Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autostrada A4
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Proces przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowej musi uwzględniać nie tylko wysokiej jakości elementy drogowe, ale również aspekty ochrony środowiska. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.III.BoP.6665-1-11-08 wydanej przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 15.05.2008 r. [2] oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.42.42.2.1.2011.ASu z dnia 22.04.2011 r. [5] wydanego na etapie ponownej oceny, GDDKiA O/Kraków wskazano wymagania dotyczące etapu realizacji dróg, jak i monitoringu porealizacyjnego. W zależności od celu obserwacji, funkcji i przeznaczenia obiektu oraz jego konstrukcji dobierane są odpowiednie metody monitoringu. Obok tradycyjnego monitoringu środowiska (bezpośrednie obserwacje w terenie), dodatkowo stosuje się kamery video, aparaty fotograficzne i liczniki zdarzeń. Równoczesne stosowanie tych metod sprawia, że prowadzony monitoring porealizacyjny daje rzeczywisty obraz oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, czy zrealizowana inwestycja a tym samym wykonane przejścia czy obiekty mają odpowiednie parametry i czy są właściwie zlokalizowane, czy szlaki migracyjne były właściwie zdiagnozowane, a sposób zagospodarowania i naprowadzania odpowiedni.
EN
The process of preparation and construction of a road investment must take into account not only high quality road elements, but also aspects of environmental protection. In the decision on environmental conditions SR.III.BoP.6665-1-11-08 by the Małopolska Voivodship on 15.05.2008 and in the decision of the Regional Director for Environmental Protection in Krakow OO.42.42.2.1 .2011.ASu of 22/04/2011 presented at the re-evaluation stage, the requirements for the construction as well as post-construction monitoring were indicated. Depending on the goal of the observation, function, purpose and the construction of the facility, appropriate monitoring methods are selected. Aside of traditional environmental monitoring (direct observations in the field), video and photo cameras, event counters are additionally used. The simultaneous application of these methods makes that post-construction monitoring gives a real picture of the investment’s impact on the environment. The collected data allow to determine following aspects: whether the completed investment, wildlife crossings or objects have the appropriate parameters, whether they are properly located, whether the migration routes were correctly diagnosed, and if the way of management and guidance is appropriate.
PL
Gigantyczny wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym autostradowych. W związku z tym niezbędne są zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatację.
EN
A major increase in the intensity of road traffic and an increase in the total mass of trucks have caused the acceleration of the technical wear of road surfaces, including motorways. Therefore it is necessary to carry out renovation works which would restore road surfaces to a condition that allows for their safe operation. The article presents the renovation of the surface of the A4 motorway carried out in the years 2014-2018 from km 153+864 (road node Bielany Wrocławskie) to km 193+956 (road node Brzeg). The division of the individual stages of the renovations into sections as well as the scope of works are described, the contractors and supervisory entities are indicated. The total costs of the renovation are also presented.
3
Content available remote Jak rozwiązać Węzeł Bielański
PL
W artykule podjęto tematykę projektowania węzłów drogowych w ujęciu ich rozplanowania, rozbudowy oraz lokalizacji w sieci drogowej. Jako studium przypadku analizowano węzeł "Bielany Wrocławskie" na autostradzie A4 i południowym wlocie do Wrocławia. Przedstawiono stan obecny (w tym aktualny remont) na tle historii budowy i przekształceń tego węzła. Pokazano uwarunkowania przestrzenne oraz ruchowe. Po analizie tych elementów autor stawia pytanie o przyszłość węzła. Czy najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem będzie dalsza przebudowa, czy może likwidacja węzła w tej lokalizacji? Przeprowadzone analizy mogą być wykorzystane w kształtowaniu sieci dróg ruchu szybkiego oraz w innych lokalizacjach niż analizowana w artykule.
EN
The article discusses the design of road interchanges in terms of their layout, expansion and location in the road network. As a case study, the "Bielany Wrocławskie" interchange was analyzed on the A4 motorway and the southern in let to Wrocław. Present state was presented (including current renovation) against the history of construction and transformations of this object. Spatial and movement conditions are shown. After analyzing these elements, the author asks about the future of the interchange. Will the most functional solution be further reconstruction or liquidation of the node in this location? The analyzes may be used in shaping the network of rapid traffic routes in other locations than analyzed in the article.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie publikacji zamieszczonych w numerze 3, 4 i 7–8 miesięcznika i zawiera odpowiedź na pytanie w podtytule niniejszego artykułu. O sukcesie zadecydowało zastosowanie na tej budowie oryginalnej wersji zasad FIDIC oraz jednoczesne spotkanie się na niej Kompetentnych Specjalistów Wszystkich Stron zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wszyscy mieli do siebie pełne zaufanie i wzajemny szacunek, oparte o wyższe wartości i wspólnie chcieli uzyskać jak największą trwałość nawierzchni na tej autostradzie przy dotrzymania kontraktowych terminów i kosztów realizacji.
EN
Thie paper summarises the publications in numbers 3, 4 and 7-8. and shall answer a question in the subtitle of this paper. The success was determined by the application of the original version of the FIDIC principles on this construction site and the simultaneous meeting of the competent pecialists of all parties involved in this project. Everyone had full trust and mutual respect, based on higher values, and together they wanted to achieve the highest possible durability of the pavement on this motorway, while meeting the contractual deadlines and costs of implementation.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych w nr 3 i 4 miesięcznika i dotyczy oceny w 2017 r. stanu technicznego nawierzchni wykonanej w latach 1998–2001 na 126,5 km odcinku autostrady A4 od węzła Bielany Wrocławskie do węzła Strzelce Opolskie. Średni okres trwałości warstwy ścieralnej z SMA na tym odcinku wynosi ponad 15 i pół roku. Nawierzchnia z podbudową pomocniczą z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.
EN
The paper is continuation of publication in No. 3 and 4 of Drogownictwo and concerns the assessment in 2017 of the technical condition of the pavement made in 1998–2001 on 126,5 km of the A4 motorway section from Bielany Wrocławskie junction to Strzelce Opolskie junction. The average service life of SMA wearing course over this period is more than 15 and a half years. The pavement with an auxiliary base made of aggregate, cement and emulsion mixture is characterized by very good technical parameters.
PL
Jak świat stary, długi i szeroki, często bywa tak, że mimo istnienia i posiadania narzędzi, które mogą nam pomóc w rozwiązaniu choćby części naszych problemów, to z takich czy innych powodów mamy opory przed ich zastosowaniem. Nie inaczej jest również w przypadku stosowania wapna hydratyzowanego czy też wypełniacza mieszanego do mieszanek mineralno-asfaltowych (dalej mma), chociaż są to materiały znane i z powodzeniem stosowane w budownictwie drogowym w wielu krajach na całym świecie od ponad 100 lat.
EN
It is natural that often happens that although tools that can help us resolve at least some of our problems are available to us, we have reservations about their application for some reason. This may be the case of the use of hydrated lime or mixed filler for asphalt mixtures, although these are well-known materials and they have successfully been applied in road construction in many countries worldwide for over 100 years.
PL
20 lipca 2016 r. oddano do użytku odcinek autostrady A4 łączący węzły Rzeszów Wschód i Jarosław Zachód, zamykając tym samym kilkudziesięcioletnią historię budowy pierwszej kompletnej autostrady, stanowiącej część drogowego korytarza transeuropejskiego przebiegającego przez nasz kraj.
9
Content available A4 przejezdna na całym przebiegu
PL
20 lipca 2016 r. oddano do użytku odcinek autostrady A4 Rzeszów – Jarosław, pomiędzy węzłem Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jarosław Zachód (A4/DK94). Ten ponad 41-kilometrowy fragment stanowił ostatnie brakujące ogniwo autostrady łączącej wschód z zachodem Polski. Tym samym najdłuższa w kraju, bo licząca 672 km, autostrada jest już przejezdna na całym przebiegu.
EN
The Rzeszów-Jarosław section of the A4 motorway between the Rzeszów Wschód (A4/S19) interchange and Jarosław Zachód interchange (A4/DK94) was put into operation on 20 July 2016. That 41-km-plus fragment was the last missing link of the motorway connecting the eastern and western part of Poland.
PL
Najbliższe lata w Polsce będą czasem kontynuacji wielkich zmian, zapoczątkowanych w latach 90. XX w. Budownictwo infrastrukturalne będzie przeżywać energiczny rozwój. Powstaną nowe drogi ekspresowe i autostrady. Budowane będą nowe oraz rozbudowywane i modernizowane istniejące elektrownie i inne budowle przemysłowe, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak hale widowiskowe, muzea czy dworce kolejowe i autobusowe.
EN
The paper presents the heavy duty shoring tower PERI VST system. The components and major distinguishing features of the system are described, such as leg loads up to 700 kN, deployment up to 40 m in height included in assembly instructions [with possibility of achieving greater heights with project specific planning], modularity for ease of design, the ability to continuously adjust the layout geometry by using PERI VARIOKIT engineering kit braces, VST 100 head spindles with hydraulic unloading system, which may also serve to lift the load up. Several selected projects in Poland using PERI VST shoring tower system are discussed.
PL
Miniony rok był pod wieloma względami wyjątkowy dla firmy HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. 25 września 2014 r. oficjalnie otwarto pierwszy w Polsce zakład produkcyjny firmy. Pierwsze prefabrykaty wyprodukowane w Olszowej zostały już zabudowane na trzech różnych inwestycjach drogowych.
EN
The last year was, in many aspects, special for HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. On 25 September 2014, the first Company's production site in Poland was officially opened. First pre-cast products manufactured in Olszowa have already been built in three various road construction projects.
PL
Autostrada A4 na odcinku od węzła Batory do węzła Sośnica została oddana do ruchu w styczniu 2005 r. Zarówno w okresie budowy, jak i po jej oddaniu do ruchu na odcinku tym prowadzony jest monitoring. W maju 2005 r. w rejonie MOP-ów Halemba i Wirek powstała deformacja nieciągła, którą usunięto w 2006 r. W maju 2009 r. po raz drugi w tym rejonie ujawniła się deformacja nieciągła. W rejonie powstałej szczeliny w kwietniu 2010 r. zostały założone linie obserwacyjne, na których do czerwca 2012 r. wykonano 5 cykli obserwacyjnych. Wyniki pomiarów poddano szczegółowej analizie. W analizowanym okresie maksymalne osiadania wyniosły -0,045 m, a przemieszczenia poziome w kierunkach x i y – odpowiednio: -0,078 i -0,065 m. Wielkość odkształceń poziomych otrzymanych z pomiarów zależy od odległości pomiędzy punktami linii.
EN
The A4 motorway on the section from the Batory junction to the Sośnica junction was put into circulation in January 2005. Both during construction and after commissioning the highway to traffic on this section is monitored. In May 2005, in the region of rest areas Halemba and Wirek formed discontinuous deformation, which was removed in 2006 The second time established discontinuous deformation in this region in May 2009. In the area of the discontinuous deformation was stabilized in April 2010 observational lines on which to June 2012 was performed 5 cycles of observation. The measurement results were analyzed detailed. In the analyzed period, the maximum subsidence was equaled - 0.045 m, and the horizontal displacements in the x, y were equaled respectively: - 0,078 and - 0,065 m. Value of horizontal deformations obtained from the measurements depends on the distance between the points of the observational line.
Mosty
|
2014
|
nr 6
62--63
PL
Polski odcinek autostrady A4 jest ostatnim elementem międzynarodowego szlaku transportowego E40, który swój początek ma we francuskiej miejscowości Calais nad Kanałem La Manche, a jego koniec zlokalizowany jest w Kazachstanie zaraz przy granicy z Chinami.
PL
Do budowy opolskiego odcinka autostrady A-4 przystąpiono latem 1997 r. Niedługo po rozpoczęciu budowy zaczęły się ostre protesty organizacji ekologicznych. Kością niezgody stał się jej odcinek przecinający Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, bezpośrednio sąsiadujący również ze ścisłym rezerwatem przyrody Ligota Dolna, chroniącym rzadką roślinność ciepłolubną. W latach 2011-2013 na terenie pasa drogowego autostrady A4 przechodzącego przez teren Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim przeprowadzono szczegółowe badania mikologiczne, geobotaniczne, florystyczne i faunistyczne. Na tym odcinku autostrady stwierdzono występowanie licznych rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin oraz zwierząt, w tym najliczniejszą w Polsce populację lnu austriackiego Linum austriacum. Jest to również jedyne stanowisko muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, z tak licznym występowaniem rzadkich i ginących gatunków roślin w pasie autostrady w Polsce. Ze względu na pojawianie się na trasie autostrady wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt, wydaje się celowe utworzenie monitoringu przyrodniczego, który mógłby dostarczyć wielu cennych informacji dotyczących wpływu autostradowego ruchu samochodowego na okoliczną florę i faunę. Z wiedzy tej mogliby korzystać nie tylko budowniczowie kolejnych autostrad w Polsce, ale również szerokie grono zainteresowanych naukowców.
EN
Construction of the A-4 Motorway section in the Opole Region begun in Summer 1997. Very soon vigorous resistance of ecological NGOs was encountered. The bone of contention was the section of motorway that passes through the Góra Świętej Anny Landscape Park and verges the natural reserve of strict protection Ligota Dolna where rare species of thermophilic plants are sheltered. Between 2011 and 2013 a detailed mycological, geobotanical, floristic and fauna research took place within the right-of-way of the A-4 Motorway section crossing the Góra Świętej Anny Landscape Park in the Opole Region. The survey revealed several rare and protected species of fungi, plants and animals along the road, including the greatest in Poland population of Austrian flax Linum austriacum. The area also harbors the only site of xerothermic grass of Festuco-Brometea class with so many rare and putrefying plant species inside a motorway’s right-of-way in Poland. Given the occurrence of many interesting species of plants and animals in the motorway surrounding it seems justified to establish a system of ecological monitoring, which could provide a range of valuable findings regarding the impact of motorway traffic on surrounding flora and fauna. This knowledge would be very useful for all those involved in construction of next motorways in Poland as well as for a wide circle of interested researchers.
PL
Specjalistyczna chemia budowlana nie jest tylko dodatkiem w budownictwie inżynieryjnym, ale sama tworzy zaawansowaną technologię, w wielu przypadkach jeśli nie zastępującą, to uzupełniającą tradycyjne rozwiązania budowlane. Wytworzenie zaawansowanych technologicznie produktów, równocześnie charakteryzujących się wysoką jakością, poprzedzają setki godzin prac laboratoryjnych, badań i testów wymagających także ogromnych nakładów finansowych. W rezultacie tych działań powstają rozwiązania materiałowe niezwykle skuteczne i trwałe o bardzo szerokiej skali możliwych zastosowań.
EN
Specialised construction chemical are not merely additives in engineering construction, but create an advanced technology of their own which in many cases if not replaces then at least complements traditional construction solutions.
PL
Od 30 października 2013 r. kierowcy mogą korzystać z nowego, prawie 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. Rzeszowski oddział GDDKiA oddał do ruchu dwa odcinki A4: od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód oraz od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Wykonawcą obu kontraktów jest Budimex SA. Odcinki te przebiegają przez powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski oraz rzeszowski. Przejazd autostradą pozwoli na skrócenie czasu podróży pomiędzy Dębicą a Rzeszowem do ok. 20 minut.
EN
From October 30th 2013 drivers can use a new section of A4 Motorway in Subcarpathia, stretching over nearly 37 kilometres. The Rzeszów Division of the General Directorate for National Roads & Motorways has actually commissioned two sections: from Dębica Pustynia junction to Rzeszów Zachód junction, and from Rzeszów Zachód junction to Rzeszów Północ junction.
17
Content available Kolejny odcinek A4 na Podkarpaciu oddany do ruchu
PL
Od 27 maja 2013 r. kierowcy mają do dyspozycji 18-kilometrowy odcinek autostrady A4 od węzła Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do węzła Przemyśl (skrzyżowanie z DK77).
EN
From 27 May 2013 the drivers can use the new, 18-km section of the A4 motorway from Jarosław Wschód junction (near Pawłosiów) to Przemyśl junction (inter-section with national road DK77).
PL
Obecnie Podkarpacie jest wielkim placem budowy autostrady A4 prowadzącej do granicy z Ukrainą, mimo że budowa wyodrębnionych odcinków miała zakończyć się przed rozpoczęciem Euro 2012. Powódź, protesty podkarpackich samorządowców, prace archeologiczne, rozwiązanie kwestii ujęcia wody dla Łańcuta i pokonanie przeszkód związanych z ochroną żab to tylko niektóre problemy opóźniające budowę A4 na Podkarpaciu. Z czasem pojawiły się jeszcze większe trudności - problemy z wykonawcami. Wypowiedziane zostały umowy, konieczne były nowe przetargi.
EN
Currently Podkarpacie (Subcarpathia) is a large construction site of the A4 motorway, leading to the border with Ukraine, despite the fact that the construction was to be completed before the Euro 2012 championships. Flood, protests of Subcarpathian self-governments, archeological works, the solution of the problem of water supply system for Łańcut and overcoming obstacles connected with the protection of frogs - these are only a handful of problems that caused delays in the construction of A4 in Subcarpathia. With time greater difficulties arose - problems with subcontractors. The agreements were terminated and new tenders were needed.
19
Content available Pierwszy odcinek autostrady A4 już gotowy
PL
10 września br. zmieniła się mapa drogowa Podkarpacia. Do ruchu oddano pierwszy podkarpacki odcinek autostrady A4, od węzła Rzeszów Północ do węzła Rzeszów Wschód. Wraz z otwartym jednocześnie odcinkiem S19 Stobierna - Rzeszów stanowi ponad 15-kilometrową część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Ta nowa, bezpieczna i pozwalająca na komfortową jazdę droga usprawnia ruch oraz zapewnia oszczędność czasu wszystkim podróżującym pomiędzy DK19 i DK9.
PL
W okresie od sierpnia do września 2012 roku firma Mostostal Montaż Słupca zmontowała konstrukcję stalową wiaduktu autostradowego nad linią kolejową Kraków-Medyka. Wiadukt ma konstrukcję łukową stalową z pomostem zespolonym żelbetowo stalowym.
EN
In August and September 2012, the Mostostal Montaż Słupca company assembled the steel structure of a motorway viaduct over the Kraków-Medyka rail line. It is a steel arch structure with a joint deck made of reinforced concrete and steel.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.