on ensuring conditions for safe movement on their surfaces. This safety is provided for the blind by tactile elements. In Poland there is no standard in force regulating the use of tactile elements in transport. Consequently, various ways of indication against the same danger are encountered. The article defines principles devised for the underground and railways as well as variety of markings in reference to tram platforms. Moreover, encountered errors in marking and the significance of appropriate maintenance of tactile elements as regards providing information for visually impaired and blind persons have been discussed.
PL
Dostępność peronów dla osób niewidomych zależy od zapewnienia warunków bezpiecznego poruszania się po ich nawierzchni. Dla osób niewidomych takie bezpieczeństwo zapewniają elementy dotykowe. W Polsce nie istnieje norma regulująca stosowanie elementów dotykowych w transporcie. W efekcie spotyka się różne sposoby oznaczeń przed tym samym zagrożeniem. W artykule omówiono zasady opracowane dla metra i kolei oraz różnorodność oznakowania w odniesieniu do peronów tramwajowych. Omówiono także spotykane błędy w oznakowaniu, a także znaczenie odpowiedniego utrzymania elementów dotykowych w zakresie przekazywanych informacji osobom niewidomym i słabowidzącym.
PL
Ograniczeniem sprawnego ruchu kolejowego jest styk linii o różnych szerokościach toru. Przeładunek towarów lub wymiana wózków wagonowych taboru towarowego lub pasażerskiego wydłuża czas pobytu na przejściu granicznym. Sytuację radykalnie poprawiają rozwiązania przesuwnych kół zestawów kołowych. Wśród czterech rozwiązań rozsuwanych kół, największym zainteresowaniem cieszy się system Talgo. System ten jest wykorzystywany w wielu krajach, a niebawem będzie wykorzystywany przez Federację Rosyjską w pasażerskim połączeniu Moskwy i Mińska Białoruskiego z Warszawą i Berlinem. Rozwój takiego rozwiązania styku torów o różnych szerokościach powinien spowodować ponowne zainteresowanie polskim rozwiązaniem SUW 2000, zwłaszcza w odniesieniu do ruchu pasażerskiego pomiędzy Polską i Ukrainą.
EN
The juncture of lines with different track gauge constitutes a limit to an efficient railway traffic. Transshipment of goods or exchange of coach bogies of freight or passenger rolling stock extends the length of stay at a border crossing. A situation is radically improved by solutions of variable gauge wheelsets. Among four solutions of variable gauge wheelsets, the Talgo system attracts a special interest. This system is used in many countries, and soon will be used by the Russian Federation for a passenger connection of Moscow and Belarusian Minsk with Warsaw and Berlin. The development of such solution of crossing track junctures with different gauges should cause a renewed interest in Polish solution SUW 2000, especially with reference to the passenger traffic between Poland and Ukraine.
4
Content available remote Konkurencja pociągów drogowych dla transportu kolejowego w Europie
PL
Przewozy ładunków ciężarowych pojazdami drogowymi o podwyższonej masie całkowitej i długości są związane z wieloma ograniczeniami, określonymi w dyrektywie 96/53/WE. Tendencja do zwiększania podstawowych parametrów pojazdów drogowych posiada wielu zwolenników, widzących wiele korzyści z ich eksploatacji. Dotyczą one m.in. zmniejszonego zużycia paliw płynnych, niższej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, niższych kosztów przewozu. Przeciwnicy systemu wskazują na mniejsze bezpieczeństwo na drogach, przejmowanie części ładunków z przewozów kolejowych itp. W kilku państwach pociągi drogowe są eksploatowane od wielu lat. W niektórych zabroniono ich kursowania. Operatorzy drogowi zabiegają o zezwolenia na swobodne przejazdy pociągów drogowych na terenie Europy. W wielu państwach trwają testy i badania, a także konsultacje społeczne, które pozwolą wspomagać procesy decyzyjne. Artykuł przybliża powyższą problematykę specjalistom z różnych gałęzi transportu, wskazując na potrzebę uwzględnienia tej formy przewozów w prognozowaniu zadań transportu lądowego.
EN
Transport of goods in road vehicles such as trucks or lorries with increased gross mass and length are related to many restrictions, specified in the 96/53/EC Directive. The tendency to increase the basic parameters of road vehicles has many supporters, who see many benefits from the operation of such enhanced vehicles. They regard i.e. reduced fluid fuel consumption, lower emission of dangerous substances to the atmosphere, reduced transport costs. The adversaries of the system point out the reduced safety on roads, intercepting parts of cargo transport from the railways etc. In several countries the road trains are operated for many years. In some countries such road trains have been forbidden. Road operators endeavour after unrestricted transport permits for road trains in Europe. In many countries tests are performed, research is conducted and also public consultations are ongoing, which will support the decision process. The article familiarizes experts from different transport modes with the above mentioned topic, pointing out the need to take into account this from of transport in forecasting land transport tasks.
PL
Dostępność infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących jest uzależniona od stworzenia warunków bezpiecznego przemieszczania się w obrębie ciągów pieszych. Gwarantem bezpieczeństwa są pasy ostrzegawcze, stanowiące pola wzmożonej ostrożności. Sprawne dotarcie do celu umożliwiają ścieżki dotykowe. Rolę informacyjną, dzięki której jest możliwe poznanie rozmieszczenia poszczególnych elementów dworca, pełnią mapy dotykowe. W Polsce nie ma przepisów prawnych regulujących wykorzystanie map dotykowych w infrastrukturze transportu, stąd też obiekty kolejowe, uznawane za w pełni dostosowane do obsługi niepełnosprawnych, nie mają takiego nośnika informacji dla osób niewidomych. W artykule opisano istniejące rozwiązania map dotykowych oraz wyniki dotychczasowych doświadczeń związanych z ich używaniem w innych krajach. Podano informacje dotyczące zasad opracowywania map dotykowych i ich umieszczania na terenie dworców kolejowych. Podano także wymagania, jakie powinny spełniać tego typu nośniki informacji dla osób niewidomych i słabowidzacych.
EN
Accessibility of transport infrastructure and public domain for blind or visually impaired people depends on the safety conditions within pedestrian paths. Safety is usually provided by warning strips placed in an area of specific caution. reaching the destination point safely is enabled by tactile paths. Tactile maps here play the informative role, through which an individual is able to recognize the location of various elements of a railway station. There are no legal requirements concerning tactile maps in the transport infrastructure in Poland. Hence, neither the railway facilities, regarded as fully adapted for disabled, have no such source of information for blind or visually impaired people. The article also describes solutions for tactile maps and current experiences in other countries. It provides information concerning a way of the preparation of tactile maps and their location on railway stations. Specific requirements that should be met with regard to such sources of information for blind or visually impaired people have also been given.
PL
Ścieżki dotykowe, oprócz pasów ostrzegawczych, należą do grupy niezbędnych elementów nawierzchni, które udostępniają przestrzeń publiczną osobom niewidomym i słabowidzącymi. Każda ścieżka dotykowa musi składać się z pasów prowadzących i pól uwagi. Ścieżka spełnia swoją rolę, gdy elementy dotykowe mają jednakowy kształt, wysokość i tworzą pasy odpowiedniej szerokości. W Polsce brakuje norm dotyczących ścieżek dotykowych w infrastrukturze transportu. Powoduje to stosowanie na modernizowanych dworcach kolejowych rozwiązań zapożyczonych z różnych krajów. W celu określenia prawidłowego kierunku dalszych działań zmierzających do ujednolicenia zasad stosowania ścieżek dotykowych, przeprowadzono analizę rozwiązań oraz wyników badań i eksperymentów wykonanych w innych krajach. Istniejące problemy konsultowano z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Wykorzystano także wyniki własnych badań, obserwacji i testów, przeprowadzonych podczas przygotowania właściwych rozwiązań dla Metra Warszawskiego. Na podstawie analiz i ocen, sformułowano wiele wymagań, które dotyczą ścieżek dotykowych w przestrzeni publicznej, m.in. związanej z transportem. Te wymagania powinny być uwzględnione przy opracowywaniu dokumentów dotyczących tego tematu. Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu, na temat oznaczeń dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
EN
Tactile paths, together with warning surface strips, are necessary pavement element making the public space accessible for blind or visually impaired people. Each tactile path has to contain leading strips and attention fields. In order to meet the purpose they must have the dame shape of detectable elements, the same height and must create strips of the same width. The are no regulations in Poland concerning usage of tactile paths in transport infrastructure. As a result the modernised railway stations have solutions originating from different countries. In order to establish uniform rules for usage of tactile paths the analyses and tests have been carried out with regard to warning installations applied in other countries. Problems have been discussed with blind and visually impaired people. Own tests, observations and research carried out for the purposes of Warsaw Metro have also been used. As a result of those analyses and evaluations a number of requirements has been formulated, which have to be taken into consideration when preparing regulations concerning usage of tactile paths in public space, especially the one related to transport. This is the second article concerning touch solutions for blind and visually impaired people.
EN
Background: The aim of this work was to design a warning belt for blind people as well as an inclusion of the requirements in the normative document. Methods: A diagnostic survey using the questionnaires and the interviews with disabled people (especially with blind and visually impaired people). Results and Conclusion: As a result of the research and a participation of the blind and visually impaired people, the tactile elements were chosen and parameterized for use in the underground buildings in Warsaw. The relevant information in this filed, which should correspond to Warsaw underground buildings, were included in the regulations of the Minister of Infrastructure. On this basis, all the edges of the Warsaw underground platforms were indicated.
PL
Wstęp. Celem pracy było zaprojektowanie pasa ostrzegawczego dla osób niewidomych i zamieszczenie wymagań z tym związanych w dokumencie normatywnym. Metoda: sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiet i wywiadów z osobami niepełnosprawnymi. Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań i udziału w nich osób niewidomych i słabowidzących, wybrano i sparametryzowano elementy dotykowe do stosowania na obiektach Metra Warszawskiego. Stosowne informacje z tego zakresu, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane metra, znalazły się w rozporządzeniu ministra Infrastruktury.
PL
Dostępność infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących jest uzależniona od stworzenia warunków bezpiecznego przemieszczania się w obrębie ciągów pieszych. Gwarantem bezpieczeństwa są dotykowe elementy ostrzegawcze (guzki) - pola wzmożonej ostrożności, umieszczane na utwardzonych nawierzchniach. W Polsce nie ma norm regulujących ich zastosowanie w infrastrukturze transportu. Prowadzi to do stosowania różnych rozwiązań ostrzegających przed tym samym niebezpieczeństwem, np. krawędzią peronu. W artykule opisano istniejące rozwiązania oraz wyniki dotychczasowych badań i eksperymentów wykonanych winnych krajach. Problemy konsultowano z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Wykorzystano wyniki własnych badań, eksperymentów i testów, wykonanych podczas przygotowania właściwych rozwiązań dla Metra Warszawskiego. Sformułowano zasady, które powinny być uwzględnione podczas opracowywania dokumentów regulujących stosowanie dotykowych elementów ostrzegawczych w przestrzeni publicznej, w tym związanej z transportem.
EN
Accessibility of the transport infrastructure for the blind and visually impaired persons depends on providing them with the conditions for safe movement along pedestrian ways. Safety is guaranteed by tactile warning elements or tactile ground surface indicators (small truncated domes or cones) - areas of increased caution installed on hard surfaces. There are no standards for their use in the transportation infrastructure in Poland. This leads to a diversity of solutions warning against the same danger, e.g. Edge of platform. The paper describes the existing solutions, as well as the results of research and experiments carried out in other countries. These issues were consulted with blind and visually impaired persons. Results of the own research, experiments and tests to find proper solutions for the Warsaw Metro (the underground) were used. Guidelines for preparing regulations for the use of tactile warning elements in the public sphere including that linked with the transportation.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z kosztami zewnętrznymi transportu oraz podstawowe skutki oddziaływania transportu na środowisko naturalne człowieka. Wskazano na znaczenie liczenia kosztów zewnętrznych w wymiarze społecznym i konieczność ich uwzględniania w cenach usług przewozowych. Podkreślono znaczenie internalizacji kosztów zewnętrznych, która przekłada się na zrównoważony rozwój transportu. Wykazano, że złożoność omawianej problematyki i trudność formułowania prostych i zrozumiałych modeli rozwiązań, wpływa na niski poziom wykorzystania możliwości przewozowych kolei.
EN
The paper presents the issue of external transport costs and the basic impact of transport on the environment. The document stresses on the importance of calculation of these external costs on a society scale and on the necessity to have them included in transport fares. The importance of the internalization of external costs, which influences the balanced development of transport, is also underlined. The article concludes on how the complexity of the issue and the difficulty in giving simple and understandable solutions affect the low use of transport possibilities offered by rail.
10
Content available Determinanty zrównoważonego rozwoju transportu
PL
W artykule omówiono złożoną problematykę zrównoważonego rozwoju transportu. Przybliżono aspekt historyczny wspólnotowego rynku przewozu osób i ładunków, jak również scharakteryzowano politykę transportową Unii Europejskiej, w tym fragment odnoszący się do transportu kolejowego. Krytycznie oceniono brak polityki transportowej w Polsce, co przekłada się na trudności rozwoju proekologicznych gałęzi transportu i tworzenie sprawnych mechanizmów międzygałęziowej współpracy, niezbędnych przy funkcjonowaniu racjonalnych łańcuchów transportowych.
EN
The paper describes the issues of sustained development of transport. Historical aspect of the Community transport market enabling the free movement of goods and persons was presented, as well as the EU transport policies including railway transport sector were characterized. Lack of transport policy in Poland was criticized.
PL
W artykule przedstawiono ważniejsze elementy procesu dostosowywania transportu kolejowego w Polsce do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na najważniejsze elementy dotyczące likwidowania barier architektonicznych i technicznych infrastruktury i taboru przewozowego. Wskazano udział Instytutu Kolejnictwa w rozwiązywaniu zagadnień istotnych dla procesu dostosowawczego - program dostosowania, techniczne specyfikacje interoperacyjności, badania rozwiązań technicznych i ich ocena w zakresie uwzględnienia wytycznych TSI-PRM i inne. Odrębne miejsce poświęcono elementom dotykowym na peronach, które mają zwiększyć dostępność i bezpieczeństwo osobom niewidomym i niedowidzącym.
EN
Significant aspects of the adaptation process of the rail transport in Poland to the needs of handicapped persons are presented in the paper. Attention is drawn to the most important issues relating to elimination of architectonic and physical barriers both infrastructural and within the rolling stock itself. Contribution of the Railway Institute to this adaptation process is shown: adaptation programme, technical specifications for the interoperability, research on technical solutions and verification of their conformity with the TSI-PRM guidelines and others. Distinct fragment of the paper was dedicated to platform mounted warning elements using the sense of touch. They are designed to provide people with poor eyesight or the blind with easier access and better safety.
PL
Modernizacja peronów kolejowych ma na celu zapewnienie dostępności wszystkim podróżnym. Dla osób niewidomych oznacza to umieszczenie na peronach elementów dotykowych, ostrzegających przed miejscami niebezpiecznymi, głównie krawędzią peronową. Artykuł przedstawia wybór kształtu i układu elementów dotykowych względem siebie, oparty na badaniach w Metrze Warszawskim. Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa prezentuje prawidłowe umieszczenie elementów dotykowych wzdłuż krawędzi peronowej, a także omawia zastosowane w praktyce rozwiązania błędne i niebezpieczne.
EN
The goal of railway platform modernization is to assure accessibility for all passengers. For blind persons this means placement of tactile elements' on platforms, which will warn against dangerous places, mainly platform edges. This article presents a selection of shapes and tactile element layouts relative to each other on the basis of research conducted on the Warsaw Underground. On the basis of Polish law in force it presents the regular way of placing tactile elements along platform edges and it also describes the applicated in practice faulty and dangerous solutions.
PL
W artykule przedstawiono wkład specjalistów z CNTK w rozwój polskiego kolejnictwa w latach 1956-2010, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ruchu kolejowego i przewozów. Scharakteryzowano najważniejsze prace badawcze dotyczące m.in. współpracy transportu drogowego i kolejowego, zwiększenia zdolności przewozowej, poprawy organizacji jakości i przewozów towarowych i pasażerskich, mechanizacji prac przeładunkowych, kontenerowego systemu transportowego, przewozu osób niepełnosprawnych, kształtowanie ofert przewozowych, a także przewozów dużych prędkości.
EN
The article presents contribution made by the CNTK specialists to the development of the Polish railways in 1956-2010, with particular attention drawn to the railway traffic and transport services. The most significant research projects concerning co-operation of road and rail transport services, increase in transport capacity, improvement of quality and organization of passenger services and freight traffic, mechanization of handling operations, transport of persons with reduced mobility, preparation of transport offers, as well as, high speed traffic - have been characterized.
PL
Artykuł przedstawia znaczenie transportu intermodalnego dla gospodarki Państwa, przedstawiając zarówno istniejące bariery, jak i niezbędne działania systemowe wymagane do rozwoju tej gałęzi transportu. Przybliża drogę rozwoju takich przewozów w Szwajcarii, a także wskazuje, że ograniczenie przejazdów tirów po polskich drogach może być związane z działaniami pośrednimi i bezpośrednimi. Odnosi się także do istniejących możliwości przewozowych, a także istniejącego prawa.
EN
The paper describes the importance of the intermodal transport for country's economy, showing both the existing barriers and necessary system activities needed to develop this branch of the transport industry. The paper introduces the reader to the ways of development of such transportation method in Switzerland. It also explains that reduction in truck traffic intensity on Polish roads may be connected with indirect and direct activities. This regards also the existing transport capacity as well as legal regulations in force.
PL
Wszelkie ograniczenia prędkości powodują konieczność ograniczenia prędkości pociągów. Wzrost prędkości jest związany ze zwiększonym zużyciem energii. Wpływa to na wydłużenie czasu przewozu osób lub ładunków, zwiększa koszty przewozu i wpływa pośrednio na wzrost emisji CO2. Zaniedbania związane z jakością infrastruktury drogowej wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych, spadek jakości oferty przewozowej i wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery
EN
Any speed limits result in necessary reduction in train speed. Increase in speed is connected with increased energy consumption, while limited train speed results in longer time needed to transport the passengers or load, increased cost of transit and indirectly increases the emission of CO2. Deteriorated railway infrastructure results in increased operating costs, poor transport services on the offer increased emission of Carbon Dioxide to the atmosphere.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
PL
Nowoczesna kolej jest środkiem transportu dostępnym dla osób niepełnosprawnych, przy czym poziom dostępności jest uzależniony od taboru przewozowego i infrastruktury. Proces dostosowywania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych jest kosztowny i jego realizacja wymaga długiego czasu. Powinien się opierać na programie działań, lecz takiego programu brak. Pomoc w jego opracowaniu może przynieść pełna, usystematyzowana wiedza o skali problemów i potrzeb.
EN
Modern railway is a means of transport available to persons with reduced mobility, however, the degree of its availability depends on the rolling stock and railway infrastructure. Adaptation of railways for transport of the disabled persons is costly and time consuming process. This should be based on appropriate programme of activities, nevertheless, such programme does not exist. Full and systematized knowledge of the needs and scale of the problem would be helpful to draw it up.
PL
W artykule omówiono zadania zawarte w projekcie INTERGAUGE. Zaproponowano - w odniesieniu do zrealizowanej juz pierwszej części projektu - ponowne rozważenie możliwości teoretycznych układów torowych, a także związanych z nimi technologii pracy taboru przewozowego. Omówiono charakterystyka grup wagonów i składów całopociągowych. Przedstawiono ważniejsze elementy rozwiązań teoretycznych układów torowych oraz propozycje, lokalizacji TSP w Dorohusku i Medyce, co umożliwi przejęcie części przewozów z sąsiednich przejść granicznych i zwiększy wykorzystanie zdolności przepustowej tych stanowisk.
EN
The paper presents tasks contained in the INTERGAUGE project. In the first phase of the project operation procedures for track gauge change rigs were considered. Kinds of groups of wagons and sizes of rakes were suggested. Locations of track gauge change rigs at Dorohusk and Medyka stations were indicated. Those locations would result in take-over of certain pert of the traffic from the neighboring border crossings.
PL
Artykuł zawiera: identyfikację stanu istniejącego, historię kolei dużych prędkości w Europie oraz stan rozwoju tych kolei w Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej i w Polsce. Przytoczono aspekty ekonomiczno-finansowe, dotyczące przedsięwzięć związanych z kolejami dużych prędkości.
EN
The paper presents identification of existing situation, history of high speed railway in Europe and development stage of that railway in Germany, Austria, Czech Republic and Poland. Financial and economic aspects regarding projects connected with high speed railway are presented.
PL
Jednym z celów programu CARE (Collaborated Accelerator Research in Europe) jest opracowanie prototypu magnesu dipolowego nowej generacji - NED (Next European Dipole). Cewka magnesu zostanie wykonana z nadprzewodnika Nb3Sn. W ramach zadania NED zostaną zbadane właściwości cieplne ceramicznej, porowatej izolacji elektrycznej. Pomiary powinny być przeprowadzone w helu normalnym o temperaturze 4.2 K i cisnieniu 1 bar, sprzężonym helu nadciekłym (1,9 K, 1 bar) oraz w helu nadkrytycznym (T= 4,2...5 K, p = 1 ...6 bar). Na Politechnice Wrocławskiej przy współpracy z CERN (Szwajcaria) oraz CEA Saclay (Francja), skonstruowano kriostat umożliwiający uzyskanie w komorze pomiarowej pożądanych postaci helu. Przedmiotem pracy jest optymalizacja izolacji cieplnej kriostatu, zwłaszcza wybór lokalizacji zawieszeń ekranów radiacyjnych. Optymalizację przeprowadzono opierając się na II zasadzie termodynamiki. Całkowity strumień ciepła doprowadzany z otoczenia do helu nadciekłego został oszacowany na ok. 3 W.
EN
NED activity within work package TSQP includes a task to study the thermal behavior of new ceramic electrical insulation. This insulation with good wrapping and excellent thermal resistance during heat treatment would eliminate complex coil fabrication, lower cost and reduce fabrication time. Tests of the insulation thermal features require a superfluid helium cryostat. The cryostat is constructed at Wroclaw University of Technology in cooperation with CEA and CERN. Heat transfer measurements should be realized in saturated He I (4.2 K), in supercritical He (4.2...5 K, 1 ...6 bar), and in pressurized He II (1.9 K, 1 bar). The cryostat thermal insulation has been optimized on the basis of the generated entropy minimization method. The total heat flux to the superfluid helium has been estimated at 3 W. The cryostat, after the tests done at Wroclaw University of Technology, will be delivered to CEA, Saclay to perform thermal measurements of the insulation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.