Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W ramach pracy statutowej Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) pt. „Katalog obwałów w ścianach zawałowych” stworzono katalog zawierający przypadki obwałów występujących w ścianach zawałowych, który obejmuje m.in. zestawienie podstawowych danych geologiczno-górniczych, informacje o stosowanej obudowie oraz opis warunków prowadzenia ściany ze szczególnym uwzględnieniem występujących utrudnień w utrzymaniu stropu. Bazując na uzyskanych wynikach oraz wykorzystując utworzony katalog obwałów, w artykule przeprowadzono analizę czynników decydujących o możliwości zaistnienia obwału w ścianie zawałowej, wykorzystując do tego celu narzędzie zarządzania jakością, tj. ważony wykres Ishikawy.
EN
Within the research work performed by Central Mining Institute (GIG) titled „The catalogue of roof falls in caving longwalls”, a catalogue was prepared which describes the cases of roof falls and includes among others: the statement of basic geological and mining conditions, information on the applied support and roof conditions. Special attention was paid to the roof falls occurrence. The analysis of factors which determine the possibility of roof fall formation in caving longwall, based on gathered data, was conducted in this paper. For that purpose one of the quality management tools was used - the weighted Ishikawa diagram.
EN
The objective of this study was to explore the possible improvement of plant growth using the activity of the bacterial enzyme ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylate) deaminase (endophytes and rhizobacteria). The beneficial effect of ACC deaminase activity was tested on the plants growing under stress conditions (high concentrations of heavy metals: cadmium, lead, zinc in the soil). The bacteria were isolated from three plants species: Festuca rubra L., Agrostis capillaris L., Arabidopsis thaliana L. Heynh, acquired from the area contaminated with heavy metals. The strains with the highest ACC deaminase activity were used to prepare a bacterial consortium and inoculate the plants. It has been shown that inoculation of plants with ACC producing bacteria has a positive effect on their growth under stress conditions. The bacterial entophytes strains showed a higher activity of ACC deaminase, which resulted in a higher biomass growth of inoculated plants. The PGPB bacteria may limit the toxicity of harmful ions and thus the increase the adaptive properties of plants. Moreover, it was discovered that the bacteria mainly belonging to genus Bacillus and Pseudomonas had the highest ACC deaminase activity in the environment contaminated with multiple heavy metals. The use of selected microorganisms and plants will provide results in an increasing efficiency of phytoremediation.
EN
Abiotic and biotic stressors induce a strong cellular response in plants, resulting in significant changes in plant cells metabolism. Knowledge in this area can help to develop very specific methods of stress decrease. For this purpose, it is necessary to find sensitive and accurate tools that will allow to estimate the level of stress in cells. The largest group of substances involved in stress response are proteins. The study of changes in the protein profile can yield the most answers concerning the different mechanisms of soil microflora tolerance and the adaptation of plants to unfavorable conditions. The knowledge of these mechanisms can significantly support the assisted phytoremediation of soils. The aim of the study was to investigate the effect of abiotic factors on plant stress response in Lupinus luteus grown on soil contaminated with heavy metals and amended with organic additives. The aim of the study was to determine the level of plant stress based on tests of plant stress proteins presence and a specific peroxidase activity in plants grown on soil contaminated with heavy metals (HMs). An acrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) has been used in the study to separate specific proteins fractions (metallothioneins), accompanying stress factors. The results of peroxidase activity indicated that the organic soil amendments have an impact on reducing plant stress. The lowest dose of soil amendments reduced the amount of peroxidase by almost half in roots. This proves that adequate soil supplementation helps plants to tolerate stress. The SDS-PAGE analysis suggests that in the most stressful conditions the protein profile is significantly different from control and indicates additional small protein products in the range of 7÷20 kDa indicating, in accordance with the literature, presence of metallothioneins as response to plant stress. The applied methodology confirms that organic soil amendments reduced the level of HMs plants stress after organic amendments soil application.
PL
Abiotyczne i biotyczne czynniki stresogenne wywołują silną odpowiedź komórkową u roślin, powodując istotne zmiany w metabolizmie komórek roślinnych. Pogłębienie wiedzy w tym zakresie może przyczynić się do opracowania metod zmniejszania reakcji stresowych roślin, a tym samym może zwiększyć odporność roślin na niekorzystne warunki glebowe. Konieczne jest więc stworzenie precyzyjnych narzędzi do szacowania poziomu stresu w komórkach. Największą grupę substancji zaangażowanych w reakcję na stres u roślin stanowią białka. Badanie zmian w profilu białkowym może dostarczyć odpowiedzi dotyczących poznania mechanizmów tolerancji mikroflory glebowej i przystosowania roślin do niekorzystnych warunków. Znajomość tych mechanizmów może w znacznym stopniu wpływać korzystnie na wspomaganą fitoremediację gleb. Celem pracy było zbadanie wpływu czynników abiotycznych na odpowiedź stresową roślin Lupinus luteus, uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi i wzbogaconej glebowymi dodatkami organicznymi. W pracy badano poziom stresu roślinnego na podstawie testów obecności roślinnych białek stresowych i aktywności peroksydazy w roślinach uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi (HM). W badaniu wykorzystano akryloamidową elektroforezę żelową (SDS-PAGE) do rozdzielenia frakcji białek roślinnych (metalotionein), towarzyszących czynnikom stresowym. Wyniki pomiaru aktywności peroksydazy wskazują na zmniejszenie stresu roślinnego, po wprowadzeniu do gleby zanieczyszczonej metalami dodatków organicznych. Najniższa dawka zastosowanych organicznych dodatków glebowych zmniejszyła aktywność peroksydazy o połowę w tkankach korzeni roślin. Dowodzi to, że odpowiednia suplementacja gleby pomaga roślinom tolerować stres. Wyniki analizy SDS-PAGE sugerują, że w najbardziej stresujących warunkach profil białka znacząco różni się od kontroli i wskazuje na pojawienie się dodatkowych, niskocząsteczkowych produktów białkowych w zakresie 7÷20 kDa. Zgodnie z dostępną literaturą, wyniki wskazują na obecność metalotionein w odpowiedzi na ekspozycję roślin na metale ciężkie. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wprowadzone do gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi dodatki organiczne, zmniejszyły wskaźniki stresu roślinnego.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania różnych typów baterii akumulatorów chemicznych w budowie magazynów energii.
EN
An analysis of the possibilities of using different types of chemical accumulators batteries in construction of energy storages has been presented.
PL
W Krajowym Systemie Energetycznym widać obecnie coraz większy udział generacji źródeł odnawialnych, które charakteryzują się niestabilną i nieprzewidywalną pracą. To powoduje zagrożenie niezbilansowania mocy wytwórczych i odbiorczych, a w konsekwencji możliwość pojawienia się zakłóceń, fluktuacji częstotliwości oraz napięcia prądu w liniach przesyłowych. Obecnie występuje też duży nacisk na regulację i jakość Systemu Dystrybucyjnego Energii (jest to mierzone współczynnikami SAIDI i SAIFI). Wszystkie te elementy powodują konieczność stosowania w systemie magazynów energii. W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną). Współczesna technologia akumulatorów chemicznych i energoelektronika pozwalają na budowę ciekawych i „szytych na miarę” rozwiązań. Magazyny energii będą wprowadzane do sytemu elektroenergetycznego, a ich rola będzie z roku na rok rosła.
EN
In the national energy system now in the generation is more installation of renewable sources, which are characterized by unstable and unpredictable work. This poses a threat to the unbalance of the input and output power in the system and consequently the possibility of interference, frequency and voltage fluctuations in the transmission lines current. At present there is also great emphasis on the regulation and quality of the energy distribution system (it is measured with SAIDI and SAIFI coefficients). All these elements necessitate the use of energy storage systems in the system. The article discusses what functions can be performed by the energy store and its constituent components, the DC-AC and AC-DC converter, the controller, the energy storage device (in this case this is a chemical battery). Modern chemical battery technology and power electronics allow you to build interesting solutions for many applications. Energy storage systems will be introduced into the power grid and their role will growing year by year.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
PL
Przedstawiono sposób doboru zabezpieczeń prądowych w systemach zasilania gwarantowanego ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywność ich działania.
EN
The paper presents a method for selection of current protections in guaranteed power supply systems, special attention paid to their operational selectivity.
9
Content available Słoweńska Nagroda Jakości
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące powstania Słoweńskiej Nagrody Jakości i zasad jej przyznawania. Przedstawiono model, według którego ocenia się kandydatów do nagrody, procedurę jej otrzymywania oraz porównano słoweńskie i polskie kategorie, w jakich można otrzymać nagrodę jakości.
EN
Main issues of the presented paper are related to the creation of the Slovenian Quality Award and the rules of its allocation. It also contains the evaluation model for candidates the procedure of obtaining the prize and compares the Slovenian and Polish categories in which you can receive the award.
PL
Bardzo ważnym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest zasobnik energii, którym najczęściej jest bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Producenci zalecają dla akumulatorów pracę w zakresie temperatur 15÷25°C. Aby zapewnić takie warunki, konieczne jest klimatyzowane pomieszczenie. Kiedy ze względów ekonomicznych nie ma klimatyzacji lub z powodu awarii klimatyzacja nie działa, bateria akumulatorów jest narażona na pracę w skrajnych warunkach temperaturowych.
PL
System zasilania napięciem gwarantowanym z współpracującą baterią akumulatorów kwasowo-ołowiowych często jest eksploatowany w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Wystąpienie wysokich temperatur spowoduje skrócenie bezawaryjnego czasu pracy baterii ale także może być przyczyną jej natychmiastowej awarii. W celu zrozumienia tych zjawisk omówiono w artykule procesy cieplne w ogniwach oraz ich wpływ na podniesienie wewnętrznej temperatury układu. Konsekwencją takich warunków może być wystąpienie "Rozbiegania termicznego" Thermal runway, co spowoduje termiczną reakcję łańcuchową i w konsekwencji całkowite zniszczenie baterii. Przedstawiono jak można zapobiegać takim niekorzystnym procesom, tj. profilaktykę oraz metody przerwania reakcji. Niskie temperatury otoczenia pracy baterii spowodują zagrożenia związane ze spadkiem pojemności i ograniczeniem czasu pracy autonomicznej, ale także mogą doprowadzić do mechanicznego zniszczenia ogniw.
EN
Uninterrupted voltage system with lead acid battery can be often exploited in extremely temperature environment. High temperature conditions not only can limit non-failure period of work, but also effect immediate crash. Thermal runaway chain reaction is a consequence of such conditions which can completely damage battery cells. The written text presents means of evasion of such process (prevention and how to stop such a reaction). Low environment temperature makes risk of low battery capacity and not enough autonomy work as well as can cause mechanical damage of cells.
EN
The paper presents a mathematical model of the functioning of subsystem L in the general case, the locally stationary case, and the stationary case. The model serves as a basis for the identification of a barrier in the functioning of an inventory storage system, whose input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The paper defines quantities that characterize the barrier in the functioning of the system and presents the possibility of forecasting those quantities which depend on the parameters of the process of product supply to storage and the parameters of the functioning of the transport subsystem. An example of a two-state product supply process is used as an illustration.
PL
Omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, zmiany parametrów chemicznych elektrolitu oraz metody regeneracji akumulatorów.
EN
The paper discusses types of failures oceurring in lead-acid batteries, changes of chemical parameters of an electrolyte and methods used for regeneration of batteries.
14
Content available remote Regeneracja stacjonarnych baterii kwasowo-ołowiowych
PL
Współczesne akumulatory kwasowo ołowiowe zbyt szybko obniżają pojemność i często nie osiągają deklarowanych przez producentów żywotności. W artykule opisano jak można regenerować akumulatory z takimi defektami przedłużając żywotność na obiektach. W końcowej części przedstawiono praktyczny przykład regeneracji baterii akumulatorów która po zastosowaniu metody zwiększyła swoją pojemność.
EN
Modern lead acid batteries so fast lost capacity and often due to that not exceed declared by producers level of life time. In the article was described how We can regenerate accumulators with such defects to increase their capacity and life time in the applications. In the end of article was given practical sample of regeneration battery after that method battery increased capacity.
EN
In the paper five different models have been examined in order to test their ability to describe relationship between EMG and force moment generated by moving upper or lower limb. In system analysis point of view it can be utilised for diagnostic purpose i.e. conversing subjective methods using by physician to new one based on objective measured data.
PL
Współczesne akumulatory kwasowo ołowiowe (w szczególności typy VRLA z rekombinacją gazów) sprawiają wiele kłopotów eksploatacyjnych, zbyt szybko obniżają pojemność i często nie osiągają deklarowanych przez producentów żywotności. Przyczyną tego mogą być zmiany chemiczne elektrolitu i morfologiczne płyt. W artykule opisano regeneracje akumulatorów z takimi wadami, podnosząc ich pojemność i przedłużając żywotność. W końcowej części artukułu przedstawiono praktyczny przykład regeneracji baterii akumulatorów, która początkowo miała złe parametry, ale po zastosowaniu opisywanej metody znaczenie zwiększyła swoją pojemność. Opracowanie jest adresowane do pracowników eksploatacji i nadzoru urządzeń zasilania obwodów wtórnych.
EN
Modern lead acid batteries especially types VRLA i.e. valve regulated cell with recombination of gases make a lot of troubles in exploitation, so fast lost capacity and often due to that not exceed declared by producers level of life time. Reason of that can be chemical changes of electrolyte parameters and morphology changes on the plates. In the article was described how We can regenerate accumulators with such defects to increase their capacity and life time in the applications. In the end of article was given practical sample of regeneration battery in the bad condition. After that method battery much increased capacity.
EN
The subject matter of the investigation is a barrier in the functioning of certain inventory system whose input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The author derives relations between the distributions of the probability of an upper-limit barrier in subsystem L, on the one hand, and the parameters of the process of product supply to storage and the parameters of the functioning of the transport subsystem, on the other hand. It is assumed that both processes are Markov processes.
EN
Manufacturing non-wovens from fibre-grade polyesters by the melt-blown method from a polymer melt causes great technological problems. The structure of non-woven, its properties and characteristics are influenced by such parameters as the moisture of the polymer, the temperature of manufacturing at the separate zones of installation, the output and temperature of the air blowing out the melt, the take-up velocity of the non woven, the distance of the condenser from the spinning nozzle, and the thickness of the fibres received. As the non-wovens discussed are devoted to medical applications and filtration materials an appropriate spatial structure is an important parameter, and the smallest possible fibre thickness is required. The purpose of investigation was the optimisation of the process parameters and the obtaining of the thinnest possible fibres with optimum distribution of thickness, and optimum spatial structure. The manufacturing process allowed to obtain non-wovens which were characterised by the possibilities of shaping their structure in a wide range of parameters and with fibres of diameter from 2 μm to 14 μm. For the production of non-wovens of surface mass 110 g/m2, the air flows that allow to receive optimum fibre thickness in the determined conditions were assessed.
PL
Wytwarzanie włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru z poliestrów włóknotwórczych stwarza olbrzymie problemy technologiczne. Na strukturę włóknin i ich właściwości mają wpływ następujące parametry: wilgotność polimeru, temperatury przetwarzania w poszczególnych strefach instalacji, wydatek i temperatura powietrza rozdmuchującego, szybkość odbioru włókniny, odległość kondensera od filiery oraz grubość otrzymywanych włókien. Ponieważ włókniny te znajdują zastosowanie jako materiały medyczne i filtracyjne, w których istotnymi parametrami będzie struktura przestrzenna i możliwie mała grubość włókna, celem badań była optymalizacja parametrów procesu i uzyskania możliwie najcieńszych włókien, optymalnego rozkładu ich grubości i optymalnej struktury przestrzennej.
20
Content available remote Systemy zasilania gwarantowanego układów automatyki sterowania ruchu kolejowego
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne układy energoelektroniczne przeznaczone do zasilania napięciem gwarantowanym układów automatyki kolejowej. Urządzenie składa się z: przetwornic AC/DC zwane powszechnie prostownikami taktowanymi, przetwornice DC/DC i przetwornic DC/AC zwane powszechnie gwarantowanymi źródłami napięcia przemiennego. W artykule podano podstawowe informacje o urządzeniach, ich posuwowych parametrach na które trzeba zwrócić uwagę do prawidłowego doboru i zapewnienia bezawaryjnej pracy. Przedstawiono także propozycję systemu nadzoru, który kontroluje pracę całego układu zasilania i w sytuacjach alarmowych informuje operatora nadrzędnego o stanie pracy układu.
EN
Some modern electric power systems dedicated for supply with guaranteed voltage railway automatic systems have been presented in the paper. The device consists of: AC/DC converters usually called timing rectifiers, DC/DC converters, DC/AC converters commonly called guaranteed alternating voltage sources. The general information on devices, their parameters which should be taken into account to assure failure free work have been given. The proposal of supervision system dedicated for controlling the work of the power supply system and informing the operator on the state of system working in emergency has been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.