Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Department of Foundry Practice of the Academy of Mining and Metallurgy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nawiązując do historii powołania przed półwieczem Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie, przypomniano sylwetki znanych profesorów, których działanie miało istotne znaczenie dla określenia kierunków rozwoju i kształtu samodzielnego funkcjonowania Wydziału. Przedstawiono aktualny stan Wydziału w zakresie prowadzonych obecnie form kształcenia oraz specjalności studiów. Scharakteryzowano aktualnie istniejące możliwości podejmowania studiów magisterskich jednolitych dziennych, studiów magisterskich uzupełniających dziennych i zaocznych oraz studiów inżynierskich zaocznych. Wskazano również na możliwość podejmowania zróżnicowanych form studiów doktoranckich, także studiów dających podwójne dyplomy (polsko-niemieckie) oraz studiów podyplomowych i kursów szkoleniowych, aktualizujących wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe inżynierów w wybranych obszarach odlewnictwa.
EN
Referring to the history of creating the Foundry Practice Department at the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow fifty years ago, the silhouettes of the well-known professors, whose activities were of considerable importance for stating the development trends and shaping the independent functioning of the Department have been reminded. The current state of the Department in the scope of the carried out educational forms and the specialities of studies have been presented. The now existing possibilities of taking up graduate daily studies, graduate complementary daily or extra-mural engineering studies have been characterised. It has been pointed out at the possibility of taking up differentiated forms of doctor's degree studies and also studies giving double diplomas (Polish-German), postgraduate studies as well as training courses, modernising knowledge and improving professional skills of engineers in the chosen areas of foundry practice.
PL
Otwierając zbiór artykułów związanych z Jubileuszem Wydziału Odlewnictwa AGH, dziekan tego Wydziału pisze o procesie kształcenia przyszłych inżynierów dla odlewnictwa. Współczesne odlewnictwo potrzebuje inżynierów o szerokich horyzontach w zakresie przedmiotów ścisłych i ogólnotechnicznych, elementami ekonomiki, organizacji pracy i zarządzania. Warunkiem takiego kształcenia jest zapewnienie nowoczesnego zaplecza naukowego, badawczego i dydaktycznego, a także nowoczesnego przygotowania pracowników naukowych Wydziału. Wyprzedzając w wyniku badań naukowych aktualny stan wiedzy odlewniczej, Wydział musi brać nadal aktywny udział w życiu przemysłowym odlewnictwa. To gwarantuje ustawiczną więź z absolwentami Wydziału, a nade wszystko umożliwia doskonalić programy nauczania. Aby sprostać tym wymaganiom musi następować zmiana systemu kształcenia pod kątem jego indywidualizowania, stwarzając model wydziału otwartego. Otwartego tzn. bliskiego kontaktu studentów ze swoimi nauczycielami w czasie studiów, a także zapewniającego swoim absolwentom pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Z okazji jubileuszu, Autor składa podziękowanie Wszystkim, którzy nadesłali Wydziałowi życzenia i pozdrowienia, wyrażając tym samym sympatię i życzliwość, tak niezbędne w trudnych czasach, alenapawające nadzieją na lepszą przyszłość.
EN
Opening a series of articles connected with the Jubilee of the Department of Foundry Practice of the Academy of Mining and Metallurgy the Dean of this Department writes about the process of educating future engineers for foundry practice. Foundry practice of the present day needs broad-minded engineers in the range of exact subjects, comprising all the aspects of technology, with elements of economics and work organization. A condition of such education is securing of modern scientific, research and didactic background areas, as well as modem preparation of the scientific workers of the Department Getting ahead, as a result of scientific work, of the actual state of foundry knowledge, the Department must take an active part in the life of foundry industry. This fact guarantees the constant ties with the graduates of the Department, and first of all it enables the improvement of the educating programmes. To keep pace with these requirements the change of the educational system from the point of view of its individualisation must follow, creating a model of an open Department, it means a Department of close contact of its students with their professors during their studies, and also ensuring their graduates assistance in solving their professional problems. On the occasion of the Jubilee, the author expresses his thanks to all those who sent their wishes and greetings to the Department, showing in this way their sympathy and kindness, so indispensable in these hard times, but filling our hearts with hope for better future.
PL
Scharakteryzowano prace zrealizowane w Wydziale Odlewnictwa AGH w czasie ostatniego dziesięciolecia. Zawarto wykonane w tym okresie czasu projekty badawcze, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, a także zrealizowane projekty celowe, zamieszczono publikacje naukowe pracowników Wydziału oraz wykaz uzyskanych w Wydziale tytułów naukowych. Zaprezentowano kierunki badań prowadzone w Wydziale oraz szczegółową tematykę wykonywanych prac naukowo-badawczych. Stwierdzono, że w wyniku badań zrealizowanych w ostatnim 10-leciu opracowano podstawy teoretyczne dotyczące wielu aspektów zjawisk cieplnych w odlewnictwie, opanowano techniki otrzymywania wysokojakościowych tworzyw odlewniczych, a także wygenerowano sposoby rozwoju nowoczesnych technologii odlewniczych. Nastąpiło w tym czasie istotne poszerzenie bazy laboratoryjnej i aparaturowej Wydziału, stwarzające możliwości prowadzenia nowych badań na światowym poziomie.
EN
Works which have been performed in the Department of Foundry Practice of the Academy of Mining and Metallurgy has been characterised. The research projects made in that space of time were financed by the Committee of Scientific Research have been listed together with the elaborated target projects. The scientific publications of the Department scientific workers are mentioned as well as the scientific titles acquired by them. The trends of investigations carried out in the Department and the detailed themes of the performed scientific and research work are presented. It has been stated that as a result of investigations performed in the last decade, theoretical bases concerning many aspects of thermal effects in foundry practice, techniques of obtaining high-quality foundry materials have been mastered and methods of the development of modem foundry technologies have also been generated. A considerable extension of the laboratory and equipment bases of the Department took place in that time, thus creating possibilities of carrying out new investigations on the world level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.