Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The development of the road network has a positive impact on a wide range of factors determining the efficient functioning of the state and the development of its regions. At the same time, it is an interference in environmental and agricultural space and a threat to landscape and cultural values. Protection of a very diversified natural environment means preservation, sustainable use, and restoration of resources, creations, and components of nature. Hence, the environmentally friendly design and construction of road investments should include passive and active environmental protection and compensation. All effective solutions from a wide range of “good practices” minimise or eliminate the negative environmental impacts. At the same time, all those activities leading to the creation of an environmentally friendly “green” road network are “economically” estimated in economic analyses. The main goal of this paper is to indicate the “simplified” valuation of the pro-ecological approach to road construction in the assessment of economic effectiveness on the example of the Polish section of the S8 expressway (especially within protected areas). The lack of valuation in the monetary value of potential benefits resulting from avoidance, prevention or mitigation, unfortunately, has an impact on the economic result of cost-benefit analysis.
PL
Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów. Jednocześnie jest ingerencją w przestrzeń środowiskową i rolniczą oraz zagrożeniem dla walorów krajobrazowych i kulturowych. Ochrona niezwykle urozmaiconego środowiska przyrodniczego to zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Stąd przyjazne środowisku projektowanie i budowa inwestycji drogowych powinny uwzględniać bierną i czynną ochronę środowiska oraz kompensację. Wszystkie skuteczne rozwiązania z szerokiego zakresu „dobrych praktyk” minimalizują bądź eliminują negatywne skutki wyrządzone środowisku. Jednocześnie wszystkie działania prowadzące do stworzenia przyjaznej środowisku, „zielonej” sieci dróg są „oszczędnie” szacowane w analizach ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie „uproszczonej” wyceny proekologicznego podejścia do budowy dróg w ocenach efektywności ekonomicznej na przykładzie polskiego odcinka drogi ekspresowej S8 (szczególnie w granicach obszarów chronionych). Brak wyceny w wartościach pieniężnych potencjalnych korzyści wynikających z unikania, zapobiegania czy łagodzenia skutków ma niestety wpływ na ekonomiczny wynik analizy kosztów i korzyści.
EN
This paper discusses logistics models of e-commerce implemented by Polish clothing companies. The author has conducted research on Polish clothing companies and logistics operators serving e-commerce branches, and here presents and compares these models. There are various logistics models of e-commerce, which differ from each other in organisation of deliveries, level of outsourcing, location for keeping stocks, level of logistics in customer service, and organisation of returns (goods returned by customers). The impact of the different e-commerce models on ecological, economic, and social priorities is then discussed.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
W artykule opisano działania podjęte przez Grupę Kapitałową JSW w ramach Programu Inteligentna Kopalnia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w Grupie. Realizacja wprowadzanych rozwiązań spowoduje zmniejszenie kosztów produkcji ponoszonych przez zakłady górnicze oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.
EN
The article presents efforts undertaken by JSW Group within the Intelligent Mine Programme with a view to improving energy efficiency of the Group. The implementation of the new solutions will reduced the costs of mining companies and positively impact the natural environment.
5
Content available Czyste niebo nad Polską
PL
Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Wspólnie musimy zadbać o otaczający nas świat w trosce o przyszłe pokolenia. Jak pogodzić rozwój cywilizacyjny dbałością o środowisko naturalne?
PL
Ludzie zaczęli rozumieć potrzebę myślenia o środowisku i jego ochronie, wiedzą, że nie są jedynym gatunkiem na ziemi, nie mają uprzywilejowanych praw do korzystania z tego środowiska i odkryli, że stan tego, co ich otacza, ma wpływ na ich życie. Świadomość ekologiczna to myślenie i przeżycia poszczególnych ludzi oraz funkcjonujące społeczne standardy pojmowania i wartościowania biosfery. Ważne jest więc, aby poprzez różnorodne akcje, badania, publikowane artykuły rozbudować u ludzi tą świadomość. Celem artykułu jest zbadanie świadomości mieszkańców okolic Częstochowy na temat środowiska naturalnego w okolicach ich miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Wyniki ankiety pokazać, jaki jest stan środowiska naturalnego i powietrza na badanym terenie. Przedstawione zostaną działania gmin, które według mieszkańców mają wpływ na jego środowisko. Przedstawiono zachowanie mieszkańców, którzy także oddziałują na to środowisko.
EN
People begin to understand the need to think about the environment and its protection, they know that they are not the only species on earth, they do not have a special right to use the environment and have discovered that the state of what surrounds them has a direct impact on their lives. Ecological awareness is the thinking and experiences of individual people and the functioning of social standards of understanding and valuing the biosphere. Therefore, it is important to expand awareness in people through various actions, research, published articles. The purpose of the paper to examine the awareness of the inhabitants of the Częstochowa area about the natural environment near their place of residence. The results of the research show what is the state of the natural environment and air in the research area. The actions of communes, which, according to residents, have an impact on its environment, are analysed. The behavior of residents who also influence this environment is presented.
PL
Coraz więcej można usłyszeń o gospodarstwach ekologicznych oraz o tym jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób ekologiczny. Należy pamiętać, że ekologia w domu nie oznacza, że ludzie nowoczesne rozwiązania, które kosztują wiele, a które mają zredukować wpływ na środowisko naturalne. Każdy może podjąć działania, które nie wymagają dużych wydatków, a które będą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem artykułu jest zbadanie doświadczeń i przyzwyczajeń mieszkańców Polski pod kątem prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób ekologiczny. Badanie miało formę ankiety internetowej. Badanie prowadzone było w okresie czerwiec-grudzień2017. Dzięki ankiecie można było przyjrzeć się przyzwyczajeniom polaków w aspekcie ekologicznego prowadzenia domu.
EN
More and more often, we can hear about ecological households and how to run a household in an ecological way. It should be remembered that ecology at home does not mean that a person has to invest in modern solutions that cost a lot, and which are supposed to reduce its impact on the natural environment. Each person can develop certain actions, which will not require large amounts of financed expenditure, and which will have a positive impact on the natural environment. The purpose of the paper was to examine the experiences and habits of Polish people in terms of running a household in an ecological way. The study took the form of an online survey. The research was conducted in June-December 2017. Thanks to the research, it was possible to observe the habits of Polish people in the aspect of eco-friendly housekeeping.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań na temat wiedzy polskich studentów dotyczącej środowiska naturalnego, jego stanu, przyczyn i skutków zanieczyszczenia oraz sposobów ochrony. Badania przeprowadzono w 2016 roku na grupie 642 osób, studentów różnych wydziałów i uczelni. Uczestnicy wykazali największą wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, znajomość stanu środowiska i jego przyczyn okazała się jednak mniej powszechna. Grupa została dobrana tak, by możliwe było również porównanie wiedzy osób studiujących różne kierunki studiów. Z rezultatów badania wynika, że różnice w poziomie wiedzy między studentami różnych kierunków są stosunkowo niewielkie.
EN
The aim of the article is to present the results of a study concerning the knowledge of polish students about the natural environment and its condition, the reasons and the consequences of the pollution, and the methods of protection of the environment. The study was conducted in 2016. The research group consisted of 642 students of different faculties and universities. The participants demonstrated the knowledge about methods of protection of environment. The level of the knowledge about the condition of natural environment, the reasons and the consequences of the pollution appeared to be lower. The aim of the selection of the participants was to compare the results of students of different faculties. The results of the study show, that the differences between students of different faculties are relatively small.
PL
Polski sektor energetyczny w dużej mierze oparty jest na paliwach kopalnych wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej, co nie do końca jest zgodne z obecną polityką energetyczną Unii Europejskiej. Dlatego konieczne staje się większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gwarantujących zachowanie wartości środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że oprócz efektu ekonomicznego bardzo ważny jest efekt środowiskowy, rozumiany jako wpływ OZE na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Intensywny rozwój OZE wywołuje wiele kontrowersji wśród polityków, a także wśród mieszkańców obszarów wiejskich, które są związane także z mitami dotyczącymi energii odnawialnej jako szkodliwej dla środowiska przyrodniczego. Rozwój obszarów wiejskich powinien być połączony z sytuacją społeczno-gospodarczą, a tym bardziej z sytuacją społeczno-kulturową jej mieszkańców, gdyż zakłada on, że rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest związany nie tylko z rolnictwem, ale także z wartościami historycznymi i przyrodniczymi oraz ich trwałością. W pracy założono, że trwałość obszarów wiejskich w dużym stopniu łączy się ze zdolnością zachowania ich wartości przyrodniczych, a także zapewnieniem satysfakcjonującej jakości życia mieszkańcom. Celem niniejszej pracy jest określenie postaw mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego na temat oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze. Podstawowym źródłem danych były badania ankietowe zrealizowane w 2017 r. wśród 282 mieszkańców województwa podkarpackiego.
EN
The Polish energy sector is, to a large extent, based on fossil fuels used in conventional energy, which is not entirely consistent with the current energy policy of the European Union. Therefore, it is necessary to increase the use of renewable energy sources that guarantee the preservation of the value of the natural environment in rural areas. It should be emphasized that in addition to the economic effect, the environmental effect is very important, understood as the impact of renewable energy on the natural environment and the quality of life of rural residents. The intensive development of RES raises a lot of controversy among politicians, as well as among rural residents, who are also associated with the myths regarding renewable energy as harmful to the natural environment. Rural development should be connected with the socio-economic situation, and even more so with the socio-cultural situation of its inhabitants, because it assumes that the development of rural areas in Poland is associated not only with agriculture, but also with historical and natural values and their durability. The aim of this work is to determine the attitudes of the inhabitants of rural areas of the Podkarpackie Province on the impact of renewable energy sources on the natural environment. The work assumes that the durability of rural areas is largely connected with the ability to preserve their natural values, as well as ensuring a satisfactory quality of life for residents. The basic source of data was surveys carried out in 2017 among 282 inhabitants of the Podkarpackie Province.
EN
The article discusses the role of natural space elements in formation of attractiveness of the urban environment of small towns. Meaningful use of natural elements is necessary for development of a strategy of formation of the urban space attractiveness and can become an important source of it. Natural surrounding also impacts the urban development structure itself, characteristics of architectural objects and spacial visual communication of a small town and its suburbs. Using available natural characteristics, as well as purposeful introduction of elements of wildlife and inanimate nature into the urban space has an essential impact on the increase of the number of visitors and tourists in the town and dissemination of information about it.
11
Content available remote Gospodarka odpadami w świadomości społeczeństwa
PL
W artykule podjęto problematykę związaną z świadomością społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ilustracji rozważanej kwestii posłużono się wynikami badań w postaci sondażu diagnostycznego na terenie miasta Koszalina. Jako przykład wykorzystano przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Wyniki badań i ich ilościowe dane zinterpretowano, i podjęto próbę uogólnienia wyprowadzając wnioski i konkluzje. Po analizie wyników zasugerowano opinię na temat stanu gospodarki odpadami w Koszalinie i skuteczności stosowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej.
EN
The article presents the issues related to public awareness of waste management. In order to illustrate the issue in question, the author used the results of the researches in the form of a diagnostic survey in the city of Koszalin. Public utility companies in Koszalin were indicated as an example. The results of studies and their quantitative data were interpreted. Moreover, the author made an attempt to generalize the issue by drawing conclusions. After the analysis of results, an opinion concerning the state of waste man-agement in Koszalin and the effectiveness of applied ecological education ac-tivities was suggested.
EN
A significant area of study concerning the natural environment of small towns is the area of legislative and social problems. The article analyses and evaluates legislative solutions which have a direct effect on environmental protection (nature preservation and shaping), as well as presents the diagnosis of environmental degradation by people (consumer behaviors). Currently, the primary challenge as regards environmental protection is to change faulty acts of law and implement wise ecological education, promoting social responsibility for the environment (abandoning the consumption paradigm, destructive to natural environment).
PL
Istotnym obszarem badań dotyczących środowiska przyrodniczego małych miast pozostają problemy prawne i społeczne. Artykuł analizuje i ocenia rozwiązania legislacyjne, które mają bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska przyrodniczego (ochrona i kształtowanie) oraz przedstawia diagnozę degradacji środowiska przez człowieka (zachowania konsumenckie). Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla ochrony środowiska jest zmiana wadliwych, odnośnych aktów prawnych oraz mądra edukacja ekologiczna, stawiająca jako wzór postępowania odpowiedzialność społeczną za środowisko (zerwanie z paradygmatem konsumpcji niszczącym środowisko przyrodnicze).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń dotyczących postępowania z aspektami środowiskowymi, szczególnie z odpadami w cyklu życia wyrobów obronnych oraz wskazanie kierunku badań w przedmiotowym temacie. Poruszane zagadnienia wpisują się w ogólny system gospodarki odpadami, jako jednego z elementów kontekstu przedsiębiorstw, których przedmiot działalności związany jest z wyrobami obronnymi. Artykuł wyraża określone podejście badawcze dotyczące stosowanych rozwiązań formalno-prawnych, systemowych, organizacyjnych, technicznych i innych, w cyklu życia wyrobów obronnych i w odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego. Podejście to w znacznej mierze opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania sprzętu wojskowego w eksploatacji i przykładach zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Z tymi procesami wiąże się problem generowania odpadów powstających w wyniku, np.: wymiany materiałów eksploatacyjnych, napraw, modernizacji lub modyfikacji sprzętu, likwidacji systemów technicznych. Zakres tematyczny artykułu wskazuje kierunki do prowadzenia dalszych badań nad bezpieczeństwem ekologicznym organizacji związanym z aspektami środowiskowymi.
EN
The aim of the article is to present general assumptions related to dealing with environmental aspects, especially with waste in the life cycle of defense products and to indicate the direction of research in the subject. The issues raised in the article are part of the overall waste management system as one of elements of the context of enterprises whose subject of activity is related to defense products. The article expresses a specific research approach concerning the applied formal and legal, systemic, organizational, technical and other solutions in the life cycle of defense products and in relation to ecological safety. This approach is to a large extent based on diagnostic tests of the process of maintaining military equipment in operation and examples taken from the practice of the WZU S.A. in Grudziądz. These processes raise the problem of waste generation, arising as a result of eg. replacement of consumables, repairs, modernization or modification of equipment, or the elimination of technical systems. The thematic scope of the article indicates the directions for further research.
EN
The purpose of the article is to identify and assess environmental practice implementations focusing on the environmental strategy as a model. Available references provide scarce information on the very existence of business practices which enforce organizational changes and introduce model strategic behaviors of the company towards the natural environment, which is indicative of a cognitive loophole. The study provides authorial proposals of an environmental strategy as a model. A case study was carried out as part of the project, and its results have led to a conclusion that the implementation of environmental practices is not a one-time act, but rather an evolutionary process which takes place in stages, sequences. Furthermore, as a model of environmental practices, the strategy is developed through evolution, proceeding in a sequential manner.
EN
The organic food sector is one of the most dynamically developing food sector branches nowadays. Increased interest in organic food production and consumption is a response to the growing negative effects of agriculture intensification, which has contributed to environmental degradation and reduced food safety. The aim of the study was to identify and analyse the strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the organic food sector in the context of its impact on the environment and human health. The research material consisted of data collected by analysing literature of the subject. The results are presented using a SWOT matrix. It was found that organic agriculture has more strengths than weaknesses, and that taking advantage of the identified opportunities and minimizing existing threats would affect its further development, with benefits to the environment and humans.
PL
Sektor żywności ekologicznej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży spożywczej. Wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną jest m.in. odpowiedzią na narastające negatywne skutki intensyfikacji rolnictwa, która przyczyniła się do degradacji środowiska i zmniejszenia bezpieczeństwa żywności. Celem niniejszej pracy była identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora żywności ekologicznej, w kontekście wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Materiał badawczy stanowiły dane zebrane na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki zostały przedstawione w formie macierzy analizy SWOT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w rolnictwie ekologicznym mocne strony przeważają nad słabymi, a wykorzystanie zidentyfikowanych szans i minimalizowanie istniejących zagrożeń wpłynęłoby na jego dalszy rozwój, z korzyścią dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące specjalistycznego pojazdu gąsienicowego PIMR związane z badaniami jego modułu roboczego, służącego do koszenia traw (turzyce, trzciny) oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na chronionych terenach wodno-błotnych parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Przeprowadzone wstępne testy terenowe wskazywały na celowość dokonania modyfikacji konstrukcji obu modułów celem poprawy ich funkcjonalności i niezawodności działania. Próby terenowe potwierdziły korzyści z wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych obu modułów roboczych dla poprawy jakości i efektywności pracy pojazdu gąsienicowego w terenie bagnistym.
EN
Paper presents research and development concerning a specialized PIMR tracked vehicle related to the study of its working modules used for mowing grass (sedges, reeds) and a module for removing shrubs in protected wetlands of national parks, landscape parks and Natura 2000 sites. Initial field trails carried out indicated the desirability of modifying the design of both modules to improve their functionality and operational reliability. The field tests confirmed the benefits of the introduced construction modifications of both working modules to improve the quality and work efficiency of the tracked vehicle in the marshy terrain.
EN
Many large national research projects lack variables that would make it possible to monitor environmental attitudes on a regular basis. The General Social Survey (GSS), an American research program, can serve as an example of a good solution in this regard. The GSS surveys have used several variables at intervals of just a few years to measure environmental attitudes across time. The main aim of this article is to analyse these variables and show how they can be employed in other studies. Secondly, the article aims at presenting attitudes towards environment protection in contemporary American society on the basis of the 2014 GSS data. Variables describing the individ-uals’ position in the social structure, such as income and occupational prestige score, turn out to have no influence on their environmental attitudes. By contrast, education and most of all age, are the most important characteristics that affect how strongly respondents feel about the need to protect the natural environment.
PL
W wielu dużych ogólnokrajowych projektach badawczych brakuje zmiennych, dzięki którym można byłoby w sposób ciągły monitorować postawy wobec ochrony środowiska naturalnego. Przykładem dobrego rozwiązania w tym zakresie jest amerykański program badawczy General Social Survey, w którym od lat, w sposób ciągły i w odstępach zaledwie kilkuletnich wykorzystuje się w badaniach kilka zmiennych mierzących tego typu postawy. Jednym z głównych celów artykułu jest analiza tych zmiennych i pokazanie perspektyw ich wykorzystania w innych badaniach. Drugim celem jest ukazanie postaw wobec ochrony środowiska naturalnego we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, na podstawie danych GSS z 2014 roku. Zmienne opisujące położenie jednostek w strukturze społecznej, takie jak np. dochody i prestiż zawodu nie mają wpływu na tego rodzaju postaw. Wykształ-cenie, a przede wszystkim wiek – to najważniejsze cechy mające wpływ na siłę przekonań o potrzebie ochrony środowiska naturalnego.
EN
This paper presents the interactions between municipal solid waste management processes (such as waste incineration) and influences of environment in aspects of the atmosphere, water and space. These environmental components provide people with benefits, which are referred to as “environmental services”. In the paper authors attempt to identify environmental services in a process of waste incineration and to describe an approach to services’ potential valuation.
EN
Urban regeneration of post-industrial areas is essential considering the vast number of negative issues occurring in post-industrial zones and the large scale of deprivation of cities. Despite the fact that former industrial areas are typically source of harmful impact on local communities and natural environment, they are potential urban development areas as well. Holistic approach to urban regeneration process creates an opportunity to deal with the problems occurring in former industrial sites. However so far finished revitalisation projects had focused on economical issues disregarding other problems. New Revitalisation Act gives new possibilities of intervention on brownfields, unfortunately they might prove to be insufficient. Revitalisation of post-industrial areas is long, complex and problematic process. Due to specific conditions of former industrial areas their revitalisation should differ from urban regeneration of other deprived sites. Starting point ought to be an environmental audit and removal of contamination occurring as a result of industrial activity. The environmental audit including wide range of analyses of environmental components decides about possibilities of future reuse of site. Pollutant elimination is a key issue in the context of improvement of the quality of natural environment thereby the man’s environment. This article presents an urgent need to take action to revitalise former industrial areas to limit their negative impact on local communities and natural environment. This paper shows on example of Île de Nantes that revitalisation of post-industrial areas creates an opportunity of socio-economic growth of post-industrial cities. It has been emphasised that need to intervene on post-industrial sites is driven by necessity of efficient use of urban space according to sustainable development principle.
PL
Kluczowym założeniem rewitalizacji jest poprawa warunków życia ludzi, w tym także warunków środowiskowych. Z tego punktu widzenia rewitalizacja obszarów poprzemysłowych jest procesem koniecznym, głównie z powodu ich negatywnego oddziaływania na organizm człowieka [Kabata-Pendias, Pendias 1993]. Duża skala degradacji polskich miast dodatkowo przemawia za potrzebą podjęcia działań naprawczych na terenach poprzemysłowych. Badanie przeprowadzone na 366 miastach wykazuje, że tereny zdegradowane obejmują obszar ok. 120 tys. ha, z czego obszary poprzemysłowe to ok. 24 tys. ha, stanowi to ok. 4% terenów zainwestowanych i zurbanizowanych analizowanych miast [Jarczewski 2009]. Biorąc po uwagę wpływ emisji przemysłowych na łańcuch troficzny [Maciejewska, Ociepa 2003; Maciejewska 2015] należy podjąć rewitalizację terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych, stwarzając tym samym szansę na ich rozwój. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jest zadaniem bardzo złożonym ze względu na kumulację nie tylko niekorzystnych zjawisk środowiskowych, ale także społecznych i gospodarczych. Zły stan nieużytków poprzemysłowych generuje ograniczenia w rozwoju miasta i negatywnie wpływa na egzystencję społeczności lokalnej. Obszary poprzemysłowe stają się źródłem patologii, a przy odpowiednim zagospodarowaniu mogą być nowym miejscem pracy, aktywności społecznej czy rekreacji. Obszary poprzemysłowe to miejsca o dużym potencjale w kontekście rozwoju ośrodków miejskich oraz poprawy ich wizerunku, o czym świadczą liczne przykłady. Holistyczne podejście do zagadnienia rewitalizacji stwarza możliwość trwałego wyprowadzenia obszarów poprzemysłowych z sytuacji kryzysowej przez ich racjonalne zagospodarowanie. Aspekty społeczne i środowiskowe powinny stanowić nieodłączny element każdego programu rewitalizacji, ponieważ mają bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności lokalnej, a także kluczowe znaczenie w kontekście decyzji o możliwościach ponownego zagospodarowania terenu. Opracowanie wskazuje pilną potrzebę podjęcia działań naprawczych na obszarach poprzemysłowych w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko przyrodnicze. Publikacja zwraca uwagę na możliwości ożywienia społeczno-gospodarczego miast przez rewitalizację nieużytków poprzemysłowych. Potrzeba interwencji na obszarach poprzemysłowych jest podyktowana także koniecznością racjonalnego gospodarowania przestrzenią w myśl zasady zrównoważonego rozwoju [Maciejewska, Turek 2012].
PL
W roku 2015 polichlorowane naftaleny wpisano do protokołu Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych - substancji, których produkcja i stosowanie oraz eksport i import są zakazane (załącznik A) oraz zanieczyszczeń, których wielkość emisji do środowiska przyrodniczego w wyniku samorzutnej syntezy winna być ograniczona (załącznik B).
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.