Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Like all farming machinery, farm tractors should be characterised by high reliability, which guarantees trouble-free operation, especially during intense agrotechnical works. The knowledge of the course of reliability functions, especially the failure intensity function, is of high practical significance. It lets manufacturers lead the right overhaul policy and it lets users make the right purchase choice. Therefore, it is recommended to conduct research comparing the reliability of farming machinery. It is necessary to apply universal methodology and use a vast database providing information about failures of individual working units in various makes, models, types and variants of farming machinery. The method was validated by analysing failures of 29 components of Zetor farm tractors with the engine power ranging from 45 to 90 kW.
PL
Ciągniki rolnicze, tak jak wszystkie maszyny rolnicze, powinny charakteryzować się dużą niezawodnością, która gwarantuje im bezproblemową pracę, zwłaszcza w czasie wzmożonych prac agrotechnicznych. Znajomość przebiegów funkcji niezawodności, a przede wszystkim funkcji intensywności uszkodzeń, ma duże znaczenie praktyczne. Pozwala producentom prowadzić prawidłową politykę przeglądów technicznych, a użytkownikom ułatwić dokonanie prawidłowych wyborów w procesie zakupu. Wskazane są zatem badania pozwalające na porównywanie maszyn rolniczych pod względem ich niezawodności. Do tego celu niezbędna jest uniwersalna metodyka oraz obszerna baza danych o uszkodzeń poszczególnych zespołów roboczych różnych marek, modeli, odmian i wariantów maszyn rolniczych. Walidację metody przeprowadzono na podstawie uszkodzeń 29 podzespołów ciągników rolniczych marki Zetor o mocy silników w zakresie od 45 do 90 kW.
EN
Exploitation of means of transport is an important decision issue for transport companies that perform transport tasks. The means of transport during their operation lose their functional properties, which mean that they require technical service and repairs. The components of operating costs of means of transport are expenditures incurred for servicing and expenditures incurred for repairs. As the first cost component increases, the other will decrease and vice versa. We obtain the optimal economic effect of the means of transport when the sum of costs reaches the minimum value. The article presents the problems of optimization of the technical service system. This required identification of technical services and basic parameters characterizing the operation system. On this basis, a mathematical approach to the problem of modelling the maintenance system is presented, including the decision variables, constraints and the criterion function. The identification of the problem of modelling the technical service system is presented in the case study for modelling the technical service of means of transport – buses in the company providing passenger transport services in public transport.
EN
The aim of this study was to assess technical feasibility of servicing for modern agricultural tractors. Labour intensity of technical service during the entire servicing cycle was adopted as a measure of serviceability for agricultural tractors. Among tractors included in this study the lowest labour intensity of technical service (Pst = 25 h) was observed for Forterra 105 tractors by Zetor.
PL
Celem pracy była ocena technologiczności serwisowania współczesnych ciągników rolniczych. Jako miarę podatności serwisowej ciągników rolniczych przyjęto pracochłonność serwisu technicznego w okresie pełnego cyklu serwisowego. Spośród ciągników objętych badaniami najmniejszą pracochłonność serwisu technicznego (Pst = 25 h) zaobserwowano w przypadku ciągników marki Zetor Forterra 105.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem do samodzielnego tworzenia scenariuszy zdarzeń, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono budowę systemu oraz przykładowy sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości.
EN
The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile aiding (advisory) device is suggested (presented), with an implemented system of independent (autonomous) events scenarios creation tool, equipped with the user interface based on the Augmented Reality technology. The structure of such a system, as well as an example of its usage, is presented in the paper. The test was conducted on the procedure-diagnostic simulator of the surface-to-air missile system in Virtual Technology, with elements of Augmented Reality applied, developed by ITWL.
PL
Przeprowadzono badania, mające na celu hierarchizację ważności kryteriów oceny jakości usług serwisowych przyczep rolniczych z zastosowaniem metody ekspercko-matematycznej. W badaniach analizowano 21 kryteriów jakości usług serwisowych zaproponowanych przez RYBACKIEGO [2011]. W tym celu przygotowano specjalny kwestionariusz badawczy. Zastosowano ideę drzewa Isikawy, przyjmując, że wpływ wszystkich grup czynników wynosi 100%, podobnie jak wpływ poszczególnych czynników wchodzących w skład danej grupy. Zasada ta obowiązywała ekspertów, którzy swoje oceny wyrażali, rozbijając 100% na poszczególne czynniki, wykazując w ten sposób ich istotność. Eksperci oceniali oddzielnie istotność (ważność) grup kryteriów (mierników jakości) i oddzielnie ważność czynników (poszczególnych kryteriów) w grupie. Ekspertami byli właściciele gospodarstw rolnych lub ich synowie przewidywani jako spadkobiercy gospodarstw będący użytkownikami ciągników i maszyn, w tym przyczep rolniczych. Jednym z warunków zaliczenia danej osoby do grupy ekspertów był staż pracy w gospodarstwie nie mniejszy niż 5 lat. Ponadto eksperci byli oceniani na podstawie własnej samooceny oraz oceny dokonanej przez prowadzących badania. Badania wykazały, że do najbardziej istotnymi kryteriami mającymi wpływ na jakość usług serwisowych przyczep rolniczych należą: wiedza pracowników umożliwiająca im udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytania, zainteresowanie rozwiązaniem zaistniałego problemu oraz staranne i właściwe wykonanie usługi. Innymi ważnymi są dwa kryteria: wykonanie usługi serwisowej w zadeklarowanym terminie oraz poczucie bezpieczeństwa w transakcjach z pracownikami firmy.
EN
Studies were conducted, in order to prioritize the validity of criteria for assessing the quality of maintenance services for agricultural trailers, using the expert-mathematical method. The studies analyzed 21 maintenance service quality criteria, proposed by RYBACKI [2011]. For this purpose, a special research questionnaire was prepared. The studies used the idea of an Isikawa tree, assuming that the impact of all factor groups amounted to 100%, just like the impact of individual factors included in the group. This rule was valid for experts, who expressed their assessment distributing 100% among individual factors, thus demonstrating their relevance. This way, the experts assessed separately the significance (validity) of criteria groups (quality measures) and separately, the importance of factors (individual criteria) in a group. The group of experts included farm owners or their sons predicted to be successors who use tractors and machinery, including agricultural trailers. One of the conditions for including an individual to a group of experts was his seniority on the farm which had to be not less than 5 years. In addition, experts were evaluated on the basis of self-assessment and the assessment made by people who conducted the research. The studies showed that the most important criteria that affect the quality of maintenance services for agricultural trailers include: workers knowledge that enables them to give a comprehensive answer to the questions, interest in solving the existing problem and careful and proper performance of the service. Next, in terms of the factors, there are two other important criteria: the maintenance service performance in a declared time and a sense of security during transactions with company employees.
EN
Intensity and form of wear of tire′s tread depends on the technical state of assemblies of car suspension. The database according to the information of control of the height of the protector picture is forming. On its basis on the developed system of maintenance of tires setting of norms, prognostication and optimization of resource of tires is made, necessary repair influences of tires and assemblies of suspension are appointed.
UK
Интенсивность и форма износа протектора шин зависит от технического состояния функциональных узлов подвески автомобиля. По данным контроля высоты рисунка протектора формируется база данных. На ее основе по разработанной системе обслуживания шин производится нормирование, прогнозирование и оптимизация ресурса шин, назначаются необходимые ремонтные воздействия для шин и узлов подвески.
PL
Opracowanie omawia metody, które mogą być zastosowane do prognozowania niezawodności pojazdów i ich zespołów w systemach logistycznych obsługi technicznej. Prowadząc rozważania nad metodami prognozowania wskaźników niezawodności pojazdów podjęto próby prognozowania niezawodności z wykorzystaniem znanych modeli rozkładu prawdopodobieństwa oraz z zastosowaniem wielomianów interpolacyjnych, jako funkcji bazowych. W następnej kolejności wykonano prognozy z zastosowaniem zmodyfikowanych procedur dla programu MATLAB oraz funkcji wymiernych i aproksymacji za pomocą metody najmniejszych kwadratów. W wyniku przeprowadzonych testów oraz analizy błędów wybrana została metoda za pomocą, której uzyskano najdokładniejsze wyniki prognozowania dla wyznaczonych układów pojazdu. Podany algorytm ułatwia aplikacje do monitorowania systemu eksploatacji i wspomagania systemu logistycznego obsługi pojazdów. Zastosowanie proponowanej metody w systemach logistycznych obsługi pojazdów przyczynić się może do poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania pojazdów.
EN
This paper presents the methods for reliability prediction of vehicles and their components in logistics systems of technical service. During the research on prediction methods for estimation of reliability indicators of vehicles, attempts were made to reliability prediction with the use of common probability distributions and with the application of polynomial interpolation as the base function. Subsequently, the predictions were made using the modified procedures in MATLAB programming environment, rational functions and approximation by the method of last squares. As the result of the tests and analysis of errors, a method was selected which allows to obtain the most accurate reliability prediction for the selected components of the vehicles. A proposed algorithm facilitates applications to monitor of operational system and support a logistics system of technical service. The application of proposed method may influences on the efficiency and decrease of operational costs as well as increase of operational safety.
EN
The objective of the paper was to analyse and assess the internet market of spare parts for agricultural machines. The research was carried out in the group of the selected servicing centres, which offer sale of spare parts on the web sites. Differences in the assortment of specific on-line shops and the manner of presenting information concerning sale in the Internet was analysed. Assortment offer of on-line shops is varied. Possibility of selling spare parts through the Internet constitutes an asset of an enterprise. On this basis, present directions of development of the web site department and sale of spare parts for farm tractors in Poland were determined.
PL
Celem pracy była analiza i ocena internetowego rynku części wymiennych do maszyn rolniczych. Badania przeprowadzone zostały w grupie wybranych zakładów serwisowych, oferujących sprzedaż części wymiennych za pośrednictwem stron internetowych. Analizowano różnice w asortymencie poszczególnych sklepów internetowych oraz sposób zamieszczania informacji dotyczących sprzedaży w Internecie. Oferta asortymentowa sklepów internetowych jest zróżnicowana. Możliwość sprzedaży części wymiennych za pośrednictwem Internetu stanowi atut przedsiębiorstwa. Na tej podstawie określono aktualne kierunki rozwoju działu serwisu internetowego i sprzedaży części do ciągników rolniczych w Polsce.
EN
The article is based on data and analysis of the results of the calculations of the flow of material resources for the maintenance and repair of machinery and equipment of cattle farms and facilities in the Republic of Belarus from 80-90-ies of XX century to the present day. The paper sets out the methodology and developed standards of resource consumption per conventional unit of complexity of modern staffs of technical service. The importance and relevance of the topic is directly dictated by the need to find solutions to economic problems for cheaper livestock production and as a way of solving this problem - the use of standards in the maintenance of livestock equipment in order to save material resources for livestock farms and complexes in the present conditions of the free market.
RU
Статья основана на данных и результатах проведенного анализа расчетов расхода материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов в Республике Беларусь , начиная с 80-90-х годов ХХ века и по сегодняшний день . В статье изложена методика и разработаны нормативы расхода ресурсов на одну условную единицу категории сложности для современных служб технического сервиса . Важность и актуальность затронутой темы напрямую продиктована необходимостью изыскания экономических вариантов решения задач по удешевлению производства продукции животноводства и как один из путей решения этой задачи – использование нормативов в техобслуживании животноводческой техники в целях экономии материальных ресурсов на животноводческих фермах и комплексах в современных условиях свободного рынка.
PL
W celu analizy realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych, wykonano badania procesów ich utrzymywania, związanych z wymianami materiałów eksploatacyjnych - olejów i filtrów. Badania wykonano, wykorzystując kwestionariusz ankietowy, skierowany do zakładów zajmujących się serwisowaniem maszyn. Pytano o najczęściej występujące awarie, wynikające z zaniechania planowanej obsługi ciągników. Ponadto podjęto rozważania dotyczące zagadnienia związanego z zagospodarowaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych, olejów i smarów oraz filtrów w zakładach serwisowych maszyn rolniczych. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia, pozwalające wskazać wysokość kosztów oraz czas trwania serwisu technicznego wybranych ciągników rolniczych o mocy 100 KM w okresie jednego cyklu obsługowego.
EN
In order to analyse the realization of the technical service of tractors, research of technical service and replacement demand including oils and filters demand was carried out. Investigation was conducted with the use of a survey addressed to people working in machine services establishments. The survey includes questions about the most common breakdowns of tractors, resulting from the discontinuation of the planned service and about the most common effects of discontinuing maintenance of tractors. In addition, issue concerning the management of waste materials, oils, greases and filters was considered. Moreover, the calculations have been carried out, which allowed indication of the amount of the cost of maintenance service of the selected tractors with 100 KM power within one service cycle.
PL
Stosowanie metody porównawczej w obszarze nauk jest powszechne i ma długą tradycję. Mimo to nie stosuje się tworzenia odrębnych porównawczych dyscyplin na szeroką skalę. Uznaje się raczej przydatność stosowania metody porównawczej jako jednego z wielu sposobów badania rzeczywistości. Tym bardziej przydatny w inżynierii rolniczej – ze względu na dużą różnorodność budowy obiektów technicznych i związane z nimi procesy, które najłatwiej analizować stosując metodę porównawczą. Badania porównawcze w inżynierii rolniczej można wykorzystywać na etapie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych, jak również do porównywania innych procesów zachodzących w obszarze techniki. Badania przeprowadzono na przykładzie informacji uzyskiwanych za pomocą komputerowych testów diagnostycznych, wykorzystywanych do diagnostyki ciągników rolniczych oraz wybranych procesów obsługowych planowanych przeglądów serwisowych.
EN
Using a comparative study in the area of sciences is universal and has a long tradition. However, separate comparative disciplines are not created at a wide scale. Usefulness of applying the comparative study method is one among many of ways of examining the reality. It is useful on account of the great diversity of the structure of agricultural engineering objects and processes associated with them, which can be easily analyzed with the use of the comparative study. In the agricultural engineering it is possible to compare things and processes at the stage of the design, the structure and the use of agricultural machines, as well as to compare other processes occurring in the area of the technique. The study was conducted on the example of the information obtained through computerized diagnostic tests used in the diagnosis of farm tractors and the selected processes of planned maintenance service review.
PL
Przedstawiono zadania logistyki dystrybucji w obszarze obsługi klienta. Omówiono przeglądy przed sprzedażą (zerowe) pojazdów rolniczych, wykonywane przez punkty serwisowe. Badania przeprowadzono w dziale serwisu autoryzowanego dystrybutora pojazdów rolniczych. Cykl badań obejmował obsługę serwisową pojazdów rolniczych w latach 2003-2010. Wyniki badań opracowano metodą statystyczną z wykorzystaniem programu R (wersja 2.14.1), wyznaczając trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe. Rozkłady czasowe przeglądów przed sprzedażą pojazdów poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych.
EN
Paper presents the distribution logistics tasks in the sphere of customer service. Pre-sale technical inspections (zero-inspections) of agricultural machines and vehicles, done by the service stations, were discussed. Observations were carried out at the Service Department of an authorized distributor of farm machines. Cycle of investigations included the technical service of agricultural vehicles and machines within the years 2003-2010. Obtained results were processed statistically with the use of R programme (2.14.1 version), determining the trend, accidental and seasonal fluctuations. Time-tables of the pre-sale inspections were analysed in aspect of agrotechnical procedure calendar.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statystycznych istotności wydajności produkcyjnej linii rozlewu piwa butelkowego, testowanej w okresie posezonowym, ograniczonej planowaną obsługą techniczną, pracami konserwacyjnymi, modernizacją i wyposażeniem.
EN
The results of statistical calculation of the efficiency significance of beer bottling installation in clearance periods were presented in this paper, in aspect of limits of the planned technical service, the consumer law, modernization and equipment.
PL
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.
EN
A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.
PL
Jakość procesów utrzymania maszyn rolniczych ma istotny wpływ na ich trwałość, niezawodność oraz na efekt ekonomiczny całego gospodarstwa. W pracy przedstawiono wyniki badań jakości serwisu technicznego maszyn rolniczych, przeprowadzone na grupie ich użytkowników, korzystających z autoryzowanego zakładu obsługi. Jako narzędzie badawcze wykorzystano metodę pomiarową SERVQUAL, która opiera się na określeniu luki pomiędzy oczekiwaną a postrzeganą jakością usługi.
EN
The quality of the agricultural machines service process has an essential influence on their durability, reliability and farm economic effect. The paper presents research of the quality of agricultural machines technical service, carried out on a group of users who benefit from an authorized service facility. SERVQUAL measurement method was used as a research tool relying on identifying the gaps between expected and perceptible quality of service.
PL
Opracowanie zawiera analizę warunków użytkowania maszyn rolniczych będących na wyposażeniu indywidualnych gospodarstw rolniczych w wybranych gminach polski południowej (gminy: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Analizę użytkowania maszyn prowadzono w aspekcie zachodzących procesów ich zużycia eksploatacyjnego oraz podejmowanych w tym zakresie przez rolników, środkach i zabiegach przeciwdziałających zużyciu maszyn.
EN
The study contains an analysis of agricultural machinery usage conditions for machines operated by individual farms in selected boroughs in Southern Poland (boroughs: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Machinery use analysis was carried out in the aspect of their wear and tear processes and preventive measures and treatments taken in this regard by farmers.
PL
Ważnym parametrem opisującym funkcjonowanie procesu obsługi technicznej maszyn rolniczych jest koszt napraw. Podstawowym celem pracy była ekstrapolacja kosztów napraw w miarę starzenia się maszyn rolniczych. W pracy oszacowano wartość kosztów napraw maszyn rolniczych o różnym poziomie wykorzystania. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano wzrost kosztów napraw na skutek kumulacji przepracowanych godzin przez badane maszyny rolnicze.
EN
Repair cost is one of important parameters describing the functioning of the technical service process of agricultural machines. The main objective of the research project was to extrapolate repair costs against the aging process of agricultural machines. The paper estimates the value of repair costs of agricultural machines of different levels of utilisation. The obtained research results made it possible to notice an increase in the repair costs following the accumulation of working hours by the examined agricultural machines.
PL
Dokonano ekstrapolacji kosztów napraw w miarę starzenia ciągników rolniczych i przepracowanych przez nie godzin. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano, że w początkowym okresie wykorzystania badanych ciągników rolniczych koszty napraw uzyskane z ekstrapolacji są mniejsze w porównaniu z kosztami teoretycznymi o 0,37-7,84 złźh-1, w zależności od typu ciągnika. Po przekroczeniu przez badane ciągniki 40-50% potencjału eksploatacyjnego następuje wzrost kosztów napraw uzyskanych na podstawie ekstrapolacji, który zależnie od typu ciągnika wynosił 0,09-2,21 złźh-1.
EN
The study dealt with an extrapolation of repair costs for agricultural tractors along with their getting old and the number of hours they worked out. On the basis of obtained results it was stated that in the initial period of using tractors their repair costs, determined by extrapolation, were lower than the theoretical costs by 0.37 to 7.84 PLN/ha, depending on the type of tractor. After the tested tractors crossed over 40-50% of their operation potential, the repair costs determined by extrapolation increased by 0.09 to 2.21 PLN/ha, depending on the type of tractor.
PL
Metodą zbierania informacji na podstawie uprzednio przygotowanych kwestionariuszy o strukturze zamkniętej i jawnym celu, oraz odpowiednich zestawień i porównań ww. informacji, przeprowadzono badania, na podstawie których oceniono stan zużycia korozyjnego oraz sytuację w zakresie konserwacji oraz obsługi i napraw bieżących maszyn rolniczych. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie badań populacji 970 maszyn, przeprowadzonych w 56 gospodarstwach oceniono, że możliwe jest dokonywanie oceny efektywności obsługi konserwacyjnej maszyn rolniczych przez wyznaczenie zależności pomiędzy technicznie uzasadnionymi nakładami ponoszonymi na konserwację, a stopniem stanu zużycia korozyjnego oraz nakładami ponoszonymi na obsługę i naprawę bieżącą ww. maszyn.
EN
Investigations were carried out to state the corrosive wear of agricultural machines as well as to evaluate the situation dealing with their maintenance, service and running repairs. The method of information gathering was based on previously elaborated questionnaires of closed structure and evident purpose, as well as on adequate lists and comparisons of completed data. The results obtained at testing the population of 970 machines on 56 farms, showed the possibility of evaluating the maintenance service efficiency for the farm machines through determination of the dependencies between technically justified inputs on the maintenance and a degree of corrosive wear and running repairs of the farm machines under study.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.