Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroda otulona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The following article presents experimental use of different ways of inguinal connecting of aircraft elements using TIG (Tungsten Inert Gas), MAG (Metal Active Gas) and arched coated electrode. The object of the research were samples of rotorcraft elements, which were connected to each other by TIG, MAG methods and the coated electrode. The main aim of the research was to determine selected mechanical properties in particular hardness and strength of inguinal joints and then, based on the tests carried out, the best methods were selected.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono eksperymentalne zastosowanie różnych sposobów łączenia pachwinowego elementów statku powietrznego metodą TIG (Tungsten Inert Gas), MAG (Metal Active Gas) oraz elektrodą otuloną łukową. Przedmiotem badań były próbki elementów wiropłatów, które połączono ze sobą metodami TIG, MAG oraz elektrodą otuloną. Głównym celem badań było określenie wybranych właściwości mechanicznych w szczególności twardości i wytrzymałości spawów pachwinowych, a następnie na podstawie przeprowadzonych badań wybrano najlepsze metody.
EN
The article presents results of tests concerning the metal-mineral abrasive wear resistance of butt welded joints with abrasion-resistance overlay weld HARDPLATE 100S 5+3 made using a covered electrode with the solid core and the flux core as well as a self-shielded flux-cored wire. The significance of the above-named effect was determined using a completely randomized design. The scope of tests also included the analysis of the chemical and phase compositions, hardness measurements as well as the macro and microscopic metallographic tests of welded joints in abrasion-resistant plates.
PL
Przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne typu metal-minerał złączy doczołowych blach z napoiną trudno ścieralną HARDPLATE 100S 5+3 wykonanych elektrodą otuloną z rdzeniem litym i proszkowym oraz drutem proszkowym samoosłonowym. Istotność wpływu ustalono prowadząc badania przy zastosowaniu programu statycznego randomizowanego kompletnego. Zakres badań obejmował także analizę składu chemicznego i fazowego, pomiar twardości oraz badania metalograficzne makro- i mikroskopowe złączy płyt trudno ścieralnych.
EN
There are three main methods of underwater welding: dry, wet and intermediate between them, by using the local dry chamber. Due to low costs, the most common method is the wet welding with the use of covered electrodes. Water as a welding environment carries out a lot of problems. The first is limited visibility and instability of the welding arc. The biggest problem during underwater welding is high susceptibility to cold cracking, resulting from the increased diffusible hydrogen content in deposited metal and high stress values. In the work, Tekken joints from S355J2C+N steel were made in air and in water environment. The joints were subjected to non-destructive visual (VT) and penetrant (PT) tests. Then, macroscopic tests and hardness measurements were performed. The results confirm the literature reports that the water environment causes an increase in hardness in the heat affected zone (HAZ), which promotes the formation of cracks in welding joints.
PL
Istnieją trzy metody spawania pod wodą, sucha, mokra oraz pośrednia między nimi, wykorzystująca lokalną komorę suchą. Ze względu na niskie koszty najszerzej rozpowszechnioną jest metoda mokra z wykorzystaniem elektrod otulonych. Woda jako środowisko spawania znacznie utrudnia przeprowadzenie procesu, którego realizacja niesie ze sobą wiele problemów. Pierwszym z nich jest zła widoczność powstającego złącza oraz niestabilność jarzenia łuku elektrycznego. Najpoważniejszym zagrożeniem podczas przeniesienia procesu do środowiska wodnego jest zwiększona skłonność do powstawania pęknięć zimnych, wynikająca ze zwiększonej zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie oraz wysokiej wartości naprężeń. W pracy wykonano złącza próbne Tekken ze stali S355J2C+N zarówno na powietrzu, jak i pod wodą, które następnie poddano badaniom nieniszczącym wizualnym (VT) oraz penetracyjnym (PT). W dalszej kolejności przeprowadzono badania makroskopowe oraz pomiary twardości. Potwierdzono doniesienia literaturowe, iż środowisko wodne powoduje wzrost twardości w strefie wpływu ciepła (SWC), co sprzyja powstawaniu pęknięć w złączach.
EN
From many years, the high strength low alloy steels are often used for offshore constructions. This constructions, due to the environment in which they work, require more frequent repairs than the constructions from the land. For economic reasons, repairs take place in the underwater conditions, however water significantly decreases the weldability of steel. The paper presents the results of the CTS weldability test for S460ML and S460 steels, which have a similar value of the yield point, but different carbon equivalent (CeMIS) values. The welded joints were cut into specimens, which were then subjected to Vickers HV10 hardness measurements. The experiment has shown that as the CeMIS value increases, the hardness in the heat affected zone (HAZ) of joints and in the weld metal increases.
PL
Z roku na rok coraz większe zastosowanie na konstrukcje offshore znajdują stale o podwyższonej wytrzymałości. Konstrukcje takie, ze względu na środowisko, w którym pracują wymagają częstszych napraw, niż w przypadku konstrukcji lądowych. Ze względów ekonomicznych naprawy odbywają się w warunkach podwodnych, jednakże woda znacząco pogarsza spawalność stali. W pracy przedstawiono wyniki próby spawalności CTS dla stało S460ML i S460, które posiadają zbliżoną wartość granicy plastyczności, jednak różnią się wielkością równoważnika węgla (CeMIS). Wykonane złącza pocięto na próbki, które następnie poddano pomiarom twardości metodą Vickersa HV10. Zrealizowane badania pokazały, iż wraz ze wzrostem wartości CeMIS zwiększa się twardość w strefie wpływu ciepła (SWC) złączy oraz w metalu spoiny.
EN
Moisture present in the electrode covering is one of the sources of diffusible hydrogen in welded joints. In order to study the diffusible hydrogen content in deposited metal, a stand for moisturizing covered electrodes, in accordance with the PN-EN ISO 14372 standard, was built. After the stand was completed, a test of moisturizing the electrodes was carried out and measurements of the diffusible hydrogen content in deposited metal using the mercury method (according to PN-EN ISO 3690) were conducted. The research was aimed at verifying the correctness of the operation of test stand and indirect determination of the influence of storage of rutile-cellulose and cellulose electrodes under fixed conditions on the degree of moisturizing of the weld metal. Both tested electrode grades belong to the group of electrodes with a standard covering.
PL
Wilgoć obecna w otulinie elektrod jest jednym ze źródeł wodoru dyfundującego w złączu spawanym. W celu zbadania zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie zbudowano stanowisko do nawilżania elektrod otulonych zgodnie z PN-EN ISO 14372. Po wykonaniu stanowiska badawczego przeprowadzono próbę nawilżania elektrod oraz pomiary ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą rtęciową (wg PN-EN ISO 3690). Badania miały na celu zweryfikowanie poprawności działania stanowiska oraz pośredniego określenia odporności otuliny elektrod celulozowych i rutylowo-celulozowych na wilgoć. Obydwa badane gatunki elektrod zaliczono do grupy elektrod z otuliną standardową.
EN
In the paper, there were shown the results of research on the properties of overlay welds consisted of one and three layers deposited by three types of tubular electrodes of the Fe-Cr-C alloy, Fe-Cr-C-Nb-Mo-W-V alloy and composite consist of tungsten carbide particles in the Fe-Cr-C alloy matrix. The study of hardfacing deposits included: test of metal-mineral abrasion resistance, metallographic examinations, analysis of chemical composition, and hardness tests. The test of abrasive usage in metal-mineral friction was made according to the procedure A of the ASTM G 65 standard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania własności napoin jedno- i trójwarstwowych wykonanych trzema rodzajami elektrod rurkowych ze stopów Fe-Cr-C, Fe-Cr-C-Nb-Mo-W-V oraz kompozytu składającego się z cząstek węglika wolframu w osnowie ze stopu Fe-Cr-C. Badania napoin obejmowały: badania odporności na zużycie ścierne typu metal-minerał, badania metalograficzne, analizę składu chemicznego oraz pomiar twardości. Badanie odporności na zużycie ścierne typu metal-minerał przeprowadzono zgodnie z normą ASTM G 65, procedura A.
7
PL
Spawanie w środowisku wodnym niesie ze sobą wiele problemów, wśród których najważniejszym jest skłonność stali do powstawania pęknięć zimnych. O ile w przypadku spawania na powietrzu istnieje wiele metod zapobiegania tym pęknięciom, o tyle pod wodą zastosowanie tych metod jest ograniczone. Z tego powodu konieczne jest określenie skłonności danego materiału do pękania zimnego. W pracy oceniono spawalność drobnoziarnistej stali o podwyższonej wytrzymałości S460N podczas spawania mokrego elektrodami otulonymi. Na podstawie wyników próby spawalności Tekken stwierdzono, że złącza wykonane z badanego materiału charakteryzują się wysoką skłonnością do powstania pęknięć zimnych i należy opracować metody pozwalające zniwelować ten problem.
EN
Welding in a water environment carries out a lot of problems, among which the most important could be the susceptibility of steel to cold cracking. There are many methods to prevent these cracks during welding in the air, which couldn't be use in wet welding conditions. For the reason, it is necessary to determine the susceptibility of steel to cold cracking. The paper presents experimental evaluation of the weldability of fine-grained high strength low alloy S460N steel wet welded by coated electrodes. From the results of Tekken tests it was found out that the investigated steel is characterized by the high susceptibility to cold cracking. It is necessary to look for a method that allows to overcome this problem.
PL
Napawanie jest szeroko stosowaną metodą naprawiania powierzchni. Pozwala między innymi na uzupełnienie miejsc, w których uprzednio wystąpiły wżery korozyjne. Techniki napawania wykorzystywane są również do przywracania pierwotnego kształtu zużytych części. W pracy wykonano badania napoin wykonanych elektrodami otulonymi na czołowych powierzchniach cylindrycznych próbek ze staliwa LH14. Proces wykonywano dwoma rodzajami elektrod: Castolin 6601 (przeznaczoną do napawania staliwa) oraz Castolin Xuper NuceloTec 2222 (do łączenia elementów o dużych gabarytach wykonanych ze stali nierdzewnej, staliwa, bądź żeliwa). Niektóre powierzchnie przed wykonaniem procesu celowo zanieczyszczono, bądź napawano nieprawidłową techniką. Miało to na celu wywołanie niezgodności spawalniczych. Próbki poddano następnie badaniom wizualnym oraz penetracyjnym. Po badaniu penetracyjnym wykonano planowanie czoła na głębokość 1 mm. Wynikało to z faktu, iż po naprawach regeneracyjnych następuje najczęściej usunięcie nadmiaru napawanego materiału. Następnie wykonano drugie badanie penetracyjne, które miało na celu wskazanie obecności ewentualnych niezgodności. Wykazano, iż próbki napawane elektrodą przeznaczoną do tego procesu miały o 35% mniej niezgodności, niż wykonane elektrodą do spawania. Potwierdzono również, iż zanieczyszczenie powierzchni znacząco wpływa na powstanie niezgodności. Cześć z nich miała charakter powierzchowny i nie występowała po typowym dla tej metody naprawczej, usuwaniu nadmiaru materiału.
EN
Pad welding is one of the most common method to repair the surfaces. It helps to recover areas where corrosive wear occurred. It is also used as a method to restore the original shape of worn parts. In this work pad welding on the face on cylindrical specimens of LH14 cast steel made by coated electrodes were carried. For process two types of electrodes were used - Castolin 6601 for pad welding of cast steel and Castolin Xuper NuceloTec 2222 for welding large components made of stainless steel, cast steel or cast iron. Some surfaces were contaminated before the process and others were welded by wrong technique to occur imperfections in specimens. Than samples were subjected to visual and penetrant testing. After the penetrant testing, the forehead was 1 mm deep planned. This was due to the fact that after regeneration processes excess material is often removed. The second penetrant testing was then performed to demonstrate the presence of possible defects. It was found that the samples pad welded with the electrodes for pad welding have 35% less imperfections than the samples made by electrodes for welding. It has also been shown that surface contamination significantly affects to increase number of imperfections. Some of them were superficial and did not appear after the typical repair method, removing excess material.
EN
The article analyses the effect of the magnetisation of covered electrodes on the geometry and properties of T-joints with fillet welds made of steel S235JR in watery environment. It was established that as regards the conditions and parameters used in the tests, the magnetisation of electrodes affected the stability of arc burning and the formation of shape-related welding imperfections but it did not influence the microstructure and hardness of the test joints.
PL
Dokonano analizy wpływu namagnesowania elektrod otulonych na geometrię i właściwości złączy teowych ze spoinami pachwinowymi wykonanych ze stali S235JR w środowisku wodnym. Stwierdzono, że dla zastosowanych warunków i parametrów spawania namagnesowanie elektrod wpływa na stabilność jarzenia się łuku, powstawanie niezgodności spawalniczych typu błędy kształtu, natomiast nie ma wpływu na budowę mikrostrukturalną i twardość złączy próbnych.
PL
Jakość złączy spawanych uzależniona jest od wielu czynników, w tym od właściwości spawalniczych elektrod otulonych, rozumianych jako ogół cech umożliwiających prowadzenie procesu spawania w sposób stabilny i równomierny. W artykule opisano wyniki badań nad wykorzystaniem krótkoczasowej analizy Fourier’a do opisu rzeczywistych sygnałów napięcia i prądu spawania w kontekście oceny stabilności procesu spawania elektrodą otuloną. W tym celu przeprowadzono szereg prób spawania podczas których rejestrowano sygnały prądowo- napięciowe elektrod o różnych właściwościach spawalniczych. Z przeprowadzonej analizy wynika, analiza czasowo-częstotliwościowa jest narzędziem pozwalającym na dokładniejszy opis zjawisk zachodzących podczas spawania, znacznie wykraczającym poza typową transformatę Fourier’a FFT.
EN
Stable and uniform process of welding (weldability) is one of the most important factors, which crucially determines properties of welded joints. For this reason evaluation of weldability of each lot of electrodes during manufacturing process is extremely important. Traditionally tests of weldability are carried out by experienced welder based on detailed criteria given by the manufacturer for each type of electrode. Anyway evaluation process and final decision given by the welder is subjective by nature and can be somehow by failed. Authors has been conducting research of using actual digital welding current and voltage signals to the description and analysis of the welding process and stability itself. In the article results of the Short Fourier Transform analysis for evaluation of current and voltage signals were presented. Results of spectra analysis prove that evaluation of welding process of MMAW is possible based on an observation of values of spectra compo- nents generated by the circuit ‘welding electrode - welding source’.
PL
Najbardziej uniwersalną i ekonomiczną metodą remontów konstrukcji eksploatowanych pod wodą jest spawanie mokre elektrodami otulonymi. Ze względu na bardzo dobrą operatywność i stabilność jarzenia się łuku w środowisku wodnym stosuje się elektrody o otulinie rutylowej. Na rynku dostępnych jest kilka gatunków elektrod dedykowanych do prac podwodnych, których cena jest znacznie wyższa niż elektrod komercyjnych. Celem pracy było statystyczne zbadanie możliwości zastąpienia droższych elektrod specjalistycznych popularnymi zamiennikami. Na podstawie danych zgromadzonych z katalogów producentów materiałów dodatkowych do spawania i przy zastosowaniu technik analizy skupień (metody Warda i k-średnich) określono względne podobieństwo 37 gatunków elektrod rutylowych. Zastosowana metodologia pozwoliła na wytypowanie spośród analizowanych elektrod gatunków najbardziej zbliżonych pod względem składu chemicznego i własności stopiwa do elektrod przeznaczonych do prac podwodnych.
EN
The most versatile and economical method of repair of underwater constructions is wet welding with coated electrodes. Due to the very good operability and stability of arc in a water environment electrodes with rutile coating are used. On the market there are several types of electrodes dedicated for underwater welding, whose price is much higher than commercial electrodes. The aim of this study was to statistically investigate the possibility of replacing expensive specialized electrodes with conventional alternatives. On the basis of data collected from manufacturers’ catalogues of consumables and by applying cluster analysis techniques (Ward and k-means methods), the relative similarity of 37 types of rutile electrodes was determined. The applied methodology allowed to nominate electrodes among the analysed types, which are most similar in chemical composition and properties of the weld metal to the electrodes designed for underwater works.
12
Content available remote Właściwości złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111
PL
Celem artykułu jest przedstawienie różnic w mikrostrukturze złącza spawanego szyny podsuwnicowej A75 w zależności od miejsca prowadzenia obserwacji. Szyna ta wykonana została ze stali 900A. Miejscami prowadzenia obserwacji były: materiał rodzimy, strefa wpływu ciepła a także spoina w obszarach znajdujących się w stopce, środniku oraz główce szyny.
EN
This article presents the differences in microstructure of welded joint of bridge rail A75 depending on point of observation. The bridge rail was manufactured of steel 900A. The observations was carried out in the base material, in the heataffected zone and in the joint. The points of observation was located in the rail foot, in the web of the rail and in the rail head.
PL
W artykule przedstawiono nową odmianę metody MMA UP w technice MICOR przeznaczoną do wykonywnia spoin pachwinowych w pozycji PF i PH stali niestopowych. Opisano budowę inwertorowych zasilaczy spawalniczych. Zaprezentowano zewnętrzne charakterystyki statyczną i dynamiczną prezentowanego urządzenia. Opisano wpływ właściwości urządzenia na funkcjonowanie odmiany UP MMA MICOR. Scharakteryzowano spoiny wykonane w technice UP MICOR oraz porównano ich właściwości do spoin wykonanych tradycyjną metodą MMA w pozycji PF.
EN
This paper presents the results of experimental studies devoted to welding of low alloy steel in PF and PH position with new UP MMA MICOR technology. The construction of inverter welding power source has been discussed. The external static and dynamic characteristics of presented apparatus have been described. In the second part of the paper the effect of the properties of the device on the operation of UP MMA MICOR solution has been shown. The welds obtained by UP MMA MICOR technique has been characterized and their properties were compared with welds made using conventional MMA method in PF position.
14
PL
W artykule scharakteryzowano technologię wytwarzania złączy poprzecznych rurociągów energetycznych w aspekcie kontroli ilości wodoru dyfundującego. Oznaczono zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie dla złączy wielościegowych wykonanych elektrodami w otulinie celulozowej i zasadowej. Ustalono, że po wykonaniu 4 ściegów ilość wodoru dyfundującego spada z ok. 40 ml/100 g do 12 ml/100 g i podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za to zjawisko.
EN
The article describes manufacturing technology of circumferential joints of transportation pipelines in terms of control the diffusible hydrogen content. Diffusible hydrogen content in deposited metal for multilayer joints made of coated cellulosic and basic electrodes was determined. It was found that after four beads the diffusible hydrogen content decreases from about 40 ml/100 g to 12 ml/100 g. The explanation of the mechanisms responsible for this phenomenon was proposed.
PL
Rzeczywiste sygnały napięcia i prądu spawania stanowią źródło wielu cennych informacji na temat jakości i stabilności procesu spawania. Przetworzone do postaci cyfrowej sygnały napięciowo-prądowe można poddać analizie, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia statystyczne, tj. wartość średnią prądu i napięcia (Iśr, Uśr), odchylenie standardowe, współczynnik zmienności napięcia i prądu (Kvl, KvU), czas zwarcia (Tz), czas jarzenia (Tj), współczynnik Carrera (n), ilość zwarć, jak również histogramy prądowo-napięciowe. Badania eksperymentalne miały na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania przebiegów chwilowych napięcia i prądu spawania do opisu i oceny stabilności spawania elektrodą otuloną. Na podstawie analizy wyników uzyskanych podczas badań najistotniejsze z punktu widzenia opisu procesu oraz oceny stabilności jarzenia się łuku wydają się wskaźniki napięciowe, wyliczone na podstawie wartości chwilowych napięcia.
EN
The experimental investigation has been carried out to evaluate process stability for two rutile types of electrode supplied with two type of DC power sources-traditional 3-phase-thyristor and inverter type. During welding tests current and voltage signals were recorded separately with the aid of A/D converter. On the basis of digital signals obtained from each electrode type and power sources, a number of statistical indicators have been computed, such as current and voltage means (Iśr> Uśr), standard deviation, coefficient of variation (Kvl, KvU), short circuit time (Tz), arc burning time (Tj), Carrer factor (n) and average number of short circuits. Furthermore voltage and current histograms have been determined for each signals. The experimental results reveal that the arc stability can be successfully evaluate using analysis of current and voltage signals. However, statistical indicators of voltage signals has been proved as more useful for evaluation of welding process.
PL
Jakość elektrod otulonych zależy od wielu czynników i ma decydujący wpływ na właściwości złącza spawanego. Jednym z elementów oceny elektrod otulonych jest próba spawalności. Badanie właściwości spawalniczych przeprowadza doświadczony spawacz, który w sposób subiektywny ocenia szereg czynników wpływających na jakość elektrod. W ramach prowadzonych badań podjęto próbę opracowania systemu wspomagającego ocenę właściwości spawalniczych elektrod otulonych w oparciu o analizę rzeczywistych sygnałów napięcia i prądu spawania. W tym celu wykorzystane popularne narzędzie statystyczne, jakim jest regresja liniowa.
EN
The quality of covered electrodes depends on many factors and is of decisive importance for welded joint properties. One of the elements for assessment of covered electrodes quality is weldability test. Testing of welding properties of electrodes is carried out by an experienced welder who assesses subjectively a number of the factors influencing the electrode quality. Under the investigations course an attempt was made to develop a system assisting the assessment of welding properties of covered electrode on the basis of analysis of real signals of welding voltage and current. To this end it was used the popular statistic tool which is linear regression.
PL
Jakość elektrod otulonych zależy od wielu czynników i ma decydujący wpływ na właściwości złącza spawanego. Jednym z elementów oceny jest próba spawalności. Badanie właściwości spawalniczych przeprowadza doświadczony spawacz, który w sposób subiektywny ocenia szereg czynników. W ramach prowadzonych badań podjęto próbę opracowania systemu wspomagającego ocenę właściwości spawalniczych elektrod, którego podstawą jest analiza sygnałów napięciowo-prądowych. W tym celu przeprowadzono próby spawania, podczas których rejestrowano sygnały prądowe i napięciowe elektrod o różnych właściwościach spawalniczych. Przedstawiono wyniki badań związanych z zastosowaniem transformaty Fouriera do opisu i oceny spawalniczych sygnałów prądowo-napięciowych. Z przeprowadzonej analizy widm sygnałów wynika, że możliwa jest ocena jakości elektrod w wyniku analizy wartości amplitud składowych harmonicznych generowanych przez źródło prądowe.
EN
Quality of welding electrodes depends on many factors and has crucial influence on properties of welded joint. One of the most important aspect of control process is evaluation of welding process (weldability tests), that is conducted by experienced welder. However welder is able to evaluate welding properties only in subjective way. In the research has been made an attempt to elaborate of expert system which could support a process of weldability evaluation. Assumed that system should work on the basis of proper parameters calculated from welding signals of current and voltage. For this purpose a number of experiment series have been carried out for different quality electrodes and welding sources. In the article results of the Fast Fourier Transform analysis for evaluation of current and voltage signals were presented. Results of spectra analysis prove that evaluation of welding process of MMAW is possible based on an observation of values of spectra components generated by current source.
PL
Omówiono zależność pomiędzy stężeniem tlenu w stopiwie elektrod otulonych rutylowych i zasadowych a wielkością wtrąceń niemetalicznych. Wyprowadzono wzór matematyczny pozwalający obliczyć średnicę wtrącenia niemetalicznego w stopiwie w zależności od ilości tlenu.
EN
Relation between concentration of oxygen in basic and rutile weld metal deposit and size non metalic inclusions were discussed. Furthermore mathematical equation allowing to calculate diameter of non metalic inclusion in metal weld deposit in terms of oxygen concentration in MWD have been done.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.