Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  życica wielokwiatowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of biomonitoring of Pb in ambient air. For this purpose Italian ryegrass was used to evaluate Pb level. Additionally chlorophyll forms (a+b, a and b) were measured in leaves. Plants were exposed at 5 sites varying in environmental characteristics in the 2011 growing season. A similar set of plants was conducted in control conditions. Three 28-day long exposure series were performed. The aim of this study was to analyse the relation between Pb level and chlorophyll content in various exposure sites and series using multivariate analysis of variance. The analysis revealed variability of Pb and all chlorophyll forms contents in different exposure sites and series. The lowest level of Pb concentrations was noted at a suburban site together with the highest level of all chlorophyll forms contents. Canonical variate analysis could be a proper tool for a graphical data presentation of Pb level in plants exposed to various environmental conditions.
PL
Praca prezentuje rezultaty biomonitoringu ołowiu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Do oceny zawartości poziomu ołowiu wykorzystano rośliny życicy wielokwiatowej. Dodatkowo w liściach oznaczono zawartość chlorofilu (a+b, a oraz b) w świeżej masie. Rośliny eksponowano w okresie wegetacyjnym roku 2011 na pięciu stanowiskach badawczych różniących się parametrami środowiskowymi oraz w warunkach kontrolnych. Rośliny eksponowano w 28-dniowych okresach badawczych. Wyniki zawartości Pb oraz poziomów chlorofili w różnych miejscach ekspozycyjnych oraz seriach testowano z zastosowaniem wielowymiarowej analizy wariancji. Wykazano zmienność zawartości Pb oraz poziomów wszystkich form chlorofilu w różnych miejscach ekspozycyjnych i seriach. Najniższe zawartości ołowiu oraz najwyższe poziomy wszystkich form chlorofilu zaobserwowano na stanowisku podmiejskim. W pracy wykazano przydatność analizy zmiennych kanonicznych do graficznej prezentacji wyników biomonitoringu powietrza.
PL
Badano wpływ nawożenia zróżnicowanymi dawkami osadu ściekowego i obornikiem na zawartość i pobranie Zn, Cu i Cr przez życicę wielokwiatową, a także akumulację tych metali ciężkich w utworze glebowym po trzech latach doświadczenia wazonowego. Zawartość cynku w biomasie życicy wielokwiatowej była istotnie zróżnicowana pod wpływem stosowanego nawożenia w każdym roku prowadzenia badań, natomiast zawartość miedzi wykazała istotne zróżnicowanie tylko w roku pierwszym i drugim. Zawartości badanych metali ciężkich w testowanej trawie zwiększała się wraz ze zwiększeniem dawki osadu ściekowego i była większa niż w roślinach nawożonych obornikiem. Średnia z trzech lat zawartość cynku w glebie wskazuje na zwiększenie kumulacji tego metalu pod wpływem zwiększenia udziału osadu ściekowego, natomiast zawartość miedzi i chromu wskazuje na zmniejszenie ilości tego pierwiastka wraz ze wzrostem udziału osadu ściekowego, co można tłumaczyć większym pobraniem tych metali przez biomasę uprawianej trawy.
EN
The influence of varied sewage sludge doses and FYM on the content and uptake Zn, Cu and Cr of Italian ryegrass, as well as accumulation these metals in a soil after three years of a pot experiment, was investigated. Fertilization with different doses of waste activated sludge and FYM signifficiant differentiated the content of Zn in biomass of tested plant during all years of experiment and Cu in first and second year. The content of investigated heavy metals in the biomass of tested grass increased along with the doses of sewage sludge and it was much higher than due to manure. After three experimental years, higher zinc accumulation in the soil was observed, which resulted from elevated doses of sewage sludge. The accumulation of copper and chromium was lowest in objects with 30% waste activated sludge than the object with addition 10%, that was explane bigger uptake these metals by biomase tested grass.
EN
The investigations were conducted in 2002-2004 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Krakow (on the altitude of 220 m) in the south of Poland, on the degraded chernozem by the split-splot method in tour replicants and was utilized for seeds. The investigations aimed to assess Italian ryegrass Lotos cv. usefulness for animal forage. At full earing stage the share of blades, leaves and inflorescences was assessed in the aboveground mass and also microelement and selected trace elements content in individual organs. The smallest content of the aboveground mass of Lotos cultivar bad the leaves (26 %), the highest stalks (45 %). The content of the analyzed elements in Lotos cultivar depended on the plant part. Weighted mean of the certain components varied between 34.0-204.2 mg Fe, 20.7-34.6 mg Zn, 5.36-9.01 mg Cu, 30.4-40.8 mg Mn, 0.25-0.29 mg Cd, 0.66-2.08 mg Pb and 2.68-3.53 mg Ni . kg-l d.m. The leaves of Italian ryegrass were characterized by the highest content Fe, CD, Mn and Pb. The highest Zn and Ni content bad the inflorescences; and stalks and leaves bad the highest amount of Cd.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, uwzględniono życicę wielokwiatową Lotos, którą użytkowano na nasiona. Badania miały na celu ocenę życicy wielokwiatowej (Lotos) pod względem przydatności na paszę dla zwierząt. W fazie pełni kłoszenia oceniano udział źdźbeł, liści oraz kwiatostanów w masie nadziemnej, a także zawartość mikroelementów i wybranych pierwiastków śladowych w poszczególnych organach. Najmniejszy udział w masie nadziemnej życicy wielokwiatowej stanowiły liście (26 %), największy źdźbła (45 %). Zawartość analizowanych pierwiastków była zależna od badanego organu. Średnia ważona ilość wybranych składników mieściła się w przedziale 34,0-204,2 mg Fe, 20,7-34,6 mg Zn, 5,36--9,01 mg Cu, 30,4-40,8 mg Mn, 0,25-0,29 mg Cd, 0,66--2,08 mg Pb oraz 2,68-3,53 mg Ni . kg-1 s.m. Liście życicy wielokwiatowej cechowały się największą zawartością Fe, Cu, Mn, Pb, kwiatostany - Zn, Ni, a źdźbła i liście-Cd.
EN
A two-year pot experiment (2005 and 2006) was conducted to estimate an effect of dredged bottom sediment from Rożnów Reservoir addition to the light, very acid soil on the plant biomass production. The sediment was applied in the amount from 1 to 20% of the substratum mass. Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) and maize (Zea mays L.) were cultivated as the successive test plants. The lowest amount of plant biomass was obtained on the soil (control) and each sediment addition to the substratum caused an increase of the biomass production, both tops as well as the roots of the plant. Larger sediment additions (7% and more) caused a significant increase of the yield, of both the individual plant species and the total biomass during the two years of the experiment. The bottom sediment added to the light, very acid soil distinctly improved the plant yielding and the way of biomass utilisation should be assessed on the basis of its chemical composition analysis.
PL
Trzyletnie (1998-2000) doświadczenie wazonowe przeprowadzono metodą całkowicie losową z obiektem kontrolnym (piasek gliniasty lekki) i porównawczym (obornik), w trzech powtórzeniach. Dodatek węgli brunatnych, osadów ściekowych, ich mieszanin i obornika wynosił 7,5% masy gleby w wazonie (8 kg). Nawożenie mineralne stosowano w formie polifoski 8 i saletry amonowej (N:P:K = 1:1:1). Nasiona życicy wielokwiatowej (Lolium muliflorum Lam.) odmiany Kroto wysiewano w ilości 1g na wazon. W okresie sezonu wegetacyjnego w każdym roku zbierano cztery pokosy. Po skoszeniu oznaczano plon suchej masy oraz zawartość w nim N, P, K, Ca, Mg, Na i S. Zastosowane w badaniach odpady (węgle brunatne, osady ściekowe i ich mieszaniny) oraz obornik istotnie zwiększyły plon życicy wielokwiatowej (Lolium muliflorum Lam.). Zawartość P, Ca, Mg i Na kształtowała się na wysokim, N i K na średnim, a S na niskim poziomie.
EN
Pot experiment of totally random scheme with control object and farmyard manure (FYM) object as a reference was carried out in three replications on light loamy sand in the years 1998-2000. Brown coal, waste activated sludge and their mixtures as well as FYM were added at 7.5% of soil mass per pot filled with 8 kg of soil material. Mineral fertilization was applied as polyphoska 8 and ammonium nitrate at the proportion of N:P:K = 1:1:1. One gram of Italian ryegrass seeds was sown per pot. Four cuts were harvested during vegetation period every year. In each cut the yield of dry mass, the content of N, P, K, Ca, Mg, Na and S were determined. Applied fertilization (brown coals, waste activated sludge and their mixtures, FYM) significantly increased the yield of Italian ryegrass. The content of P, Ca, Mg and Na in hay reached high level, N and K - medium and S - low level.
EN
Doses of calcium or magnesium fertilizers applied in the second year led to significant changes in the degree of soil acidification (pH). Changes of soil reaction in result of consequent effect of liming and magnesium application but also used lithium dose 2.5 mg Li . kg-1 of soil in the first year to various extent affected the amount of Italian ryegrass yield and its lithium concentrations. Lithium supplied to the soil in the form available to plants in the first year caused a significant increase in its concentrations in roots and tops of Italian ryegrass grown in soil with this element natural content. Changes of soil reaction resulting from application of different doses of calcium or magnesium fertilizers influenced a de-crease in lithium concentration in Italian ryegrass and affected the quantity of cation taken up with the yield of cultivated plant. The greatest decline in lithium amount taken up by Italian ryegrass was observed on treatments where calcium or magnesium fertilizer doses calculated according to double hydrolytic acidity were used.
PL
Zastosowane dawki nawozów wapniowych lub magnezowych w drugim roku prowadziły do znacznych zmian stopnia zakwaszenia gleby (PH). Zmiany odczynu pH gleby w wyniku następczego oddziaływa-nia wapnowania oraz magnezowania, jak również zastosowana dawka litu w ilości 2,5 mg Li . kg-1 gleby w 1 roku, w różnym stopniu wpływały na ilość plonu życicy wielokwiatowej oraz na zawartość w niej litu. Lit zastosowany doglebowo w pierwszym roku doświadczenia w formie dostępnej dla roślin, spowodował wyraźny wzrost jego koncentracji w korzeniach i częściach nadziemnych w życicy wielokwiatowej w stosunku do roślin wyrosłych na glebie o naturalnej zawartości tego pierwiastka. Zmiany odczynu gleby w wyniku zastosowania różnych form i dawek nawozów wapniowych lub magnezowych skutkowały obniżeniem koncentracji litu w życicy wielokwiatowej oraz oddziaływały na ilość tego pierwiastka pobranego z plonem tej rośliny. Największą obniżkę ilości pobranego litu przez życicę wielokwiatową obserwowano w obiektach, w których w pierwszym roku badań zastosowano dawki nawozów wapniowych lub magnezowych równoważne wartości dwóch kwasowości hydrolitycznych.
EN
The concentration of hydrocarbons in the yield of dry matter in ryegrass depended upon the sludge dose. The highest concentrations of hydrocarbons in ryegrass were found in a control object. In objects fertilized with waste activated sludge the highest concentration of hydrocarbons was found in ryegrass with 20% of waste activated sludge. After a two-year experiment, the highest concentration of hydrocarbons was found in the control object. In soil materials fertilized with waste activated sludge the concentration of hydrocarbons grew along with the sludge dose.
PL
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w plonie suchej masy życicy wielokwiatowej uzależniona była od dawki osadu ściekowego. Największą ilość sumy oznaczonych węglowodorów w plonie trawy stwierdzono na obiekcie kontrolnym. Na obiektach nawożonych osadem ściekowym najwięcej węglowodorów zanotowano w życicy wielokwiatowej uprawianej na piasku gliniastym lekkim pylastym z 20% udziałem osadu. Po dwóch latach prowadzenia doświadczenia największą sumaryczną ilość węglowodorów stwierdzono na obiekcie kontrolnym. W utworze glebowym gdzie stosowano osad ściekowy ilość WWA wzrasta wraz ze wzrostem dawki osadu.
8
PL
W 1996 roku na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi w ilościach: cynku - 6000 mg, ołowiu 1489 mg, kadmu 295 mg i niklu 17 mg/kg s.m. przeprowadzono doświadczenie wazonowe z różnymi dawkami Rekultera - nawozu sporządzonego na bazie węgla brunatnego. Rośliną testową była życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum L.). Stwierdzono wyraźny wpływ zastosowanego nawozu na obniżenie zawartości niklu i ołowiu w częściach nadziemnych rośliny, dużo mniejszy w korzeniach, w których gromadziła się przeważająca ilość badanych metali. Nie odnotowano na tle nawożenia mineralnego, korzystnego wpływu Rekultera na wysokość plonowania badanej rośliny.
EN
In 1996 on soil containing 6000 mg Zn, 1400 mg Pb, 295 mg Cd and 17 mg Ni per 1 kg of dry mass there was made an experiment with different doses of Rekulter - fertiliser on the base of brown coal. In the experiment was used plant Lolhim Multiflorum L. Considerable influence of the Rekulter fertiliser was noticed, on the lowering of Ni and Pb contents in overground portions of plant, not so strong influence in roots, where the heavy metals were accumulated. There was no sign of profitabłe influence of Rekulter on the size of crop of Lolium Multiflorum L.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.