Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  por
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The studies were conducted in the years 2012-2014 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice and aimed to compare the effectiveness of different weeds management methods useful for organic production of Chinese cabbage and transplanted leek and to determine their impact on the yield of the crops. The effectiveness of such methods as mechanical treatments, mechanical treatments with biostimulator Asahi SL, the usage of mulches (black non-woven polypropylene and biodegradable films) and hand weeding was compared. The weeds control, number and biomass of weeds and secondary weed infestation were determined during the experiments. The plants height and the yield of Chinese cabbage and transplanted leek and additionally the physiological indices such the chlorophyll content in the leaves, were measured also. The best results of weeds control were achieved in the crops weeded by hand and grown in the soil covered with mulch. The mulches completely reduced the weeds in Chinese cabbage and by 98.9-99.5% in transplanted leek. After mechanical treatments the weeds control at the rate of 95.7-97.6% was noted. The reduction of weeds affected positively the yield of the crops. The highest yield from the plots covered by polypropylene and biodegradable films were obtained. In Chinese cabbage the tendency in changing the chlorophyll content in the leaves was similar in all objects, except the plants weeded by hand, in which was slightly lower before harvest. In all objects the chlorophyll content before harvest was higher than in the check.
PL
W latach 2012-2014 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania, celem których było porównanie efektywności wybranych metod ochrony przed chwastami, przydatnych w ekologicznej uprawie kapusty pekińskiej i pora z rozsady oraz określenie ich wpływu na plonowanie roślin. Porównywano efektywność takich metod jak: odchwaszczanie mechaniczne, odchwaszczanie mechaniczne z zastosowaniem stymulatora wzrostu Asahi SL, sciółkowanie gleby czarna włóknina sciółkujaca (PP) i czarna folia biodegradowalna oraz pielenie reczne. W badaniach przeprowadzono obserwacje stopnia zniszczenia chwastów, określono ich liczbę i masę, oceniono zachwaszczenie wtórne. Wykonywano też pomiary zawartości chlorofilu w liściach kapusty pekińskiej, określono wysokość roślin i wielkość plonów. Bardzo dobre zniszczenie chwastów otrzymano w obiektach pielonych ręcznie i sciółkowanych wybranymi materiałami. Włóknina i czarna folia całkowicie ograniczały zachwaszczenie w uprawie kapusty pekińskiej, a w uprawie pora z rozsady zredukowały je o 98,9- 99,5%. Pielenie mechaniczne niszczyło chwasty na poziomie 95,7-97,6%. Ograniczenie zachwaszczenia pozytywnie wpływało na plonowanie kapusty pekińskiej i pora z rozsady. W obu gatunkach najwyższe plony uzyskano sciółkujac glebę włókniną i czarną folią. W kapuście pekińskiej zmiany w zawartości chlorofilu w liściach wykazywały podobną tendencję we wszystkich obiektach, z wyjątkiem poletek pielonych ręcznie, w których przed zbiorem zanotowano obniżenie tego wskaźnika. W czasię zbioru we wszystkich obiektach zawartość tego barwnika w liściach była wyższa niż w kontroli.
PL
W przeprowadzonym doświadczeniu wazonowym przebadano wpływ nawożenia azotem (25, 50, 75, 100, 150 mg · kg–1 gleby), fosforem (20, 50, 75, 100 mg · kg–1 gleby), potasem (30, 75, 100, 150 mg · kg–1 gleby) i łącznego nawożenia tymi składnikami (NPK) na plon suchej masy pora (Allium porrum L.) oraz zawartość składników mineralnych (N-ogółem, fosforu, potasu, wapnia i magnezu). Zastosowane kombinacje nawozowe prowadziły do zwiększenia plonu suchej masy pora, największy wzrost plonu wystąpił pod wpływem łącznego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK). Zastosowane w doświadczeniu nawożenia w sposób istotny wpłynęły także na skład mineralny liści pora. Badania wykazały ponadto, że optymalne dawki nawożenia ze względu na zawartość składników mineralnych różnią się od dawek optymalnych ze względu na plon.
EN
In the pot experiments, the effect of mineral fertilization using nitrogen (25, 50, 75, 100, 150 mg · kg–1 of the soil), phosphorus (20, 50, 75, 100 mg · kg–1 soil), potassium (30, 75, 100, 150 mg · kg–1 soil) as well different levels of complex NPK fertilization on the dry matter yield of leek (Allium porrum L.) and mineral elements content (N-total, phosphorus, potassium, calcium, magnesium) has been investigated. Applied fertilizer combinations increased the dry matter yield of leek, the highest crop has been harvested for complex NPK fertilization. Fertilizer applied in the experiment which significantly affected the mineral composition of leek leaves. Moreover, fertilizing rates optimal for mineral elements content and yield of leek was different.
PL
W pracy wyznaczono zmiany zawartości kwasu L-askorbinowego w funkcji czasu trwania procesu konwekcyjnego suszenia na czterech poziomach temperatury i dla dwóch prędkości przepływu powietrza suszącego. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny tych zmian w oparciu o równanie Bigielowa. Opracowany model matematyczny zmian zawartości kwasu L- askorbinowego w funkcji czasu konwekcyjnego suszenia pora (v=0,3 i 0,5 m/s) został zweryfikowany, gdyż błędy modelu, praktycznie w całym zakresie pomiarowym przekraczają 4%.
EN
In the study, the changes L-ascorbic acid content in function of the duration of the convection drying process at four temperature levels and for two drying air flow speed values were determined. Based on the experimental data, a mathematical model of those changes was developed, based on Bigelow equation. The mathematical model of L-ascorbic acid content changes in function of duration of convection drying of leek (v=0.3 and 0.5 m/s) was verified, because the error of the model exceed 4% virtually in all the measurement range.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki symulacji procesu suszenia pora wykorzystujące model zawartości wody ze współczynnikiem losowym n. Wykorzystano zależność na współczynnik k0 początkowej szybkości suszenia oraz rozkład empiryczny współczynnika n. Wyniki symulacji przedstawiono graficznie na wykresach.
EN
The work presents results of simulation of the leek drying process using a water content model with a random factor n. The simulation was done by adopting relation between initial drying speed factor k0 and empirical distribution of n. The results of the simulation have been presented graphically on charts.
EN
A two factor field experiment was carried out, in which doses of lupine extract (3 and 5 kg/ha of TS) were the first factor. The other one was a type of nitrogenous fertilizer (ammonium nitrate and magmol, i.e. ammonium nitrate enriched with magnesium and molybdenum). The extract used in the investigation was the waste material from a process of the bitter lupin debittering. The conducted investigations showed that spraying increased the leek yield by app. 16.6%. Nitrogenous fertilization influenced the amount of yield far more intensively. It was proved that the application of a lupin extract does not have a significant effect on the contents of total nitrogen in the tested vegetable, but it significantly limits the nitrate accumulation both in leaves (av. 30.2%) and swellings (av. 13.1%).
PL
Wyznaczono współczynniki wnikania ciepła do plasterków porów suszonych w warunkach konwekcji naturalnej. Do obliczeń wykorzystano wyniki pomiarów kinetyki suszenia porów. Współczynnik wnikania ciepła obliczany był dwiema metodami. Pierwsza polegała na wykorzystaniu modelu wysychania ciała stałego w okresie stałej szybkości suszenia, w drugiej zaś wyznaczono współczynnik wnikania ciepła, korzystając z równania kryterialnego. Obliczony współczynnik wnikania ciepła przyjmował wartości 5,2-8,5 W/m2K. Stwierdzono zależność badanego współczynnika od różnicy psychrometrycznej.
EN
The coefficients of heat penetration into leek slices dried under natural convection were determined. The results of measuring the kinetics of leek drying were a basis for computations. Two methods were used to calculate the heat penetration coefficient. The first method was based on application of a model of drying solid body at constant drying rate period, while in the other one the coefficient of heat penetration was determined using a criterial equation. Computed value of heat penetration coefficient ranged within 5.2-8.5 m2K. The relationship between studied coefficient and psychrometric difference was stated.
PL
W eksperymencie wazonowym badano wpływ nawożenia azotem, fosforem, potasem oraz NPK na zawartość azotanów i azotynów w liściach pora i selera naciowego. Analiza chemiczna liścia pora i selera naciowego wykazała istotne zmiany poziomu azotanów i azotynów pod wpływem nawożenia mineralnego. Stopień zmian uzależniony był zarówno od zastosowanego nawożenia, jak i warzywa. Największe zmiany zawartości azotanów wystąpiły pod wpływem nawożenia azotem. Wszystkie z zastosowanych kombinacji nawożenia azotem (N,NPK) zwiększały zawartość azotanów w obu warzywach, przy czym wzrost poziomu azotanów był większy, im większa była dawka nawożenia. Nie stwierdzono natomiast ścisłej zależności pomiędzy zawartością azotynów w warzywach, a zastosowanymi dawkami nawożeń mineralnych.
EN
The effect of the nitrogen, phosphorus, potassium and NPK fertilization on the concentrations of nitrate and nitrite in the leaves of the leek and leafy celery were investigated by pot experiments. The chemical analysis of the leek and leafy celery showed significant variations in the level of nitrate and nitrite under the influence of both the fertilization used and vegetables made. The gratest changes in the concentration of nitrate occured under the influence of nitrogen fertilizations. All of the nitrogen fertilizer combinations applied (N, NPK) increased the content of nitrate in the leaves of vegetables, the increase in the nitrate level being the greater, the higher was the fertilization dose. However, not exact correlation between the contents of nitrate in vegetables and doses of mineral fertilization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.