Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie wiatrem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia wchodzące w skład projektu konstrukcji stalowej na planie pierścienia o unikalnej geometrii, którą opracowano przy założeniu jak największej powtarzalności rozwiązań. Przedstawiony został sposób postępowania przy ustalaniu obciążenia wiatrem i śniegiem dla kształtu obiektu, którego nie przewidują procedury normowe. Scharakteryzowano również przyjęte założenia i parametry optymalizacji przy wymiarowaniu konstrukcji oraz metodykę obliczania węzłów, których pręty leżą w różnych i nieprostopadłych do siebie płaszczyznach.
EN
The article contains selected issues included in the design of a steel structure on the plan of a ring with a unique geometry, which was developed with the assumption of the highest repeatability of solutions. The procedure for determining the wind and snow load for the shape of an object, which is not provided by standard procedures, was presented. The adopted assumptions and optimisation parameters for designing the structure as well as the methodology of calculating nodes with bars located in different and non-perpendicular planes were also characterized.
PL
W artykule przybliżono czytelnikowi problemy związane z obliczeniami statycznymi podczas projektowania wielkopowierzchniowych obiektów o nietypowej geometrii. Zawarto w nim podstawowe informacje na temat technologii BIM oraz możliwości wymiany informacji między programami branżowymi na przykładzie przedstawionej koncepcji obiektu z pracy dyplomowej magisterskiej. Podjęto temat numerycznego wyznaczania obciążeń wiatrem przy użyciu dostępnego oprogramowania oraz potencjalnego wpływu zjawisk reologicznych podczas wznoszenia obiektu. Przedstawiono podejście do kształtowania dylatacji podczas tworzenia modelu obliczeniowego, a także w jaki sposób generować siatkę MES w sekcjach narażonych na niestabilności obliczeniowe.
EN
The article introduces the reader to the problems related to static calculations when designing large-area objects with atypical geometry. It contains basic information on BIM technology and the possibility of exchanging information between industry programs on the example of the presented concept of an object from the master’s thesis. The subject of numerical determination of wind loads using the available software and the potential impact of rheological phenomena during the construction of the object was discussed. An approach to shaping dilatation while creating a computational model is presented, as well as how to generate a FEM mesh in sections exposed to computational instabilities.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
EN
Wind loads on cylindrical free-standing canopy roofs were investigated in a wind tunnel. First, the overall aerodynamic forces and moments were measured using a force balance. The distributions of net wind pressures provided by the difference between wind pressures on the top and bottom surfaces of the roof were then measured along two representative arc lines. Based on the results, the net wind-pressure coefficients for designing such roofs are proposed as a function of the rise-to-span ratio for two representative winddirections: one perpendicular to the eaves, the other inclined at an angle of 45° to the eaves. The roof is divided into three zones and constant net wind-pressure coefficients are specified for these zones. Two loadcases providing the maximum tension and compression in the columns supporting the roof are considered as the most important load effect for discussing the design wind loads.
PL
Obciążenia wiatrem na cylindrycznych dachach wolnostojących zadaszenia zbadano w tunelu aerodynamicznym. Ogólne siły i momenty aerodynamiczne zmierzono za pomocą równowagi sił. Następnie zmierzono rozkłady ciśnień wiatru netto, które wynikają z różnicy ciśnień wiatru na górnej i dolnej powierzchni dachu, wzdłuż dwóch reprezentatywnych linii łuku. Na podstawie wyników zaproponowano współczynniki ciśnienia wiatru netto do projektowania takich dachów jako funkcję stosunku wzrostu do rozpiętości dla dwóch reprezentatywnych kierunków wiatru: jednego prostopadłego do okapu, drugiego nachylonego pod kątem 45° do okap. Dach podzielony jest na trzy strefy i dla tych stref określono stałe współczynniki ciśnienia wiatru netto. Dwa przypadki obciążeń zapewniające maksymalne naprężenie i ściskanie kolumn podtrzymujących dach są uważane za najważniejszy efekt obciążenia do omawiania obliczeniowych obciążeń wiatrem.
6
Content available Budynek wysokościowy
PL
Budynek wysokościowy o wysokości całkowitej 125 m został poddany szczegółowej analizie statycznej. Obciążenia przyjęto zgodnie z normami PN-EN 1991, a oddziaływania wiatru sprawdzono również numerycznym tunelem aerodynamicznym. Ponadto przeprowadzono szeroki zakres obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 1992 i PN-EN 1993 oraz uwzględniono wpływ podłoża gruntowego na konstrukcję.
EN
The high-rise building with total height of 125 metres has been preciesly analyzed. The loads have been assumed due to PN-EN 1991 code, the wind loads have been also checked by the numeric wind tunnel. Moreover, the wide range of dimensioning calculations have been carried out due to PN-EN 1992 and PN-EN 1993 as well as soil influence on building has been taken into consideration.
7
Content available remote Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards
EN
Paper shows problematic of calculation of wind loading on chimneys modeled as shell structures, on example of two different design codes CICIND Model Code for Chimneys and Eurocode 1. Basics of determination of wind loads and some problematic related to modeling of wind on shells are presented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę obliczeń obciążenia wiatrem kominów przemysłowych, modelowanych jako konstrukcje powłokowe, zgodnie z dwiema normami projektowania CICIND Model Code for Concrete Chimneys oraz Eurokodem 1. Omówiono m.in. podstawy wyznaczania obciążenia wiatrem oraz problemy związane z modelowaniem wiatru na powłoki.
10
Content available remote Oddziaływanie wiatru na dachy budynków
EN
Wind action belongs to loads that are environmentally variable. Wind action is included in the basic combination of loads, whereas hurricane wind action is classified as a unique combination. Due to large gusts of wind, the roof coverings of large-scale buildings are exposed to detachment of their cover layer. The article presents the effects of overnormative wind, which occurred on January 19, 2018 and was named the cyclone Frederic/David. The purpose of the article is to show that in design of roof coverings made of large-format materials, such as membranes, it is crucial to accept wind load values properly in order to ensure a right spacing between fasteners. The presented results might be an important contribution to the debate on the necessity for increasing the fundamental value of the basic wind velocity in the perimeter and corner zones of large-format roofs.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat zaprojektowanego przez firmę Fort Polska Sp. z o.o. konstrukcji wysokościowca Spinnaker. W projekcie realizowanego obecnie 45-kondygnacyjnego obiektu, liczny zespół konstruktorów zmierzył się z rozwiązaniem wielu ciekawych i złożonych zagadnień, z których najistotniejsze to obciążenie wiatrem, zabezpieczenie przed katastrofą postępującą, analiza skrócenia słupów podczas realizacji oraz wpływ drgań pochodzących od eksploatowanego pobliskiego metra.
EN
The article presents basic information related to the structure of a high-rise office building Spinnaker designed by Fort Polska Sp. z o.o. In the design of the currently erected 45-storey facility, a large team of structural engineers faced the challenge of managing interesting and complex issues, the most important of which are: the wind load, protection against progressive collapse, analysis of shortening columns during execution and the impact of vibrations coming from the nearby subway.
13
PL
Hale stalowe należą do jednego z najczęściej stosowanych typów konstrukcji stalowych. Podlegają one obciążeniom głównie od ciężaru własnego, śniegu i wiatru. Przy ich obliczaniu coraz częściej wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania. Oprogramowanie to służy do tworzenia modelu geometrycznego, generacji obciążeń, wyznaczania sił wewnętrznych oraz sprawdzania stateczności elementów. W artykule przedstawiono sposób generowania obciążeń od śniegu i wiatru na konstrukcję portalowej hali stalowej. Wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
EN
Steel halls are one of the most popular types of steel structures. Their loads come mainly from their own weight, wind and snow. Computer-aided design is used more and more commonly to design such types of structures. This software is applied for creating a geometrical model, generating loads, deter mining internal forces and checking the stability of elements. In this paper, the method of generating (simulation) of steel hall loads from wind and snow is presented. The computer software Autodesk Robot Structural Analysis Professional was used for this purpose.
14
Content available remote Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych
PL
Ekrany akustyczne stanowią obecnie nieodzowny element infrastruktury kolejowej. Pomimo prostej funkcji, jaką pełnią, oraz nieskomplikowanej konstrukcji, ich zastosowanie w praktyce nadal nie jest w pełni uregulowane formalnie. Obecnie nie ma norm projektowych, które kompleksowo obejmują zagadnienia związane z projektowaniem kolejowych ekranów akustycznych. Prowadzi to do stosowania w praktyce różnych podejść projektowych, co przy obecnym stanie wiedzy wydaje się uzasadnione. Artykuł jest próbą usystematyzowania zagadnień projektowania kolejowych ekranów akustycznych w zakresie doboru obciążeń.
EN
Noise barriers are now an indispensable element of the railway infrastructure. Despitethe simple function they perform and the uncomplicated construction, their use in practice is still not fully formally regulated. At present, there are no design standards that comprehensively cover issues related to the design of railway noise barriers. This leads in practice to the application of different project approaches, which seems to be justified at the current state of knowledge. The article is an attempt to systematize procedures related to the design of railway noise barriers in regards to loads selection.
EN
In this paper the shape optimization of mechanical one-armed spider connector utilized in realization of glass facades in view of obtained Misses stress and displacement result values was discussed. Following elements in considered connector were assumed as varying: shape and dimensions of arm cross section and arm curvature direction. According to above, three different shapes of cross section were assumed: C-shape, T- shape and cross section formed from two parallel welded sheet metals on the offset from the longitudinal symmetry axis. In the performed analysis two different types of loading were investigated – maximum value of pressure and wind suction transferred via the glass element on the connector. Moreover, it was assumed that the glass plate had dimensions of 1.50 x 1.50 m. Whole analysis was performed with the use of finite element method based software.
16
Content available remote Obciążenie okien wiatrem zgodnie z Eurokodami i normą wyrobu
PL
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z oddziaływaniem wiatru na okna i ich odpornością na to oddziaływanie. Zaproponowano sposób postępowania przy wyznaczaniu obciążeń wiatrem ścian budynków i wymieniono zapisy w normach, które dotyczą stolarki. Opisano sposób badania okien wynikający z normy wyrobu oraz niektóre aspekty związane z mocowaniem okien i przeniesieniem sił od wiatru na konstrukcję budynku. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
In the paper some aspect of wind loads acting on windows and factors that influence on wind loads are presented. Standard procedures for estimating wind force coefficients and wind loads calculation methods, product standard regulations, resistance to wind load testing and classification are also presented. In the paper principal guidelines for conformity assessment of windows are presented. Examples of wind loads calculation and fixing fasteners loads also are described.
17
Content available remote Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania
18
Content available remote Obciążenia dachu wiatrem w praktyce
PL
W artykule przedstawiono wpływ działania wiatru na dach. Opisuje, jak siły ssące i napierające wpływają na różne rodzaje pokryć dachowych oraz kontrukcję dachu. Autor na przykładach przedstawia sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru oraz prezentuje błędy wykonawcze.
EN
The article presents the effects of wind load on roofs. It gives a description of suction and impact forces affecting the different types of roofing and roof structure. The author gives examples to illustrate the methods of preventing destructive impact of wind, as well as execution errors.
EN
The relevant load case of open thin-walled shells is often wind loading during construction. Because of the missing stabilization effect of the roof they show a very high sensitivity to buckling which results into higher wall thicknesses. As part of the European RFCS research project BiogaSS the Institute for Metal and Lightweight Structures of the University of Duisburg-Essen carried out investigations on open thin-walled tanks made of austenitic and duplex stainless steels under wind load to study a possible economic advantage which might be gained from the consideration of the elastic postbuckling behaviour. This contribution presents not only experimental and numerical results but also first recommendations regarding the range of possible buckling reduction factors which might be incorporated in future revisions of EN 1993-1-6 and EN 1993-4-2.
PL
Najbardziej adekwatnym przypadkiem obciążenia otwartych, cylindrycznych powłok cienkościennych jest obciążenie wiatrem podczas wznoszenia powłoki. Wobec braku stabilizującego efektu dachu, powłoki wykazują bardzo dużą wrażliwość na wyboczenie, która prowadzi do konieczności zwiększenia grubości ścian powłoki. Instytut Konstrukcji Lekkich i Metalowych Uniwersytetu Duisburg-Essen przeprowadził badania stateczności otwartych zbiorników cienkościennych wykonanych z nierdzewnych blach ze stali austenicznej i ze stali duplex poddanych działaniu obciążenia wiatrem. Celem tych badań było określenie możliwych korzyści ekonomicznych wynikających z uwzględnienia sprężystych stanów pokrytycznych. Badania te były częścią Europejskiego Projektu RFCS BiogaSS. Prezentowana praca przedstawia nie tylko wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych, lecz także pierwsze propozycje zaleceń dotyczących zakresu redukcyjnych współczynników wyboczeniowych, które w przyszłości mogą być włączone do norm EN 1993-1-6 i EN 1993-4-2.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan normalizacyjny oddziaływań środowiskowych (klimatycznych), a także informacje, które mogą być pomocne w pracy rzeczoznawcy budowlanego oceniającego bezpieczeństwo konstrukcji. Może to dotyczyć oszacowania obciążenia śniegiem konstrukcji w stanie awaryjnym albo zaprojektowanych według starych norm o mniejszych wartościach obliczeniowych tego obciążenia. Podobnie w przypadku oceny oddziaływania wiatru oraz oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji istniejących. Przedstawiono pokrótce normy oddziaływania temperatury i wskazano na brak Eurokodu dotyczącego obciążenia konstrukcji oblodzeniem atmosferycznym.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.