Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mycie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Świeże warzywa są wysoce zalecane w każdej diecie, praktycznie bez ograniczeń ilościowych. Spożycie minimalnie przetworzonych warzyw wzrosło w ostatnich latach, m.in. ze względu na wygodę i korzyści zdrowotne. Jednak produkty te są również dobrym podłożem do rozwoju mikroorganizmów patogennych. Celem niniejszych badań była ocena wpływu domowego sposobu mycia minimalnie przetworzonych sałat na redukcję ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Stosowane w niniejszych badaniach podwójne 30-sekundowe mycie sałat pod bieżącą wodą obniżyło liczbę Staphylococcus aureus o około 1 cykl logarytmiczny, natomiast pałeczek Escherichia coli nie stwierdzono w produktach poddanych temu zabiegowi.
EN
Fresh vegetables are highly recommended in any diet, virtually without quantitative restriction. The consumption of minimally processed vegetables has increased in recent years, among others due to their convenience and health benefits. However, these products are also a great base for the growth of pathogenic micro-organisms. The aim of this study was to assess the impact of the household washing of minimally processed salads on the reduction of their microbial contamination. Used in this study double 30-second washing of salads under running water has resulted in reduction of the number of Staphylococcus aureus by about 1 logarithmic cycle, whereas Escherichia coli were not found in those products.
2
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne w odniesieniu do myjek warsztatowych dla przemysłu
PL
W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie myjek warsztatowych dla przemysłu cywilnego i sektora militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mycia, czyszczenia i konserwacji. Scharakteryzowano system pojęciowy na podstawie aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska. Przedstawiono przykładowe wyroby firm współpracujących z wojskiem, jako przykłady rozwiązań powstających w oparciu o poszanowanie otoczenia i troskę o środowisko naturalne.
EN
The paper highlights the implementation of selected aspects of environmental protection in the field of workshop washes for the civilian industry and the military sector, with particular emphasis on cleaning, cleaning and maintenance. The conceptual system has been characterized on the basis of environmental legislation. Examples of co-operating companies are presented with the army, as examples of solutions based on respect for the environment and concern for the environment.
EN
This work investigates changes in the physicochemical properties of dry multiuse medical textiles used in surgery and as packaging material in sterilization after 0, 1, 10, 20, 30, and 50 washing and sterilization cycles in real hospital conditions of the Clinical-Hospital Centre in Zagreb. Scanning electronic microscope (SEM) was used to perform morphological characterization. Physicochemical characterization and the resulting changes in the medical textiles were monitored using Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer. The change in the mass of the medical textiles as a results of temperature was determined by thermogravimetric (TG) analysis. Furthermore, structural characteristics based on the changes that resulted during the washing and sterilization processes are provided. The conclusion of the conducted research on the changes in the properties of multiuse medical textiles (Cotton/PES, Tencel®, and three-layer PES/PU/PES textile laminate) in real hospital conditions is that the medical textiles do manage to preserve properties after continuous use and it is safe to use them up to 50 washing and sterilization cycles.
PL
W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych za pomocą enzymów. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczne działanie preparatów enzymatycznych w usuwaniu biofilmów.
EN
The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme solutions were presented. Particular attention was paid to effective action to remove biofilm fouling.
PL
Komory wędzarnicze, to urządzenia, w których podczas procesu wędzenia powstają trudne do usunięcia zanieczyszczenia w postaci smółki i sadzy. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem tych zanieczyszczeń oraz trudności związane z ich usuwaniem podczas procesu mycia. Zaprezentowano nowoczesne rozwiązania i aplikacje technik mycia przeznaczonych do higienizacji komór wędzarniczych oraz realizowane w nich programy mycia.
EN
The article presents smoking chambers are shown as a tools in which during its work difficult to clean substances are build up. Those are meconium and smoke black. At the risks associated with their occurrence and the difficulties associated with their removal during the cleaning process attention has been paid. Modern solutions and applications of cleaning techniques intended to hygienisation of the smoking chambers are presented as well as realized cleaning programs.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule podjęto próbę określenia zależności pomiędzy skutecznością mycia płyt płytowego wymiennika ciepła a ilością energii elektrycznej potrzebną do przeprowadzenia procesu. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci graficznej wyznaczając korzystne i niekorzystne warunki mycia w aspekcie energetycznym.
EN
The paper attempts to define the relationship between the degree of cleaning plates the heat exchanger and the amount of energy needed to carry out the process. The results in graphical form, determining positive and negative conditions for cleaning in the aspect of energy consumed was shown at the figures.
EN
Background: Washing and disinfection in the food industry are major operations, affecting safety and stability of final products and therefore they are critical point of the production process. The proper organization of this part of the process ensures significantly the efficiency of the whole process. Methods: The paper presents the process of washing and disinfection as well as control methods to assess their efficiency in meat processing plants. Their properties and application of washing and washing and disinfecting agents were characterized. Requirements imposed on washing and disinfecting agents used in the food industry are reported. Conclusions: It is essential to have knowledge on problems related to organization and optimization of cleaning process in order to properly organize the whole production processes in meat industry.
PL
Wstęp: Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym są jednymi z ważniejszych operacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo i trwałość gotowych produktów, dlatego też stanowią punkty krytyczne procesu produkcji. Metody: W pracy przedstawiono proces mycia i dezynfekcji oraz metody kontroli oceny ich skuteczności działania w zakładach przemysłu mięsnego. Scharakteryzowano właściwości oraz zastosowanie środków myjących i myjąco - dezynfekujących. Podano wymagania stawiane środkom myjącym i dezynfekującym stosowanym w przemyśle spożywczym. Wnioski: Znajomość tych zagadnień jest istotna dla prawidłowej organizacji oraz optymalizacji całości procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym.
8
Content available remote Performance Study of Screen-Printed Textile Antennas after Repeated Washing
EN
The stability of wearable textile antennas after 20 reference washing cycles was evaluated by measuring the reflection coefficient of different antenna prototypes. The prototypes’ conductive parts were screen-printed on several textile substrates using two different silver-based conductive inks. The necessity of coating the antennas with a thermoplastic polyurethane (TPU) coating was investigated by comparing coated with uncoated antennas. It is shown that covering the antennas with the TPU layer not only protects the screen-printed conductive area but also prevents delamination of the multilayered textile fabric substrates, making the antennas washable for up to 20 cycles. Furthermore, it is proven that coating is not necessary for maintaining antenna operation and this up to 20 washing cycles. However, connector detachment caused by friction during the washing process was the main problem of antenna performance degradation. Hence, other flexible, durable methods should be developed for establishing a stable electrical connection.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania komercyjnych aplikacji komputerowych stosowanych do obliczeń w mechanice płynów. Za pomocą numerycznych metod CFD, w wybranych elementach instalacji rurowych, przedstawiono rozkłady ciśnienia, prędkości i naprężeń ścinających na ich ścianach i poddano je analizie w aspekcie warunków mycia w systemie CIP (czyszczenie na miejscu). Przeprowadzone badania stanowią cześć badań dotyczących warunków mycia instalacji produkcyjnych finansowanych w ramach grantu badawczego. Uzyskane wyniki badań mają charakter interdyscyplinarny, natomiast ich interpretacja w odniesieniu do warunków mycia potwierdza słuszność stosowania metod CFD do prognozowania i higienicznego modelowania urządzeń przemysłu spożywczego.
EN
The paper presents research results concerning the use of commercial software used for calculations in the fluid mechanics. With the use of numerical methods of CFD in the selected elements of pipe installations, pressure, speed and shear stress distribution on their walls were presented and analysed in the aspect of cleaning conditions in the CIP system. The tests which were carried out constitute part of the tests concerning conditions of cleaning installations of production installations financed from the research subsidy. The obtained research results have an interdisciplinary character whereas their interpretation with reference to the cleaning conditions confirms rightness of using the CFD method for forecasting and hygienic modelling of food industry devices.
PL
W artykule zaprezentowano powszechnie stosowaną technikę mycia płytowych wymienników ciepła, postęp w tym zakresie oraz problemy związane z utrzymaniem ich w czystości. Szczególną uwagę zwrócono na wymienniki działające jako pasteryzatory mleka. Omówiono etapy usuwania zanieczyszczeń mlekowych z ich powierzchni oraz przedstawiono krzywą mycia określającą ilość usuwanych zanieczyszczeń w czasie.
EN
The paper presents a commonly used cleaning technique of plate heat exchangers, progress going in this respect and the problems associated with keeping them in purity. A special attention was paid to the heat exchangers operating as milk pasteurizers. The stages involved in removal of whey protein deposits from the surface were discussed and cleaning curve was presented.
PL
Artykuł prezentuje analizę procesu technologicznego mycia złożeń łożyskowych realizowanego na linii produkcyjnej łożysk tocznych. Zaznaczono istotną rolę mycia łożysk w systemie wytwarzania produktów łożyskowych najwyższej jakości. Przedstawiono obowiązujące wymagania procesowe oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki i organizacji sytemu produkcyjnego. Zidentyfikowano źródła potencjalnych problemów jakościowych, technicznych i ludzkich związanych z realizowaną operacją. Zaproponowano rozwiązanie i metodę automatyzacji obsługi urządzeń myjących i konserwujących złożenia łożyskowe. Wykazano, że zastosowanie robota przemysłowego spełnia stawiane wymagania techniczne i organizacyjne przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości produkcji, zwiększenia efektywności mycia i zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The article presents the analysis of the technological process of cleaning the assemblies of bearings in the production process. The important role of the cleaning process, as part of the production of high-quality products, is emphasised. Also presented are the process requirements and limitations emerging from the specifics and organisation of the production systems. The sources of potential quality, technical and human problems related to the performed operation were identified. The solution and automation method are proposed for the operation of the cleaning and preservation devices for the roller bearing. Also it was proved that the use of industrial robot fulfils the technical and organisational requirements adding to the increase of the quality of production, increase of the cleaning and preservation effectiveness and increase in the work safety and hygiene.
PL
Opakowania wielokrotnego użytku, szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, wymagają odpowiednich zabiegów higienicznych. W pracy przedstawiono metody mycia opakowań wielokrotnego użytku, czynniki wpływające na skuteczność procesu oraz porównano koszt mycia w zależności od stosowanej metody. Wybierając metodę mycia należy wziąć pod uwagę liczbę mytych opakowań zwrotnych, cenę urządzeń myjących i względy ekonomiczne.
EN
Reusable packages, widely used in the food industry, require appropriate hygiene. This paper presents cleaning methods of reusable packaging, factors affecting the efficiency of the process and comparison of the costs of cleaning, depending on the method used. Choosing cleaning method should take into account the number of cleaning returnable packages, the price of cleaning equipment and economic aspects.
13
Content available Mycie urządzeń udojowych w świetle przepisów UE
PL
W 2004 r. rozporządzeniem (WE) 41/2004 uchylono większość wcześniejszych dyrektyw, dotyczących higieny i warunków zdrowotnych produkcji żywności, w tym te dotyczące dojarek. W ich miejsce wprowadzono rozporządzenia (WE) 852/, 853/, 854/2004, które w przypadku dojarek wymagają tylko czystych, gładkich, łatwych do codziennego mycia powierzchni i niezanieczyszczania wydojonego mleka. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii dostosował (zgodnie z ww. rozporządzeniami) m.in. treść listy kontrolnej SPIWET służącej do oceny gospodarstw produkujących mleko, a która zawiera obecnie tylko wyżej wymienione wymagania w stosunku do dojarek. Dlatego zaproponowano możliwe do zastosowania w praktyce procedury kontroli mycia i dezynfekcji - użyteczne zarówno dla rolników, jak i powiatowych lekarzy weterynarii.
EN
In 2004, the EC Regulation 41/2004 repealed the most of earlier directives on hygiene and health conditions of food production, including these for machine milking. They were replaced by newly introduced EC Regulations 852/, 853/, 854/2004, which in the case of milking machines require only clean, smooth, easy to daily washing surfaces and not polluting the milk yielded. Therefore, the Chief Veterinary Officer adapted (according to regulations mentioned above) the substance of SPIWET checklist, being used to evaluating the dairy farms; actually it contains only the above requirements towards milking machines. For such a reason, the procedures for monitoring of milking equipment washing and disinfection, useable practically for the farmers and local veterinarians, were proposed.
PL
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 - 2011 jako projekt badawczy Nr N N313 136838 W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, dotyczącej oddziaływania czynników mechanicznych na skuteczność mycia rurociągu metodą CIP w branży mleczarskiej. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej dwuzbiornikowej stacji mycia. Środkiem myjącym była czysta woda wodociągowa. Badano wpływ prędkości przepływu, ciśnienia, temperatury i objętości wody myjącej, na jakość procesu. Skuteczność mycia jako funkcję mierzonych wielkości aproksymowano wielomianem stopnia drugiego z interakcjami czynników. Przeprowadzono analizę otrzymanej funkcji regresji opisującej skuteczność mycia w systemie CIP. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż największy wpływ na skuteczność mycia ma prędkość przepływu czynnika myjącego.
EN
Paper presents the measured results the impact of mechanical factors on pipeline cleaning effectiveness CIP. The study was conducted on laboratory for double-tank cleaning station. Cleaning agent was running water. The study was conducted to determine the effect of flow, pressure, temperature and volume of wash water in the quality of the process. Cleaning effectiveness as a function of the measured values were approximated by second degree of polynomial with interaction of input factors. The regression function describing the effectiveness of CIP system was analyzed. The highest influence on the effectiveness of cleaning has of flow velocity.
PL
W pracy podjęto próbę wyprowadzenia funkcji stopnia umycia płyt wymiennika ciepła w funkcji czasu i średniej obliczeniowej prędkości przepływu w szczelinie między płytami. Funkcję tą zaproponowano na podstawie analizy i aproksymacji wyników badań doświadczalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces mycia można opisać równaniem różniczkowym, pierwszorzędowym, którego rozwiązaniem jest funkcja wykładnicza asymptotyczna. Zaproponowana funkcja, przyjmuje postać, w której zarówno kąt nachylenia jak i asymptota zależą od prędkości przepływu.
EN
The study presents the attempt to introduce the function of the degree of cleaning the plate heat exchanger as a function of time and average computational velocity between the heat plates. This function was suggested based on the analysis and approximation of experimental results. The research has shown that the cleaning process can be described by differential primary equation, the solution of which is a asymptotic exponential function. The suggested function assumes the form, in which both the tilt angle and the asymptote depend on the flow velocity.
PL
W pracy monitorowano proces mycia pod względem zmian pH, przewodności i mętności cieczy. Badania wykonano na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Na podstawie zmian mierzonych wartości podjęto próbę określenia minimalnego czasu przepływu wody przez płytowy wymiennik ciepła w celu wypłukania najgrubszych zanieczyszczeń. Elementem badawczym był płytowy wymiennik ciepła, którego płyty brudzono mlekiem i montowano w układ przepływowy. Za pomocą testów wymazowych Clean-Trace firmy BioTrace, sprawdzono skuteczność mycia w założonych warunkach. Na podstawie uzyskanych wyników badań dotyczących skuteczności mycia wskazano kilka obszarów na płycie, które są najtrudniejsze do umycia w przepływie oraz te które myją się najłatwiej.
EN
The study monitored the cleaning process in terms of changes in pH, conductivity and turbidity of the cleaning liquid. The study was performed in a laboratory CIP station. On the basis of the changes of the measured values the minimum duration of water flow through the plate heat exchanger was evaluated in order to rinse impurities. The plate heat exchanger, which was soiled in milk and assembled in the flow system, constituted the test element. The efficiency of cleaning in the assumed conditions was verified by Clean-Trace swab tests, produced by BioTrace company. On the basis of the obtained results concerning the efficiency of cleaning, several areas on the plate, whichare the most difficult to clean in the flow, and the ones that are easiest to clean were indicated.
17
Content available Energia w funkcji skuteczności mycia w systemie CIP
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące energetycznego zapotrzebowania procesu mycia w zależności od uzyskanego stopnia skuteczności mycia. Celem pracy było określenie zależności nakładu energetycznego i skuteczności mycia w systemie CIP. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej dwu zbiornikowej stacji mycia. Środkiem myjącym była czysta woda wodociągowa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że nakład energetyczny nie zawsze przekłada się na wyższą skuteczność procesu. Wyznaczono zbiory wyników badań pod kontem zużycia energii i efektów mycia.
EN
The study presents results of studies concerning the energy needs of the cleaning process depending on the obtained degree of washing effectiveness. The aim of the study was to determine the relation of the energy and the effectiveness of the CIP system. The study results found that energy effort does not always mean that the effectiveness of the process will be higher. Collections of the research results in terms of energy consumption and the effects of cleaning were determined.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
PL
W trakcie mycia instalacji i urządzeń powszechnie obecnie stosowaną metodą CIP (Cleaning In Place) występują specyficzne warunki usuwania zanieczyszczeń i utrzymania czystości powierzchni. Czynniki mechaniczne ograniczone są do oddziaływania cieczy w przepływie lub uderzania strugi cieczy. Dąży się do minimalizacji zużycia czynników chemicznych, ponieważ zbyt wysokie ich stężenie nie jest obojętne dla środowiska. W artykule przeanalizowano oddziaływanie czynników mechanicznych, ich skuteczność, zagrożenia i koniecznych badań. Celem jest analiza warunków i parametrów oddziaływania mechanicznego, aby uzyskać zadawalający efekt - czystość i sterylność mytych obiektów.
EN
Specific conditions for elimination of fouling and for maintaining surface cleanness occur during the installation and equipment washing using the CIP (Cleaning In Place) method, which is universally applied today. Mechanical factors are limited to the influence of liquid during flow, or liquid stream impact. The goal is to minimise the consumption of chemical agents, because their too high concentration is not indifferent to environment. The article contains analysis of the impact of mechanical factors, their efficiency, hazards, and necessary tests. The purpose is to analyse mechanical impact conditions and parameters in order to obtain satisfying effect - the cleanness and sterility of washed objects.
PL
W pracy zestawiono podstawowe informacje o metodach i technikach oceny czystości i skuteczności mycia. Przeanalizowano stosowane w warunkach przemysłowych techniki i procedury oceny sprawdzania skuteczności mycia. Przedstawiono systemy oceny stopnia umycia stosowane w badaniach. System taki obejmuje standaryzację brudzenia powierzchni kontrolnych oraz skalę oceny skuteczności mycia umożliwiające ilościową ocenę badawczych procesów mycia.
EN
The paper summarizes basic information on methods and techniques assei sing the cleanliness and effectiveness of cleaning. Techniques and testin procedures for assessing the effectiveness of cleaning used in industrial cor ditions were analyzed. Systems for assessing a degree of cleaning used i these studies were presented. Such a system involves the standardization c control surface soiling and the rating scale of cleaning effectiveness provi ding the quantitative assessment of test cleaning processes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.