Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A study was made of the degradation of polyethylene packaging film modified with Mn(II) and Fe(III) carboxylate at additive content of 0.5 and 1 wt%. A comparison was made between the effectiveness of manganese and iron carboxylate at molar ratio of Mn: Fe 1.5 and the photodegradative effects of mixed carboxylate salts of these metals of various content of the individual fatty acids. We compared the effects of degradation of films obtained under the same processing variables and aged under the same conditions. In this way we have studied the effect of chemical composition of the carboxylates on their effectiveness and the usefulness of technical grade stearin in obtaining an effective and thermally durable prodegradant.
PL
Przedstawiono wyniki badań degradacji opakowaniowej folii polietylenowej modyfikowanej karboksylanami Mn(II) i Fe(III) przy zawartości tego dodatku w polimerze 0.5 i 1% mas. Porównano skuteczność karboksylanu manganu i żelaza o stosunku molowym Mn:Fe 1.5 na działanie fotodegradacyjne mieszanych soli karboksylowych tych metali o różnym składzie indywidualnych kwasów tłuszczowych. Porównano efekty degradacji folii uzyskanych w tych samych warunkach przetwórstwa i poddawanych starzeniu. Badano wpływ składu chemicznego karboksylanów na ich skuteczność oraz przydatność stearyny technicznej do uzyskania skutecznego i termicznie trwałego prodegradanta.
2
Content available remote Badania reaktywności fosforytów
PL
Surowce fosforowe oceniono pod kątem właściwości morfologicznych, takich jak rozkład ziarnowy, współczynnik kształtu i powierzchnia właściwa BET. Wyznaczona reaktywność tych surowców w procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianową jest wprost proporcjonalna do powierzchni właściwej cząstek poddawanych rozkładowi kwasem siarkowym, pomimo znacznych różnic w składzie chemicznym i rozkładzie ziarnowym.
EN
Seven phosphorites of Polish or Uzbekian origin were tested for morphol. properties (grain size distribution, shape factor, sp. surface), and studied for reactivity in the dihydrate variant of the wet process for H₃PO₄ manufg. where the phosphorite grains were decompd. with H₂SO₄. The relationship between their reactivity and sp. surface was directly proportional, despite the significant disparity in chem. compn. and in grain size distribution.
PL
W pracy autorzy ocenili właściwości morfologiczne aktywnych napełniaczy używanych do obniżania palności materiałów polimerowych. Napełniacze porównano według rozmiarów ziarnowych, wielkości powierzchni właściwej i współczynnika kształtu. Znaczenie struktury morfologicznej napełniaczy dla przetwórstwa tworzyw polimerowych zilustrowano wynikami badań właściwości reologicznych kompozycji nienasycona żywica poliestrowa (UP)–napełniacz (N). Najsilniejszy wpływ na badane właściwości reologiczne ma powierzchnia właściwa ziarna napełniacza i jego rozmiar.
EN
In this work, the authors evaluated the morphological properties of fillers used to decrease flammability of polymeric materials. The fillers were compared with each other in accordance to grain size, specific surface and shape factor. The importance of morphological structure in polymer processing was illustrated by the results of the studies on rheological properties of unsaturated polyester resin (UP)-filler (N) composites. Specific surface area of the grain and its size has the strongest influence on tested rheological properties.
4
PL
Trudna sytuacja wielu przedsiębiorstw zmusza je do poszukiwania coraz to nowych metod podnoszenia ich efektywności i wydajności. W ostatnim czasie wiele z nich decyduje się na wdrożenie narzędzi i metod filozofii Lean Manufacturing. Filozofia ta pokazuje istotne znaczenie eliminacji marnotrawstwa pojawiającego się w procesie produkcyjnym. Pozwala na eliminację strat, które najczęściej występują w procesie produkcyjnym, np. długie przezbrojenia, nadprodukcja, awarie, zapasy, braki, zbędny ruch oraz transport. W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwości doskonalenia przezbrajania maszyn z wykorzystaniem metody SMED (Single Minute Exchange of Die). W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną charakterystykę filozofii Lean Manufacturing. Opisano znaczenie koncepcji, zalety wdrożenia, wybrane narzędzia i metody Lean, których głównym zadaniem jest doskonalenie procesów. Część praktyczna pracy przedstawia wdrożenie metody na wybranym stanowisku produkcyjnym. Przedstawiona zostaje metodyka wdrożenia metody SMED w procesie produkcyjnym. Na wybranym stanowisku przeprowadzona została identyfikacja i analiza czasów przezbrojeń, identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych, wykorzystywane narzędzia oraz oprzyrządowanie, liczba przejść pracownika przed wdrożeniem metody. Zaproponowano i wdrożono działania usprawniające. Dokonano oceny efektywności wprowadzonych działań. Zastosowanie metody SMED wyeliminowało zbędne czynności, uzyskano skrócenie czasu przezbrojenia, zmniejszyła się liczba przejść pracownika. Wydajność produkcji dzięki zastosowaniu metody SMED została zwiększona o 4,16%. Symulacja oszczędności kosztów przedstawiła ilość zaoszczędzonych środków pieniężnych dzięki wdrożeniu tej metody.
EN
The difficult situation of many companies forcing them to seek ever the new ways to improve their efficiency and performance. In recent times, many of them decide to implement the tools and methods of Lean Manufacturing. This philosophy shows the importance of eliminating wastes occurring in the production process. It allows elimination of the losses that occur most frequently in the production process such as: long setup, overproduction, failures, inventory, defects, unnecessary movement and transport. In this work the possibilities of the improving machines setup with using the method of SMED (Single Minute Exchange of Die) was presented. In the first part of the paper the general characteristics of Lean Manufacturing was described. The importance of the concept, the advantages of the implementation of selected tools and methods of Lean, whose main task is to improve processes was described. The practical work presents the implementation of the method for the chosen production stand was presented. Moreover, the methodology of the implementation of SMED method in the production process was presented. On the selected production stand : identification and the analysis of the setups time, identification of internal and external operations, used tools and equipment, the number of employee movements before the implementation of this method was presented. The improvement actions were proposed and implemented. An evaluation of the effectiveness of implemented actions was made. The application of SMED eliminated unnecessary activities, helped to reduce setup time, reduced the number of the employee movements. Production efficiency through the use of SMED method has been increased by 4.16%. Simulation of cost savings presented the amount of cash savings by implementing this method.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie aktualnie obowiązującego prawodawstwa krajowego dotyczącego postępowania z odpadami, szczególnie odpadami z przemysłu chemii nieorganicznej oraz wskazanie obszarów, które będą jeszcze wymagały wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych. Omówiono wybrane aspekty wprowadzenia tych przepisów do praktyki zarządzania odpadami w przemyśle chemicznym.
EN
Objective of this article is present the currently existing national legislation concerning the waste management, especially waste from inorganic chemical industry and the identification of areas that are still necessary to introduce appropriate legislation. This paper discusses some aspects of the implementation of these provisions in waste management practices in the chemical industry.
8
Content available Granulacja krzemianów sodu metodą prasowania
PL
W artykule opisano wstępne wyniki badań granulacji krzemianów sodu metodą prasowania. Prowadzone badania miały na celu sprawdzenie możliwości uzyskania z pylistych surowców granulatów o określonym rozkładzie ziarnowym. W badaniach laboratoryjnych stosowano pyliste krzemiany sodu o module 2,0-3,3 SiO2mol/ Na2Omol. Prowadzono je w prasie matrycowej firmy AWPMA. W ramach badań wyznaczono wpływ ciśnienia prasowania na stopień zagęszczenia oraz określono optymalne ciśnienie prasowania badanych krzemianów. Uzyskano produkty charakteryzujące się większym ziarnem i wyższymi gęstościami nasypowymi. Otrzymane wyniki umożliwiają dobór urządzeń przemysłowych do granulacji dwukrzemianów sodu jako głównego produktu, z jednoczesną możliwością otrzymania granulowanych krzemianów o innych module.
EN
The preliminary results of studies of sodium silicate granulation by pressing method was described. The studies was conducted to test the possibility of obtaining the powdery raw material granules with a specific particle size distribution. In laboratory studies powdered sodium silicates with module of 2 up to 3.3 SiO2 moles/Na2O moles were used. They were investigated in the AWPMA's matrix press. The studies determined the impact of compaction pressure on the densification degree and the optimal compression pressure of tested silicates was determined. The products of larger grains and higher bulk densities were obtained. The results allow the selection of industrial equipment for granulation of sodium disilicates as the main product and the possibility of obtaining granulated silicates of other module at the same time.
10
Content available remote A prospective study of inorganic waste from Polish chemical industry
EN
The paper presents quantitative and qualitative analysis of inorganic waste generated by Polish chemical industry in the years 2004-2010. Analysis of the impact of waste issue on chemical branch development as well as on local society has been attempted. Waste group 06 (classification according to the Waste Catalogue) [1] generated by chemical enterprises (sections 19 - 22 of the Polish Classification of Activity) has been analyzed. We describe the technologies generating the significant amount of waste group 06 and present the methods of decreasing their waste streams. European environmental policy requirements, economy and market conditions as well as technological and research trends in the concerned area are also discussed. We further present the foundations of foresight methodology for inorganic waste, in particular its group 06. The paper reports recent results and methodology elaborated within the research project on "Inorganic wastes of chemical industry - technological foresight" [2] co-funded by the Operational Programme Innovative Economy, which is one of the six national programmes under the National Strategic Reference Framework, and supervised by the Polish Ministry of Science.
PL
W artykule przedstawiono analizę ilości i rodzaju odpadów nieorganicznych wytworzonych przez polski przemysł chemiczny w latach 2004-2009 oraz podjęto próbę analizy wpływu problemu odpadów na rozwój tego przemysłu i na odbiór społeczny zakładów chemicznych. Analizowano odpady grupy 06 według katalogu odpadów [1] wytwarzane przez podmioty gospodarcze posiadające kody PKD z działów 19 do 22. Omówiono politykę ekologiczną UE, warunki ekonomiczno-rynkowe, dostępne technologie i trendy w badaniach. Przedstawiono także podstawy metodologii foresightu odpadów grupy 06. Publikacja powstała w oparciu o raporty stanu wiedzy i metodologiczne opracowane w ramach realizacji projektu "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny"[2].
EN
The paper presents the results of the tests on the preparation of iron (III) stearate – the most prominent oxo-biodegradation agent for polyolefinic plastics. The process chosen for testing was the double precipitation process, using stearic acid alkalised with soda lye and iron (III) chloride or iron (III) sulphate. A number of iron (III) stearate preparation methods described in the literature were tested and an analytical procedure for monitoring the process was developed using both the classical and instrumental techniques. FTIR spectroscopy is the most useful technique for the product quality control and identification. During the study the characteristics of the proper product were also determined using the DSC methods. Microscopy and laser diffraction particle size analysis were applied to determine the size of the precipitated product grains. An application sample of the product obtained by the double decomposition method from iron (III) sulphate as the iron carrier has successfully passed the application tests in the polyethylene packaging film.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy osadów dennych rzeki Kłodnicy. Analiza fizykochemiczna dotyczyła następujących parametrów: zawartości suchej masy, substancji organicznej, fosforu, metali ciężkich oraz wartości pH. Badania prowadzone były w aspekcie oceny stanu ekologicznego tej rzeki i jej ewentualnej rewitalizacji. Określono możliwości wykorzystania badanych osadów na podstawie wykonanych analiz.
EN
The results of the Kłodnica River bottom sediments analysis are presented. The physicochemical analysis concerned the following parameters: pH, the contents of dry matter, organic matter, phosphorus and heavy metals. The investigations were carried out to assess the overall ecological status of the river in the framework of a project aimed at revitalisation of this river. Based on the obtained data alternatives of the environmental utilization of the bottom sediments have been discussed.
PL
Podjęto próbę wytworzenia sorbentów par rtęci metalicznej znajdujących zastosowanie w metodzie gold-trap. Metodą tą oznacza się bardzo niskie stężenia rtęci w fazie gazowej. Oznaczenie polega na zatężaniu rtęci na warstwie złota przy użyciu specjalnych próbników zwanych amalgamatorami lub gold-trapami. Otrzymano 10 różnych sorbentów rtęci poprzez nanoszenie złota na diatomit metodą chemiczną oraz dyfuzyjną. Przebadano sorpcję par rtęci z fazy gazowej na gold-trapach wypełnionych otrzymanymi materiałami. Uzyskane wyniki po porównaniu z wynikami uzyskanymi na fabrycznym gold-trapie pozwoliły wytypować najlepszą metodę otrzymywania sorbentów par rtęci.
EN
It the test of producing sorbents to the peer of metallic mercury finding use in method gold-trap. Method this was marked very low concentration in gas structural constituent mercury. Sign depends on concentration of mercury on layer of gold near use special testers called amalgamate or gold-trap. Ten different sorbents of mercury were make across plotting on diatomit gold chemical or diffusive method. It sorption was examination with gas structural constituent the peer of mercury on gold-trap received materials. The results after comparison from the results on factory gold-trap permitted to choose the best method of producing sorbents to determination of small concentration mercury in gasses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.