Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cellulose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
EN
The paper presents results of investigations on the effect of the addition of graphene oxide (GO) on the structural properties of composite cellulose fibers (CEL). GO/CEL fibers were obtained from a solution of CEL in ionic liquid – 1-ethyl-3-methylimidazole acetate – with the addition of GO dispersion in DMF. A classic wet spinning method was used using water and methanol as coagulants. Results have shown that the addition of GO increases the crystallinity of fibers to 31–40.8%. Moreover, these results indicate a significant impact of the coagulant used in the fiber forming process. Methanol coagulated fibers have greater porosity and larger pore sizes than water coagulated fibers.
PL
Przedstawiono badania wpływu dodatku tlenku grafenu (GO) na właściwości strukturalne kompozytowych włókien celulozowych (CEL). Włókna GO/CEL otrzymywano z roztworu CEL w cieczy jonowej – octanie 1-etylo-3-metyloimidazolu – z dodatkiem dyspersji GO w DMF. Zastosowano klasyczną metodę formowania włókien na mokro z zastosowaniem wody oraz metanolu jako koagulantów. Badania wykazały, że dodatek GO wpływa na wzrost stopnia krystaliczności włókien do wartości 31–40,8%. Ponadto wyniki te wskazują na znaczny wpływ koagulantu stosowanego w procesie formowania włókien na ich strukturę. Włókna koagulowane metanolem mają większą porowatość i większe rozmiary porów niż włókna koagulowane wodą.
EN
The work is devoted to the research of the enzymatic destruction process of solid waste of the primary winemaking enterprises the introduction of advanced technology of their utilization and creation of optimally balanced feed additive. The processing of grapes produces waste, the storage and accumulation of which in environmental components leads to the loss of valuable resource in the composition of waste and leads to the creation of increased levels of environmental hazards. Enzymatic degradation of cellulose in the composition of waste by the cellulase enzyme through the microorganisms’ action is the basis of the biotechnological process. To implement this process, it is necessary to determine the main parameters and modes of the bioconversion process, investigation of which the study is devoted. The basic characteristics of the enzymatic degradation process were determined and data were obtained for the technology improvement of solid waste utilization of the wine industry enterprises. Comparative analysis of bioconversion of different types of waste proves that the cellulose enzymatic degradation is the most effective for the grape pomace in the waste, allows us to obtain valuable feed additive and reduce the environmental danger level.
4
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
PL
Przeróbka osadów ściekowych to obecnie jedno z największych wyzwań dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków, zwłaszcza tych, które wyposażone są w agregaty kogeneracyjne. Eksploatując takie instalacje dążymy do odzyskania energii zawartej w osadzie poprzez produkcję biogazu w komorach fermentacyjnych. Z biogazu produkujemy energię elektryczną i ciepło, co pozwala na ograniczenie zakupu nośników energii (energii elektrycznej i gazu ziemnego). Z drugiej strony dążymy do ograniczenia ilości powstających osadów ściekowych (redukcji suchej masy osadów, poprawy stopnia odwodnienia osadów). Wszystkie te cele można zrealizować zwiększając rozkład suchej masy organicznej osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu regenerowanych włókien wiskozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 phr) jako proekologicznego napełniacza na wybrane właściwości kompozycji na osnowie kauczuku naturalnego. Dla każdej z wyżej wymienionych proporcji otrzymano materiały wulkanizowane przez 5, 10, 15, 20 minut. Uzyskane materiały poddano statycznej próbie rozciągania, badaniu elastyczności przy odbiciu metodą Schoba, twardości metodą Shore’a oraz pomiarom ścieralności. Wyniki badań zostały porównane z materiałem referencyjnym, który nie zawierał dodatku włókien wiskozowych. Stwierdzono, że wzrost zawartości włókien obniża wytrzymałość na rozciąganie oraz elastyczność przy odbiciu, ale powoduje wzrost twardości, wydłużenia trwałego, wydłużenia przy zerwaniu oraz modułów przy wydłużeniu 100, 200 i 300%.
EN
The aim of this study was to investigate the effect of regenerated viscose fibers (added in an amount of 10, 20, 30 phr) as a pro-ecological filler on selected properties of the composition based on natural rubber. Materials vulcanized for 5, 10, 15, 20 minutes were obtained for each of the above-mentioned proportions. The obtained materials were subjected to a static tensile test, rebound resilience test using the Schob method, hardness by the Shore method and abrasion test using Schopper-Schlobach apparatus. Test results were compared with reference material, which did not contain the addition of viscose fibers. It was observed that the increase in fiber content reduces tensile strength and rebound resilience, but also causes increase of the hardness, permanent elongation, elongation at break and modules at 100, 200 and 300% elongation.
7
EN
A very promising cellulose-based natural fibre that is suitable for use in the textile industry is peat fibre. This fibre is a by-product of peat excavation, purified by separating it from other components. In this study, the morphological, chemical and mechanical properties of peat fibres as well as flammability of peat-based knitted fabrics were analysed. The average diameter of the peat fibres is ~60 μm, but it varies in very wide ranges – 25–150 μm; however, the number of fibres with diameter more than 100 μm is very low. As the peat fibre contains a high amount of lignin, lignin amount in the mixed peat/cotton yarn is relatively high too. Lignin is responsible for enhanced flame retardancy; therefore, time to ignition of the peat knit is ~30% higher than that of the cotton knit. Consequently, peat fibre can be used in the knitted structure in order to significantly reduce its flammability. In order to increase the flame retardancy, the knits have been treated by flame retardant in various concentrations. It was found that around the burned hole on the peat knit, treated by very low concentration flame retardant, forms charred area and the knit stops to burn even if the flame source is not removed.
EN
The paper presents the results of research on the preparation and use of cellulose granules as carriers of nutrients in the cultivation of plants. The granules were prepared from a cellulose solution in 1-ethyl-3-methylimidazole acetate followed by coagulation in water and primary alcohols: methanol, ethanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol, 1-hexanol and 1-octanol. Modifications of granules were also carried out by hydrophobization at elevated temperature and by encapsulation in a polylactide solution. As a result of the research, cellulose granules were obtained, which were characterized by different porosity, depending on the type of coagulant used. The morphology of granules surface and cross-sections was examined by means of scanning electron microscopy (SEM). The cellulose granules exhibited good sorption/desorption properties which were investigated by conductometry and UV-Vis spectroscopy. The longest desorption time of NH4NO3 was characteristic of granules obtained as a result of thermal hydrophobization of the surface, which were used in the cultivation of the spider plant. As a result of the research, cellulose granules were obtained which may find potential application in crop production, as long-acting, non-dusting and fully biodegradable fertilizers.
EN
The paper presents the results of microbiological tests of composite membranes made of cellulose (CEL) with graphene oxide (GO) admixture. At the beginning, the antibacterial properties of the GO in aqueous solutions of various concentrations (0.001; 0.01; 0.1% w/w) were studied, and the obtained results allowed to use GO as an additive to cellulose membranes. The solution used to prepare the membranes was a 5% cellulose solution (CEL) in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIMAc), into which various amounts of graphene oxide (GO) dispersed in N,N-dimethylformamide (DMF) were added (0.5÷28.6% of GO). From this solution, composite membranes were formed using phase inversion method. It was observed that the GO addition influences the process of membrane formation and their physicochemical properties. The obtained membranes were subjected to microbiological tests using the Gram-negative bacteria (Escherichia coli), Gram-positive bacteria (Staphylococcuc aureus) and fungi (Candida albicans). It was observed that the GO addition to the cellulose membrane (GO/CEL) inhibited the growth of bacteria and fungi, and the biological activity as dependent on the type of living organism and the size of GO particles.
EN
The impact of the pre-treatment of cellulose material in NaOH solution and of microwave radiation on the mechanism of crosslinking β-cyclodextrin with cellulose was investigated in this paper. Citric acid and Na-hypophosphite as catalysts were applied for better crosslinking. Inclusion compounds with tea tree essential oil and cyclodextrines grafted onto cotton fabric were made in order to verify that cavities were available for inclusion compounds. The permanence of β-CD on the cellulose fabrics treated was tested by ISO 6330:2012. The properties and structure of the materials treated were characterised by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). The breaking force and mechanical damage of the materials were determined according to EN ISO 13934-1:1999. The results indicated better bonding between cellulose and β-cyclodextrin where microwave treatment was applied, the phenomenon of which is of great importance for long lasting wash durability. In order to quantify the odour releasing behaviour of β-CD treated cellulose fabrics, olfactometric determination of the intensity of odour was undertaken.
PL
Badano wpływ wstępnej obróbki materiału celulozowego w roztworze NaOH i promieniowania mikrofalowego na mechanizm sieciowania β-cyklodekstryny z celulozą. Dla lepszego usieciowania zastosowano kwas cytrynowy i Na-podfosforyn jako katalizator. Zastosowano także olej eteryczny z drzewa herbacianego i cyklodekstryny szczepione na tkaninie bawełnianej. Trwałość β-CD na obrabianych tkaninach celulozowych została przetestowana zgodnie z normą ISO 6330: 2012. Właściwości i strukturę obrabianych materiałów scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Siła zrywająca i mechaniczne uszkodzenia materiałów zostały określone zgodnie z normą EN ISO 13934-1: 1999. Wyniki wskazują na lepsze wiązanie pomiędzy celulozą i β-cyklodekstryną, w której zastosowano obróbkę mikrofalową. Zjawisko to ma ogromne znaczenie dla długotrwałej trwałości na pranie. W celu ilościowego określenia uwalniania nieprzyjemnych zapachów tkanin celulozowych poddanych obróbce β-CD, przeprowadzone zostało olfaktometryczne oznaczanie intensywności zapachu.
EN
In this work, the surface of pine wood used as a filler in polypropylene/wood composites was successfully modified by the mercerization process. It is a very significant process because it removes low-molecular components, which improves interactions between the filler and matrix and leads to a better dispersion of the filler in the matrix. Unfortunately chemical treatment may affect nucleation of the lignocellulosic filler. On the basis of XRD results, the transformation of native cellulose I to cellulose II was observed. In the present study, the effect of the mercerisation of pine wood on the nucleation ability of polypropylene was investigated by means of polarising microscopy. The results showed that the chemical modification of pine wood had a significant effect on nucleation activity in polymer composites. This effect is explained by differences in the chemical compositions of wood fibres. The content of simple sugars obtained from the methanolysis and acidic hydrolysis of cellulose and hemicellulose was determined through gas chromatography investigations. It was found for the first time that the formation of transcrystalline structures is possible for composites with a high content of glucose derived from cellulose. It is also worth emphasising that the chemical modification process can lead tocellulose depolymerisation processes and the formation of degradation products with a lower molecular weight.Knowledge of the phenomena taking place in the interphase boundary polymer/ filler is very important because it permits optimisation of the processing, leading to products of target properties.
PL
W pracy przeanalizowano kompozyty polipropylenu z drewnem sosnowym, które poddano merceryzacji. Proces ten jest odpowiedzialny za usunięcie związków małocząsteczkowych z powierzchni napełniacza lignocelulozowego, co prowadzi do poprawy oddziaływań i lepszej dyspersji cząstek drewna w matrycy polimerowej. Jednakże, przeprowadzenie modyfikacji chemicznej drewna może wpływać na proces nukleacji i krystalizacji semikrystalicznej matrycy polipropylenowej. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono transformację polimorficzną celulozy natywnej I do celulozy II. Przeprowadzone badania mikroskopowe w świetle spolaryzowanym wykazały, że transformacja fazowa ma duży wpływ na aktywność nukleacyjną stosowanych napełniaczy. Uzyskane wyniki interpretowano w oparciu o analizę składu chemicznego napełniaczy lignocelulozowych. W tym celu przeprowadzono procesy metanolizy oraz hydrolizy kwasowej, a na podstawie techniki chromatograficznej wyznaczano zawartość cukrów prostych pochodzących od celulozy i hemicelulozy zawartych w napełniaczach sosnowych. Na podstawie tych badań, po raz pierwszy odnotowano, że tworzenie struktur transkrystalicznych jest związane z zawartością glukozy pochodzącej od celulozy zawartej w napełniaczu lignocelulozowym. Ponadto, chemiczna modyfikacja może prowadzić do częściowej depolimeryzacji celulozy i tworzenia związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Opisywane zjawiska międzyfazowe w układach kompozytowych są niezwykle istotne w kontekście optymalizacji parametrów technologicznych prowadzących do otrzymywania materiałów o założonych właściwościach.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu technicznych włókien celulozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 i 40 phr) jako naturalnego napełniacza na wybrane właściwości kompozytów na osnowie kauczuku naturalnego. Zbadano właściwości wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, w próbie rozdzierności, a także twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność otrzymanych materiałów. Wyniki badań zostały porównane z wulkanizatem referencyjnym niezawierającym włókien celulozowych. Stwierdzono, że wzrost ilości napełniacza powoduje wydłużenie czasu wulkanizacji oraz wyraźne pogorszenie wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów kauczukowych.
EN
The purpose of these investigations was to examine the influence of technical cellulose fibers (10, 20, 30 and 40 parts per hundred rubber) as a filler on the selected properties of natural rubber composites. The tensile properties, tear resistance, hardness, rebound resilience and abrasion resistance were investigated. The comparison between properties of obtained composites and reference sample was demonstrated. It can be stated that increasing amount of cellulose fibers causes longer vulcanization time and deterioration of selected mechanical properties of natural rubber composites.
EN
This paper presents the results of studies on the preparation of cellulosic membranes, from a solution in 1-ethyl-3- methylimidazolium acetate (EMIMAc), using the phase inversion method. Initially, the membranes were obtained by coagulation of the polymer film in water and primary alcohols (methanol, ethanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol), 1-hexanol, 1-octanol) resulting in membranes with significantly differing morphologies. Subsequently, composite membranes were produced, with the support layer being a membrane with the largest pores, and the skin layer a membrane with smaller pores. The resulting membranes were tested for physicochemical and transport properties. The morphology of the membrane surfaces and their cross-sections were investigated by using a scanning electron microscope (SEM). The structure of the membranes, on the other hand, was investigated by FTIR spectroscopy and WAXS structural analysis.
15
Content available remote Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych
PL
Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym celem badań było zbadanie wpływu rodzaju, stężenia i rozproszenia modyfikatorów w matrycy polimerowej włókna na jego mechaniczne i luminescencyjne właściwości, jak również na kolor emisji otrzymanych włókien. Włókna otrzymywane były z użyciem sucho-mokrej metody formowania z roztworów celulozy, otrzymanych poprzez bezpośrednie rozpuszczenie celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO). Modyfikatory luminescencyjne dodawane były podczas procesu przygotowania płynów przędzalniczych. Zbadano właściwości otrzymanych luminescencyjnych włókien. Widma wzbudzenia i emisji zostały wykonane na spektrofotometrze fluorescencyjnym. Charakterystyki rozmiaru cząstek modyfikatora i ich rozproszenia w matrycy włókien zostały przestudiowane z użyciem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyznaczono również właściwości mechaniczne modyfikowanych włókien, jak również zbadano wpływ testów starzeniowych na właściwości luminescencyjne i mechaniczne włókien. Biorąc pod uwagę potencjalne zastosowanie otrzymanych włókien, przygotowano w warunkach laboratoryjnych próbki papieru zawierającego włókna luminescencyjne. Zbadano właściwości zmodyfikowanego papieru oraz wykonano analizę jego mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano włókna ze specjalnymi luminescencyjnymi właściwościami, gdzie związek luminescencyjny zamknięty jest w matrycy polimerowej włókien. Otrzymane włókna charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i luminescencyjnymi, z różnymi kolorami emisji. Testy starzeniowe wykazały, iż szacunkowa trwałość włókien wynosi nie mniej niż 10 lat oraz ich właściwości luminescencyjne zostają zachowane. Analiza SEM struktury papieru zawierającego lumine-scencyjne włókna pokazała, iż włókna są trwale wbudowane w jego strukturę i nie mają negatywnego wpływu na właściwości papieru. Dodatek włókien do papieru zapewnia możliwości zastosowania, takie jak: zabezpieczenia dokumentów i tekstyliów oraz znacznik kontroli anizotropii w procesie produkcji papieru.
EN
The main aim of the dissertation was to obtain cellulose fibers modified with luminescent organic and inorganic compounds for documents and papers application. The basic purpose of the research was to examine the influence of modifiers type, concentration and distribution in the polymer matrix of the fibers on their mechanical and luminescent properties, as well on the emission colour of obtained fibers. The fibers were formed with the use of dry-wet spinning method from cellulose solutions, obtained by direct dissolution of cellulose in N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO). Luminescent modifiers were added during spinning dope preparation process. The properties of obtained luminescent fiberswere examined. The excitation and emission spectra were performed on fluorescence spectrophotometer. The characteristics of modifiers particles size and distribution in fibers matrix were studied using transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties of modified fibers were also determined, as well as the influence of aging tests on mechanical and luminescent properties of the fibers. Taking into account the potencial applications of obtained fibers, laboratory production paper samples were prepared containing luminescent fibers, in order to examine their behavior as an additive in papermaking process. The properties of modified paper were examined and pictures of microstructure of paper were carried out by scanning electron microscopy (SEM) analysis. As a result of my PhD thesis the fibers with special luminescent properties were prepared. Due to the method of modification the luminescent agent is closed in polymer matrix of the fibers. This provides modification’s durability and increase the fibers usability. Obtained fibers are characterized by good mechanical and luminescent properties, with different colours of emission. Aging tests of the fibers showed that estimated durability of the fibers is no less than 10 years and the mechanical properties of fibers worsens of about 40% whereas the luminescent properties are preserved. SEM analysis of paper containing luminescent fibers showed that the fibers are permanently build into the paper's structure and have no negative influence on it's properties. Addition of the fibers to the paper provides application possibilities like documents and textile protection, as well as marker for anisotropy control in papermaking process.
16
Content available remote Metody modyfikacji drewna
PL
Przedstawiono charakterystykę chemiczną drewna oraz możliwości jego modyfikacji metodami chemicznymi, termicznymi i enzymatycznymi.
EN
A review, with 30 refs., of chem., thermal and enzymatic methods for wood surface treatment.
EN
The paper presents results of research on the preparation of cellulose membranes with graphite oxide addition (GO/CEL). Initially, a cellulose (CEL) solution in 1-ethyl-3-methylimidazole acetate (EMIMAc) was obtained, to which graphene oxide (GO) dispersed in N,N-dimethylformamide (DMF) was added. From this solution, composite membranes were formed using phase inversion method. It was observed that the GO addition influences the physico-chemical properties of GO/CEL composite membranes, resulting in an increase in their mass per unit area, thickness and density, and a decrease in sorption properties. In addition, the study of transport properties has shown that GO/CEL membranes do not absorb BSA particles on their surface, which prevents the unfavorable phenomenon of fouling. An important feature of the obtained membranes is the specific permeate flux which reaches high values (~124 L/m2 ×h) at 3.8% of the GO addition to the cellulose matrix.
EN
Recently, many research efforts have been made to reduce the magnesium content in the phosphate concentrate to meet the requirement for phosphoric acid production and other applications. A bioprocessing technique is among these efforts. However, this paper was devoted to study the use of cellulase enzyme as a new phosphate depressant during fatty acid flotation of a calcareous phosphate rock. The flotation behavior of collophane and dolomite as single minerals using oleic acid as a collector and cellulase enzyme as the phosphate depressant was investigated in details. The results from single mineral flotation tests were discussed based on FTIR and zeta potential measurements to find out the mechanism of cellulase depression of phosphate. The findings from the single minerals tests were used to develop a selective flotation process for recovery of phosphate minerals from the natural phosphate ore. The flotation experiments were carried out to apply this new process using the calcareous phosphate ore. Under the optimum flotation conditions, 0.04% cellulase and 0.5 mM oleic acid, a phosphate concentrate containing 0.89% MgO with a P2O5 recovery of 75% was obtained from the phosphate ore containing 2.2% MgO.
FR
Replicated three times, the research was conducted in the experimental field between 2011 and 2014. Three soil conditioners with the following trade names: UGmax, Eko- Użyźniacz, and Humus Active Papka were used in the experiment, separately or together with NPK fertilisers. They were all used on plots sown with two species of grass, Dactylis glomerata of the Bora variety and Lolium perenne of the Info variety. The plant material from both grass species was tested for the concentration of ADL fraction (% DM), cellulose (% DM), and hemicellulose (% DM). It was found that the concentration of cellulose, hemicelluloses, and the ADL fraction was significantly higher in the biomass of Dactylis glomerata than in the biomass of Lolium perenne. The grass from the plot with the UGmax soil conditioner applied had the highest amount of cellulose and hemicellulose. The lowest amount of those organic compounds was found in the grass treated with UGmax together with mineral fertilisers and in plants treated with Humus Active, together with mineral fertilisers. However, the fertilisers and conditioners did not increase the ADL content in both grass species.
EN
The paper presents the results of studies on the preparation and properties of composite granules produced by phase inversion from cellulose (CEL) solutions in 1-ethyl-3-methylimidazole acetate (EMIMAc), containing nano-addition in the form of graphene oxide (GO) in N,N-dimethylformamide (DMF). Water absorption and sorption of such compounds as FeCl3, methylene blue (MB) and bovine serum albumin (BSA) were studied. In addition, attempts were made to investigate the sorption properties of the obtained cellulose granules in terms of metals removal from galvanizing wastewater. Among the many components, iron and lead were found to have the highest concentration (~ 1 mg Fe/dm3; ~2 mg Pb/dm3) in the tested wastewater sample. The qualitative and quantitative composition of the wastewater was examined by UV-Vis spectrophotometry. The studies show that doping of cellulose with Graphene oxide clearly affects the physical properties of this biopolymer. GO improves the water absorption of CEL/GO composite cellulose granules only in the concentration above 0.05% w/w. For a concentration of 0.1% w/w of GO in cellulose, water absorption is increased by ~108% compared to pure cellulose granules. In addition, the use of dry and wet granules in the study changes their sorption properties with respect to all tested substances. Studies on test solutions have shown that the sorption of cellulose granules decreases with increasing molar mass of test compounds, in the following order: FeCl3, methylene blue (MB) and bovine albumin (BSA). This means that the cellulose granules obtained in the experiment are made up of small micropores, which makes the diffusion of compounds of high molecular weight difficult. The best sorption results were obtained for ferric ions and amounted to 66–72% for FeCl3 solution, and ~92% for the wastewater that was sorbed on pure cellulose granules.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.