Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roboty strzałowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zajęcia online w szkołach, teleporady lekarskie, wideokonferencje w pracy... To dziś nasza nowa rzeczywistość, wymuszona obecną sytuacją, choć jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. Także w górnictwie można wprowadzić wiele inteligentnych rozwiązań, pozwalających na automatyzację i cyfryzację pracy, czyniąc ją mniej podatną na wszelkiego rodzaju słabości i błędy ludzkie. Takim rozwiązaniem jest system kompleksowej metodologii nowoczesnego prowadzenia robót strzałowych.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju okonturowania, kąta sporządzania dokumentacji fotograficznej oraz typu rozkładu na ocenę fragmentacji urobku. Badania przeprowadzono dla trzech różnych prób, uzyskanych z odstrzelenia bloczków badawczych.. Na podstawie uzyskanych danych zauważono, że największy wpływ na analizę fotogrametryczną ma okonturowanie urobku. Delineacja automatyczna, pomimo że znacząco przyspieszała czas analizy, najczęściej wymagała wykonania przez użytkownika znaczących korekt, które w dużej ilości przypadków nie były możliwe do wprowadzenia. Kąt sporządzania dokumentacji zdjęciowej miał marginalne znaczenie dla wielkości kąta do 45°. Kąt 90° dokładnie obrazował płaszczyznę próby, przez co możliwa była lepsza identyfikacja rozmiaru analizowanych brył. Typ zastosowanego rozkładu miał marginalny wpływ na wynik analiz.
EN
The influence of the type of delineation, angle of photographs from which they were taken, and type of distribution based on which fragmentation assessment was made, were presented in this paper. Researched was made based the muck pile obtained from blasted three individual concrete blocks. On the basis of the obtained data, it was shown that the major influence on the assessment results, had a delineation process. Despite the fact that an automatic delineation, expedite time of the analysis, it most often requires from the user to perform a significant amount of corrections. Moreover in a large number of cases the corrections were not possible to apply. The angle range of 30¸45°, has not significantly influence the results of analysis. Only the angle of 90° showed different results. It was explained by the plane of the test, which made possible better identification of rock boundaries. The type of distribution had a small impact on the fragmentation result.
PL
Do pozyskiwania urobku w kopalniach rud miedzi w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego od momentu rozpoczęcia eksploatacji stosowano materiały wybuchowe. W oparciu o ponad 50-letnie doświadczenie można wnioskować, że zastąpienie tej technologii innymi rozwiązaniami, nie będzie w najbliższym czasie możliwe, zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i z uwagi na występowanie coraz trudniejszych warunków górniczo-geologicznych. Postęp technologiczny w zakresie techniki strzałowej w górnictwie światowym znalazł także swoje odzwierciedlenie w polskim górnictwie rud i metali nieżelaznych. Wykorzystywane początkowo dynamity zastąpione zostały niemalże całkowicie materiałami wybuchowymi emulsyjnymi, w tym w zdecydowanej większości materiałami luzem. Ręczny załadunek otworów strzałowych materiałami nabojowanymi zastąpiono modułami produkcyjno-załadowczymi dla MWE luzem. Z kolei stosowane przez blisko 30 lat zapalniki elektryczne, pod koniec lat 90. zostały zastąpione systemami inicjacji nieelektrycznej. W ramach artykułu przedstawiono wybrane etapy ewolucji robót eksploatacyjnych w kopalniach rud miedzi LGOM, bazujących na technice strzałowej ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych w kolejnych latach środków strzałowych.
EN
Explosives have been used for exploitation of the deposit in the Legnica-Głogów Copper Belt since the beginning of operations in this area. Based on more than 50 years of experience one may conclude, that replacing of this technology with other solutions will not be possible in the near future, both from economic reasons as well as due to difficult mining and geological conditions. Technological progress in the field of blasting techniques in the world’s mining industry has also been reflected in the Polish mining of non-ferrous metal ores. The primary used dynamites were almost completely replaced with the emulsion explosives, delivered mainly in the bulk form. The manual loading of cartridge explosives into the blastholes was replaced with mixing-charging units for bulk emulsion explosives. In turn, electric detonators used for almost 30 years, at the end of ‘90s were replaced with non-electric initiation systems. The article presents selected stages of the evolution of mining in the LGOM copper mines based on the blasting technology, with particular reference to the explosives and initiation systems used in subsequent years.
PL
Rozwój świadomości oraz technik wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym spowodował wzrost zainteresowania metodami strzelania gładkościennego. Pozwalają one nie tylko na uzyskanie docelowego kształtu zbocza, przy możliwie najmniejszym zniszczeniu nowo odsłoniętej calizny, ale również na większą kontrolę samego procesu. Szereg rozbudowanych funkcji i szeroki wachlarz możliwości pełnej personalizacji parametrów wykonywanych prac czyni oprogramowanie 0-Pitblast innowacyjnym narzędziem wspierającym projektowanie nawet wysoko specjalistycznych strzelań.
PL
„Praca badawcza dla przemysłu, jakim jest górnictwo odkrywkowe nie musi być wielka, ale musi być skuteczna i odpowiedzialna”. Takie przesłanie było mottem zespołu, kształtującego się w Zakładzie Techniki Strzelniczej, Instytutu (późniejszej Katedry) Górnictwa Odkrywkowego, pod kierownictwem Profesorów Juliana Sulimy-Samujłło i Zbigniewa Onderki. W swojej działalności zespół podjął wyzwanie stworzenia warunków naukowych i organizacyjnych, dla zapewnienia bezpiecznego dla otoczenia, wykonawstwa robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym. Praca w terenie stwarzała warunki do ciągłego doskonalenia sztuki górniczej i budowania dobrej współpracy z przemysłem. W artykule przedstawiono w zarysie genezę działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie techniki strzelniczej. Wskazano na działania zmierzające do powstania laboratoriów, umożliwiających wykształcenie i przygotowanie do praktycznej działalności pokoleń inżynierów strzałowych. Realizacja programu prac wymagała przygotowania bazy aparaturowej, jak również zbudowania systemów informatycznych do projektowania robót strzałowych i kontroli ich efektów. Znaczącym sukcesem było wypracowanie oryginalnych procedur prowadzenia badań kontrolnych oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych, które z powodzeniem nadal są stosowane.
EN
“Research work for the surface mining industry does not have to be great but it must be effective and responsible”. This message was the motto of the team, which was formed at the Laboratory of Blasting Techniques, the Institute (later the Department) of Surface Mining, under the leadership of Professors Julian Sulima-Samujłło and Zbigniew Onderka. In their activities, the team took up the challenge of creating scientific and organizational conditions to ensure the execution of blasting works in surface mining safe for the environment. Field work created conditions for continuous improvement of mining art and building good cooperation with industry. The article outlines the genesis of scientific and didactic activity in the field of blasting technique. Activities aimed at creating laboratories enabling education and preparation for practical activity of generations of blast engineers were indicated. The implementation of the work program required the preparation of the equipment base as well as the construction of IT systems for the design of blasting works and control of their effects. A significant success was the development of original control measurements procedures for the impact of blasting works on the surroundings of surface mines, which are still successfully used.
PL
Jak ważna jest ochrona obiektów budowlanych w otoczeniu kopalni odkrywkowej przed skutkami robót strzałowych, wie każdy przedsiębiorca prowadzący eksploatację złoża z użyciem materiałów wybuchowych. W związku z tym, iż w Polsce, od roku 1985, do oceny oddziaływania drgań na budynki zalecana i stosowana była norma PN-B-02170:1985, również ocena oddziaływania drgań indukowanych robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowych prowadzona była w oparciu o wytyczne rzeczonej normy. W 2016 roku, norma została znowelizowana. W artykule przedstawiono istotne zmiany wprowadzone w znowelizowanej normie PN-B-02170:2016-12. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania dotyczące prawidłowego wykonywania pomiarów drgań i analizy sejsmogramów zarejestrowanych zdarzeń. Dopiero w nowelizacji normy wskazano, że właściwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie filtrowania tercjowego przebiegu czasowego i przeprowadzenie oceny oddziaływania przez naniesienie na skale SWD histogramu wartości maksymalnych mierzonego parametru dla częstotliwości środkowych pasm tercjowych. Taka procedura od wielu lat jest już stosowana w Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska AGH oraz przez firmę Exploconsult z Krakowa. Niestety odczuwa się pewien niedosyt, co do osobnego i jasnego ujęcia oddziaływania drgań krótkotrwałych impulsowych (np. wzbudzanych robotami strzałowymi), których czas oddziaływania na budynek liczony jest w pojedynczych sekundach. Zapewne będzie to skutkować dalszym brakiem jednoznaczności w ocenach oddziaływania.
EN
The importance of construction objects protection in the vicinity of the open cast mine against the effects of blasting works is a well-known fact for every entrepreneur conducting exploitation of the deposit with the use of explosives. Due to the fact that in Poland, from 1985, the standard PN-B-02170:1985 was recommended and used to assess the impact of vibrations on buildings, the assessment of the vibration impact induced by blasting operations in open-cast mines was carried out based on the guidelines of the said standard. In 2016, the standard was amended. The article presents significant changes introduced in the revised PN-B-02170:2016-12 standard. Particular attention should be paid to the requirements for conducting correct vibration measurements and analysis of recorded seismograms. It was only in the amendment to the standard that it was appropriate to conduct tertiary filtering in the time domain and to conduct an impact assessment by plotting on the SWD scale a histogram of the maximum values of the measured parameter for the mid-frequency bands. Such a procedure has been used for many years in the Research Laboratory of Blasting Works and Environmental Protection AGH and by Exploconsult LLC from Kraków. Unfortunately, one feels a bit unsatisfied about the separate and transparent approach to the impact assessment of short-time vibrations (e.g. induced by blasting works), whose time of impact on the building can be counted in seconds. Probably, it will result in a further lack of unambiguity of the impact assessments.
EN
Blasting operations carried out in open-cast mines generate seismic vibrations, which can adversely influence nearby structures. As a result, open-cast mines undertake measures to define the conditions for the execution of blasting operations, which are safe for the surroundings as well as documenting the level of this impact. Documenting the seismic interference through cyclic control measurements and the assessment of this interference carries one disadvantage, which is its periodic implementation. This drawback is eliminated by applying seismic monitoring. In Poland, the influence of blasting on the surroundings is monitored by a system called Mine Vibration Monitoring Station (MVMS). The system was designed and built at the AGH University of Science and Technology in Krakow and has been modernized and updated over the last few years. Presently, it is a remotely controlled system which maintains communication via the internet, with data collected at the central server of the University. Evolution of the system and its technical capabilities are presented in the article.
PL
Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych wzbudzają drgania, które mogą powodować szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane w otoczeniu. W związku z powyższym kopalnie prowadzą działania skierowane z jednej strony na wyznaczenie warunków bezpiecznego dla otoczenia wykonywania robót strzałowych, a z drugiej strony na dokumentowanie poziomu tego oddziaływania. Dokumentowanie oddziaływania przez cykliczne pomiary kontrolne i oceny oddziaływania mają zasadniczą wadę w postaci okresowej ich realizacji. Ta słaba strona pomiarów kontrolnych jest całkowicie niwelowana przez monitoring oddziaływania. W Polsce do monitorowania oddziaływania robót strzałowych na otoczenie stosowany jest system Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD), który został zaprojektowany i zbudowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. System ten w czasie kilku lat uległ modernizacji i unowocześnieniu. Aktualnie jest to zdalnie sterowany system z zastosowaniem łączności przez Internet, dane pomiarowe gromadzone są na centralnym serwerze w AGH. W artykule przedstawiono ewolucję systemu z podkreśleniem aktualnych jego możliwości.
EN
This paper presents an evaluation of muck pile fragmentation based on the Kuz-Ram empirical model. Furthermore, a comparison of the cumulative size distribution curves obtained from the photogrammetry analysis and based on the Kuz-Ram model was made. Size distribution was performed based on the Kuz-Ram model and further validated in the O-Pitblast software. It was established that the algorithm applied in O-Pitblast software was not modified. The difference between empirical results and in-situ analysis could be explained by, inter alia, the subjective assumption of the RMD index value.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wyznaczania przewidywanej fragmentacji urobku oparciu model Kuz-Ram. Dodatkowo, wykonano porównanie krzywych składu ziarnowego uzyskanych na podstawie metody fotogrametrycznej oraz modelu Kuz-Ram. Procentowy udział frakcji dla charakterystycznych wielkości ziarna wyznaczono na podstawie równania Kuz-Ram, zaś dodatkową weryfikację przeprowadzono programie O-Pitblast, przy użyciu modułu analitycznego bazującego na analizowanym modelu fragmentacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono brak wprowadzenia modyfikacji do algorytmu programu O-Pitblast. Uzyskane różnice procentowego udziału frakcji wyznaczonej na podstawie obliczeń teoretycznych, oraz badań in-situ, można tłumaczyć m.in. subiektywnym przyjęciem współczynnika RMD.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z identyfikacją właściwości skał przeznaczonych do urabiania za pomocą materiałów wybuchowych. Wskazano metody badań właściwości skał oraz ich zastosowanie w projektowaniu robót strzałowych, a także możliwe skutki wynikające z nieprawidłowej ich oceny. Opisano także sposoby weryfikacji wstępnych parametrów budowy geologicznej na podstawie robót wiertniczych i możliwości wykorzystania dostępnych informacji do poprawy efektów strzelania.
EN
The article presents main problems related to identifying properties of rocks intended for mining with explosives. Methods for determining rock properties and their application in blast design are indicated, as well as possible effects resulting from their incorrect evaluation. Methods to verify initial geological structures parameters based on drilling works and possibility of using the available information to improve blasting effects were also described.
PL
Odkrywkowa eksploatacja surowców skalnych wykorzystuje technikę strzałową jako główny sposób urabiania złoża. Najczęściej eksploatacja jest prowadzona w kierunku pozyskania kruszywa lub bloków skalnych. W dokumentach określających zasady prowadzenia eksploatacji złoża w części mapowej oznacza się zasięgi oddziaływań w stosunku do granicy prowadzenia robót strzałowych, która zawiera się w obszarze górniczym.
EN
The surface mining of rock minerals uses blasting as the main method of deposit mining. Extraction usually aims to source aggregate or rock blocks. The documents that specify the rules of deposit mining include maps on which the range of the blasting works impact is marked in relation to the boundary.
EN
Blasting works conducted in surface mines with large explosive charges are associated with the problem of unfavourable influence of vibrations, induced by detonating the charges, on structures in the vicinity of the mines. Applying explosives to mine deposits also influences effectiveness of blasting works, associated with fragmentation of rocks. Since the beginning of the 1950s, explosive charges are most often fired with millisecond delays. The article presents the historical outline of research into millisecond firing with electric, non-electric and electronic systems, conducted in surface mines in Poland and around the world. As a result of the works, it was concluded that the interval and precision of set millisecond delays signifi-cantly influence intensity of vibrations induced by detonating explosive charges, and fragmen-tation of rocks. In electrical systems the actual firing times of detonators may significantly differ from their nominal times, hence there is a risk of overlapping delay times and, as a re-sult, a risk of increasing intensity of vibrations. Researchers indicate that maintaining specified time interval between detonations of consecutive explosive charges may successfully limit the seismic effect. It was the reason behind introducing “8 millisecond criterion” into the practice of blasting works in 1960s, as the minimal delay time between consecutively fired charges. With technical progress in initiation systems, precision of set delays significantly improved, as electronic initiation systems show it. The research conducted with the system clearly shows that the commonly assumed minimal 8 ms time does not have to be a binding rule any more. Precision of state-of-art electronic detonators successfully enables designing multiple row fir-ing patterns, with minimal delay time shorter than 8 ms between consecutively fired charges.
PL
Wykonywanie w kopalniach odkrywkowych robót strzałowych z zastosowaniem dużych mas materiałów wybuchowych wiąże się z problemem niekorzystnego oddziaływania drgań, wzbudzanych detonacją ładunków, na zabudowania w otoczeniu kopalń. Stosowanie materiałów wybuchowych w procesie urabiania złóż wpływa również na efektywność robót strzałowych, związaną z granulacją urobku. Od początku lat 50., ładunki materiałów wybuchowych odpalane są najczęściej milisekundowo. W artykule przedstawiono rys historyczny badań w zakresie odpalania milisekundowego z zastosowaniem systemów elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych, prowadzonych w kopalniach odkrywkowych zarówno w Polsce jak i na świecie. W efekcie tych prac stwierdzono, że interwał i precyzja zadawanych opóźnień milisekundowych mają istotny wpływ na intensywność drgań indukowanych detonacją ładunków MW, jak i na stopień rozdrobnienia urobku. W przypadku elektrycznego systemu inicjowania rzeczywiste czasy detonacji zapalników mogą się znacznie różnić o czasów nominalnych, stąd istnieje ryzyko nakładania się czasów opóźnień a tym samym może nastąpić wzmocnienie intensywności drgań. Autorzy badań wskazują, że zachowanie określonego odstępu czasowego między detonacją kolejnych ładunków materiałów wybuchowych może skutecznie ograniczać efekt sejsmiczny. To było przyczyną wprowadzenia w latach 60. ubiegłego wieku do praktyki wykonywania robót strzałowych „kryterium 8 milisekund”, jako minimalnego czasu opóźnienia pomiędzy kolejno odpalanymi ładunkami. W miarę postępu technicznego systemów inicjowania, precyzja zadawanych opóźnień uległa znacznej poprawie, czego dowodem jest elektroniczny system inicjowania. Jednocześnie badania z zastosowaniem tego systemu wyraźnie wskazują, że powszechnie przyjęty w praktyce minimalny czas 8 ms nie musi już być obowiązującą regułą. Precyzja nowoczesnych zapalników elektronicznych z powodzeniem umożliwia projektowanie wieloszeregowych siatek strzałowych, z minimalnym czasem opóźnienia mniejszym niż 8 ms pomiędzy kolejno odpalanymi ładunkami.
PL
W artykule przedstawiono zasady i metody organizacji robót wiertniczo-strzałowych oraz możliwości zarządzania ich jakością w kopalniach odkrywkowych. Wskazano możliwości poprawy jakości usług i technologii poprzez stosowanie metod podnoszenia jakości, ograniczenia strat, redukcji kosztów oraz wzrostu stabilności przebiegu procesów przygotowania i urabiania skał. Pokazano jak wdrożenie i stosowanie sytemu kontroli jakości oraz procedur optymalizacyjnych wykorzystujących nowoczesną diagnostykę w technologii robót strzałowych, przekłada się na wzrost wydajności i bezpieczeństwa wydobycia.
EN
The paper presents principles and methods for the organisation of drilling and blasting activities and possibilities of managing their quality in open-cast mines. The chances of achieving better services and technologies through quality improvements, limiting losses, reducing costs or increasing the stability of the processes of rock preparation and mining are indicated. The implementation and application of a quality control system and optimisation procedures using modern diagnostics in blasting technology results in an increase in efficiency and safety of mining.
PL
Prowadzenie eksploatacji z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w odkrywkowych zakładach górniczych wiąże się z szeregiem zagrożeń, które należy uwzględnić w trakcie prowadzenia robót strzałowych oraz na etapie ich projektowania. Odpowiednio zaprojektowane i starannie wykonane roboty zapewniają kontrolę nad tymi zagrożeniami oraz pozwalają na przewidzenie zasięgu i intensywności ich oddziaływania na otoczenie. Jednym z zagrożeń jest rozrzut odłamków skalnych, niebezpieczny dla załogi i maszyn pracujących w zakładzie górniczym, a także otoczenia kopalni. Jest to zagrożenie niezwykle istotne, lecz trudne do jednoznacznego oszacowania. Na przestrzeni lat opracowano wiele sposobów analitycznego wyznaczenia poziomu tego zagrożenia. Część opracowanych zależności opiera się na wynikach badań terenowych, zaś część na teoriach z zakresu fizyki i balistyki. Na wielkość strefy rozrzutu ma wpływ szereg czynników geologiczno-górniczych. Część z nich na chwilę obecną, dzięki coraz szerzej rozpowszechnianym narzędziom geodezyjnym, tj. skaner laserowy, czy urządzenie typu Boretrak, możemy bardzo precyzyjnie zmierzyć (geometria ociosu, dewiacja otworów strzałowych, rzeczywisty zabiór), a niektóre tylko oszacować (m.in. występowanie ukrytych przerostów gliny lub krasów na podstawie raportów z pracy wiertnicy lub zwiercin). W artykule zaprezentowano wybrane czynniki, które wpływają na zasięg strefy oraz sposoby ich minimalizacji. Ponadto opisano wybrane metody i wzory empiryczne do szacowania zasięgu strefy oraz zaprezentowano zmienność wartości szacowanych w zależności od zmiany parametrów siatki otworów strzałowych oraz użytych środków strzałowych. W artykule dokonano również przedstawienia wybranych rozwiązań numerycznych w zakresie szacowania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych. Algorytmy te pozwalają na wstępną ocenę dynamiki rozrzutu odłamków dla zadanych warunków brzegowych, co może stanowić perspektywiczny kierunek rozwoju aktualnie stosowanej metodologii.
EN
Conducting exploitation using explosives in open pit mines involves a number of risks that have to be addressed during the designing of blasting operations. Thoroughly designed and carefully executed blasting works provide a control over these hazards and allow for proper assessment of their impact on the nearby environment. One of those dangers is the flyrock dispersion, dangerous for the crew and machines working in the open cast mines, as well as the nearby surroundings. This is an extremely important threat but difficult to unequivocally estimate. Over the years many analytical methods have been developed to determine the level of this threat. Several developed dependence relations are based on the results of field tests, and some are based on the theories of physics and ballistics science. The size of the flyrock zone is affected by a number of geological-mining factors. At the present time, some of these risks, thanks to increasingly popular geodetic instruments such as a laser scanner or a borehole-deviation measurement system (eg Boretrak®), can be measured very precisely (the geometry of the free face, the deviation of the blast hole, the actual burden), and some only estimate (including the occurrence of hidden clay or karst overgrowth on the basis of drilling reports or bore dust). The article presents selected factors influencing the range of the flyrock zone and ways of minimizing them. In addition, selected methods and empirical models have been described for estimating the range of the flyrock zone and the variability of the estimated values based on the variation of the blast-pattern parameters and used blasting units. The article also presents selected numerical solutions for estimating the flyrock range. These algorithms allow for an initial evaluation of shear scatter dynamics for given boundary conditions, which may be a prospective development direction of the currently applied methodology.
PL
Statystyczny Polak spędza przeciętnie około 20% swojego życia na wykonywaniu pracy zawodowej, stąd działania pracodawcy, jego służb bhp i organów państwowej kontroli skupiają się nad zapewnieniem możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków środowiska pracy. Całkowite wyeliminowanie z otoczenia pracownika czynników, będących źródłem zagrożeń niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych, w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a często niemożliwym. Wynika to z faktu, iż dany czynnik stanowić może podstawową składową procesu technologicznego i nie może zostać wykluczony, tak jak to ma miejsce w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, np. podczas używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W takim wypadku szczegółowa identyfikacja oraz ocena poziomu zagrożeń, uwzględniająca wiedzę ekspercką z zakresu stosowanych środków strzałowych oraz technologii, stanowi przyczynek do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracownika pomimo stosowania niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych środków pracy czy niebezpiecznych technologii. W trakcie eksploatacji metodą odkrywkową jednym z najczęściej stosowanych sposobów odspojenia i rozdrobnienia złoża skalnego jest użycie materiałów wybuchowych. Taka technika urabiania powoduje konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach specjalistycznych, na których występuje wiele zagrożeń tzw. ogólnokopalnianych oraz tych wynikających z bezpośredniej ekspozycji na czynnik niebezpieczny, jakim są środki strzałowe. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółową identyfikację zagrożeń na stanowiskach związanych z używaniem materiałów wybuchowych, uwzględniającą wykonywane czynności podczas realizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym oraz zróżnicowanie tych zagrożeń w przypadku stosowania różnych systemów inicjowania materiałów wybuchowych. Po zidentyfikowaniu zagrożeń dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP), która jest jedną z technik wielokryterialnego podejmowania decyzji, umożliwiającą bezpośrednie porównanie między sobą i szeregowanie według przyjętych kryteriów analitycznych. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz sporządzono ocenę macierzową dla wyznaczenia poziomu ryzyka zagrożeń dla specjalistycznego stanowiska pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – górnika strzałowego.
EN
The statistical Pole spends an average of about 20% of his / her life on performance in a profession, hence the actions of the employer, its health and safety services and the state inspection bodies which are focused on ensuring the safest working environment. In many cases, this is a difficult task, and mostly impossible, to entirely eliminate the employee’s environment factors that are a source of dangerous, harmful or burdensome hazards. This is due to the fact that a given factor may be an essential component of the technological process and cannot be excluded, as is the case for particularly hazardous professions, e.g. using explosives intended for civilian use. In this case, the thorough identification and meticulous evaluation of the hazard level, including expert knowledge of blasting materials/commercial explosives, and technology might contribute to an increase in the worker’s safety despite the use of hazardous substances, hazardous working methods or hazardous technologies. During opencast mining one of the most commonly used methods of loosening and fragmentation of the rock massive is the blasting. Such an excavation technique makes it necessary to employ specialized workers, as they might encounter many threats, the so-called firmwide hazards and hazards arising from direct exposure to the dangers of blasting. This article presents the detailed identification of hazards in posts associated with the use of explosives, including the blasting operations in opencast mines and the diversification of these hazards when using different explosive initiation systems. Once identified, they were hierarchized using the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is a multi-criteria decision-making technique that allows for direct comparison between each other and arranging them according to established analytical criteria. On the basis of the analysis results, a matrix assessment was carried out to determine the risk level for the specialist post in the mining operation of the opencast mine – blaster.
PL
Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych to odpalanie dużych mas materiału wybuchowego (MW) w celu uzyskania urobku o żądanej granulacji. Zadanie samo z siebie, chociaż praktykowane od lat, jest sporym zagrożeniem dla osób je realizujących. Zagrożenie to można jednak zmniejszy c poprawiając bezpieczeństwo ludzi i obiektów, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie MW.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie spójnego systemu parasejsmiczno-tensometrycznego do pomiaru wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi w zakresie niższych wartości częstotliwości. Przedstawiono opracowaną metodykę pomiaru oraz uzyskane przebiegi drgań i naprężeń w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie analiz Matching Pursuit (MP) przeprowadzono badania struktury czasowo-częstotliwościowej, których celem było określenie czasów występowania PPV, maksymalnego naprężenia chwilowego oraz uzyskanych wartości energii dla każdej ze składowych. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano zależność pomiędzy przebiegami prędkości drgań a wyznaczonymi naprężeniami w całej dziedzinie czasu. Ponadto, otrzymane rezultaty dla analiz czasowo-częstotliwościowych przeprowadzonych na podstawie zarejestrowanych wartości drgań oraz odkształceń wzbudzonych detonacją materiału wybuchowego w skali laboratoryjnej potwierdziły bezpośrednią zależność pomiędzy PPV a maksymalnymi naprężeniami chwilowymi na każdej ze składowych.
EN
This paper presents the combine ground borne vibration and stress analysis measurement system. The methodology and results of the research were included. A detailed analysis in the time-frequency domain was obtained by the Matching Pursuit (MP) analysis. The MP methodology allowed to determine the occurrence of PPV and the maximum stress energy in time domain on each axis. Based on the obtained results the relation between ground – borne vibration velocity and induced stress in the concrete structure was observed in the whole time domain. Furthermore, the results of the analysis in the time – frequency domain obtained from the measured ground – borne vibration velocity and strains which were induced by blasting works on a laboratory scale, confirmed the direct relation between PPV and maximum stress at each axis.
17
Content available KSMD APN – historia pracy jednej stacji pomiarowej
PL
Monitoring drgań indukowanych robotami strzałowymi jest coraz powszechniej stosowaną formą działalności profilaktycznej prowadzonej w kopalniach odkrywkowych. Stosowany w kopalniach system KSMD został w roku 2012 zmodernizowany. Pozwoliło to na zmianę systemu łączności i wprowadzenia zarządzania danymi pomiarowymi gromadzonymi na centralnym serwerze. W artykule przedstawiono historię pracy jednej stacji pomiarowej, dokonano analizy zarejestrowanych drgań i wskazano korzyści płynące z tak prowadzonego dokumentowania oddziaływania robót strzałowych na obiekty budowlane w otoczeniu. Stacje pomiarowe rejestrują również inne zdarzenia, co pozwoliło na porównanie oddziaływania, na ten sam budynek, drgań wzbudzanych robotami strzałowymi i wstrząsem indukowanym eksploatacją podziemną.
EN
The ground borne vibration monitoring system is one of the most commonly used form of preventive activities applied by open-pit mines. The KSMD ground borne vibration monitoring system, which is still in use by various open pit mines, was modernized in 2012. The modernization allowed to change the communication system and apply data management system. The system allows to gather and manage recorded data on a central server. This paper presents the operation history of one of ground borne vibration monitoring unit and an analysis of recorded vibration. Moreover, the advantages of ground borne vibration monitoring were included. Expect from ground borne vibration generated by blasting works, the ground borne vibration monitoring system allows to record events generated by other activities. The comparison between the impact effect of ground born vibration generated by blasting works and underground mining on a concrete structure was presented in this paper.
PL
Metoda urabiania złoża materiałem wybuchowym jest podstawową metodą w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali i podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali. Stosowana w kopalniach węgla kamiennego mechanizacja procesów urabiania złóż kopalin doprowadziła do zmniejszenia ilości używanych tam środków strzałowych, lecz nie wyeliminowała ich, sprowadzając używanie środków strzałowych, głównie do prac pomocniczych i profilaktycznych. Mniejszemu zużyciu materiałów wybuchowych w kopalniach węgla kamiennego towarzyszyło większe rozdrobnienie i zróżnicowanie robót strzałowych. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa w zakresie wykonywania robót strzałowych w latach 1990-2016 w kontekście stwierdzanych przez organy nadzoru górniczego najczęstszych nieprawidłowości. Podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Przeanalizowano wpływ stwierdzanych nieprawidłowości przy wykonywaniu robót strzałowych na stan bezpieczeństwa. Przedstawiono wnioski wynikające z dokonanej analizy.
EN
The method of mining a deposit by means of the explosive is the primary one in underground mines extracting metal ores and underground mines extracting minerals other than hard coal and metal ores. Mechanisation of processes of mining of deposits used in hard coal mines has brought to a decrease of the quantity of explosives used there, but it has not eliminated them, reducing the use of explosives, mainly for auxiliary and preventive works. Lower usage of explosives in hard coal mines was accompanied by greater fragmentation and a diversity of blasting operations. This paper presents the condition of safety within the scope of blasting operations between 1990-2016 in the context of the most common irregularities stated by mining supervision authorities. Circumstances and reasons of typical events, related to the usage of explosives, which occurred in underground mines have been presented. The influence of stated irregularities in carrying out blasting operations on the safety conditions has been analysed. Conclusions resulted from the analysis have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych kosztów produkcji kruszywa dolomitowego na przykładzie lokalnych warunków geologiczno-górniczych w jednym z zakładów górniczych. Badania prowadzono przez okres dwóch miesięcy. Roboty strzałowe wykonywano z wykorzystaniem różnych środków strzałowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu inicjowania ładunków materiału wybuchowego. Zastosowanie różnych systemów inicjowania ładunków MW było podstawą do oszacowania różnicy w kosztach produkcji kruszywa, co stanowiło zarazem główny cel wykonywanych badań i analiz.
EN
This paper presents an analysis of operating costs for selected geological-mining conditions with an example of one mine exctracting dolomite aggregate. The authors have been doing a research for two months during which blasting works have been performed by the use of different blasting agenst, with particular emphasis on explosive charges initiation. Usage of different explosives initiation systems was the basis for estimating the differences in aggregate production costs, which was the main subject of this paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu zmiany parametrów geometrycznych robót strzałowych na stopień rozdrobnienia otrzymywanego urobku. Ponadto opisano ogólną charakterystykę filarowo-komorowego systemu eksploatacji, który jest stosowany do prowadzenia eksploatacji magnezytu w jednej ze słowackich kopalń podziemnych. Na podstawie przeprowadzonych badań określono optymalną siatkę strzałową pod kątem rozdrobnienia urobku. Zauważono, że dla występujących warunków górniczo-geologicznych należałoby zastosować siatkę trójkątną, która zapewniała uzyskanie dużej ilości dobrze rozdrobnionego urobku przy minimalnym wychodzie brył nadgabarytowych.
EN
The preliminary research on the influence of blasting pattern, burden and spacing on the muck pile size distribution was presented in this paper. Furthermore, general information about room and pillar mining system, which is applied in one of the Slovak underground magnesite mine, were given. Based on the preliminary analysis an optimum blasting pattern was chosen. It was observed that staggered blasting pattern gives optimum size distribution with a minimum exit of the oversize rocks in existing mining and geological conditions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.